Leefbaarheid

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Dit blijkt uit de update van het onderzoek 'Veerkracht in het corporatiebezit' in opdracht van Aedes.

Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt heftiger vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als we nu niet ingrijpen.

De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht.

Het aantal kwetsbare groepen, zoals bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen samen in dezelfde wijk. Dit vraagt om een integrale aanpak.

Cruciaal hierbij is een goede samenwerking tussen gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties omdat deze problemen onmogelijk door één organisatie kunnen worden opgelost. Dat betekent heldere afspraken maken en die vastleggen in prestatieafspraken.

De rol die corporaties spelen in lokale netwerken, om samen met andere organisaties complexe maatschappelijke problemen op te (kunnen) lossen, wordt steeds belangrijker. Het toezicht door RvC’s op deze lokale samenwerkingsnetwerken vereist een andere manier van toezichthouden, rekening houdend met lokale omstandigheden en andere risico’s.

Leefbaarheid en intern toezicht
In 2019 heeft de VTW een congres (de Governance van lokale netwerken) gehouden en een magazine gepubliceerd over de betekenis van de vernetwerking van maatschappelijke thema’s voor de rol van de intern toezichthouders. Ook in 2020 en verder is de governance van lokale netwerken een belangrijk thema voor de VTW.


Veel gezocht