PE-aanbod

Effectief vergaderen in de boardroom Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De masterclass zorgt voor een stevige basis voor effectief vergaderen en verrijkt uw kennis en vaardigheden voor het nemen van goede en geldige besluiten.

Competenties
 • Helikopterview
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Efficiency
 • Juridische aspecten intern toezicht
Docenten/Sprekers

Ilona Eichhorn & Marjolein Sulter

Omschrijving bijeenkomst

De meeste raden van commissarissen worden bemenst door ervaren vergaderaars. En voorzitter wordt u ook niet zomaar. Moderne toezichthouders willen graag blijven leren en verbeteren. De kans is groot dat ook uw raadsvergaderingen wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. Dat is in ieder geval zo als u de volgende situaties herkent. Duren uw raadsvergaderingen lang zonder dat ze echt de kern raken? Heeft u ook regelmatig het gevoel dat uw vragen niet echt beantwoord worden? Kent u de steeds terugkerende discussie over of een besluit moet worden goedgekeurd of vastgesteld? En wat doet u als u zoveel voorbereidende stukken ontvangt dat u ze onmogelijk vóór de vergadering kunt doornemen, maar de bestuurder om behandeling vraagt in het belang van de organisatie?

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als commissaris na een korte theoretische samenvatting over de juridische context en het onderwerp communicatie aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek van de deelnemers en van de docenten.

Juridische kaders - Formeel is de vergadering het moment dat de raad besluiten neemt. Natuurlijk wilt u dat deze besluiten geldig zijn. Wat is het risico als u keer op keer de agenda en de stukken voor de vergadering te laat ontvangt? Hoe komt de raad aan voldoende informatie? Wat is het verschil tussen goedkeuren en vaststellen? Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de agenda? Na het volgen van deze masterclass weet u precies waar u op moet letten.

Communicatie - Hoe ervaren een commissaris ook is, communicatie in de boardroom blijft een uitdaging zeker als het lastig wordt. Hoe doorbreekt u een routinematige bijeenkomst met veel details, zonder duidelijk doel en langdradige sprekers? Hoe spreekt u elkaar op een constructieve wijze aan zonder dat dit afbreuk doet aan de duidelijkheid van de boodschap? Hoe zorgt u ervoor dat u antwoord krijgt op uw vraag? Hoe benoemt u zonder wantrouwen te kweken het “niet pluis” gevoel? Door gevorderde communicatietechnieken dringt u snel door tot de kern en is effectieve besluitvorming verzekerd.


Effectief toezichthouden voor advanced commissarissen Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Het effectief bespreken van vraagstukken; - Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen; - Het leren van effecten van diverse manieren van vragen stellen; - Handvatten om draagvlak te verkrijgen
voor uw standpunten.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
Docenten/Sprekers

Ilona Eichhorn

Omschrijving bijeenkomst

De commissaris moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen commissarissen gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele
commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve
vermogen van commissarissen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom. Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen commissaris en bestuurder en tussen commissarissen onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen.
Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.

Programma

- Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad van toezicht; - De kunst van het vragen stellen; - Constructieve communicatietechnieken; - Verschillende manieren om dezelfde
boodschap te brengen.


Leergang de nieuwe commissaris Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in de functie van commissaris
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.


Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Het programma is bestemd voor de meer ervaren commissaris en voorzitters van raden van commissarissen.
 • Verdieping
Leerdoelen

- Inzicht in de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappelijke sectoren; - Meest actuele opvattingen over toezicht in relatie met de actuele en toekomstige ontwikkelingen; - Verdieping en mogelijke herijking als
raad van toezicht/commissarissen; - Handvatten voor actuele regievoering voor de voorzitter of ervaren toezichthouder/commissaris.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Strategieontwikkeling
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Puck Dinjens, Marius Buiting en Jan Nekkers

Omschrijving bijeenkomst

De kwaliteit van wonen, zorg en welzijn hangt voor veel mensen in Nederland af van het functioneren en presteren van maatschappelijke ondernemingen, zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en
zorginstellingen. Good governance is daarvoor een cruciale voorwaarde en raden van toezicht / commissarissen hebben daarin een rol van wezenlijke betekenis. Dit programma helpt hen daarbij verder. De verschillen tussen genoemde organisaties zijn groot, maar op het gebied van good governance domineren de overeenkomsten. Zo staat de bedoeling en de maatschappelijke opdracht voorop. Ook hebben ze te maken met politieke en maatschappelijke veranderingen die effect hebben op de governance. Een voorbeeld is de toenemende invloed van gebruikers van deze organisaties op hun beleid. Andere vormen van organiseren intern én extern (netwerken) ontstaan. Dat geldt ook zeker
voor genoemde organisaties die elkaar steeds meer weten te vinden in het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt van deze organisaties een heldere visie in een onzekere
toekomst, op beleid en strategie en op bestuur en toezicht. Geïnspireerd door bovenstaande argumenten hebben de VTW en NVTZ Academie gezamenlijk dit leiderschapsprogramma ontwikkeld,
toegesneden op de uitgangspunten die genoemde organisaties voorstaan. Twee voorbeelden: in het geformuleerde NVTZ-beleid ‘Goed beslagen ten ijs’ en met de VTW-slogan “Toezicht met passie’ wordt
hierop ingespeeld, met goed toezicht als uitgangspunt. De actuele ontwikkelingen op het gebied van good governance, waarbij de veranderingen in rol- en taakopvatting een belangrijke plaats hebben,
worden besproken en toegespitst op de positie van het toezichthoudend orgaan van maatschappelijke organisaties. Vanuit intrinsieke motivatie van (leden van) de raad van toezicht/commissarissen is er de opdracht om zich blijvend te ontwikkelen en toezicht – en de andere rollen – als een professie te zien.

Programma

De deelnemers zijn ervaren en afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Daarom worden naast de inbreng van inspirerende sprekers van hoog niveau en een zeer ervaren kerndocent, expliciet ook het leerprincipe ‘halen en brengen’ gehanteerd. Tijdens de opleidingsdag wordt tijd ingeruimd om waarden, dilemma’s en eigen casuïstiek in te brengen. De compacte setting qua aantal deelnemers en
de gehanteerde werkvormen versterken het onderling leren. Leren met en van elkaar vindt op deze manier daadwerkelijk plaats.


VTW Lunchwebinar ESG (Environmental, Social en Governance)

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Teams Webinar, online
 • Commissarissen
 • Specialisatie
Leerdoelen

Na de bijeenkomst zijn deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van ESG, weten ze wat anderen stakeholders van corporaties kunnen vragen en weten ze hoe ESG kan helpen bij het toezichthouden op doelstellingen en het aanscherpen van de strategie.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Bart Verbon en Henk de Graaf

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens het webinar worden de deelnemers op een praktische wijze meegenomen op het gebied van ESG. Daarbij is aandacht voor veranderende wet- en regelgeving, wat vragen anderen stakeholders van de corporaties en tot slot ESG als sturingsmechanisme voor toezichthouders die willen sturen op strategie. Uiteraard is er ruimte voor vragen en aandacht voor de verschillende grootte van corporaties.

Bart Verbon en Henk de Graaf van Deloitte nemen de deelnemers mee in de wereld van ESG. Dat doen ze aan de hand van drie hoofdthema's:

1. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESG.
2. Wat vragen anderen stakeholders van corporaties.
3. Hoe kan je ESG gebruiken om beter toezicht te houden en te sturen op strategie.

