Vestia

Leningruil Vestia succesvol afgerond (nieuwsbericht 01-12-2021)
Het plan om tot een oplossing te komen voor de hoge rentelasten van woningcorporatie Vestia is geslaagd. Maar liefst 251 woningcorporaties droegen vrijwillig bij om hun collega-corporatie te helpen. De leningruil, die leidt tot een structurele verlaging van de rentelasten, is onderdeel van het plan voor Vestia waarbij de corporatie zich uiteindelijk opsplitst in drie woningcorporaties. De drie nieuwe zelfstandig werkende corporaties gaan op 1 januari 2023 van start in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De verwachting is dat ze binnen enkele jaren weer voldoen aan alle sectornormen. 

Reactie VTW
'Als vereniging van toezichthouders feliciteren we uiteraard alle betrokkenen met dit resultaat,' aldus VTW-directeur Albert Kerssies. 'Bestuurlijk regisseur Marc Eggermont en zijn team hebben een goed resultaat geboekt, uiteraard samen met alle corporaties die hebben meegewerkt én de mensen van Vestia zelf. Want ik heb zelf kunnen zien hoe ze daar dag en nacht gewerkt hebben om de corporatie er weer bovenop te helpen. Ook willen we Hamit Karakus bedanken, die in het voortraject als bestuurlijk regisseur veel werk heeft gedaan, evenals de commissies die Aedes heeft ingesteld om het traject te begeleiden. '

VTW werkgroep Vestia
De VTW heeft aan het begin van dit proces een werkgroep ingesteld om aan de leden informatie te verstrekken en om vanuit de positie van het intern toezicht mee te denken en bij te dragen aan oplossingen. Ook hebben zij meerdere keren ledenbijeenkomsten voorbereid en begeleid en presentaties verzorgd in de ALV van de VTW. Lid van de werkgroep waren: Hanneke Ester, Karin de Graaf, Jan-Maarten van der Meulen, Ben Spelbos en de VTW-bestuursleden Koen Westhoff en Wouter de Jong. Vanuit het VTW Bureau ondersteund door Albert Kerssies en Hans Geurts.

Kerssies: 'Ik wil de leden van de VTW werkgroep dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en het inbrengen van hun financiële en vastgoed expertise in de casus Vestia.'

Achtergrond: problematiek bij Vestia
Hieronder volgt een (verkort) chronologisch overzicht van de problemen bij Vestia.

2011: start financiële problemen
In 2011 is Vestia in financiële problemen gekomen. Een combinatie van steeds verdere rentedalingen en de omvang van de derivatenportefeuille was de oorzaak dat Vestia de liquiditeitsverplichtingen niet meer kon nakomen.

2012: aanvraag saneringssteun
In 2012 heeft Vestia daarom saneringssteun (EUR 675 miljoen) ontvangen voor het afwikkelen van de derivatenportefeuille. Vestia is onder verscherpt toezicht geplaatst en heeft een verbeterplan opgesteld. In 2018 zou worden bezien of Vestia in 2021 financieel gezond is en of het verscherpt toezicht gestopt kan worden.

2019: herijkt verbeterplan en volkshuisvestelijke opgave
In 2019 heeft Vestia een Herijkt Verbeterplan 2019-2021 gepresenteerd. Eind 2021 zal Vestia voldoen aan de ratio's op beleidswaarde die binnen de corporatiesector gelden. Op grond van de wet- en regelgeving wordt daarom door Vestia geen saneringsbijdrage van de sector gevraagd. Vestia is na 2021 echter niet in staat om aan de volledige volkshuisvestelijke opgave te voldoen.  Vestia wil zich concentreren op vier kerngemeenten (Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft) en het bezit in andere gemeenten afstoten. Het lukt Vestia helaaas niet om alle volkshuisvestelijke taken in de vier kerngemeenten uit te voeren. Hiervoor is hulp gevraagd aan de sector.

2019: bestuurlijk regisseur voor maatwerkgemeenten
Voor zes zogenoemde maatwerkgemeenten (Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas) is Hamit Karakus door het ministerie van BZK als bestuurlijk regisseur aangesteld om het verkoopproces van het Vestia-bezit (ongeveer 10.000 woningen) te begeleiden. Hij heeft in juli 2019 en april 2020 rapportages uitgebracht. 

2019: Sectoradviescommissie Vestia (SAC) vanuit Aedes
Aedes heeft in 2019 een 'sectoradviescommissie' Vestia (SAC Vestia) ingesteld om de leden te adviseren bij een eventuele saneringsaanvraag. De SAC Vestia heeft, nu er geen saneringsaanvraag door Vestia wordt ingediend, een verslag van werkzaamheden gepubliceerd.

2019: werkgroep Vestia vanuit de VTW
Vanuit het perspectief van het intern toezicht is een werkgroep van VTW-leden aan de slag gegaan, die namens alle leden de ontwikkelingen bij Vestia volgt en met alle betrokken partijen gesprekken voert. In de ALV van 26 november 2019 heeft Karin de Graaf namens de werkgroep een presentatie gehouden over de volkshuisvestelijke opgave van Vestia en de inzet van de werkgroep.

De werkgroep heeft voor bespreking in de ALV van 23 juni 2020 een verslag van werkzaamheden gepubliceerd. 

De VTW heeft op 28 augustus 2019 en 3 maart 2020 bijeenkomsten georganiseerd voor de betrokken RvC-leden in de maatwerkgemeenten.

2020: Adviescommissie Vestia (ACV) vanuit Aedes
In 2020 heeft Aedes een Adviescommissie Vestia (ACV) ingesteld. De ACV heeft in januari 2021 een voorstel gedaan voor een structurele oplossing voor Vestia. Het standpunt van de VTW hierover vindt u hier. 

2020: Standpunt bestuur VTW
Het bestuur van de VTW heeft een standpunt over Vestia ingenomen dat besproken is in de ALV van juni 2020.

Nieuwsberichten
VTW stelt werkgroep Vestia in (16 april 2019)
Rapport bestuurlijk regisseur (9 juli 2019)
Intentieovereenkomst om volkshuisvestelijke problemen bij Vestia op te lossen (20 mei 2020)
Woonbond: Problemen Vestiahuurders lijken eindelijk opgelost te worden (3 februari 2021)

 


Veel gezocht