PE-aanbod

Het spel van toezicht voor advanced commissarissen Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Advanced commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De deelnemer begint aan het leertraject als ervaren toezichthouder met de nodige bagage aan basiskennis en noties op het gebied van governance. Aan het einde gaat zij/hij verder met nieuwe inzichten en verder ontwikkelde vaardigheden passend bij eigentijds toezicht. Hij/zij is beter in staat de rollen te onderscheiden en daar op een bewuste doch niet krampachtige manier mee om te gaan en te herkennen. Zij/hij kan goed inschatten wanneer welke interventie op zijn plaats is. Ook door zijn/haar vaardigheid goed teamwork te stimuleren is de toegevoegde waarde voor het bestuur en de organisatie van een hoger niveau dan voorheen.

Last but not least wordt door de uitgesproken interactieve werkvorm indringend kennis gemaakt met de andere deelnemers en daarmee het netwerk uitgebreid en verrijkt.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Interventie RvC
Docenten/Sprekers

Puck Dinjens
Marcel Wanrooy
Bea Annot

Omschrijving bijeenkomst

Een harmonieuze samenwerking mag niet ten koste gaan van een kritische houding en assertief gedrag van beide gremia, raad én bestuur. Ook ervaren commissarissen zoeken naar passende interventies wanneer er sprake is van een glijdende schaal van “goed naar slecht weer”. Gevolg kan zijn dat onnodig zware maatregelen genomen moeten worden. Maar wat ook soms speelt hoe de boardroom zich kan stretchen om uitdagende externe maatschappelijke opgaves te agenderen en adequaat op te pakken?

Altijd is alertheid nodig om tijdig in te zien dat zaken een ongewenste kant op (kunnen) gaan en dan is het de kunst om effectief te interveniëren om erger te voorkomen en het bestuur op de goede koers te houden of weer te krijgen.

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als ervaren toezichthouder samen met gelijkgestemden na een korte theoretische samenvatting van onderwerpen op het gebied van boardroom dynamics aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek, van de deelnemers en van de docenten.

Deel 1: Theorie middels e-learning (te volgen op een door de deelnemers gewenste tijd tot 2 weken voorafgaand aan deel 2)
Deel 2: Een live-bijeenkomst (van 14.00 tot 20.00 uur, twee weken na “sluiting” van deel 1)
Deel 3: Online bijeenkomst (gezamenlijk, 1,5 uur, vier weken na deel2)


Strategisch partnerschap Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons leaned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie; - Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren? - Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en
andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?; - Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?; - Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?; - Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor commissarissen van woningcorporaties Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Met de geboden informatie en kennis zijn commissarissen goed in staat het uitgezette beleid op deze gebieden te monitoren en waaraan de orde goed te keuren. Ook kunnen zij als sparringpartner van de
bestuurder optreden bij verdere beleidsontwikkeling en beleidskeuzes. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers eigen dilemma’s en cases inbrengen, zodat ook geleerd kan worden van elkaars ervaringen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Duurzaamheid en energietransitie
Programma

U maakt kennis met de volgende onderwerpen: - De beleidsdriehoek van woningcorporaties; - De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren en inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid; - Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden; - De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief; - De (on)mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken; - De positie van starters en groepen met middeninkomens op de woningmarkt; - Inzicht in de huidige woningvraag en ontwikkeling van de toekomstige woningvraag; - De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag; - Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid; - Het effect van de nieuwe wet- en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen; - De verschillende aspecten van kwaliteit; - Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid en energietransitie; rol en positie van de corporaties als maatschappelijk ondernemer; - De mogelijkheden en onmogelijkheden bij de verduurzaming.


Wordt verplaatst! VTW lunchwebinar "XXS woningcorporaties"

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Teams webinar, Nieuwe datum volgt
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, VTW
Inhoudelijk programma:
Vragen
Afronding


Wijkgericht werken in steden en dorpen Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Docent André Ouwehand zorgt ervoor dat u het beleid van uw corporatie op dit terrein kunt beoordelen en uw rol als sparringpartner van de bestuurder kunt invullen. In een intermezzo gaat Mohamed Acharki in op het belang van netwerksamenwerking in buurten en
wijken en hoe zijn corporatie Zayaz – die zich verbindende netwerkpartner noemt – dat in Den Bosch vormgeeft. Ook bespreekt hij met u zijn visie op de rol van bestuur en toezichthouders op dergelijke
samenwerkingsverbanden.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Stakeholders
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Programma

Begripsbepaling leefbare wijken: - Het belang van menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling; - De inclusieve buurt als uitgangspunt: ruimte voor kwetsbare groepen; - Betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering; - Ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren: van verandering van de samenstelling van de woningvoorraad, woonruimteverdeling tot sociaal beheer; - Samenwerking tussen partners in wijken en buurten; - De rol van de RvC bij deze materie.


Waardegedreven toezichthouden Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en
kennis over de implementatie daarvan

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Johan Bouwmeester

Omschrijving bijeenkomst

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Johan Bouwmeester, auteur van het boek ‘Waardegedreven
Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’ (2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de
deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Johan Bouwmeester wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Programma

- Definiëring daarvan naar de sectoren; - Bepaling van de waarden; - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers; - Meten en monitoren bij waardegedreven
toezichthouden.


VTW ALV & Afscheidssymposium Guido van Woerkom, voorzitter VTW - Verbeelden, verbinden en vertrouwen

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • KAS Meeting-Eventlocatie, Woerden
 • Commissarissen
 • Specialisatie
Leerdoelen

- Het symposium helpt bij extra bewustwording over de complexe, veelzijdige en met elkaar samenhangende uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting (zoals slim omgaan met beschikbare schaarse ruimte en middelen, sneller voldoende duurzaam bouwen, betaalbaar wonen, en een gezonde woon- en leefomgeving met het oog op de zorg voor kwetsbaren en het welzijn voor allen).
- Stimuleert nadenken en dialoog over hoe we alleen samen (overheidslagen, corporaties, markt, zorg- en welzijn. huurders) tot effectieve oplossingen kunnen komen.
- Stimuleert nadenken en dialoog over de bijdrage van de eigen corporatie daaraan en de rol die de eigen RvC daarbij kan spelen (o.a.: tonen leiderschap en moed, inspireren).

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Inleiders:
- Victor Molkenboer, burgemeester Woerden
- Gijs van den Boomen, directeur KuiperCompagnons
- Chris Kuijpers, DG Volkshuisvesting en Bouwen
Tafelgesprek:
- Guido van Woerkom, voorzitter VTW
- Marike Bonhof, bestuurder Ymere
- Peter Boelh

Omschrijving bijeenkomst

Het wordt een bijzondere bijeenkomst. Tijdens de ALV staat onder meer de benoeming van de nieuwe voorzitter op de agenda en luiden we een nieuw tijdperk in. Na de ALV kijken we tijdens het afscheidssymposium vooruit: hoe werken we samen aan een nieuwe koers voor de volkshuisvesting? Wat is uw rol daarbij?

Afscheidssymposium met blik naar de toekomst

De corporatiesector staat voor complexe opgaven.

Hoe gaan we slim om met beschikbare schaarse ruimte en middelen, hoe bouwen we sneller voldoende duurzame woningen en kunnen we sneller verduurzamen? Hoe zorgen we voor betaalbaar wonen, in een gezonde en veilige woon- en leefomgeving, met de zorg voor kwetsbaren en welzijn voor alle bewoners?

Drie inleiders geven vanuit hun perspectief hun visie op hoe we samen kunnen werken aan een nieuwe koers van de volkshuisvesting én op de rol van het toezicht daarbij.

In hun verhaal staan drie kernwoorden centraal:

Verbeelden
Met verbeelding kunnen we toekomstige scenario’s ontwikkelen, om inzicht te krijgen over wat nodig en mogelijk is.

Verbinden
De complexe opgaven staan in verbinding met elkaar. Daarnaast staat verbinding voor samenwerken, zowel binnen als buiten de sector

Vertrouwen
Samenwerken kan alleen vanuit vertrouwen. Daarbij gaat het om vertrouwen van de overheid in corporaties, maar ook om vertrouwen van (toekomstige)huurders/bewoners in de corporaties en de overheid.

Tijdens het tafelgesprek gaan we dieper in op de nieuwe koers van de volkshuisvesting en de rol van het toezicht. Wat zijn de dilemma’s en oplossingen? We dagen u uit om mee te doen aan de discussie.

Programma

16.00 uur Inloop
16.30 uur ALV met livestream
17.30 uur BBQ buffet & informeel afscheid Guido van Woerkom, voorzitter VTW
18.30 uur Start symposium met dagvoorzitter Anouschka Laheij
Inleiders:
o Chris Kuijpers, DG Volkshuisvesting en Bouwen
o Victor Molkenboer, burgemeester Woerden
o Gijs van den Boomen, directeur KuiperCompagnons
Korte pauze met koffie en dessert
Tafelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter met:
o Guido van Woerkom, voorzitter
o Marike Bonhof, bestuurder Ymere
o Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen TU Delft
o Mirthe Biemans, lid RvC Rijswijk Wonen
Afscheid Guido van Woerkom, voorzitter VTW
21.15 uur Einde bijeenkomst


Dynamische oordeelsvorming Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek? - Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen - Inzicht in de
manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner - Kennis van het proces van een goede dialoog - Vaardigheden bij lastige gesprekken - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
Docenten/Sprekers

Koos Parie en Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen. Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte
situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘ de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

Programma

- Structuur van het vraaggesprek - Strategisch vragen stellen en confronteren - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers - Scheiden van professionele rollen.