Programma

• Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, directeur VTW
• ESG met Bart Verbon en Henk de Graaf van Deloitte
• Vragen via chatfunctie
• Afronding


Strategisch partnerschap Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie
maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons leaned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie; - Het vertrouwd raken met nieuwe
opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren? - Bewustwording van relevante
competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en
andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?; - Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?; - Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?; - Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


Toezicht op vastgoedinvesteringen Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders - Inzicht in de verschillende fasen van projectontwikkeling en de momenten waarop de commissarissen kunnen en moeten acteren - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en vastgoedinvesteringen. - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te
kunnen goedkeuren.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
Programma

- Overview van de wettelijke en financiële kaders voor corporaties - De belangrijkste begrippen en modellen rondom vastgoedsturing -Investeringsproces en scenarioanalyse aan de hand van een
praktijkcasus - De impact van verduurzamingsmaatregelen op vastgoedwaarde en rendement - Financiële sturingsmethodieken: van marktwaarde naar beleidswaarde


De huurder als consument en als strategisch partner Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass wordt u meegenomen in deze strategische vragen en geeft u inzicht hoe kennis van het oordeel en het gedrag van de huurders van betekenis zijn voor de strategische keuzes van de
corporatie. Kortom: het eigentijds ‘laden’ van het bekende begrip de klant centraal heeft betrekking op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Opdrachtgeverschap
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Programma

Aan de orde komen onder meer te volgende onderwerpen: - De betekenis van klantwaarderingssystemen; - Waar het om gaat bij klantbeleving; - Het bevorderen van klantgericht werken; - Het benutten van gegevens over klantgedrag voor beleidsontwikkeling; -Het interpreteren van benchmark gegevens; - De wettelijk omgeving van de huurders en hun organisaties; - De betekenis van de prestatieafspraken;- De vijf belangrijkste “maatschappelijke parameters”; - Een casus over moderne vormen van participatie en zeggenschap.


Dynamische oordeelsvorming Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek? – Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen - Inzicht in de
manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner – Kennis van het proces van een goede dialoog - Vaardigheden bij lastige gesprekken - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
Docenten/Sprekers

Koos Parie & Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen. Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

Programma

Structuur van het vraaggesprek - Strategisch vragen stellen en confronteren - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers - Scheiden van professionele rollen.


Een andere kijk op gezondheid & governance Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.- Kennismaking met het nieuwe concept van
Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.- Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Positieve gezondheid
Docenten/Sprekers

Theo Schraven, Mieke Reijnen en Machteld Huber

Omschrijving bijeenkomst

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Deze kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?

Programma

Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken
naar de betekenis voor uw RvT/RvC: - Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving); - Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen ; - Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen.


Toezien op verandervermogen Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen. - De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.- Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.- Tools om als RvC bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen. In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop je meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop je daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Informatievoorziening RvC
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Joos Jacobs & Vivian Boumans

Omschrijving bijeenkomst

In de VUCA-wereld waarin we actief zijn vraagt om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen op de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kun je als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voer je daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie? Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

Programma

- Hoe kijkt je als toezichthouder of commissaris naar veranderingen? - Wanneer zijn veranderingen succesvol? - Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren? - Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvC daar voldoende toegang toe? - Welke vragen stelt je als RvC om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren? - Met wie praat je? - Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren? commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren?


Digitalisering en informatisering Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT; • Onderscheid tussen hype en realiteit; • Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken; • Risico-inschatting
bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering; • Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
Docenten/Sprekers

Marco Derksen en Annelies Bernard

Omschrijving bijeenkomst

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe u als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en hoe moet u dan precies toezicht op houden? Welke vragen gaat u stellen en hoe weet u of de organisatie in controle is? Wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet? En hoe bepaalt u of de strategie goed is? Hoe voorkomt u dat u de boot mist of juist te snel bent met innovatie en digitalisering? En wat gaat de corporatie doen met onderwerpen als big data, Internet of Things en sensoring of bijvoorbeeld 3D printing? Daarnaast gaat IT ook allang niet meer over PC’s en de kosten van een applicatie. Zonder IT kan een woningcorporatie niet meer functioneren. Dit gaat over de bedrijfscontinuïteit en zaken als informatiebeveiliging. Een onderwerp waar de commissaris al van oudsher toezicht op houdt. Hoe weet u dat de data van de huurders veilig is? Wat gebeurt er bij IT calamiteiten zoals een hack of een DDOS attack op de website? En zijn
al die IT-projecten wel onder controle? De meeste RvC’s ontberen op dit moment voldoende kennis op dit onderwerp. Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke commissaris in elk geval een basisniveau van kennis te hebben.

Programma

Het onderwerp wordt verder uitgediept in kleine groepen. • Toezicht houden op digitaal en IT; • De
belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties; • Data en privacy; • Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen? -Kennis van het begrip innovatie, ook ter onderscheid van implementatie; - Inzicht in dat schaarse middelen geen beperking, maar
juist een stimulans zijn; - Inzicht in dat innovatie geen kostenpost is, maar financieel en/of maatschappelijk rendement oplevert; - Het kunnen inschatten welke rol uw corporatie zou kunnen/moeten spelen: voorloper, early adaptor etc.; - De waarde van de samenwerking tussen
corporaties op impact in de waardeketen inzien; - Zicht op welke bijdrage kan worden geboden in het begrip rondom de benodigde mindset voor innovatie samenwerking; - Het kunnen stimuleren van een
creatieve context; - Inzicht in de kenmerken van een innovatie-bereide en een innovatie-averse organisatie; - Het kennismaken met enkele pregnante voorbeelden – technisch en maatschappelijk – uit de sector volkshuisvesting, niet alleen w.b. de effecten maar ook op welke wijze deze tot stand kwamen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • IT en innovatie met IT
 • Strategieontwikkeling
Programma

Bij corporaties zit innoveren – ondanks fantastische voorbeelden – niet per definitie in de genen. Een gevecht om de markt of de klant is – helaas door het grote tekort aan woningen – niet nodig. De
wachtlijsten zijn lang en ontevreden klanten kunnen niet weg. De vaak wat ambtelijke cultuur en regeldruk is evenmin een stimulans om out of the box te denken. Zonder uitzondering is er uiteraard wel de passie voor de volkshuisvesting. En daarmee de intrinsieke motivatie om het wonen voor mensen met een smalle beurs zo prettig en betaalbaar mogelijk te maken. Een betere motivatie om innovatie te bevorderen is er eigenlijk niet. Commissarissen die dat met succes agenderen hebben
ontegenzeggelijk toegevoegde waarde voor hun bestuur en hun corporatie. Commissarissen hebben over relevante aspecten van innovatie voldoende bagage om hun bestuur te stimuleren, als
sparringpartner te kunnen optreden, investeringen die ter goedkeuring voorliggen te kunnen beoordelen en te kunnen monitoren etc.


VTW bijeenkomst: 'Betaalbaar Bouwen: Duurzame Samenwerking'

Open inschrijving

 • VTW
 • Nee
 • De Groene Afslag, Laren
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Bewustwording verhogen belangrijke thema's rond bouwen voor de toekomst.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
Kennisgebieden
 • duurzaamheid en bouwen
Docenten/Sprekers

Versnellingslab, Circusvis, Taskforce nieuwbouw woningcorporatie en VTW werkgroep NPA, VTW werkgroep Duurzaamheid, Aedes en VTW lid Guido Mertens

Omschrijving bijeenkomst

Aanmelden bestuurders: graag een mail naar bureau@vtw.nl en u ontvangt van ons een aanmeldformulier.


Samenwerken aan de uitvoering van de maatschappelijke opgaven, doet u mee?

