Essaybundel ‘Wonen en samenleving in verandering’

De VTW publiceert begin 2024 een inspirerende essaybundel waarin de dilemma’s én de cruciale rol van volkshuisvesting en governance in de samenleving worden belicht. 

Het jaar 2023 markeert een terugkeer van het woord 'volkshuisvesting' en doet een nadrukkelijk beroep op woningcorporaties. Met te weinig betaalbare woningen en een druk op de leefbaarheid in wijken en dorpen, heeft de wooncrisis diepgaande impact. Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen brengen schrijnende situaties met zich mee, waar de samenleving zich steeds luider tegen verzet.

Maatschappelijke vraagstukken

De essaybundel, samengesteld door VTW, plaatst volkshuisvesting in een bredere context van maatschappelijke vraagstukken. Het gaat niet alleen om huisvesting, maar ook om bestaanszekerheid, kansengelijkheid, zelfredzaamheid, nabuurschap, gezondheid, en klimaatverandering. VTW, als belangenbehartiger van toezichthouders in woningcorporaties, erkent de complexiteit van deze uitdagingen.

Hoe doen we dat: goed toezichthouden in een veranderende samenleving? vraagt VTW zich af. De vereniging engageert zich om deze vraag te beantwoorden via publicaties, masterclasses, webinars, bijeenkomsten, en handreikingen. VTW fungeert als inspiratiebron en kennisdeler, waarbij actuele informatie vanuit de corporaties essentieel is.

Presentatie essaybundel VTW 'Wonen en samenleving in verandering'

De VTW presenteerde op 15 december 2023 in Museum Het Schip een essaybundel met prikkelende inzichten over wonen en samenleven. Zes essayisten en twee kunstenaars deelden hun visie op de veranderende sector en het toezicht. De VTW-voorzitter overhandigde het eerste exemplaar aan Woonbond-directeur Zeno Winkels. Tijdens een gezamenlijk ontbijt lazen essayisten voor en stelden ze prikkelende vragen.
Lees een verslag van deze bijeenkomst

Bekijk het filmpje van de bijeenkomst

Reflecteren op volkshuisvesting

De maatschappelijke opgaven voor woningcorporaties zijn groot, en de rol van de commissaris krijgt meer betekenis vanuit het maatschappelijk aandeelhouders-perspectief. In de boardroom worden dilemma's en besluitvorming gewogen met alle perspectieven in gedachten. In de bundel laten we verschillende mensen aan het woord die vanuit hun kijk reflecteren op de volkshuisvestingssector. De bundel biedt unieke perspectieven. Naast zes essayisten leveren twee kunstenaars ook een bijdrage leveren aan deze bundel, Derek Otte en Luuk Wilmering, doen een eigenzinnige oproep aan uw verbeeldingsvermogen.

De VTW hoopt met deze bundel niet alleen te informeren maar tevens te inspireren en te prikkelen. Door samen met essayisten en de kunstenaars te kijken naar de volkshuisvesting en de rol van corporaties en governance, nodigt de bundel uit tot reflectie en discussie over de toekomst van het wonen en leven in Nederland.

Hier vindt u een pdf van de hele bundel of lees de essays op onze site:


Veel gezocht