Effectief toezichthouden voor advanced commissarissen Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Advanced commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De deelnemer is zich bewust van de verschillen tussen “new school” en “old school” governance en kan omschrijven wat dat voor de eigen organisatie betekent. Hij heeft handvatten om daar zelf een rol in te spelen. De deelnemer is zich zodanig bewust van zijn rol dat hij het onderscheid adviseren en toezichthouden scherp kan beoordelen, ook als op meerdere momenten in een besluitvormingstraject in een gelijkwaardige sfeer stevig wordt gedebatteerd tussen bestuurder en raad. De deelnemer is in staat om ook in het overleg met in- en externe stakeholders rolverwarring te voorkomen en daarbij zowel voor de bestuurder als voor de organisatie toegevoegde waarde te leveren.

Last but not least wordt door de uitgesproken interactieve werkvorm indringend kennis gemaakt met de andere deelnemers en daarmee het netwerk uitgebreid en verrijkt.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Beatrix van Emmerik, Lilian Kraan

Omschrijving bijeenkomst

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid of de behandeling van majeure vraagstukken, is meestal al vanaf het begin sprake van samenspraak met de bestuurder. Inbreng van de raad is gebaseerd op ervaringen uit de eigen beroepspraktijk en de dialoog met interne en externe stakeholders. Een raad die wacht ‘tot het klaar is’, biedt onvoldoende toegevoegde waarde en laat kennis liggen die de leden van de raad van buiten naar binnen kunnen brengen.

De kunst is dan wel om respect te hebben voor ieders eigen rol en – onverlet de werkgeversrol van de raad – gelijkwaardig met elkaar het debat te voeren. Indien één van beide gremia zich bovengeschikt voelt aan het andere, is geen sprake van gezonde checks and balances en verstoort dit de kwaliteit van de discussie en de besluitvorming. Rolbewustzijn is dan cruciaal en altijd moet worden voorkomen dat de raad op een “schaduwbestuur” gaat lijken of door het gezamenlijk optrekken zijn scherpte kwijtraakt. Het uiteindelijke doel is dat het samenspel een middel is om een goed antwoord te hebben op de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Ervaring leert dat een beter samenspel bevorderlijk is voor het innovatief denken en handelen van de organisatie. En dat is in deze tijd geen overbodige luxe.

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als ervaren toezichthouder samen met gelijkgestemden na een korte theoretische samenvatting van onderwerpen op het gebied van boardroom dynamics aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek van de deelnemers en van de docenten.

Deel 1: Theorie door het volgen van een online college (te volgen op een door de deelnemers gewenste tijd tot 2 weken voorafgaand aan deel 2)
Deel 2: Een live-bijeenkomst (van 14.00 tot 20.00 uur, twee weken na deel 1)
Deel 3: Online bijeenkomst (gezamenlijk 1,5 uur, vier weken na deel 2)


Digitalisering en informatisering Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

• Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT; • Onderscheid tussen hype en realiteit; • Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken; • Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering; • Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
Docenten/Sprekers

Marco Derksen en Annelies Bernard

Omschrijving bijeenkomst

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe u als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en hoe moet u dan precies toezicht op houden? Welke vragen gaat u stellen en hoe weet u of de organisatie in controle is? Wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet? En hoe bepaalt u of de strategie goed is? Hoe voorkomt u dat u de boot mist of juist te snel bent met innovatie en digitalisering? En wat gaat de corporatie doen met onderwerpen als big data, Internet of Things en sensoring of bijvoorbeeld 3D printing? Daarnaast gaat IT ook allang niet meer over PC’s en de kosten van een applicatie. Zonder IT kan een woningcorporatie niet meer functioneren. Dit gaat over de bedrijfscontinuïteit en zaken als informatiebeveiliging. Een onderwerp waar de commissaris al van oudsher toezicht op houdt. Hoe weet u dat de data van de huurders veilig is? Wat gebeurt er bij IT calamiteiten zoals een hack of een DDOS attack op de website? En zijn
al die IT-projecten wel onder controle? De meeste RvC’s ontberen op dit moment voldoende kennis op dit onderwerp. Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke commissaris in elk geval een basisniveau van kennis te hebben.

Programma

In deze masterclass zal onder begeleiding van Ries Bode het speelveld van digitaal en IT nader toegelicht worden en zal de mystiek rondom dit onderwerp worden weggenomen. Aangevuld met
aansprekende voorbeelden en interactieve discussies wordt het onderwerp verder uitgediept in kleine groepen.
• Toezicht houden op digitaal en IT; • De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties; • Data en privacy; • Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


Leergang de nieuwe commissaris Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van
de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in de functie van commissaris
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.


Het spel van toezicht voor advanced commissarissen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Advanced commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De deelnemer begint aan het leertraject als ervaren toezichthouder met de nodige bagage aan basiskennis en noties op het gebied van governance. Aan het einde gaat zij/hij verder met nieuwe inzichten en verder ontwikkelde vaardigheden passend bij eigentijds toezicht. Hij/zij is beter in staat de rollen te onderscheiden en daar op een bewuste doch niet krampachtige manier mee om te gaan en te herkennen. Zij/hij kan goed inschatten wanneer welke interventie op zijn plaats is. Ook door zijn/haar vaardigheid goed teamwork te stimuleren is de toegevoegde waarde voor het bestuur en de organisatie van een hoger niveau dan voorheen. Last but not least wordt door de uitgesproken
interactieve werkvorm indringend kennis gemaakt met de andere deelnemers en daarmee het netwerk uitgebreid en verrijkt.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Interventie RvC
Docenten/Sprekers

Puck Dinjens, Marcel Wanrooy, Bea Annot

Omschrijving bijeenkomst

Een harmonieuze samenwerking mag niet ten koste gaan van een kritische houding en assertief gedrag van beide gremia, raad én bestuur. Ook ervaren commissarissen zoeken naar passende interventies wanneer er sprake is van een glijdende schaal van “goed naar slecht weer”. Gevolg kan zijn dat onnodig zware maatregelen genomen moeten worden. Maar wat ook soms speelt hoe de boardroom zich kan stretchen om uitdagende externe maatschappelijke opgaves te agenderen en adequaat op te pakken? Altijd is alertheid nodig om tijdig in te zien dat zaken een ongewenste kant op (kunnen) gaan en dan is het de kunst om effectief te interveniëren om erger te voorkomen en het bestuur op de goede koers te houden of weer te krijgen.

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als ervaren toezichthouder samen met gelijkgestemden na een korte theoretische samenvatting van onderwerpen op het gebied van boardroom dynamics aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek, van de deelnemers en van de docenten. Deel 1: Theorie middels e-learning (te volgen op een door de deelnemers gewenste tijd tot 2 weken voorafgaand aan deel 2) Deel 2: Een live-bijeenkomst (van 14.00 tot 20.00 uur, twee
weken na “sluiting” van deel 1)


Effectief toezichthouden voor advanced commissarissen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Advanced commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De deelnemer is zich bewust van de verschillen tussen “new school” en “old school” governance en kan omschrijven wat dat voor de eigen organisatie betekent. Hij heeft handvatten om daar zelf een rol in te
spelen. De deelnemer is zich zodanig bewust van zijn rol dat hij het onderscheid adviseren en toezichthouden scherp kan beoordelen, ook als op meerdere momenten in een besluitvormingstraject in een gelijkwaardige sfeer stevig wordt gedebatteerd tussen bestuurder en raad. De deelnemer is in staat om ook in het overleg met in- en externe stakeholders rolverwarring te voorkomen en daarbij zowel voor de bestuurder als voor de organisatie toegevoegde waarde te leveren. Last but not least wordt door de uitgesproken interactieve werkvorm indringend kennis gemaakt met de andere deelnemers en daarmee het netwerk uitgebreid en verrijkt.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Beatrix van Emmerik, Lilian Kraan

Omschrijving bijeenkomst

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid of de behandeling van majeure vraagstukken, is meestal al vanaf het begin sprake van samenspraak met de bestuurder. Inbreng van de raad is gebaseerd op ervaringen uit de eigen beroepspraktijk en de dialoog met interne en externe stakeholders. Een raad die wacht ‘tot het klaar is’, biedt onvoldoende toegevoegde waarde en laat kennis liggen die de leden van de raad van buiten naar binnen kunnen brengen. De kunst is dan wel om respect te hebben voor ieders eigen rol en – onverlet de werkgeversrol van de raad – gelijkwaardig met elkaar het debat te voeren. Indien één van beide gremia zich bovengeschikt voelt aan het andere, is geen sprake van gezonde checks and balances en verstoort dit de kwaliteit van de discussie en de besluitvorming. Rolbewustzijn is dan cruciaal en altijd moet worden voorkomen dat de raad op een “schaduwbestuur” gaat lijken of door het gezamenlijk optrekken zijn scherpte kwijtraakt. Het uiteindelijke doel is dat het samenspel een middel is om een goed antwoord te hebben op de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Ervaring leert dat een beter samenspel bevorderlijk is voor het innovatief denken en handelen van de organisatie. En dat is in deze tijd geen overbodige luxe.

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als ervaren
toezichthouder samen met gelijkgestemden na een korte theoretische
samenvatting van onderwerpen op het gebied van boardroom dynamics aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek van de deelnemers en van de docenten. Deel 1: Theorie door het volgen van een online college (te volgen op een door de deelnemers gewenste tijd tot 2 weken voorafgaand aan deel 2) Deel 2: Een live-bijeenkomst (van 14.00 tot 20.00 uur, twee weken na deel 1) Deel 3: Online bijeenkomst (gezamenlijk 1,5 uur, vier weken na deel 2).