Op 6 juni organiseert de VTW de bijeenkomst Betaalbaar Bouwen: Duurzame Samenwerking van 14.45 tot 20:00 uur in de Groene afslag in Laren. Zowel commissarissen als bestuurders van woningcorporaties kunnen deelnemen.
In samenwerking met een divers aanbod van deskundigen bieden wij u een veelzijdige programma aan. Hoe gaan wij de nieuwbouw versnellen, en welke bouwconcepten zijn beschikbaar? Waarom Circulair bouwen ? Wat is de toekomst van het grondbeleid? Welke duurzaamheidsdilemma’s spelen er in de boardroom en hoe kunnen toezichthouders en bestuurders tot de beste beslissingen komen? Wat verstaan wij onder integrale gebiedsontwikkeling en hoe gaan wij deze beïnvloeden?

Workshop:

Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden met verschillende workshoprondes, gericht op toezichthouders en bestuurders.
________________________________________

Maatschappelijk belang vs organisatiebelang bij gebiedsontwikkeling
Verdieping in de complexiteit van integrale gebiedsontwikkeling en de opgave van de sector en de dilemma's.
Circusvis
________________________________________

Versnellen woningbouw slim aanpakken
Ontdek best practices om nieuwbouwprojecten te versnellen.
Taskforce nieuwbouw woningcorporatie en VTW werkgroep NPA
________________________________________

Duurzaamheidsdilemma’s in de boardroom
Welke onderwerpen moeten aan bod komen en hoe kunt u deze effectief bespreken?
VTW werkgroep Duurzaamheid
________________________________________

Met grondbeleid regie voeren op woningbouw
Verdieping in grondbeleid.
Aedes en VTW lid Guido Mertens
________________________________________

Locatie:
De bijeenkomst vindt plaats in De Groene Afslag: dé circulaire hub van de regio Gooi en Vechtstreek. Het is een restaurant, evenementenlocatie, vergaderzalenverhuurbedrijf en flexwerkplek. Ze beschrijven zichzelf als 'een gemeenschappelijk speelplein voor mensen die inzien dat we linksom, rechtsom, een aantal dingen zullen moeten veranderen in onze levens'.

Programma

14.45 uur Inloop
15.15 uur Welkom en inleiding
16.45 uur Ronde 1 workshops
17.45 uur Gezamenlijk eten en netwerken
18.45 uur Ronde 2 workshops
19.45 uur Wrapup
20.00 uur Einde bijeenkomst


Leergang voor de voorzitter Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman of Hildegard Pelzer (kerndocenten) met
Steven de Waal, Abdelilah el Barzouhi, Puck Dinjens of Marcel Wanrooy

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Scenarioplanning om grip te krijgen op de toekomst Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Inzicht in de trends die voor de corporatiesector relevant zijn;
- Achtergrond en theorie van het scenariodenken;
- De gewenste stappen om tot scenariodenken te komen;
- Aandachtspunten om te bevorderen dat de methode daadwerkelijk wordt toegepast;
-Een methode om de robuustheid van de strategie van uw corporatie te bepalen.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Scenario's
Kennisgebieden
 • Scenarioplanning
Docenten/Sprekers

Wilbert van Bakel

Omschrijving bijeenkomst

De raad van commissarissen in een eigentijdse corporatie is nauw betrokken bij de strategie. En niet alleen bij de goedkeuring, maar ook als klankbord bij de strategieontwikkeling. Daarvoor is het onmisbaar dat een beeld wordt gevormd van de toekomstige wereld(en) waarin de corporatie terecht kan komen. Dat is geen eenduidig beeld maar een variatie aan mogelijkheden. In een snel veranderende omgeving is het dan ook van belang om snel te kunnen schakelen en tijdig te kunnen anticiperen. Scenarioplanning stelt een organisatie in staat om op basis van voor die betreffende organisatie relevante trends en een complex speelveld te doorgronden. Op basis daarvan kunnen verschillende toekomstscenario’s worden beschreven, uitgewerkt met kansen, risico’s en opties. Op deze manier kunt u veel ad-hoc beslissingen voor zijn.

Programma

De “buitenwereld” is van grote betekenis om trends te herkennen en toekomstbeelden te bepalen. Daarom kan een divers samengestelde raad hierbij een belangrijk klankbord voor de bestuurder vormen.


Scenarioplanning om grip te krijgen op de toekomst Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Inzicht in de trends die voor de corporatiesector relevant zijn; Achtergrond en theorie van het scenariodenken; De gewenste stappen om tot scenariodenken te komen; Aandachtspunten om te bevorderen dat de methode daadwerkelijk wordt toegepast; Een methode om de robuustheid van de strategie van uw corporatie te bepalen.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Scenario's
Kennisgebieden
 • Scenarioplanning
Docenten/Sprekers

Wilbert van Bakel

Omschrijving bijeenkomst

De raad van commissarissen in een eigentijdse corporatie is nauw betrokken bij de strategie. En niet alleen bij de goedkeuring, maar ook als klankbord bij de strategieontwikkeling. Daarvoor is het onmisbaar dat een beeld wordt gevormd van de toekomstige wereld(en) waarin de corporatie terecht kan komen. Dat is geen eenduidig beeld maar een variatie aan mogelijkheden. In een snel veranderende omgeving is het dan ook van belang om snel te kunnen schakelen en tijdig te kunnen anticiperen. Scenarioplanning stelt een organisatie in staat om op basis van voor die betreffende organisatie relevante trends en een complex speelveld te doorgronden. Op basis daarvan kunnen verschillende toekomstscenario’s worden beschreven, uitgewerkt met kansen, risico’s en opties. Op deze manier kunt u veel ad-hoc beslissingen voor zijn.

Programma

De “buitenwereld” is van grote betekenis om trends te herkennen en toekomstbeelden te bepalen. Daarom kan een divers samengestelde raad hierbij een belangrijk klankbord voor de bestuurder vormen.


Scenarioplanning om grip te krijgen op de toekomst Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Inzicht in de trends die voor de corporatiesector relevant zijn; Achtergrond en theorie van het scenariodenken; De gewenste stappen om tot scenariodenken te komen; Aandachtspunten om te bevorderen dat de methode daadwerkelijk wordt toegepast; Een methode om de robuustheid van de strategie van uw corporatie te bepalen.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Scenario's
Kennisgebieden
 • Scenarioplanning
Docenten/Sprekers

Wilbert van Bakel

Omschrijving bijeenkomst

De raad van commissarissen in een eigentijdse corporatie is nauw betrokken bij de strategie. En niet alleen bij de goedkeuring, maar ook als klankbord bij de strategieontwikkeling. Daarvoor is het onmisbaar dat een beeld wordt gevormd van de toekomstige wereld(en) waarin de corporatie terecht kan komen. Dat is geen eenduidig beeld maar een variatie aan mogelijkheden. In een snel veranderende omgeving is het dan ook van belang om snel te kunnen schakelen en tijdig te kunnen anticiperen. Scenarioplanning stelt een organisatie in staat om op basis van voor die betreffende organisatie relevante trends en een complex speelveld te doorgronden. Op basis daarvan kunnen verschillende toekomstscenario’s worden beschreven, uitgewerkt met kansen, risico’s en opties. Op deze manier kunt u veel ad-hoc beslissingen voor zijn.

Programma

De “buitenwereld” is van grote betekenis om trends te herkennen en toekomstbeelden te bepalen. Daarom kan een divers samengestelde raad hierbij een belangrijk klankbord voor de bestuurder vormen.


