Visitatie

Visitatie is een belangrijk extern verantwoordingsinstrument voor corporaties. Het raakt het hart van de governance van woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen.
Visitatie is, naast een extern verantwoordingsinstrument, ook een leerinstrument.

Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie die lid is van de VTW en/of Aedes verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Per 1 juli 2015 heeft het visitatiestelsel een wettelijke verankering gekregen. 

Visitatie: wettelijk verplicht voor alle corporaties

Visitatie is als verplichting voor elk corporatie opgenomen in art. 53a van de Woningwet. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is door de minister aangewezen als ‘onafhankelijke instantie’ zoals bedoeld in het genoemde artikel. Het huidige stelsel blijft intact. In die zin gaat het om een codificatie van de praktijk, met dat verschil dat ook de niet bij Aedes en VTW aangesloten corporaties zich moeten laten visiteren. Zie ook de toelichtende brief van de minister aan de Kamer.

Rol RvC bij visitatie

De Woningwet bepaalt in artikel 53a lid 2 dat de opdracht tot visitatie wordt verleend door de toegelaten instelling. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die bestuur en RvC (volgens de toelichting Tweede nota van wijziging inzake Veegwet wonen) hiervoor dragen, ligt actieve betrokkenheid van de RvC in het hele visitatietraject voor de hand. In de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de visitatie heeft de RvC een belangrijke rol. Dit geldt voor:

  • De beoordeling van de kwaliteit van het interne toezicht als onderdeel van governance:
    de RvC als object van visitatie.
  • De betrokkenheid en zorg voor een goed verloop van de visitatie, alsmede het verantwoorden over en leren van de uitkomsten van visitatie: de RvC als subject van visitatie.

Meer informatie

  • Meer informatie over de rol van de RvC bij visitatie kunt u lezen in de publicatie 'De commissaris en visitatie'.
  • De SVWN schreef voor visitatoren de Handreiking Woningwet bij visitaties die ook handig is voor corporaties die gevisiteerd worden. In deze handreiking  wordt voor de belangrijkste wijzigingen uit de herziene Woningwet en daarop gebaseerde regelgeving aangegeven welke consequenties zij hebben voor de toepassing van de visitatiemethodiek. De indeling van de handreiking volgt de indeling van de Handleiding Methodiek Maatschappelijke Visitatie 5.0.
  • Meer informatie over het visitatiestelsel en de methodiek vindt u op de website van de SVWN
  • Meer informatie over de visitatiescores van corporaties op het onderdeel Governance in 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011.

Veel gezocht