Leefbaarheid

De sociale huur wordt steeds meer bewoond door de laagste inkomensgroep. Daaronder zijn veel mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld omdat ze licht verstandelijk beperkt zijn, psychiatrische of lichamelijke problemen hebben en/of statushouder zijn. Deze toename gaat – zeker in gebieden met een hoog aandeel sociale huurwoningen – gemiddeld genomen samen met meer overlast en minder veiligheid. Een toenemende concentratie van mensen die beperkt zelfredzaam zijn, zet ook de samenredzaamheid onder druk.  

Onderzoek Veerkracht in corporatiebezit

De adviesbureaus Circusvis en In.Fact.Research hebben in opdracht van Aedes de veerkracht van wijken onderzocht. Dat wil zeggen: de manier waarop wijken omgaan met veranderingen en meer of ander beheer vragen. De gegevens zijn onder andere op ‘veerkracht signaleringskaarten’ gezet, die in het Aedes Datacentrum staan.

Uit het onderzoek, dat in 2018 voor het eerst werd uitgevoerd en in 2020 voor het eerst werd herhaald, bleek dat veel buurten bij een toenemende concentratie van mensen in een kwetsbare positie achteruitgaan. Maar niet allemaal. Sommige buurten – de bewoners met de daar werkzame organisaties – zijn in staat om te gaan met de veranderingen. Die buurten tonen veerkracht. Inmiddels is opnieuw onderzoek gedaan met de meest recente data.

‘Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken’ 

Veel van de huidige en toekomstige herstructureringsactiviteiten in wijken en buurten zijn gericht op verdichting – ook in kwetsbare gebieden. Hoe moeten we verdichting zien in relatie tot de leefbaarheidsopgave op deze plekken? Die vraag stond centraal in de webinar ‘Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken’. Lees er meer over of kijk het webinar terug.

Congres en magazine

In 2019 heeft de VTW een congres (de Governance van lokale netwerken) gehouden en een magazine gepubliceerd over de betekenis van de vernetwerking van maatschappelijke thema’s voor de rol van de intern toezichthouders. 

VTW Academie

Masterclass: Wijkgericht werken in steden en dorpen


Veel gezocht