VTW ALV en Themabijeenkomst

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Buitenplaats Amerongen, Amerongen
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Conceptprogramma:
• 15.30 – 16.00 uur Inloop met koffie thee water frisdrank en lekkernij
• 16.00 – 17.00 uur ALV (met livestream)
• 17.00 - 18.00 uur Netwerkmaaltijd
• 18.00 – 20.30 uur Themabijeenkomst VTW meerjarenstrategie


Werkgeverstaken van de RvC/RvT Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht en het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Pascalle Neijenhuis en Eric van der Graaf

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder. Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde. Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.


Waardegedreven toezichthouden Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en
kennis over de implementatie daarvan.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Johan Bouwmeester

Omschrijving bijeenkomst

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Johan Bouwmeester, auteur van het boek ‘Waardegedreven
Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’ (2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de
deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Johan Bouwmeester wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Programma

Definiëring van waardegedreven werken; - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren; - Bepaling van de waarden; - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers; - Meten en monitoren bij waardegedreven toezichthouden.


Vergrijzing en ouderenhuisvesting Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Liv Inn, Hilversum
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass krijgt u in vogelvlucht inzicht in de problematiek van de vergrijzing en zijn zij in staat de klankbordfunctie goed in te vullen en plannen van het bestuur te beoordelen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Peter Boerenfijn en Wouter de Jong

Omschrijving bijeenkomst

Inmiddels is het bewustzijn dat er veel moet gebeuren tot velen doorgedrongen. Aedes, het Rijk, de Woonbond en de VNG willen graag dat Woningcorporaties versneld 50.000 geclusterde woningen voor ouderen gaan realiseren. Zowel voor het dagelijks functioneren als voor beleidsmatige keuzes moet een corporatie goed zijn ingevoerd in de materie. Wat zijn nieuwe oplossingen, hoe gaan we om met de “oude bejaardenhuizen”, de financiering van de zorg, het arbeidsmarkttekort en met de problematiek van de langer thuiswonende ouderen.

Programma

Algemene inzichten in de problematiek van de vergrijzing, de maatschappelijke effecten en de consequenties voor woningcorporaties; De grote stelselwijzigingen op het terrein van wonen en zorgen en de financiële aspecten daarvan; Wat kunnen ‘algemene’ corporaties leren –zowel in termen van kansen als bedreigingen – van de categorale seniorenhuisvesters, zeker gezien de nationale ambitie om geclusterde woningen te realiseren; Handvatten om inzicht te krijgen in de lokale
situatie van uw werkgebied; De mogelijke oplossingen, strategische keuzes en praktijkvoorbeelden.


Toezicht op zorgvastgoed Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders; - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement; - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen; - Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Johan de Jong

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. 'Een euro kan maar één keer uitgegeven worden.' Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat. De masterclass wordt in samenwerking met
de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed; - Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed; - Rol en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht; -
Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van risico's rondom zorgvastgoed.


Leergang voor de voorzitter Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Den Bosch
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman of Hildegard Pelzer (kerndocenten) met
Steven de Waal, Abdelilah el Barzouhi, Puck Dinjens of Marcel Wanrooy

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Het programma is bestemd voor de meer ervaren commissaris en voorzitters van raden van commissarissen.
 • Verdieping
Leerdoelen

- Inzicht in de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappelijke sectoren; - Meest actuele opvattingen over toezicht in relatie met de actuele en toekomstige ontwikkelingen; - Verdieping en mogelijke herijking als
raad van toezicht/commissarissen; - Handvatten voor actuele regievoering voor de voorzitter of ervaren toezichthouder/commissaris.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Strategieontwikkeling
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Puck Dinjens, Marius Buiting en Jan Nekkers

Omschrijving bijeenkomst

De kwaliteit van wonen, zorg en welzijn hangt voor veel mensen in Nederland af van het functioneren en presteren van maatschappelijke ondernemingen, zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en
zorginstellingen. Good governance is daarvoor een cruciale voorwaarde en raden van toezicht / commissarissen hebben daarin een rol van wezenlijke betekenis. Dit programma helpt hen daarbij verder. De verschillen tussen genoemde organisaties zijn groot, maar op het gebied van good governance domineren de overeenkomsten. Zo staat de bedoeling en de maatschappelijke opdracht voorop. Ook hebben ze te maken met politieke en maatschappelijke veranderingen die effect hebben op de governance. Een voorbeeld is de toenemende invloed van gebruikers van deze organisaties op hun beleid. Andere vormen van organiseren intern én extern (netwerken) ontstaan. Dat geldt ook zeker
voor genoemde organisaties die elkaar steeds meer weten te vinden in het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt van deze organisaties een heldere visie in een onzekere
toekomst, op beleid en strategie en op bestuur en toezicht. Geïnspireerd door bovenstaande argumenten hebben de VTW en NVTZ Academie gezamenlijk dit leiderschapsprogramma ontwikkeld,
toegesneden op de uitgangspunten die genoemde organisaties voorstaan. Twee voorbeelden: in het geformuleerde NVTZ-beleid ‘Goed beslagen ten ijs’ en met de VTW-slogan “Toezicht met passie’ wordt
hierop ingespeeld, met goed toezicht als uitgangspunt. De actuele ontwikkelingen op het gebied van good governance, waarbij de veranderingen in rol- en taakopvatting een belangrijke plaats hebben,
worden besproken en toegespitst op de positie van het toezichthoudend orgaan van maatschappelijke organisaties. Vanuit intrinsieke motivatie van (leden van) de raad van toezicht/commissarissen is er de opdracht om zich blijvend te ontwikkelen en toezicht – en de andere rollen – als een professie te zien.

Programma

De deelnemers zijn ervaren en afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Daarom worden naast de inbreng van inspirerende sprekers van hoog niveau en een zeer ervaren kerndocent, expliciet ook het leerprincipe ‘halen en brengen’ gehanteerd. Tijdens de opleidingsdag wordt tijd ingeruimd om waarden, dilemma’s en eigen casuïstiek in te brengen. De compacte setting qua aantal deelnemers en
de gehanteerde werkvormen versterken het onderling leren. Leren met en van elkaar vindt op deze manier daadwerkelijk plaats.


Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van RvC Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders. Aan de orde komt het fenomeen Prestatieafspraken die de corporatie jaarlijks maakt met gemeenten en huurdersorganisaties en de rol van de RvC in dat traject. Ook maakt u kennis met de verschillende ervaringen die de Woonbond heeft met eigentijdse benaderingen van bewonersparticipatie.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Stakeholders
 • Prestatieafspraken
Programma

Het bestuur wordt geacht belanghebbende partijen actief te betrekken bij het beleid en de behaalde prestaties. De gemeente en de huurders hebben – zeker gezien de bepalingen in de Woningwet 2015 – daarin een bijzondere positie. Dikwijls zal het bestuur een afgewogen keuze moeten maken tussen tegengestelde belangen. De RvC houdt toezicht op dat proces en op de kwaliteit van de relatie tussen bestuurder en belanghouders. Voor veel commissarissen is een actieve opstelling “naar buiten” nieuw. Gaat het om informatie uitwisseling, om het afleggen van verantwoording en kunnen commissarissen indien nodig als “smeerolie” dienen bij moeizame of vastgelopen verhoudingen en de rol van diplomaat vervullen? Dan is het meer dan ooit van belang de rollen van bestuur en commissaris zuiver te houden, onder meer om het risico te voorkomen dat bijvoorbeeld de wethouder de commissaris ziet als superbestuurder.


