Aanmelding lidmaatschap & lidmaatschapseisen

Aanmelden lidmaatschap

Al ruim 1.150 collegatoezichthouders gingen u voor! Zij waarderen de VTW met een gemiddelde 7.4 en noemen als belangrijkste reden om lid te zijn van de VTW: informatievoorziening, kennisontwikkeling, vanzelfsprekendheid en belangenbehartiging (Ledenonderzoek 2019, Noordam & De Vries).

Klik op bovenstaande knop om u via het online formulier aan te melden.

Voor meer informatie over het lidmaatschap en vragen over de contributie(facturen) kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ledenadministratie (T 085-0770 222), E ledenadministratie@vtw.nl). 

Voordelen lidmaatschap

  • Leden ontvangen gratis de VTW-Nieuwsbrief
  • Daarnaast kunnen leden gratis deelnemen aan thema- en netwerkbijeenkomsten die u vindt op de Agenda en, tegen gereduceerd tarief, aan de vele verschillende masterclassess die de VTW Academie aanbiedt.
  • Bovendien staan het uitgebreide VTW-netwerk en het VTW-bureau klaar voor al uw vragen.

Lidmaatschapseisen 

Het lidmaatschap van de VTW is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Leden van de VTW zijn gebonden aan de statuten van de vereniging en (daarom) gebonden aan besluiten die zijn vastgesteld door de ALV. Zo zijn leden van de VTW gebonden aan de Governancecode Woningcorporaties en aan de verplichting om zich als commissaris permanent te ontwikkelen

Voor de handhaving van de lidmaatschapseisen door bestuur is een interne procedure opgesteld die is gebaseerd op de statuten en het huishoudelijk reglement. Hierbij vindt op zorgvuldige wijze hoor en wederhoor plaats en kan het bestuur overgaan tot schorsing en zelfs royement. U heeft als lid recht om hiertegen beroep in te stellen bij de commissie van aanbeveling en beroep. Bekijk de interne procedure.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u niet meer voldoet aan de vereisten voor lidmaatschap omdat u geen toezichthouder meer bent, wordt u geacht zélf het lidmaatschap op te zeggen (al dan niet via uw corporatie). Dit kunt u eenvoudig zelf doen via de Leden Login: ga naar de pagina 'Mijn gegevens', klik op de knop 'Lidmaatschap afmelden' en vul het online formulier in.

Contributie

Het lidmaatschap kost in 2024 € 1.828 per jaar, voor het eerste lid van een RvC. Is één toezichthouder van uw RvC lid van de VTW, dan kunnen de overige RvC-leden zonder extra kosten ook lid worden. Voor corporaties tot 1.000 contributieverhuureenheden geldt een gereduceerd tarief van € 914 per jaar.

Naast deze basiscontributie wordt een additionele contributie gerekend van € 0,208 per contributieverhuureenheid in bezit. Hiervoor geldt de definitie die Aedes in haar contributiesystematiek hanteert en de peildatum van 31 december 2022.

Indien het lidmaatschap ingaat op een datum na 1 juli is over dat jaar slechts de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

De contributie 2024 wordt in rekening gebracht aan rechtspersonen die op 1 januari 2024 bestaan (leden die uiterlijk op 1 januari 2024 een fusie aangaan, worden als gefuseerde organisatie behandeld, mits dit vóór 1 oktober 2023 schriftelijk aan de VTW is gemeld). Voor een gefuseerde organisatie geldt dan eenmaal de basiscontributie, plus de additionele contributie van € 0,208 per contributieverhuureenheid in bezit van de beiden fusiecorporaties opgeteld op peildatum 31 december 2022.

Contributie gericht vrijgesteld

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW is gericht vrijgesteld. Het is een onbelaste vergoeding die niet ten koste gaat van de zogenaamde forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling.

Contributie geen onderdeel WNT-bezoldiging

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW maakt geen onderdeel uit van de bezoldiging voor de WNT.


Veel gezocht