Politiek nieuwsoverzicht 20 maart 2023

22-03-2023 09:49

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: minister De Jonge stelt dat borgingsstelsel in corporatiesector robuuster is geworden en maakt tempo met afsluiten woondeals, Omgevingswet per 2024 van kracht, Kamer in aanloop naar commissiedebat Klimaatakkoord geïnformeerd over voortgang op diverse terreinen, PvdA vraagt zich af in welke mate woningcorporaties hun wettelijke taak voldoende uitvoeren om te investeren in woningen voor mensen met een zorg en/of ondersteuningsbehoefte, EIB: harde keuzes kabinet nodig om woningbouwambities te halen.

WSW

Minister De Jonge stelt dat het borgstel in de corporatiesector robuuster is geworden met het voltooien van de splitsing van Vestia. Dat schrijft hij naar aanleiding van de evaluatie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de splitsing van Vestia. Hij prijst de solidariteit binnen de corporatiesector. Op basis van uitgevoerde onderzoeken constateert de minister dat de sector er goed voor staat.

Volgens De Jonge hebben de drie corporaties die het bezit van Vestia hebben genomen een aparte status, omdat zij nog niet kunnen voldoen aan de financiële ratio en de volkshuisvestelijke verplichtingen. Uit de brief blijkt dat De Jonge dit een aanvaardbaar risico vindt. Dit jaar moeten er afspraken worden gemaakt met de drie corporaties over het loslaten van het verscherpt toezicht.

  • Kamerbrief: Evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Vestia

Woondeals

Minister De Jonge maakt tempo met het sluiten van woondeals. Afgelopen week werden handtekeningen gezet onder grote deals met onder andere de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Noord-Holland Noord, Flevoland ZUND en Zuid-Holland. Alleen al de MRA-deal moet tot 2030 117.000 woningen opleveren. In Zuid-Holland moeten 250.000 woningen gerealiseerd worden, verdeeld over vijf subdeals. Daarnaast werden drie deals gesloten in de regio Utrecht, Amersfoort en Foodvalley. In totaal gaat het hier om 83.500 woningen.

Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft afgelopen week ingestemd met invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Minister De Jonge heeft lang op deze instemming aangedrongen, maar de Eerste Kamer en andere instanties bleven lang kritisch over de veelomvattende wet. Met de tijdige duidelijkheid hoopt de minister dat instanties voldoende tijd hebben om de invoering goed voor te bereiden. Er zal onder andere een traject worden gestart om burgers en bedrijfsleven aan te haken.

Gebouwde omgeving

Minister De Jonge heeft de Kamer in aanloop naar het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving geinformeerd over de voortgang op diverse terreinen. Zo kondigt hij vooruitlopend op de voorjaarsbesluitvorming aan 300 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de lokale isolatie aanpak koopwoningen en de opschaling van energiefixers. Met het extra geld moeten in de eerste tranche 200.000 slecht geïsoleerde woningen kunnen worden verduurzaamd. Met de fixteams moeten kwetsbare huishoudens worden ondersteund in zowel koop- als huursector.

Verder presenteert De Jonge onder andere een evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). "De hoofdconclusie luidt dat het PAW de beoogde effecten (doeltreffendheid) heeft behaald en dat dit, over het algemeen, op een efficiënte wijze (doelmatigheid) is gebeurd. Op enkele punten is ruimte voor verbetering, en in het rapport worden enkele aanbevelingen gedaan met oog op de benodigde opschaling in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving", zo valt te lezen. Eerder had TNO al onderzocht dat bewoners over het algemeen tevreden waren over het eindresultaat, maar niet over het proces.

Daarnaast gaat De Jonge in op het succes van het Warmtefonds. Voor zowel woningeigenaren als vve's was in 2022 sprake van een verdubbeling van het aantal aanvragen. Volgens de minister werkt het Warmtefonds aan vereenvoudiging van het aanvraagproces.

  • Kamerbrief: Versnelling aanpak energiearmoede gebouwde omgeving
  • Persbericht Rijksoverheid: Extra inzet energiefixers en lokale aanpak isolatie in strijd tegen energiearmoede
  • Document: Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

De PvdA vraagt zich in het kader van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein af in welke mate woningcorporaties hun wettelijke taak voldoende uitvoeren om te investeren in woningen voor mensen met een zorg en/of ondersteuningsbehoefte. Dat valt op te maken uit het verslag.

"Deze leden zijn het eens met de regering dat corporaties oog moeten hebben voor minder conventionele wijzen van huisvesting als aanvulling op de reguliere woningvoorraad. Zij vragen haar daarom in hoeverre regels deze onconventionele oplossingen in de weg staan en aan welke oplossingen dan concreet kan worden gedacht. Zij vragen de regering ook hoe woningcorporaties nu investeren in sociaal beheer in de wijken en of dat overal in voldoende mate gebeurt", aldus de PvdA.

De VVD vraagt daarnaast of de minister wettelijk gaat vastleggen dat gegevens met corporaties kunnen worden gedeeld.

  • Verslag Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

EIB

Volgens het EIB zijn harde keuzes van het kabinet nodig om de woningbouwambities te halen. Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Regionale bouweconomie’. De studie bestaat uit één overkoepelend rapport en afzonderlijke rapportages per provincie. Deze studie is in opdracht van Bouwend Nederland verricht vanwege de provinciale statenverkiezing van 2023.

---

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt door de VTW in samenwerking met 1848.nl


Veel gezocht