Effectief toezichthouden voor advanced toezichthouders Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Advanced commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De deelnemer is zich bewust van de verschillen tussen “new school” en “old school” governance en kan omschrijven wat dat voor de eigen organisatie betekent. Hij heeft handvatten om daar zelf een rol in te spelen. De deelnemer is zich zodanig bewust van zijn rol dat hij het onderscheid adviseren en toezichthouden scherp kan beoordelen, ook als op meerdere momenten in een besluitvormingstraject in een gelijkwaardige sfeer stevig wordt gedebatteerd tussen bestuurder en raad. De deelnemer is in staat om ook in het overleg met in- en externe stakeholders rolverwarring te voorkomen en daarbij zowel voor de bestuurder als voor de organisatie toegevoegde waarde te leveren. Last but not least wordt door de uitgesproken interactieve werkvorm indringend kennis gemaakt met de andere deelnemers en daarmee het netwerk uitgebreid en verrijkt.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman & Lilian Kraan of Ilona Eichhorn

Omschrijving bijeenkomst

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid of de behandeling van majeure vraagstukken, is meestal al vanaf het begin sprake van samenspraak met de bestuurder. Inbreng van de raad is gebaseerd op ervaringen uit de eigen beroepspraktijk en de dialoog met interne en externe stakeholders. Een raad die wacht ‘tot het klaar is’, biedt onvoldoende toegevoegde waarde en laat kennis liggen die de leden van de raad van buiten naar binnen kunnen brengen. De kunst is dan wel om respect te hebben voor ieders eigen rol en – onverlet de werkgeversrol van de raad – gelijkwaardig met elkaar het debat te voeren. Indien één van beide gremia zich bovengeschikt voelt aan het andere, is geen sprake van gezonde checks and balances en verstoort dit de kwaliteit van de discussie en de besluitvorming. Rolbewustzijn is dan cruciaal en altijd moet worden voorkomen dat de raad op een “schaduwbestuur” gaat lijken of door het gezamenlijk optrekken zijn scherpte kwijtraakt. Het uiteindelijke doel is dat het samenspel een middel is om een goed antwoord te hebben op de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Ervaring leert dat een beter samenspel bevorderlijk is voor het innovatief denken en handelen van de organisatie. En dat is in deze tijd geen overbodige luxe.

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als ervaren toezichthouder samen met gelijkgestemden na een korte theoretische samenvatting van onderwerpen op het gebied van boardroom dynamics aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek van de deelnemers en van de docenten. Deel 1: Theorie door het volgen van een online college (te volgen op een door de deelnemers gewenste tijd tot 2 weken voorafgaand aan deel 2) Deel 2: Een live-bijeenkomst (van 14.00 tot 20.00 uur, twee weken na deel 1) Deel 3: Online bijeenkomst (gezamenlijk 1,5 uur, vier weken na deel 2).


Leergang de nieuwe commissaris Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol
van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in de functie van commissaris
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.


Dynamische oordeelsvorming Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek? – Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen - Inzicht in de
manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner – Kennis van het proces van een goede dialoog - Vaardigheden bij lastige gesprekken - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
Docenten/Sprekers

Koos Parie & Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen. Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

Programma

Structuur van het vraaggesprek - Strategisch vragen stellen en confronteren - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers - Scheiden van professionele rollen.


Leergang voor de voorzitter Editie 5

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman of Hildegard Pelzer (kerndocenten) met
Steven de Waal, Abdelilah el Barzouhi, Puck Dinjens of Marcel Wanrooy

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Werkgeverstaken van de RvC/RvT Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht en het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Pascalle Neijenhuis en Eric van der Graaf

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder. Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde. Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.


Risicomanagement en het toezicht daarop Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Het doel van de masterclass is om commissarissen beter in staat te stellen het risicomanagement in uw corporatie te beoordelen en tijdig signalen te herkennen wanneer ingegrepen moet worden.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
Programma

- Strategische kansen en risico’s; - Risicobereidheid, – bewustzijn en – cultuur (soft controls); - Risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan helpen risico’s te nemen en beheersen; - Risico’s
in de besluitvorming; - Methoden van (inrichten van) risicomanagement en de vertaling naar de praktijk; - Specifieke risico’s voor woningcorporaties van vandaag en morgen; - Wat is de rol van de RvC en welk instrumentarium staat de raad ter beschikking.


Toezichthouden op sociale veiligheid Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Centraal in deze eendaagse opleiding staat steeds het handelingsperspectief van de Raad van Commissarissen. Wat staat u te doen als individueel lid en wat wordt van u verwacht als voltallige Raad? Er is voldoende ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek als commissaris.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Sociale veiligheid
Docenten/Sprekers

Alie Kuiper

Omschrijving bijeenkomst

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in organisaties zijn veelvuldig in het nieuws. Klachten over leidinggevenden komen binnen bij toezichthouders en commissarissen. Ook verschijnen er meer en meer onderzoeken naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag en wordt er gewezen op lacunes in het beleid van organisaties. Hoe is het gesteld met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de organisatie waar u toezicht op houdt? Is het onderwerp van gesprek in de Raad van Commissarissen? Wat kunt en moet u er als commissaris mee?

Leden van Raden van Commissarissen worden eerder ter verantwoording groepen en krijgen een expliciete rol bij het realiseren van een integrale aanpak. In steeds meer governance codes wordt aandacht besteed aan het toezichthouden op sociale veiligheid. De codes geven richtlijnen over waar toezicht op gehouden moet worden. Daarnaast is er wetgeving, bijvoorbeeld de Arbowet, die voor de commissaris van belang is om kennis van te hebben.

Programma

Het programma is opgebouwd op basis van een aantal vragen die alle commissarissen zouden moeten kunnen beantwoorden.

Wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen, definities, aard en omvang?
Wat zijn gevolgen en risico’s van ongewenste omgangsvormen en hoe zijn deze te identificeren en te beheersen?
Welke verplichtingen voor beleid vloeien voort uit de Arbowet en de wetgeving gelijke behandeling?
Hoe verhoudt beleid voor een veilig werkklimaat zich tot het realiseren van de doelen van de organisatie?
Hoe houd ik in mijn rol als commissaris op de monitoring en borging van het beleid?
Welke informatie heb ik nodig om goed toezicht te kunnen houden op het thema sociale veiligheid binnen de hogeschool?
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van CvB, management, vertrouwenspersonen, klachtencommissie, HR, GMR (OR) en RvC?
Wie van de RvC gaat hoe om met meldingen en klachten?


Het spel van toezicht voor advanced commissarissen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Advanced commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De deelnemer begint aan het leertraject als ervaren toezichthouder met de nodige bagage aan basiskennis en noties op het gebied van governance. Aan het einde gaat zij/hij verder met nieuwe inzichten en verder ontwikkelde vaardigheden passend bij eigentijds toezicht. Hij/zij is beter in staat de rollen te onderscheiden en daar op een bewuste doch niet krampachtige manier mee om te gaan en te herkennen. Zij/hij kan goed inschatten wanneer welke interventie op zijn plaats is. Ook door zijn/haar vaardigheid goed teamwork te stimuleren is de toegevoegde waarde voor het bestuur en de organisatie van een hoger niveau dan voorheen. Last but not least wordt door de uitgesproken
interactieve werkvorm indringend kennis gemaakt met de andere deelnemers en daarmee het netwerk uitgebreid en verrijkt.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Interventie RvC
Docenten/Sprekers

Marcel Wanrooy en Puck Dinjens of Bea Annot

Omschrijving bijeenkomst

Een harmonieuze samenwerking mag niet ten koste gaan van een kritische houding en assertief gedrag van beide gremia, raad én bestuur. Ook ervaren commissarissen zoeken naar passende interventies wanneer er sprake is van een glijdende schaal van “goed naar slecht weer”. Gevolg kan zijn dat onnodig zware maatregelen genomen moeten worden. Maar wat ook soms speelt hoe de boardroom zich kan stretchen om uitdagende externe maatschappelijke opgaves te agenderen en adequaat op te pakken? Altijd is alertheid nodig om tijdig in te zien dat zaken een ongewenste kant op (kunnen) gaan en dan is het de kunst om effectief te interveniëren om erger te voorkomen en het bestuur op de goede koers te houden of weer te krijgen.

