Mediation

De VTW wil (individuele leden van) RvC's verschillende instrumenten aanbieden om te helpen problemen in de raad op te lossen en zodoende het functioneren van de raad te verbeteren. Naast de Hulplijn Commissarissen is dat mediation, dus bemiddeling.

Wanneer mediation?

Het hoeven bepaald niet alleen hoogopgelopen ruzies met slaande deuren te zijn, waarbij de inzet van mediation zinvol is. Ook bij sluimerende spanningen, persoonlijke wrijvingen en een slechte sfeer kan het goed zijn een neutrale onafhankelijke derde in te schakelen. Die zorgt ervoor dat kwesties open en eerlijk tegen elkaar uitgesproken worden en dat afspraken gemaakt worden die tot een betere samenwerking leiden.

Voorbeelden van situaties waarin mediation u kan helpen:

  • Uw RvC functioneert stroef. Regelmatig komen fricties en irritaties aan de oppervlakte. Wat precies de oorzaken zijn weet u niet: er spelen allerlei dingen door elkaar. Eén ding is zeker: zo wilt u niet verder.
  • U hebt iedere keer weer problemen met één of twee collega's in uw RvC: hun inbreng is beneden de maat, hun gedrag is niet constructief. Maar ze laten zich daar niet op aanspreken. Het is onduidelijk wat de andere leden ervan vinden. U wilt hier eens een open discussie over
  • De samenwerking tussen uw RvC en het bestuur verloopt moeizaam. Kennelijk zijn er verschillen in visie op de rolverdeling. De leden van de RvC lijken ook niet allemaal op één lijn te zitten. Dit moet eens flink uitgepraat worden.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de betrokkenen zelf samen tot een oplossing te komen. Ze worden daarbij geholpen door een neutrale gespreksleider, de mediator. Die beheerst de gesprekstechnieken op grond waarvan duidelijk wordt wat precies de irritaties en bezwaren van alle betrokkenen zijn en waar ze op uit zijn, dus waar hun wensen en belangen liggen. Zo ontstaat ruimte en inzicht waardoor oplossingen kunnen worden gevonden die voor iedereen acceptabel zijn. De mediator hakt dus geen knopen door, dat doen de betrokkenen zelf, maar zorgt wel dat de knopen ontward worden en dat overeenstemming over concrete oplossingen bereikt wordt.

Onpartijdig voorzitterschap

Vergaderingen of bijeenkomsten waarin controversiële kwesties worden besproken, die vaak ook nog complex zijn, kunnen het best geleid worden door iemand die zich volledig op het vergaderproces kan concentreren en die door alle deelnemers als neutraal wordt gezien. Mediators beheersen die rol bij uitstek.

De mediators

De VTW-pool bestaat uit mediators met de volgende kenmerken:

  • Ze zijn MfN registermediator, dat wil zeggen dat ze opereren binnen het kwaliteitssysteem van de Mediators federatie Nederland.
  • Ze zijn vertrouwd met de ins en outs van het toezicht op woningcorporaties; ze zijn dus goed op de hoogte van governance vraagstukken en van de ontwikkelingen in de sector; ze zijn doorgaans zelf lid van een RvC of ze zijn dat geweest.

Momenteel maken deel uit van de pool:

U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met de mediator van uw keuze of contact zoeken via het bureau van de VTW. Aan het inschakelen van een mediator zijn kosten verbonden.


Veel gezocht