Tijdelijke vervanging

Indien een corporatie wordt geconfronteerd met ontstentenis (bijv. door overlijden of ontslag) of belet (bijv. door ziekte of schorsing) van de bestuurder zullen, bij een bestuur van twee of meer leden, de bestuurstaken tijdelijk kunnen worden ingevuld door een andere bestuurder van de corporatie.

Bij een corporatie met maar één bestuurder zal door de RvC binnen een zo kort mogelijke termijn de werving van een (interim) bestuurder in gang gezet moeten worden. In de tussentijd kan de RvC uit haar midden een van zijn leden aanwijzen om tijdelijk de bestuurstaken over te nemen.

Lid RvC aanwijzen om tijdelijk de bestuurstaken over te nemen 

Als bij ontstentenis of belet een bestuursvacuüm dreigt op te treden, kan de RvC het besluit nemen een van zijn leden aan te wijzen om tijdelijk de bestuurstaken over te nemen. Dit kan op grond van de Governancecode Woningcorporaties en de Modelstatuten corporatie van Aedes/VTW) voor een periode van maximaal drie maanden. Het aangewezen lid treedt dan terug uit de RvC. Er vindt geen bezoldiging als bestuurder plaats, maar de commissarisvergoeding blijft binnen de normen van de VTW-Adviesregel/WNT. De RvC dient zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden een nieuwe (interim) bestuurder te benoemen. Na benoeming van de nieuwe (interim) bestuurder kan het aangewezen lid terugkeren in de RvC en zijn taken als toezichthouder opnieuw ter hand nemen.

Er is een geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets door de Aw nodig waarvoor een spoedverzoek kan worden ingediend. Het aangewezen lid ontvangt dan een zgn. 'zienswijze onder voorwaarden' en mag niet betrokken zijn bij het nemen van zware strategische besluiten die de inrichting van de corporatie raken (zoals fusie, splitsing, overdracht onderneming). Dergelijke besluiten moeten wachten tot een bestuurder is benoemd die op de reguliere wijze door de Aw is getoetst en geschikt en betrouwbaar is bevonden zonder voorwaarden.

Benoeming nieuwe (interim) bestuurder

Als de RvC direct een nieuwe (interim) bestuurder benoemt vindt bezoldiging als bestuurder plaats en is een geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets door de Aw nodig. Hiervoor kan een spoedverzoek worden ingediend. Bij een 'zienswijze onder voorwaarden' mag de (interim) bestuurder niet betrokken zijn bij het nemen van zware strategische besluiten die de inrichting van de corporatie raken. Dergelijke besluiten moeten wachten totdat de (interm) bestuurder een reguliere zienswijze heeft ontvangen. 

Meer informatie


Veel gezocht