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als ervaren toezichthouder samen met gelijkgestemden na een korte theoretische samenvatting van onderwerpen op het gebied van boardroom dynamics aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek, van de deelnemers en van de docenten. Deel 1: Theorie middels e-learning (te volgen op een door de deelnemers gewenste tijd tot 2 weken voorafgaand aan deel 2) Deel 2: Een live-bijeenkomst (van 14.00 tot 20.00 uur, twee
weken na “sluiting” van deel 1) Deel 3: Online bijeenkomst (gezamenlijk, 1,5 uur, vier weken na deel2).


Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor commissarissen van woningcorporaties Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Met de geboden informatie en kennis zijn commissarissen goed in staat het uitgezette beleid op deze gebieden te monitoren en waaraan de orde goed te keuren. Ook kunnen zij als sparringpartner van de
bestuurder optreden bij verdere beleidsontwikkeling en beleidskeuzes. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers eigen dilemma’s en cases inbrengen, zodat ook geleerd kan worden van elkaars ervaringen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Duurzaamheid en energietransitie
Docenten/Sprekers

U maakt kennis met de volgende onderwerpen: - De beleidsdriehoek van woningcorporaties; - De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren en inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid; -Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloed

Omschrijving bijeenkomst

Deze compacte eendaagse masterclass geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en energietransitie. In deze eendaagse masterclass leidt woningmarktexpert Peter Boelhouwer u door alle ins en outs van de genoemde volkshuisvestelijke dilemma’s en gaat Elfrieke van Galen in een kort en bondig intermezzo in op wat duurzaamheid en energietransitie concreet voor de corporatie en haar
bewoners betekent.

Programma

Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd waarmee de betaalbaarheid kan worden vastgesteld, hoe deze zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welk instrumentarium de corporatie kan inzetten. De ontwikkeling van de koopkracht en de samenstelling van de diverse doelgroepen krijgt de nodige aandacht. Om de beschikbaarheid (waarmee de lengte van de
wachtlijsten samenhangt) te kunnen bepalen is het nuttig om inzicht te hebben in de huidige en toekomstige woningvraag, waarbij aard en omvang van de doelgroepen essentieel zijn. Van belang is welke instrumenten, bijvoorbeeld woonruimteverdeling, kunnen worden ingezet. Kwaliteit is de derde van de genoemde drie beleidsdilemma’s. Dat heeft natuurlijk betrekking op onderhoud, maar veelal wordt ook duurzaamheid tot de categorie uitgaven en investeringen gerekend, wat onverlet laat dat alle begrippen ook inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. Mede in het licht van het recente rapport “Opgaven en middelen” wordt ook ingegaan op de gevolgen van de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomstige vermogensontwikkeling van de corporatie.


Toezicht op zorgvastgoed Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders; - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement; - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen; - Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Johan de Jong

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. 'Een euro kan maar één keer uitgegeven worden.' Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat. De masterclass wordt in samenwerking met
de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed; - Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed; - Rol en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht; - Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van risico's rondom zorgvastgoed.


De RvC, de accountant en de auditcommissie Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass actualiseert en verdiept uw kennis van de zich ontwikkelende taken van de accountant en geeft handvatten om de accountant nog beter als informatiebron te gebruiken. De masterclass
gaat verder in op de relatie tussen auditcommissie en RvC.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Informatievoorziening RvC
Programma

- De verplichte taken van de accountant en de wet- en regelgeving waarop die gebaseerd zijn - Verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de audit- en controlefuncties - Het intern audit plan en de rol van de accountant met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de RvC en de auditcommissie - Organisatie van en participatie in het preaudit gesprek en de inrichting van het selectie- en evaluatieproces?


Effectieve communicatie in de boardroom Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Het effectief bespreken van vraagstukken; - Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen; - Het leren van effecten van diverse manieren van vragen stellen; - Handvatten om draagvlak te verkrijgen
voor uw standpunten.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
Docenten/Sprekers

Ilona Eichhorn

Omschrijving bijeenkomst

De commissaris moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen commissarissen gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele
commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve
vermogen van commissarissen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom. Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen commissaris en bestuurder en tussen commissarissen onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen.
Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.

Programma

- Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad van toezicht; - De kunst van het vragen stellen; - Constructieve communicatietechnieken; - Verschillende manieren om dezelfde
boodschap te brengen.


Ethiek van governance en governance van ethiek Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties; - Stof tot nadenken over het ethisch beleid van jouw raad van commissarissen; - Ideeën om met de bestuurder en commissarissen
ruimte te creëren om ethische kwesties met elkaar te bespreken.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Omgaan met ethische kwesties van toezicht
Docenten/Sprekers

Pieter Wijnsma

Omschrijving bijeenkomst

Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het volgen van regels en het opstellen en afvinken van regelgeving. De term ‘ethiek’ verwijst naar het Griekse ‘ethos’: levenshouding. Binnen organisaties vereist dat dus ook aandacht voor de cultuur. Toezicht op het ethisch handelen in de organisatie omvat drie niveaus: het ethisch handelen van medewerkers, van de bestuurder en van de toezichthouders zelf. Daarom: ethiek van governance en governance van ethiek. De opleiding biedt enerzijds een verdieping in het denken over ethiek. Anderzijds is er veel ruimte voor het bespreken van eigen
casuïstiek van de deelnemers met betrekking tot de drie hiervoor genoemde niveaus. In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek
over de ethiek tussen commissarissen en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden.

Programma

Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken, die door de docent wordt aangeboden, en gezamenlijke referentiekader als commissarissen.


Cybersecurity, privacy en ethiek Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In de VTW cursus Cybersecurity, Privacy en Ethiek leren de deelnemers de ethische en privacy gevolgen en de veiligheidsrisico's van de digitale transformatie te onderkennen. Ook de situaties waarin het mis kan gaan komen aan de orde.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Cybersecurity
Docenten/Sprekers

Boban Vukicevic

Omschrijving bijeenkomst

De spectaculaire opkomst van digitale technologieën heeft ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen. Van zowel de commerciële als publieke organisaties wordt in toenemende mate verwacht om in hun beleid en hun doen en laten rekening te houden met deze gevolgen. Het strategische belang van digitalisering en digitale transformatie (DT) is evident, krijgt bij veel corporaties aandacht in de boardroom en wordt behandeld in Masterclasses. Helaas staan de randvoorwaarden en risico’s, zoals cybersecurity, privacy en ethiek nog niet altijd scherp op het netvlies van bestuurders en toezichthouders. Op de vraag na een item op het nieuws over een omvangrijke hack “of de cyberveiligheidbij ons op orde is” mag het antwoord van de bestuurder dat “dat in goede handen is” voor een RvC niet meer voldoende zijn. Inzicht in de materie, weten welke vragen gesteld moeten worden en de antwoorden van de bestuurder kunnen beoordelen zijn van groot belang voor goed toezicht. In de VTW cursus Cybersecurity, Privacy en Ethiek leren de deelnemers de ethische en privacy gevolgen en de veiligheidsrisico's van de digitale transformatie te onderkennen. Ook de situaties waarin het mis kan gaan komen aan de orde. In deze masterclass draait het niet alleen om de theorie van deze materie, maar niet minder om de uitwisseling van ervaringen en de behandeling van toegesneden casuïstiek.

