Visitatie

Al meer dan een decennium lang stimuleert de VTW de maatschappelijke aanspreekbaarheid van commissarissen als cruciaal element van het interne toezicht op woningcorporaties: de commissarissen zijn zich bewust van hun eigen onmisbare plaats in de (vertrouwens)relatie tussen corporatie en samenleving en willen maatschappelijk aanspreekbaar zijn op hun functioneren als toezichthouder. En daarmee ook aanspreekbaar op het functioneren en presteren van de corporatie als geheel.

Visitatie is een instrument dat deze aanspreekbaarheid ondersteunt. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van een corporatie, de inzet van het vermogen en de governance van maatschappelijk presteren over de afgelopen vier jaar, onderzocht en beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Huurders, gemeente(n) en andere belanghebbenden worden uitdrukkelijk gehoord. Met de feedback van buiten kan de corporatie, ook de RvC, haar voordeel doen voor de koers van de corporatie én het intern toezicht in de nabije toekomst. Kortom, visitatie biedt een kans tot verantwoorden en leren.

Nieuwe methodiek 7.0

De methodiek '7.0: Samenwerken aan opgaven' legt de nadruk op het maatschappelijk resultaat van de corporatie en benadrukt de dialoog met stakeholders in combinatie met de opgaven van de corporatie. Een nieuwe toevoeging is onder meer dat de RvC niet langer wordt beoordeeld. De RvC blijft, mede als opdrachtgever, natuurlijk wel nauw betrokken bij de visitatie. Ook nieuw is dat de Nationale prestatieafspraken en lokale prestatieafspraken meegewogen moeten worden in het oordeel van de visitatiecommissie.

Meer informatie


Veel gezocht