Toezien op verandervermogen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen. - De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.- Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.- Tools om als RvC bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen. In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop je meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop je daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Informatievoorziening RvC
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Joos Jacobs & Vivian Boumans

Omschrijving bijeenkomst

In de VUCA-wereld waarin we actief zijn vraagt om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen op de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kun je als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voer je daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie? Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

Programma

- Hoe kijkt je als toezichthouder of commissaris naar veranderingen? - Wanneer zijn veranderingen succesvol? - Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren? - Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvC daar voldoende toegang toe? - Welke vragen stelt je als RvC om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren? - Met wie praat je? - Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren? commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren?


Boardroom dynamics Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze opleiding is erop gericht om commissarissen meer inzicht te geven in het proces in de boardroom, zodat zij dit ten positieve kunnen inzetten bij hun werk.

Competenties
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Efficiency
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk en Klaas-Dirk Bruintjes

Omschrijving bijeenkomst

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen (leden van) de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Als daar onvoldoende oog voor is of sommigen groepsdynamische processen bewust misbruiken, kan het lelijk misgaan. Met alle negatieve gevolgen voor de organisatie als gevolg. Hoe dergelijke processen te herkennen zijn en hoe dat in goede banen te leiden valt, wordt besproken en geïllustreerd. Daarnaast wordt er intensief geoefend met simulaties. In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en
haar stakeholders. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal
doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat.

Programma

Deze opleiding kent een unieke combinatie van werkvormen en inhoud. Er wordt gestreefd naar een optimale tijdsinspanning, hoog leerrendement en het hebben van contactmomenten. Deel 1: Kennis (in
de vorm van een online college van ca. 60 minuten); Deel 2: Casuïstiek en toepassing (in de vorm van een simulatie gedurende één dag); Deel 3: Een online interactieve terugkomsessie voor reflectie (van twee uur).


Filosofische Najaarsreeks 2023 | 21e-eeuwse vraagstukken voor bestuurders en strategen

Open inschrijving

 • OVERDENKWERK
 • Nee
 • Landgoed ISVW, Leusden
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Na het volgen van deze trainingsreeks bent u in staat om:

• Grip te krijgen op een aantal 21e eeuwse uitdagingen en de verschillende filosofische standpunten die hierbij worden ingenomen;
• Zelf een heldere eigen strategie te formuleren voor uw eigen organisatie of omgeving;
• Vanuit de filosofie instrumenten te hanteren hoe u in uw organisatie of omgeving vastgeroeste structuren en patronen kunt doorbreken;
• Met een ruimere blik te kijken naar de wereld om u heen.

Kom even helemaal los van de dagelijkse dynamiek en verrijk uw denken onder het genot van de gastronomie van het heerlijke landgoed ISVW

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Strategieontwikkeling
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Wij werken met gerenommeerde wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Tilburg University, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met diverse praktijkprofessionals bieden zij een interessante mix van weten

Omschrijving bijeenkomst

Graag nemen we u dan mee op een reis langs vier 21e-eeuwse vraagstukken voor bestuurders en strategen. Juist voor commissarissen en toezichthouders zijn deze denktrainingen bijzonder relevant.

We gaan dieper in op vragen als: Hoe geven we iedereen een volwaardige plaats in de samenleving? Gaan slimme apparaten en algoritmes ons leven meer vrijheid geven of juist dicteren? Hoe geven we vorm aan de democratie van de toekomst? Kortom, hoe kunnen we in vrijheid leven, zonder elkaar kwijt te raken?

De Filosofische Najaarsreeks 2023 is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, managers en strategen die een heldere kijk op de hedendaagse uitdagingen en vraagstukken voor bestuur willen ontwikkelen. U krijgt inzicht in de filosofische fundamenten van de vraagstukken en u onderzoekt hierbij hoe u hierin verantwoord en strategisch kunt handelen.

Programma

De Filosofische Najaarsreeks 2023 bestaat uit 4 tweedaagse bijeenkomsten en een slotbijeenkomst. Deelname aan losse denktrainingen is ook mogelijk.

DENKTRAINING 1 – 13 & 14 september 2023 | Vooruitgangsdenken & cultuurkritiek – Moeten we optimistisch of pessimistisch zijn over onze toekomst?

DENKTRAINING 2 – 5 & 6 oktober 2023 | Emancipatie & verandering– Hoe doorbreek je bestaande patronen?

DENKTRAINING 3 – 2 & 3 november 2023 | Autonomie & technologie – Hoe gaan we als mens om met techniek en kunstmatige intelligentie?

DENKTRAINING 4 – 23 & 24 november 2023 | Democratie & participatie – Hoe kunnen we de democratie van de toekomst vormgeven?

SLOTBIJEENKOMST – 13 december 2023 | Reflectie vanuit de filosofie op uw eigen werk/leven

*Dag 1 (en slotbijeenkomst) is van 13:00 -19:30 uur aansluitend diner, dag 2 is van 9:00 -14:30 uur.


Leergang voor de voorzitter Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten) met Steven de Waal, Monika Milz, Abdelilah el Barzouhi & Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Een andere kijk op gezondheid & governance Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.- Kennismaking met het nieuwe concept van
Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.- Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Positieve gezondheid
Docenten/Sprekers

Mieke Reijnen en Machteld Huber

Omschrijving bijeenkomst

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Deze kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en
raad van commissarissen zelf?

Programma

Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken
naar de betekenis voor uw RvT/RvC: - Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving); - Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen ; - Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen.


Dynamische oordeelsvorming Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek? - Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen - Inzicht in de
manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner - Kennis van het proces van een goede dialoog - Vaardigheden bij lastige gesprekken - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
Docenten/Sprekers

Koos Parie en Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen. Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte
situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

Programma

- Structuur van het vraaggesprek - Strategisch vragen stellen en confronteren - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers - Scheiden van professionele rollen.


Strategievorming en scenarioplanning Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In de masterclass wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in het strategietraject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Teamspeler
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Strategieontwikkeling
 • Scenarioplanning
Programma

Strategieontwikkeling bij een woningcorporatie; De rolneming van de RvC in het strategietraject; - Modellen voor het kijken naar en nader invullen van een toekomstgericht business model; Methodiek van scenarioplanning.


Duurzame gebiedsontwikkeling: de gebiedsgerichte aanpak

Open inschrijving

 • Scobe Academy
 • RICS
 • Scobe Academy, Gouda
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

Leeropbrengsten

- Je weet wat er speelt binnen duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen op beleidsniveau, maar ook bij bewoners en andere partijen;
- Vanuit jouw praktijkachtergrond weet je welke duurzaamheidsmaatregelen voor jou van toepassing zijn;
- Een helikopterview. Je weet wat er leeft bij betrokken partijen. Zo kun je kansen herkennen (en benutten!);
- Je krijgt inzicht in de financiering en juridische borging. Hiermee weet je jouw effectiviteit te verhogen tijdens de realisatie van een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject;
- Je leert integraal werken. Zo zie je de verbinding tussen klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame mobiliteit en circulariteit in het traditionele gebiedsontwikkelingsproces;
- Je leert het projectmanagement van duurzame projecten organiseren;
- Je ontwikkelt skills om draagvlak te vergroten en om te gaan met weerstand.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Strategieontwikkeling
 • Duurzame gebiedsontwikkeling
Docenten/Sprekers

Wouter van den Wildenberg - Fakton Energy
Antal Hartman- Antea Group
Robert Boshouwers - RebelGroup
Tim Burmanje - Rijkswaterstaat
Fanauw Hoppe - Flux Partners
Pedro Mol - Sweco
Jim Teunizen - Alba Concepts
Bart Oomens - StadsKwadraat

Omschrijving bijeenkomst

Duurzame gebiedsontwikkeling is niet meer weg te denken. De puzzel wordt alleen steeds lastiger. Betaalbaarheid van woningen, de stijgende energieprijzen, inflatie, klimaat- en stifstofvraagstukken, duurzaamheidsambities met minder budget. In deze vijfdaagse opleiding worden de thema's duurzame mobiliteit, circulaire gebiedsontwikkeling (en het realiseren daarvan), klimaatadaptatie en energietransitie behandeld. We gaan in op huidige ontwikkelingen, bespreken en behandelen businesscases en maken opdrachten. Je leert tevens (nog beter) samenwerken, een onderwerp dat bij duurzame gebiedsontwikkeling ontzettend belangrijk is.

Programma

Volg de hele cursus of stel je eigen programma samen uit onderstaande masterclasses.

- Energietransitie: financiële en praktische toepassing - Dinsdag 26 september 2023
De overgang van de bestaande voorraad naar duurzame energie is meestal opgenomen in beleidsstukken van gemeenten. Momenteel is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) voor de bestaande voorraad bij gemeenten het meest urgent. Echter ontbreekt het vaak nog aan een duidelijk en realistisch uitvoeringsplan voor medewerkers: Wat zijn technische instrumenten? Hoe dek je de kosten? En hoe krijg je de bewoners mee? Tijdens deze masterclass krijg je concrete handvatten aangereikt om beleid naar de praktijk te vertalen op zowel financieel, organisatorisch als juridisch vlak.