Programma

Wat brengt deze masterclass de deelnemende commissarissen
- Inzicht in de ethische dilemma’s bij het gebruik van algoritmen, zoals controle en inzicht in algoritmen, voorkomen van stigmatisering, uitsluiting en discriminatie;
- Kennis van mogelijke maatregelen om de cybersecurity dreigingen beheersbaar te maken. Tevens leert men over de beschikbare standaarden, juridische en compliance aspecten (zoals AVG) van de digitale transformatie en hoe een organisatie daaraan moet voldoen;
- Kennis van diverse vormen van cybercriminaliteit, de gevolgen ervan voor de getroffen personen en organisaties en inzicht in maatregelen die getroffen kunnen worden om de dreiging van cybercriminaliteit te verkleinen;
- Inzicht in de mogelijke scenario’s indien de corporatie toch met een cybercalamiteit te maken krijgt.


Waardegedreven toezichthouden Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en
kennis over de implementatie daarvan.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Johan Bouwmeester

Omschrijving bijeenkomst

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Johan Bouwmeester, auteur van het boek ‘Waardegedreven
Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’ (2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de
deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Johan Bouwmeester wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Programma

Definiëring van waardegedreven werken; - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren; - Bepaling van de waarden; - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers; - Meten en monitoren bij waardegedreven toezichthouden.


De financiële wereld van de woningcorporatie Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk aan de hand van casussen. Zo krijgt de deelnemer in de financiële systemen van de woningcorporatie. De rode draad bij de behandeling van de
onderwerpen is de rol die de commissarissen daarbij hebben.

Competenties
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Risicomanagement
Docenten/Sprekers

- De financiële begrippen in de volkshuisvesting; - De geldstromen in de sector en binnen de woningcorporatie; - De knoppen waaraan gedraaid kan worden om de financiën te beïnvloeden; -Informatievoorziening, verslaggeving en inzicht in de inhoud en vorm v

Omschrijving bijeenkomst

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche specifieke bijzonderheden kent. Dat
maakt deze masterclass zowel voor financiële’ als ‘niet-financiële’ commissarissen tot een zinvolle bijeenkomst. Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden.

Programma

De masterclass heeft als doel bij de deelnemers een basis te leggen voor het begrijpen van het
‘huishoudboekje’ met aspecten als: de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarstukken. In de masterclass wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, financieel en maatschappelijk.


Toezicht op vastgoedinvesteringen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders - Inzicht in de verschillende fasen van projectontwikkeling en de momenten waarop de commissarissen kunnen en moeten acteren - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en vastgoedinvesteringen. - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te
kunnen goedkeuren.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
Programma

- Overview van de wettelijke en financiële kaders voor corporaties - De belangrijkste begrippen en modellen rondom vastgoedsturing -Investeringsproces en scenarioanalyse aan de hand van een
praktijkcasus - De impact van verduurzamingsmaatregelen op vastgoedwaarde en rendement - Financiële sturingsmethodieken: van marktwaarde naar beleidswaarde


Wijkgericht werken in steden en dorpen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Docent André Ouwehand zorgt ervoor dat u het beleid van uw corporatie op dit terrein kunt beoordelen en uw rol als sparringpartner van de bestuurder kunt invullen. In een intermezzo gaat Mohamed Acharki in op het belang van netwerksamenwerking in buurten en wijken en hoe zijn corporatie Zayaz – die zich verbindende netwerkpartner noemt – dat in Den Bosch vormgeeft. Ook bespreekt hij met u zijn visie op de rol van bestuur en toezichthouders op dergelijke samenwerkingsverbanden.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Stakeholders
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Programma

Woningcorporaties, bewoners en gemeenten zullen met elkaar moeten vaststellen wat ze verstaan onder leefbare wijken, welke problemen als eerste aangepakt moeten worden en wie daarin de
verantwoordelijkheid neemt. De Woningwet stelt nieuwe, deels strakkere kaders voor de corporatie, zowel wat betreft het realiseren van het gewenste woningbouwprogramma, als de bijdrage van
corporaties aan leefbaarheids- en sociale programma’s, van buurt barbecue tot het realiseren van onderwijsgebouwen. Ook de veranderingen in de zorgsector beïnvloeden de leefbaarheid in de wijk
en leiden tot meer instroom van kwetsbare bewoners en de vraag welke draagkracht de buurt kan leveren en welke partijen daarin aan zet zijn. Programma Begripsbepaling leefbare wijken: - Het belang van menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling; - De inclusieve buurt
als uitgangspunt: ruimte voor kwetsbare groepen; - Betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering; - Ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren: van verandering van de samenstelling van de woningvoorraad, woonruimteverdeling tot sociaal beheer; - Samenwerking tussen partners in wijken en buurten; - De rol van de RvC bij deze materie.


Een andere kijk op gezondheid & governance Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.- Kennismaking met het nieuwe concept van
Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.- Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Mieke Reynen en Piet-Hein Buiting

Omschrijving bijeenkomst

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Deze kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?

Programma

Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken
naar de betekenis voor uw RvT/RvC: - Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving); - Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen ; - Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen.


Waardegedreven toezichthouden Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en
kennis over de implementatie daarvan.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Johan Bouwmeester

Omschrijving bijeenkomst

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Johan Bouwmeester, auteur van het boek ‘Waardegedreven
Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’ (2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de
deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Johan Bouwmeester wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Programma

Definiëring van waardegedreven werken; - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren; - Bepaling van de waarden; - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers; - Meten en monitoren bij waardegedreven toezichthouden.


De woonzorgopgave, het veranderende speelveld voor woningcorporaties Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass delen docenten hun theoretische en praktische kennis met de deelnemers en staan borg voor een interactieve bijeenkomst waarin ruim plaats is voor discussie en uitwisseling van
ervaringen.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Conny Heemskerk en Martin Bleijenburg

Omschrijving bijeenkomst

Het rijk dwingt gemeenten om de ambitie per 2024 uit te werken in een woonzorgvisie en daarop afspraken te maken met zorgaanbieders en woningcorporaties. In het lokale netwerk worden afspraken gemaakt over woonvormen, doorstroming en toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen. Regionaal worden afspraken gemaakt over “fair share” en inzet per gemeente. De veranderingen in wonen met zorg vraagt ook om een ander gesprek in de boardroom. Wat wordt landelijk,
regionaal en lokaal van corporaties verwacht? Wat is daarbij de rol van de woningcorporatie en wat betekent dat voor de organisatie? Welke vragen en dilemma’s zou dat op kunnen roepen voor het intern toezicht?

Programma

Wat brengt deze masterclass de deelnemende commissarissen? - Inzicht in de maatschappelijke trends en de verwachtingen van het rijk; - Een verkenning van enkele innovaties uit de praktijk; - Inzicht in de
betekenis van deze ontwikkelingen voor woningcorporaties (positionering, netwerksamenwerking en organisatieontwikkeling); - De nodige bagage om dilemma’s en adviezen voor het intern toezicht bij
woningcorporaties te kunnen wegen en als goede gespreks- en sparringpartner voor de bestuurder te kunnen optreden; - Materiaal om de inhoud van deze masterclass met uw collega’s te delen


Leergang voor de voorzitter Editie 7

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman of Hildegard Pelzer (kerndocenten) met
Steven de Waal, Abdelilah el Barzouhi, Puck Dinjens of Marcel Wanrooy

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Toezien op verandervermogen Editie 2

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen. - De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.- Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.- Tools om als RvC bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen. In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop je meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop je daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Informatievoorziening RvC
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Joos Jacobs & Vivian Boumans

Omschrijving bijeenkomst

In de VUCA-wereld waarin we actief zijn vraagt om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen op de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kun je als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voer je daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie? Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

Programma

- Hoe kijkt je als toezichthouder of commissaris naar veranderingen? - Wanneer zijn veranderingen succesvol? - Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren? - Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvC daar voldoende toegang toe? - Welke vragen stelt je als RvC om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren? - Met wie praat je? - Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren? commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren?


