Nationale prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 zijn de Nationale prestatieafspraken ondertekend door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Aedes, de VNG en de Woonbond.

Vanaf 2023 is de verhuurderheffing afgeschaft. Woningcorporaties, gemeenten, huurders en het Rijk hebben met steun van de provincies wederkerige afspraken gemaakt om de €1,7 miljard die hierdoor jaarlijks vrijkomt te investeren. Er zijn andere concrete afspraken gemaakt over nieuwbouw van sociale huurwoningen en middenhuurwoningen, het verduurzamen van het woningcorporatiebezit, de leefbaarheid van buurten en wijken, en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Deze afspraken lopen tot en met 2030. Deze afspraken lopen tot en met 2030.

Afspraken op hoofdlijnen

Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De woningcorporaties dragen met de bouw van 250.000 nieuwe sociale huurwoningen bij aan het doel van het kabinet om tot en met 2030 in totaal 900.000 nieuwe woningen te bouwen;
  • De woningcorporaties bouwen ook 50.000 nieuwe middenhuur woningen tot en met 2030;
  • Woningcorporaties hebben in 2030 450.000 woningen aardgasvrij gemaakt;
  • Uiterlijk in 2028 zijn er geen woningen meer met een energielabel E, F en G in de woningcorporatiesector;
  • Woningcorporaties matigen de huren voor de lagere inkomens;
  • Woningcorporaties committeren zich aan de doelstelling dat er vanaf 2026 geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud;
  • Woningcorporaties leveren tot en met 2030 via de realisatie van 40.000 geclusterde woongelegenheden en 20.000 geclusterde verpleegzorgeenheden een bijdrage aan de woonbehoefte van ouderen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de monitoring van de uitvoering van deze afspraken.

De Nationale prestatieafspraken dienen vanuit het nationale niveau vertaald te worden naar doelstellingen op regionaal en/of lokaal niveau voor de prestatieafspraken tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. De eerste stap hiernaartoe is gezet met de ondertekening van 35 regionale Woondeals. In deze Woondeals staan onder andere afspraken voor de woondeal-regio over te realiseren aantallen nieuwbouwwoningen, welk deel van die woningen betaalbareof sociale huur moet zijn, welke locaties in beeld zijn voor de nieuwbouw, en afspraken over de inrichting van de openbare ruimte.

Werkgroep NPA

De VTW heeft een werkgroep Nationale prestatieafspraken ingesteld om de leden te informeren over, en te ondersteunen en adviseren bij de uitwerking van deze afspraken in de lokale setting en binnen de regionale samenwerking. 

De ledenwerkgroep bestaat uit de volgende leden: Karin de Graaf (voorzitter, bestuurslid VTW), Hanneke Ester, Frank Roerdinkholder, Cindy Rombouts en Pleuni Kooman (beleid en communicatie VTW).

Informatie

Bekijk ook:


Veel gezocht