Klimaatadaptatie: implementeren van duurzaamheidsmaatregelen - Dinsdag 10 oktober 2023
Deze masterclass geeft duidelijk inzicht in welke maatregelen er zijn om gebieden te beschermen tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld als het gaat om hitte, droogte en wateroverlast. Je leert deze maatregelen in kaart te brengen en vervolgens de best passende strategie voor het gebied te kiezen. Dit geldt zowel op landelijk als ook op stedelijk niveau. Naast het financiële plaatje leer je niet alleen hoe je de aanbesteding met externe partijen organiseert, maar ook hoe je dit vervolgens publiekrechtelijk regelt.

- Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties grond- en opstalexploitatie - Dinsdag 7 november 2023
In plaats van op de gangbare traditionele manier, leer je tijdens deze masterclass op een circulaire wijze projecten aan te vliegen. Hoe maak je circulariteit meetbaar? Hoe verwerk je circulariteit in de gebieds- en vastgoedexploitatie? Met welke partijen ga je de samenwerking aan? We bespreken het standaardiseren en inpassen van gestandaardiseerde coalitieafspraken over het 'Nieuwe Normaal' in contracten. Na het volgen van deze masterclass ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kun je deze inzichten vertalen naar concrete doelstellingen.

- Duurzame mobiliteit: gevolgen voor gebiedsontwikkeling - Dinsdag 21 november 2023
Hoe kan duurzame mobiliteit de waarde in een gebied verhogen? Dit en nog veel meer onderwerpen staan centraal in deze masterclass. Je leert met welke vormen je de mobiliteit in een gebied kan versterken. Je weet wat deelmobiliteit, lagere parkeernormen, mobility-hubs en last-mile concepten inhouden. Je ziet vervolgens per strategie kansen en bedreigingen. Op basis van technische afwegingen, financiële effecten en juridische mogelijkheden kan je onderbouwen welke strategie het best past in de praktijk. Hoe ga je bijvoorbeeld om met woningdichtheid, efficiënt ruimtegebruik, kosten en opbrengsten van de gebiedsexploitatie en kostenverhaal?

Projectleiding, opdrachtgeverschap & aanbesteding - Dinsdag 12 december 2023
Een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject vereist een diversiteit in de manier van werken: integraal, participatief en toekomstbestendig. Na deze masterclass heb je je projectmanagement skills vergroot, weet je welke en vooral ook hoe je stakeholders bij jouw project moet betrekken om de duurzame gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden. Verder krijg je inzicht in de juridische mogelijkheden om met deze partijen een samenwerking aan te gaan. Je leert meer over de verschillende belangen, wie waar verantwoordelijk voor is en hoe je draagvlak kan vergroten. Ook leer je hoe om te gaan met weerstand van ondernemers en burgers. Tenslotte wordt dieper ingegaan op inkadering publiek- en privaatrechtelijk en werken we aan een praktijkcasus.


Waardegedreven toezichthouden Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en kennis over de implementatie daarvan

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Johan Bouwmeester

Omschrijving bijeenkomst

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Johan Bouwmeester, auteur van het boek ‘Waardegedreven
Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’ (2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Johan Bouwmeester wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Programma

- Definiëring van waardegedreven werken; - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren; - Bepaling van de waarden; - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers; - Meten en monitoren bij waardegedreven toezichthouden.


Leergang voor de voorzitter Editie 5

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten) met Steven de Waal, Monika Milz, Abdelilah el Barzouhi & Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van RvC Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders. Aan de orde komt het fenomeen Prestatieafspraken die de corporatie jaarlijks maakt met gemeenten en huurdersorganisaties en de rol van de RvC in dat traject. Ook maakt u kennis met de verschillende ervaringen die de Woonbond heeft met eigentijdse benaderingen van bewonersparticipatie.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Stakeholders
 • Prestatieafspraken
Programma

Het bestuur wordt geacht belanghebbende partijen actief te betrekken bij het beleid en de behaalde prestaties. De gemeente en de huurders hebben – zeker gezien de bepalingen in de Woningwet 2015 – daarin een bijzondere positie. Dikwijls zal het bestuur een afgewogen keuze moeten maken tussen tegengestelde belangen. De RvC houdt toezicht op dat proces en op de kwaliteit van de relatie tussen bestuurder en belanghouders. Voor veel commissarissen is een actieve opstelling “naar buiten” nieuw. Gaat het om informatie uitwisseling, om het afleggen van verantwoording en kunnen commissarissen indien nodig als “smeerolie” dienen bij moeizame of vastgelopen verhoudingen en de rol van diplomaat vervullen? Dan is het meer dan ooit van belang de rollen van bestuur en commissaris zuiver te houden, onder meer om het risico te voorkomen dat bijvoorbeeld de wethouder de commissaris ziet als superbestuurder.


VTW Lunchwebinar "Politiek"

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Teams webinar, Save the date!
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, VTW
Inhoudelijk programma:
Vragen
Afronding


VTW Lunchwebinar 'Flexwonen & Conceptueel bouwen'

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Teams webinar,
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, VTW
Inhoudelijk programma:
Vragen
Afronding


De Woningcorporatie en de Omgevingswet

Open inschrijving

 • Scobe Academy
 • Nee
 • Scobe Academy, Gouda
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

Leerdoelen

- Kennis van de Omgevingswet (in kort bestek);
- Gebruik omgevingsvisie en omgevingsplan voor je corporatie doelen;
- Tips en valkuilen voor het gesprek met de gemeente.
- Inschatten van de risico’s voor de corporatie.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Michael de Groot - Advocaat bij Ten Holter Noordam
Christine Visser - Advocaat bij Ten Holter Noordam

Omschrijving bijeenkomst

We staan op het kantelpunt voor de corporatiesector. Er is een geheel nieuw speelveld ontstaan door de verandering van de vraag op de woningmarkt en het neergedaalde stof van de Woningwet.

De woningcorporaties staan voor verschillende uitdagingen;

De gevolgen van de klimaatplannen van het kabinet
Beheersing van ontwikkel- en onderhoudsprocessen
Terwijl je ook nog eens financieel fit moet zijn en blijven
Hoe ga je hiermee om? Je komt er alles over te weten tijdens onze onmisbare cursus De Woningcorporatie en de Omgevingswet

Programma

Tijden: 9:30 - 16:30 uur

- Inleiding Omgevingswet; uitleg van het systeem.
- Kerninstrumenten: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning en wat wordt verwacht van de corporatie en wat verandert er.
- Financiële bijdrage en sociale huurwoningen; kansen en bedreigingen.
- Vastleggen sociale huur en markthuur;
- Doelgroepenverordening vervalt.
- Prestatieafspraken kunnen in het Omgevingsplan worden verwerkt; maar hoe en is dat wenselijk?
- Veranderende werking van de woonvisie in Omgevingsplan (kan als een beleidsregel verwerkt worden);
- Extra duurzaamheidsregels in het omgevingsplan; hoe anderen mee kunnen gaan betalen aan de voorsprong van de corporaties (kostenverhaal);
- Consequenties van het (mogelijk)vervallen van delen van de Woningwet en de Leegstandswet;
- Aanscherping van participatie-eisen: de vrijblijvendheid voorbij


De RvC, de accountant en de auditcommissie Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass actualiseert en verdiept uw kennis van de zich ontwikkelende taken van de accountant en geeft handvatten om de accountant nog beter als informatiebron te gebruiken. De masterclass
gaat verder in op de relatie tussen auditcommissie en RvC.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Informatievoorziening RvC
Programma

- De verplichte taken van de accountant en de wet- en regelgeving waarop die gebaseerd zijn - Verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de audit- en controlefuncties - Het intern audit plan en de rol van de accountant met daarbij speci􀃥eke aandacht voor de rol van de RvC en de auditcommissie - Organisatie van en participatie in het preaudit gesprek en de inrichting van het selectie- en evaluatieproces?


VTW Lunchwebinar 'Duurzame labels'

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Teams webinar, Save the date!
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, VTW
Inhoudelijk programma:
Vragen
Afronding


Risicomanagement en het toezicht daarop Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Het doel van de masterclass is om commissarissen beter in staat te stellen het risicomanagement in uw corporatie te beoordelen en tijdig signalen te herkennen wanneer ingegrepen moet worden.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
Programma

- Strategische kansen en risico’s; - Risicobereidheid, – bewustzijn en – cultuur (soft controls); - Risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan helpen risico’s te nemen en beheersen; - Risico’s
in de besluitvorming; - Methoden van (inrichten van) risicomanagement en de vertaling naar de praktijk; - Specifieke risico’s voor woningcorporaties van vandaag en morgen; - Wat is de rol van de RvC en welk instrumentarium staat de raad ter beschikking.


Werkgeverstaken van de RvC/RvT Editie 5

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Monika Milz

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT. Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde. Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming
van de bestuurder besproken.


De huurder als consument en als strategisch partner Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass wordt u meegenomen in deze strategische vragen en geeft u inzicht hoe kennis van het oordeel en het gedrag van de huurders van betekenis zijn voor de strategische keuzes van de
corporatie. Kortom: het eigentijds ‘laden’ van het bekende begrip de klant centraal heeft betrekking op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Opdrachtgeverschap
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Programma

Aan de orde komen onder meer te volgende onderwerpen: - De betekenis van klantwaarderingssystemen; - Waar het om gaat bij klantbeleving; - Het bevorderen van klantgericht werken; - Het benutten van gegevens over klantgedrag voor beleidsontwikkeling; - Het interpreteren van benchmark gegevens; - De wettelijk omgeving van de huurders en hun organisaties; - De betekenis van de prestatieafspraken; - De vijf belangrijkste “maatschappelijke parameters”; - Een casus over moderne vormen van participatie en zeggenschap.