De huurder als consument en als strategisch partner Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass wordt u meegenomen in deze strategische vragen en geeft u inzicht hoe kennis van het oordeel en het gedrag van de huurders van betekenis zijn voor de strategische keuzes van de
corporatie. Kortom: het eigentijds ‘laden’ van het bekende begrip de klant centraal heeft betrekking op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Opdrachtgeverschap
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Programma

Aan de orde komen onder meer te volgende onderwerpen: - De betekenis van klantwaarderingssystemen; - Waar het om gaat bij klantbeleving; - Het bevorderen van klantgericht werken; - Het benutten van gegevens over klantgedrag voor beleidsontwikkeling; -Het interpreteren van benchmark gegevens; - De wettelijk omgeving van de huurders en hun organisaties; - De betekenis van de prestatieafspraken;- De vijf belangrijkste “maatschappelijke parameters”; - Een casus over moderne vormen van participatie en zeggenschap.


Leergang voor de voorzitter Editie 6

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Dwingeloo
 • Voorzitters RvC
 • Basis
Leerdoelen

U leert: - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling; - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern; - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Hildegard Pelzer of Marjolein Sulter(kerndocenten) met Steven de Waal,
Abdelilah el Barzouhi, Puck Dinjens of Marcel Wanrooy

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie).


Dynamische oordeelsvorming Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek? – Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen - Inzicht in de
manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner – Kennis van het proces van een goede dialoog - Vaardigheden bij lastige gesprekken - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
Docenten/Sprekers

Koos Parie & Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen. Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

Programma

Structuur van het vraaggesprek - Strategisch vragen stellen en confronteren - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers - Scheiden van professionele rollen.


VTW ALV en Themabijeenkomst

 • VTW
 • Nee
 • Van der Valk, Veenendaal
 • Commissarissen
Competenties
Kennisgebieden
Programma

Conceptprogramma:• 15.30 – 16.00 uur Inloop met koffie thee water frisdrank en lekkernij • 16.00 – 17.00 uur ALV (met livestream)• 17.00 - 18.00 uur Netwerkmaaltijd • 18.00 – 20.30 uur Themabijeenkomst VTW meerjarenstrategie


Vergrijzing en ouderenhuisvesting Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Liv Inn, Hilversum
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass krijgt u in vogelvlucht inzicht in de problematiek van de vergrijzing en zijn zij in staat de klankbordfunctie goed in te vullen en plannen van het bestuur te beoordelen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Peter Boerenfijn en Wouter de Jong

Omschrijving bijeenkomst

Inmiddels is het bewustzijn dat er veel moet gebeuren tot velen doorgedrongen. Aedes, het Rijk, de Woonbond en de VNG willen graag dat Woningcorporaties versneld 50.000 geclusterde woningen voor ouderen gaan realiseren. Zowel voor het dagelijks functioneren als voor beleidsmatige keuzes moet een corporatie goed zijn ingevoerd in de materie. Wat zijn nieuwe oplossingen, hoe gaan we om met de “oude bejaardenhuizen”, de financiering van de zorg, het arbeidsmarkttekort en met de problematiek van de langer thuiswonende ouderen.

Programma

Algemene inzichten in de problematiek van de vergrijzing, de maatschappelijke effecten en de consequenties voor woningcorporaties; De grote stelselwijzigingen op het terrein van wonen en zorgen en de financiële aspecten daarvan; Wat kunnen ‘algemene’ corporaties leren –zowel in termen van kansen als bedreigingen – van de categorale seniorenhuisvesters, zeker gezien de nationale ambitie om geclusterde woningen te realiseren; Handvatten om inzicht te krijgen in de lokale
situatie van uw werkgebied; De mogelijke oplossingen, strategische keuzes en praktijkvoorbeelden.


Toezicht op zorgvastgoed Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
Leerdoelen

Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders; - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement; - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen; - Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Johan de Jong

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. 'Een euro kan maar één keer uitgegeven worden.' Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat. De masterclass wordt in samenwerking met
de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed; - Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed; - Rol en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht; -
Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van risico's rondom zorgvastgoed.


Strategisch partnerschap Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie
maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons leaned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie; - Het vertrouwd raken met nieuwe
opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren? - Bewustwording van relevante
competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en
andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?; - Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?; - Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?; - Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


Leergang de nieuwe commissaris Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol
van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in de functie van commissaris
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.


Digitalisering en informatisering Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT; • Onderscheid tussen hype en realiteit; • Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken; • Risico-inschatting
bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering; • Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
Docenten/Sprekers

Marco Derksen en Annelies Bernard

Omschrijving bijeenkomst

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe u als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en hoe moet u dan precies toezicht op houden? Welke vragen gaat u stellen en hoe weet u of de organisatie in controle is? Wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet? En hoe bepaalt u of de strategie goed is? Hoe voorkomt u dat u de boot mist of juist te snel bent met innovatie en digitalisering? En wat gaat de corporatie doen met onderwerpen als big data, Internet of Things en sensoring of bijvoorbeeld 3D printing? Daarnaast gaat IT ook allang niet meer over PC’s en de kosten van een applicatie. Zonder IT kan een woningcorporatie niet meer functioneren. Dit gaat over de bedrijfscontinuïteit en zaken als informatiebeveiliging. Een onderwerp waar de commissaris al van oudsher toezicht op houdt. Hoe weet u dat de data van de huurders veilig is? Wat gebeurt er bij IT calamiteiten zoals een hack of een DDOS attack op de website? En zijn
al die IT-projecten wel onder controle? De meeste RvC’s ontberen op dit moment voldoende kennis op dit onderwerp. Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke commissaris in elk geval een basisniveau van kennis te hebben.

Programma

Het onderwerp wordt verder uitgediept in kleine groepen. • Toezicht houden op digitaal en IT; • De
belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties; • Data en privacy; • Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Omgeving Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen? -Kennis van het begrip innovatie, ook ter onderscheid van implementatie; - Inzicht in dat schaarse middelen geen beperking, maar
juist een stimulans zijn; - Inzicht in dat innovatie geen kostenpost is, maar financieel en/of maatschappelijk rendement oplevert; - Het kunnen inschatten welke rol uw corporatie zou kunnen/moeten spelen: voorloper, early adaptor etc.; - De waarde van de samenwerking tussen
corporaties op impact in de waardeketen inzien; - Zicht op welke bijdrage kan worden geboden in het begrip rondom de benodigde mindset voor innovatie samenwerking; - Het kunnen stimuleren van een
creatieve context; - Inzicht in de kenmerken van een innovatie-bereide en een innovatie-averse organisatie; - Het kennismaken met enkele pregnante voorbeelden – technisch en maatschappelijk – uit de sector volkshuisvesting, niet alleen w.b. de effecten maar ook op welke wijze deze tot stand kwamen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • IT en innovatie met IT
Programma

Bij corporaties zit innoveren – ondanks fantastische voorbeelden – niet per definitie in de genen. