Hulplijn Commissaris

De VTW heeft een Hulplijn Commissarissen die 24/7 beschikbaar is. VTW directeur Bronia Vermaas-van de Bilt is de contactpersoon voor deze hulplijn. Het telefoonnummer van de hulplijn is: +31 6 21 24 02 11

Wie en Wanneer

In beginsel kunnen zowel individuele leden van een RvC als de RvC als collectief, via de Hulplijn Commissarissen advies vragen indien sprake is van een probleem. Hierbij gaat het om een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een (dreigende) onenigheid of een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en integriteitsproblemen bij een woningcorporatie en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.

Indien individuele leden van de RvC te maken krijgen met een probleem hebben zij in beginsel de verplichting om dit probleem binnen de RvC aan de orde te stellen op de wijze zoals bepaald in de interne regelgeving van de betrokken woningcorporatie.
In geval van een verschil van inzicht tussen individuele commissaris(sen) die het probleem hebben geconstateerd en overige commissarissen kunnen de individuele commissarissen een advies vragen via de Hulplijn Commissarissen.

Vertrouwelijk

Alle informatie die verband houdt met de adviesvraag wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzoeker ter beschikking gesteld of vrijgegeven aan derden.

Contactgegevens

VTW-directeur Bronia Vermaas-van de Bilt is de contactpersoon voor de hulplijn en kan op en buiten werktijd worden gebeld op een speciaal telefoonnummer: +31 6 21 24 02 11.  Daarnaast heeft de VTW contacten met experts die, na consultatie door de VTW interim-directeur, kunnen worden geraadpleegd voor specifieke vragen.

Het gaat om de volgende expertises: 

  • Governance
  • Wet en regelgeving
  • Integriteit
  • De psychologie van intern toezicht en persoonlijke situatie

Veel gezocht