Het spel van toezicht voor advanced commissarissen Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Advanced commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De deelnemer begint aan het leertraject als ervaren toezichthouder met de nodige bagage aan basiskennis en noties op het gebied van governance. Aan het einde gaat zij/hij verder met nieuwe inzichten en verder ontwikkelde vaardigheden passend bij eigentijds toezicht. Hij/zij is beter in staat de rollen te onderscheiden en daar op een bewuste doch niet krampachtige manier mee om te gaan en te herkennen. Zij/hij kan goed inschatten wanneer welke interventie op zijn plaats is. Ook door zijn/haar vaardigheid goed teamwork te stimuleren is de toegevoegde waarde voor het bestuur en de organisatie van een hoger niveau dan voorheen. Last but not least wordt door de uitgesproken
interactieve werkvorm indringend kennis gemaakt met de andere deelnemers en daarmee het netwerk uitgebreid en verrijkt.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Interventie RvC
Docenten/Sprekers

Puck Dinjens, Marcel Wanrooy, Bea Annot

Omschrijving bijeenkomst

Een harmonieuze samenwerking mag niet ten koste gaan van een kritische houding en assertief gedrag van beide gremia, raad én bestuur. Ook ervaren commissarissen zoeken naar passende interventies wanneer er sprake is van een glijdende schaal van “goed naar slecht weer”. Gevolg kan zijn dat onnodig zware maatregelen genomen moeten worden. Maar wat ook soms speelt hoe de boardroom zich kan stretchen om uitdagende externe maatschappelijke opgaves te agenderen en adequaat op te pakken?

Altijd is alertheid nodig om tijdig in te zien dat zaken een ongewenste kant op (kunnen) gaan en dan is het de kunst om effectief te interveniëren om erger te voorkomen en het bestuur op de goede koers te houden of weer te krijgen.

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als ervaren toezichthouder samen met gelijkgestemden na een korte theoretische samenvatting van onderwerpen op het gebied van boardroom dynamics aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek, van de deelnemers
en van de docenten. Deel 1: Theorie middels e-learning (te volgen op een door de deelnemers gewenste tijd tot 2 weken voorafgaand aan deel 2) Deel 2: Een live-bijeenkomst (van 14.00 tot 20.00 uur, twee weken na “sluiting” van deel 1) Deel 3: Online bijeenkomst (gezamenlijk, 1,5 uur, vier weken na deel2)


Strategisch partnerschap Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons leaned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie; - Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren? - Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en
andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?; - Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?; - Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?; - Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen? - Kennis van het begrip innovatie, ook ter onderscheid van implementatie; - Inzicht in dat schaarse middelen geen beperking, maar
juist een stimulans zijn; - Inzicht in dat innovatie geen kostenpost is, maar financieel en/of maatschappelijk rendement oplevert; - Het kunnen inschatten welke rol uw corporatie zou kunnen/moeten spelen: voorloper, early adaptor etc.; - De waarde van de samenwerking tussen
corporaties op impact in de waardeketen inzien; - Zicht op welke bijdrage kan worden geboden in het begrip rondom de benodigde mindset voor innovatie samenwerking; - Het kunnen stimuleren van een
creatieve context; - Inzicht in de kenmerken van een innovatie-bereide en een innovatie-averse organisatie; - Het kennismaken met enkele pregnante voorbeelden – technisch en maatschappelijk – uit de sector volkshuisvesting, niet alleen w.b. de effecten maar ook op welke wijze deze tot stand kwamen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • IT en innovatie met IT
 • Strategieontwikkeling
Programma

Bij corporaties zit innoveren – ondanks fantastische voorbeelden – niet per definitie in de genen. Een gevecht om de markt of de klant is – helaas door het grote tekort aan woningen – niet nodig. De
wachtlijsten zijn lang en ontevreden klanten kunnen niet weg. De vaak wat ambtelijke cultuur en regeldruk is evenmin een stimulans om out of the box te denken. Zonder uitzondering is er uiteraard wel de passie voor de volkshuisvesting. En daarmee de intrinsieke motivatie om het wonen voor mensen met een smalle beurs zo prettig en betaalbaar mogelijk te maken. Een betere motivatie om innovatie te bevorderen is er eigenlijk niet. Commissarissen die dat met succes agenderen hebben
ontegenzeggelijk toegevoegde waarde voor hun bestuur en hun corporatie. Commissarissen hebben over relevante aspecten van innovatie voldoende bagage om hun bestuur te stimuleren, als
sparringpartner te kunnen optreden, investeringen die ter goedkeuring voorliggen te kunnen beoordelen en te kunnen monitoren etc.


Effectieve communicatie in de boardroom Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Het effectief bespreken van vraagstukken; - Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen; - Het leren van effecten van diverse manieren van vragen stellen; - Handvatten om draagvlak te verkrijgen
voor uw standpunten.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
Docenten/Sprekers

Ilona Eichhorn

Omschrijving bijeenkomst

De commissaris moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen commissarissen gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele
commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve
vermogen van commissarissen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom. Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen commissaris en bestuurder en tussen commissarissen onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen.
Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.

Programma

- Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad van toezicht; - De kunst van het vragen stellen; - Constructieve communicatietechnieken; - Verschillende manieren om dezelfde boodschap te brengen.


Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor commissarissen van woningcorporaties Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Met de geboden informatie en kennis zijn commissarissen goed in staat het uitgezette beleid op deze gebieden te monitoren en waaraan de orde goed te keuren. Ook kunnen zij als sparringpartner van de
bestuurder optreden bij verdere beleidsontwikkeling en beleidskeuzes. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers eigen dilemma’s en cases inbrengen, zodat ook geleerd kan worden van elkaars ervaringen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Duurzaamheid en energietransitie
Programma

U maakt kennis met de volgende onderwerpen: - De beleidsdriehoek van woningcorporaties; - De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren en inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid; - Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden; - De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief; - De (on)mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken; - De positie van starters en groepen met middeninkomens op de woningmarkt; - Inzicht in de huidige woningvraag en ontwikkeling van de toekomstige woningvraag; - De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag; - Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid; - Het effect van de nieuwe wet- en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen; - De verschillende aspecten van kwaliteit; - Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid en energietransitie; rol en positie van de corporaties als maatschappelijk ondernemer; - De mogelijkheden en onmogelijkheden bij de verduurzaming.


Werkgeverstaken van de RvT Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming
en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT. Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde. Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.


De woonzorgopgave, het veranderende speelveld voor woningcorporaties Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass delen docenten hun theoretische en praktische kennis met de deelnemers en staan borg voor een interactieve bijeenkomst waarin ruim plaats is voor discussie en uitwisseling van ervaringen.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Conny Heemskerk en Martin Bleijenburg

Omschrijving bijeenkomst

Het rijk dwingt gemeenten om de ambitie per 2024 uit te werken in een woonzorgvisie en daarop afspraken te maken met zorgaanbieders en woningcorporaties. In het lokale netwerk worden afspraken gemaakt over woonvormen, doorstroming en toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen. Regionaal worden afspraken gemaakt over “fair share” en inzet per gemeente. De veranderingen in wonen met zorg vraagt ook om een ander gesprek in de boardroom. Wat wordt landelijk, regionaal en lokaal van corporaties verwacht? Wat is daarbij de rol van de woningcorporatie en wat betekent dat voor de organisatie? Welke vragen en dilemma’s zou dat op kunnen roepen voor het intern toezicht?

Programma

Wat brengt deze masterclass de deelnemende commissarissen?
- Inzicht in de maatschappelijke trends en de verwachtingen van het rijk;
- Een verkenning van enkele innovaties uit de praktijk;
- Inzicht in de betekenis van deze ontwikkelingen voor woningcorporaties (positionering, netwerksamenwerking en organisatieontwikkeling);
- De nodige bagage om dilemma’s en adviezen voor het intern toezicht bij woningcorporaties te kunnen wegen en als goede gespreks- en sparringpartner voor de bestuurder te kunnen optreden;
- Materiaal om de inhoud van deze masterclass met uw collega’s te delen.


Leergang voor de voorzitter Editie 6

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten) met Steven de Waal, Monika Milz, Abdelilah el Barzouhi & Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Leergang voor de voorzitter Editie 7

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten) met Steven de Waal, Monika Milz, Abdelilah el Barzouhi & Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Cybersecurity, privacy en ethiek

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In de VTW cursus Cybersecurity, Privacy en Ethiek leren de deelnemers de ethische en privacy gevolgen en de veiligheidsrisico's van de digitale transformatie te onderkennen. Ook de situaties waarin het mis kan gaan komen aan de orde.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Cybersecurity
Docenten/Sprekers

Boban Vukicevic

Omschrijving bijeenkomst

De spectaculaire opkomst van digitale technologieën heeft ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen. Van zowel de commerciële als publieke organisaties wordt in toenemende mate verwacht om in hun beleid en hun doen en laten rekening te houden met deze gevolgen. Het strategische belang van digitalisering en digitale transformatie (DT) is evident, krijgt bij veel corporaties aandacht in de boardroom en wordt behandeld in Masterclasses. Helaas staan de randvoorwaarden en risico’s, zoals cybersecurity, privacy en ethiek nog niet altijd scherp op het netvlies van bestuurders en toezichthouders. Op de vraag na een item op het nieuws over een omvangrijke hack “of de cyberveiligheidbij ons op orde is” mag het antwoord van de bestuurder dat “dat in goede handen is” voor een RvC niet meer voldoende zijn. Inzicht in de materie, weten welke vragen gesteld moeten worden en de antwoorden van de bestuurder kunnen beoordelen zijn van groot belang voor goed toezicht. In de VTW cursus Cybersecurity, Privacy en Ethiek leren de deelnemers de ethische en privacy gevolgen en de veiligheidsrisico's van de digitale transformatie te onderkennen. Ook de situaties waarin het mis kan gaan komen aan de orde. In deze masterclass draait het niet alleen om de theorie van deze materie, maar niet minder om de uitwisseling van ervaringen en de behandeling van toegesneden casuïstiek.

Programma

Wat brengt deze masterclass de deelnemende commissarissen
- Inzicht in de ethische dilemma’s bij het gebruik van algoritmen, zoals controle en inzicht in algoritmen, voorkomen van stigmatisering, uitsluiting en discriminatie;
- Kennis van mogelijke maatregelen om de cybersecurity dreigingen beheersbaar te maken. Tevens leert men over de beschikbare standaarden, juridische en compliance aspecten (zoals AVG) van de digitale transformatie en hoe een organisatie daaraan moet voldoen;
- Kennis van diverse vormen van cybercriminaliteit, de gevolgen ervan voor de getroffen personen en organisaties en inzicht in maatregelen die getroffen kunnen worden om de dreiging van cybercriminaliteit te verkleinen;
- Inzicht in de mogelijke scenario’s indien de corporatie toch met een cybercalamiteit te maken krijgt.


VTW Webinar "WSW"

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Teams webinar, Save the date!
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, VTW
Inhoudelijk programma:
Vragen
Afronding


VTW Webinar "WSW"

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Teams webinar, Save the date!
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, VTW
Inhoudelijk programma:
Vragen
Afronding


VTW Lunchwebinar "WSW"

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Teams webinar, Save the date!
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, VTW
Inhoudelijk programma:
Vragen
Afronding


De financiële wereld van de woningcorporatie Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk aan de hand van casussen. Zo krijgt de deelnemer in de financiële systemen van de woningcorporatie. De rode draad bij de behandeling van de
onderwerpen is de rol die de commissarissen daarbij hebben.

Competenties
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Risicomanagement
Programma

- De 􀃥nanciële begrippen in de volkshuisvesting; - De geldstromen in de sector en binnen de woningcorporatie; - De knoppen waaraan gedraaid kan worden om de financiën te beïnvloeden; - Informatievoorziening, verslaggeving en inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende
interne en externe rapportages; - Waarderen en investeren; - Ontwikkelingen in de corporatiesector die bepalend zijn voor de risicobeheersing; - Monitoring door de Aw en WSW: hun positie in het
(extern) toezicht en hun werkwijze.


Digitalisering en informatisering Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

• Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT; • Onderscheid tussen hype en realiteit; • Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken; • Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering; • Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
Docenten/Sprekers

Marco Derksen en Annelies Barnard

Omschrijving bijeenkomst

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe u als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en hoe moet u dan precies toezicht op houden? Welke vragen gaat u stellen en hoe weet u of de organisatie in controle is? Wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet? En hoe bepaalt u of de strategie goed is? Hoe voorkomt u dat u de boot mist of juist te snel bent met innovatie en digitalisering? En wat gaat de corporatie doen met onderwerpen als big data, Internet of Things en sensoring of bijvoorbeeld 3D printing? Daarnaast gaat IT ook allang niet meer over PC’s en de kosten van een applicatie. Zonder IT kan een woningcorporatie niet meer functioneren. Dit gaat over de bedrijfscontinuïteit en zaken als informatiebeveiliging. Een onderwerp waar de commissaris al van oudsher toezicht op houdt. Hoe weet u dat de data van de huurders veilig is? Wat gebeurt er bij IT calamiteiten zoals een hack of een DDOS attack op de website? En zijn al die IT-projecten wel onder controle? De meeste RvC’s ontberen op dit moment voldoende kennis op dit onderwerp. Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke commissaris in elk geval een basisniveau van kennis te hebben.

Programma

In deze masterclass zal onder begeleiding van Ries Bode het speelveld van digitaal en IT nader toegelicht worden en zal de mystiek rondom dit onderwerp worden weggenomen. Aangevuld met
aansprekende voorbeelden en interactieve discussies wordt het onderwerp verder uitgediept in kleine groepen.
• Toezicht houden op digitaal en IT; • De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties; • Data en privacy; • Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


Toezicht op vastgoedinvesteringen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders - Inzicht in de verschillende fasen van projectontwikkeling en de
momenten waarop de commissarissen kunnen en moeten acteren - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en vastgoedinvesteringen - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen
goedkeuren

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
Programma

- Overview van de wettelijke en 􀃥nanciële kaders voor corporaties - De belangrijkste begrippen en modellen rondom vastgoedsturing - Investeringsproces en scenarioanalyse aan de hand van een
praktijkcasus - De impact van verduurzamingsmaatregelen op vastgoedwaarde en rendement - Financiële sturingsmethodieken: van marktwaarde naar beleidswaarde


VTW ALV en Regiobijeenkomst Zuid

 • VTW
 • Nee
 • Leystromen, Rijen (bij Tilburg)
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma


Dynamische oordeelsvorming Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek? - Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen - Inzicht in de
manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner - Kennis van het proces van een goede dialoog - Vaardigheden bij lastige gesprekken - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
Docenten/Sprekers

Koos Parie en Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat
inzicht te krijgen. Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

Programma

- Structuur van het vraaggesprek - Strategisch vragen stellen en confronteren - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers - Scheiden van professionele rollen.


Waardegedreven toezichthouden Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en kennis over de implementatie daarvan.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Johan Bouwmeester

Omschrijving bijeenkomst

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Johan Bouwmeester, auteur van het boek ‘Waardegedreven
Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’ (2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de
deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Johan Bouwmeester wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Programma

- Definiëring van waardegedreven werken; - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren; - Bepaling van de waarden; - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers; - Meten en monitoren bij waardegedreven toezichthouden.


Wijkgericht werken in steden en dorpen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Docent André Ouwehand zorgt ervoor dat u het beleid van uw corporatie op dit terrein kunt beoordelen en uw rol als sparringpartner van de bestuurder kunt invullen. In een intermezzo gaat Mohamed Acharki in op het belang van netwerksamenwerking in buurten en wijken en hoe zijn corporatie Zayaz – die zich verbindende netwerkpartner noemt – dat in Den Bosch vormgeeft. Ook bespreekt hij met u zijn visie op de rol van bestuur en toezichthouders op dergelijke samenwerkingsverbanden.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Stakeholders
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Programma

Begripsbepaling leefbare wijken: - Het belang van menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling; - De inclusieve buurt als uitgangspunt: ruimte voor kwetsbare groepen; - Betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering; - Ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren: van verandering van de samenstelling van de woningvoorraad, woonruimteverdeling tot sociaal beheer; - Samenwerking tussen partners in wijken en buurten; - De rol van de RvC bij deze materie.


Werkgeverstaken van de RvC/RvT Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT. Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde. Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.


Begeleide Intervisie- en leergroep voorzitters RvC

Intervisie

 • Ivone Bergsma coaching & consult
 • ICF
 • wordt nader in overleg met de deelnemers bepaald,
 • Voorzitters RvC
 • Maatwerk
 • Datum op aanvraag
 • 6
 • 18
 • € 1770 Exclusief BTW
 • Programma
Leerdoelen

De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht houden, boardroom- en RvC dynamics, de kunst van effectieve vragen stellen, voorzittersvaardigheden, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een 'open en vertrouwelijk' klimaat.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

De groep wordt begeleid door Ivone Bergsma, ervaren ICF (International Coach Federation) gecertificeerd leiderschapscoach. Ze begeleidt RvC/RvT's in goed toezicht houden. Ze is moderator bij inspiratiegroepen voor commissarissen (VTW-academie). Ze heeft

Omschrijving bijeenkomst

Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar kunnen bespreken. Doordat de ingebrachte vraagstukken door de deelnemers op systematische wijze worden onderzocht, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Daarnaast komen tijdens iedere bijeenkomst thema's aan bod die specifiek met de taak en de rol van de voorzitter RvC te maken hebben.

Programma

De groep bestaat uit ca. 5 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar.
Er worden 6 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur.
Een groep wordt gestart bij voldoende deelnemers.


Online Masterclass 'Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Weet u welk beleidsinstrumentarium woningcorporaties ter beschikking hebben om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden?
- Hoe kunnen de corporaties en de RvC in de praktijk het woonlastenbeleid vormgeven?
- Heeft u als commissaris inzicht in de toekomstige woningvraag?
- Welke fundamentele beleidskeuzes liggen er voor de toekomst?

Competenties
Kennisgebieden
 • Betaalbaarheid
 • Huur- en woonlastenbeleid
Docenten/Sprekers

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties,

Omschrijving bijeenkomst

In deze Online Masterclass worden u diverse methoden uitgelegd waarop de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en welke fundamentele beleidskeuzes er voor u liggen in de toekomst. Ook de wijze van vormgeving van het woonlastenbeleid is een belangrijk thema dat wordt behandeld.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken ( totale duur 1:02:01 minuten).


Online Masterclass 'De wereld van de woningcorporaties'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Inzicht in de wijze van overleg tussen uw woningcorporatie en stakeholders;
- Welke consequenties heeft de samenstelling van uw woningbezit als woningcorporatie?
- Wettelijk vereiste reglementen voor een corporatie;
- De betekenis van de diverse belanghouders;
- Beoordeling van de rol van de RvC bij strategiediscussies;

Competenties
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Rol van de RvC
Docenten/Sprekers

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van Aedes en voorzitter eigendomsstichting van de Keukenhof. Rob werkte hiervoor als bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Key. E

Omschrijving bijeenkomst

Deze Online Masterclass gaat onder meer in op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. Door de sterk veranderde branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Dit college is specifiek bedoelt voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit zes blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:53:52 minuten).


Online Masterclass 'Financiën voor de niet-financiële commissaris'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Meer kennis en achtergrond van de financiële begrippen;
- Inzicht en de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
- Meer handvatten op het gebied van waarderen en investeren;
- Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurder,zonder zelf de specialist te worden.

Competenties
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Financiële basisinstrumenten
Docenten/Sprekers

Hans van Vark is registeraccountant en werkt als zelfstandig interim-manager en adviseur vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen. Zijn opdrachten liggen vaak op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hij geeft traini

Omschrijving bijeenkomst

Deze Online Masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een viertal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 49:48 minuten).


Online Masterclass 'De RvC vanuit juridisch perspectief'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- U leert hoe u de risico’s op aansprakelijkheid kunt beperken;
- U krijgt meer kijk op de Aw (Autoriteit woningcorporaties) en leert wat een governance audit inhoudt voor een corporatie;
- U hoort met wie u als RvC te maken heeft en waarom. En waar moet u hierbij op letten?
- Inzicht in uw taken als commissaris en hoe deze zich op juridisch vlak met elkaar verhouden;
- En leert u hoe u de interventieladder toepast.

Competenties
Kennisgebieden
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Mr. Eelkje van de Kuilen is advocaat en partner bij AKD. Ze is gespecialiseerd in het adviseren van woningcorporaties over onder meer de Woningwet, governance, toezicht Aw, en herstructureringen. Eelkje adviseert Aedes, VTW en meer dan 50 corporaties in N

Omschrijving bijeenkomst

Zonder noodzakelijke juridische voorkennis wordt u op de hoogte gebracht van het wettelijk kader voor een RvC en wat dat vervolgens voor u als commissaris betekent in de praktijk.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 48:39 minuten).


Online Masterclass 'De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Als commissaris wordt u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt;
- 5 subthema’s worden nader toegelicht;
I. Vastgoedsturing
II. Projectmanagement
III. Organiseren & contracteren
IV. Financieel
V. Investeringsstatuut

Competenties
Kennisgebieden
 • Vastgoedsturing, projectmanagement, organiseren & contracteren, finanieel en investeringsstatuut
Docenten/Sprekers

Drs. ing. Arnoud Spithoven MRE MRICS is specialist op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij ondersteunt bestuurders en directies bij investeringsbeslissingen ten aanzien van het optimaliseren en transformeren van bestaand vastgoed en het

Omschrijving bijeenkomst

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact, er is veel geld mee gemoeid. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties. Deze Online Masterclass voorziet commissarissen van de nodige basiskennis om dit te doen. Cruciaal in deze, vaak complexe, processen met een zeer lange doorlooptijd en vele factoren met grote belangen. Het kan betekenen dat een RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert alvorens het project daadwerkelijk van start gaat.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:38:03 minuten).


Online Masterclasss 'De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Tijdens deze online masterclass zullen de antwoorden op deze vragen wetenschappelijk worden onderbouwd, maar wel vanuit een praktische invalshoek zodat u er mee aan de slag kan. Uw inzicht zal worden verdiept dat diversiteit alleen niet automatisch tot een beter functionerende organisatie/een beter toezicht leidt. Het gaat om de bereidheid en inzet om de waarde van diversiteit, dus de waarde van het verschil, in te zetten. Commitment en een actieve rol van de top van organisaties is daarvoor onmisbaar. Dat vergt grote investering, maar die investering betaalt zich dubbel en dwars terug.

Competenties
Kennisgebieden
 • Diversiteit & inclusiviteit
Docenten/Sprekers

Dr. Abdelilah el Barzouhi is arts en toezichthouder. In 2013 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Abdelilah volgde naast zijn geneeskundestudie aan de Erasmus Universiteit met succes de masters Clinical Research en Zorgmanagement. In 2012 heeft

Omschrijving bijeenkomst

In deze online masterclass zal dieper worden in gegaan op de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht. Waarom wordt diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker? Wat zijn de doelstellingen en belangen bij diversiteit en inclusiviteit? Waaruit blijkt dat divers samengestelde groepen tot betere besluiten komen en wat is daar de verklaring voor?

Ondanks dat niemand de waarde van diversiteit en inclusiviteit ontkent, is diversiteit en inclusiviteit in vele organisaties nog niet vanzelfsprekend. Hoe verklaar je dat? En tot slot, hoe kun je als organisatie stappen maken als het gaat om diversiteit en inclusiviteit?

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:00:02 minuten).


Online Masterclass 'Dynamische Oordeelsvorming'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht en bewustzijn in het proces van het komen tot conclusies en besluiten;
- Ontdekken van patronen in eigen oordeelsvormingsproces en in die van anderen;
- Praktische toepassingen om uw eigen vooroordelen te kunnen hanteren en te gebruiken als impuls voor de goede vraag;
- Door het gericht stellen van vragen aan u zelf en anderen situaties kunnen verhelderen;
- Effectiever en efficiënter gesprekken kunnen voeren.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft u zelf in dit proces? En uw collega’s in de raad?

Werken met Dynamische Oordeelsvorming® maakt u bewust van uw primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen aan uzelf te stellen, objectiveert u uw primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming u bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in uzelf en bij anderen afspelen. Door uw vooroordelen terug te houden bent u in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Uw optreden wordt effectiever.

Programma

Deze masterclass gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.


Online Masterclass 'Waardegedreven toezicht'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- U wordt geïnformeerd over de betekenis van waardegedreven toezicht en waardecreatie;
- Besproken wordt nut en noodzaak van waardegedreven toezicht vanuit externe en interne dynamiek;
- Er wordt een basis gelegd voor het vergroten van uw inzicht in uw eigen moreel kompas;
- U wordt aangereikt hoe de raad en u als individuele commissaris en/of toezichthouder maatschappelijke en morele dilemma’s kunt agenderen;
- U sluit af met een concrete agenda voor de uitoefening van uw maatschappelijk waardegedreven toezicht voor de organisatie waar u toezichthouder bent.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Marianne Luyer

Omschrijving bijeenkomst

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur en medewerkers. Hierbij gaat men ervan uit dat de basis op orde is, dus dat kennis van financiën, remuneratie, strategie en kwaliteit, aanwezig is in de raden van toezicht. Van u wordt een extra inzet gevraagd, namelijk het beoordelen van de kwaliteit van de maatschappelijke functie van de organisatie en het zijn van een uitdagende en interessante gesprekspartner voor bestuur en anderen als het gaat om de maatschappelijke impact.

Programma

In deze online masterclass wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.


Online Masterclass 'De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Als commissaris wordt u geïnformeerd over de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen. Een aantal onderwerpen wordt nader toegelicht;

- Aanleiding voor de WBTR
- Samenhang (evaluatie) WBT-2013 en WBTR-2021
- WBTR en sectorale wetgeving
- Grondslag raad van commissarissen (RvC) bij verenigingen en stichtingen
- Grondslag monistisch bestuurssysteem (“one-tier-board”) bij alle rechtspersonen
- Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting: codificatie taak en norm bestuurders en commissarissen, uniformering tegenstrijdig belang regeling en uniformering regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
- Uniformering ontslag bestuurder
- Modernisering regeling ontslag van stichtingsbestuurders en commissarissen door de rechtbank

Competenties
Kennisgebieden
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Joost Kramer

Omschrijving bijeenkomst

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze- en de besloten vennootschap (nv/bv) in het Burgerlijk Wetboek. De WBTR hangt nauw samen met de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) uit 2013 en de Commissie-Halsema uit 2013. De WBTR is het meest van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

Programma

Deze online masterclass, die circa een uur duurt, zoomt in op de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen.


Online college: Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom

Online college

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Als commissaris krijgt u meer bewustwording in de werking van kracht en tegenkracht in de boardroom. Tevens krijgt u aanbevelingen op welke manier u het gesprek voert en daarmee tegenkracht juist ten voordele gebruikt.

- Wat is paradigmaverkleving? Welke risico’s brengt dit met zich mee? En wat is de relatie tot de factor ‘tijd’?
- Hoe herkent u de verkleefde bestuurder of lid van de raad van toezicht?
- Wat betekent dit voor het functioneren van de bestuurder en RvT/RvC?
- Hoe kunt u hierover het goede gesprek met elkaar voeren? Wat zijn de do’s en don’ts? Wat maakt het voeren van een dergelijk gesprek zo moeilijk?
- Hoe kunt u de tegenkracht juist in het voordeel gebruiken?

Competenties
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Dr. Marilieke Engbers

Omschrijving bijeenkomst

In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woningcorporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR).

Centraal in dit college staat de publicatie Kracht en Tegenkracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Uit het onderzoek, uitgevoerd door dr. Marilieke Engbers, blijkt dat de mate van tegenkracht uitgeoefend door de omgeving bepalend is voor het risico op paradigmaverkleving. Dat ontstaat als een bestuurder en /of lid van de Raad niet meer leert, vasthoudt aan eigen overtuigingen, geen tegenspraak meer duldt en omringd wordt door gelijkgestemden. Dit noemen we ook wel defensiviteit, en heeft, uiteraard, gevolgen voor de governance. Hoe herken je de verkleefde bestuurder? Hoe voer je het gesprek over het functioneren van hem of haar, en wat maakt het gesprek hierover zo moeilijk?

Programma

Het online college bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 01:23:36 minuten

Blok 1: 16:06 minuten
Blok 2: 19:32 minuten
Blok 3: 15:20 minuten
Blok 4: 14:39 minuten
Blok 5: 17:59 minuten


Online college: Prestatieafspraken en de rol van de RvC

Online college

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Als commissaris krijgt u meer inzicht in welke prestatieafspraken voor de RvC van belang zijn. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de groeiende betekenis ervan in het toezicht.

- Wat zijn prestatieafspraken eigenlijk?
- Waarom zijn prestatieafspraken zo belangrijk? Hoe is dit in de woningwet terecht gekomen?
- Hoe kom je tot prestatieafspraken?
- Inzicht in de wettelijke inbedding van prestatieafspraken in de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Wettelijke proces en handige tips en tricks vanuit de praktijk.
- Wat is hierin uw rol als commissaris? En die van de RvC? Welke afwegingen maakt u?
- Wat is een mogelijke inhoud van prestatieafspraken en geven we enkele voorbeelden waar de rol van de commissaris van belang is.

Competenties
Kennisgebieden
 • Werkgeversrol RvC
 • Prestatieafspraken
Docenten/Sprekers

Koos Parie en Bram Klouwen

Omschrijving bijeenkomst

Met de Woningwet 2015 is het proces om te komen tot prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten wettelijk verankerd. Het doel is een stevigere inbedding van de volkshuisvestelijke prestaties in het lokale woonbeleid. Op veel plaatsen heeft sindsdien het werken aan prestatieafspraken een vlucht gekregen. Bij de evaluatie van de Woningwet in 2019 is vastgesteld dat dit doorgaans succesvol is, maar dat de prestatieafspraken concreter en wederkeriger kunnen. Bovendien hebben prestatieafspraken met de nieuwe visitatiemethodiek 6.0 een uitwerking gekregen in de beoordeling van het presteren naar opgaven. Het belang van prestatieafspraken neemt zo toe.

Door al deze ontwikkelingen hebben prestatieafspraken ook een groeiende betekenis in het toezicht. Immers goede prestatieafspraken bieden kansen voor de corporatie: een efficiënte uitvoering van het vastgestelde beleid. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s. Wat betekent het voor de corporatie als zij de prestaties niet waar kunnen maken? Of wat betekent het voor de corporatie als anderen dit niet kunnen? Vanuit de positie in het netwerk wordt u als commissaris hierop aangesproken. Als klankbord van de bestuurder kunt u het proces helpen versterken.

Het college behandelt de elementen van prestatieafspraken die voor de RvC belangrijk zijn. We gaan in op de wettelijke inbedding van prestatieafspraken in de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Vervolgens schetsen we het wettelijke proces en handige tips en tricks vanuit de praktijk. Daarna komt uw rol als commissaris aan bod. Tot slot gaan we in op de mogelijke inhoud van prestatieafspraken en worden er enkele voorbeelden gegeven waar de rol van de commissaris van belang is.

Programma

Het online college bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:18:49 minuten

Blok 1: 12:16 minuten
Blok 2: 23:40 minuten
Blok 3: 14:45 minuten
Blok 4: 15:29 minuten
Blok 5: 12:50 minuten


Online college: Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties

Online college

 • VTW Academie
 • Nee
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

U krijgt meer inzicht in de context van duurzaamheid, de mogelijkheden tot integratie in uw organisatie, maar vooral ook in de rol die u hierin als commissaris heeft.

- Wat is duurzaamheid? Introductie van de begrippen materialiteit en maturity en de actuele topics rondom duurzaamheid.
- Hoe zien we duurzaamheid terug binnen woningcorporaties? Welke actuele thema’s spelen specifiek binnen deze branche?
- Waarom is duurzaamheid van belang voor uw organisatie?
- Welke rol kunt u als commissaris spelen in de integratie van duurzaamheid in uw organisatie? Hoe komt dit terug in uw verschillende rollen (commissaris, werkgever, adviseur)? Agenderen van duurzaamheid in uw RvC.
- Boardroom dynamics in het kader van duurzaamheid Hoe kunt u duurzaamheid vertalen naar de doelen van uw woningcorporatie? Hoe kunt u duurzaamheid embedden in het curriculum?

Competenties
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Mr. Elfrieke van Galen

Omschrijving bijeenkomst

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een actueel topic. Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid zijn verschillend per sector en per organisatie. Ze variëren van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc. Maar wat betekent duurzaamheid voor u als commissaris?

Dit online college van Elfrieke van Galen geeft in vier blokken inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, de rol van de toezichthouder op duurzaamheid en boardroom dynamics rond duurzaamheid. Vervolgens wordt ingegaan op die thema’s die specifiek van belang zijn voor de corporatiesector. Het laatste blok behandelt de energietransitie en de circulaire economie. Het online college geeft een goede basis voor elke commissaris in de corporatiesector om duurzaamheid handen en voeten te geven, kennis op te doen en de eigen rol goed te kunnen invullen.

Programma

Het online college bestaat uit vier blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 41:37 minuten

Blok 1: 09:33 minuten
Blok 2: 09:26 minuten
Blok 3: 08:54 minuten
Blok 4: 13:44 minuten


Online college 'De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie'

Online college

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online, Flexibel, waar en wanneer het u past
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt dit online college u als commissaris en als RvC?

- Meer inzicht in de uiteenlopende opgaven van het woonbeleid.
- Een uiteenzetting van verschillende oorzaken van het oplopend tekort, die zowel met het aanbod als met de vraag te maken hebben, en vooral de samenhang daartussen.
- Een beschrijving van de ontwikkeling van de woonlasten, Met speciale aandacht voor de bijzondere en precaire positie van de starters en van de middengroepen in de huidige woningmarkt.
- Mogelijke oplossingen voor de woningtekorten en de woonlastenproblematiek.
- Daarbij komen het hoe en het waar nadrukkelijk aan bod.
- Een bredere discussie over ouderenhuisvesting.

Competenties
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

prof. Peter Boelhouwer

Omschrijving bijeenkomst

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging en – maatschappelijk en financieel een enorme opgave – om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing. Voor commissarissen is het een must om gedegen inzicht te hebben in dit complexe vraagstuk.

Corporaties hebben veel actuele maatschappelijke vraagstukken op de schouders. Niet alles kan tegelijk, maar het oplopend woningtekort vraagt om een dringende oplossing. In dit online college bespreekt woningmarktexpert prof. Peter Boelhouwer diverse aspecten van de wooncrisis met u.

Programma

Het online college bestaat uit vier blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:02:28 minuten

Blok 1: 19:07 minuten
Blok 2: 09:28 minuten
Blok 3: 24:56 minuten
Blok 4: 09:22 minuten


Online Masterclass 'Boardroom dynamics'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online, Flexibel, waar en wanneer het u past
 • Commissarissen
Leerdoelen

U krijgt in dit college meer inzicht in de dynamieken die er spelen tussen mensen en in groepen mensen, zoals uw Raad van Toezicht; waar kunt u op letten, en wat kunt u zelf doen om deze processen beter te stroomlijnen.

Competenties
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Efficiency
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk

Omschrijving bijeenkomst

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Als daar onvoldoende oog voor is of sommigen groepsdynamische processen bewust misbruiken, kan het lelijk misgaan. Met alle negatieve gevolgen voor de organisatie als gevolg. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat.

Het online college Boardroom Dynamics is vooral een praktijksimulatie. De zaken die hierin worden beschreven, zijn ‘uit het leven gegrepen’ en komen ons – wanneer we ze benoemen – erg bekend voor. We weten het allemaal wel, maar daarmee is niet gezegd dat we het allemaal voorbeeldig doen. Vaak is er sprake van actie-reactiepatronen, ingesleten gedrag, een automatische piloot, heuristieken etc. Het college maakt u opnieuw bewust van die oude patronen. U kunt het vergelijken met autorijden. Als je al dertig jaar autorijdt zijn er soms gedragingen ingesleten die feitelijk risicovol zijn. Wanneer u besluit (of verplicht bent) om na zo’n lange tijd opnieuw rijles te nemen en rijexamen te doen, staat u er versteld van. Er worden suggesties gegevens en het laat u experimenteren om dingen net iets beter of juist anders te doen.

Dit geldt zowel voor uw als commissaris, als individu, maar ook als complete raad. Er zijn soms patronen ontstaan, die ondanks goede wil en afspraken steeds weer opnieuw plaatsvinden. In het online college wordt u hier weer opnieuw bewust van en krijgt u aangrijpingspunten mee om deze patronen te doorbreken. Hierdoor kan de effectiviteit van de raad vergroot worden. Onder het motto ‘gedrag roept gedrag op’ wordt nog eens benadrukt dat u niet de ander kunt veranderen, maar wel zelf een ander repertoire kunt aanleren of uw repertoire kunt uitbreiden waarmee u een andere reactie kunt bewerkstelligen.

Programma

Het online college bestaat uit zeven blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:11:21 minuten).


PE-aanbieder

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen PE-aanbod
Wissen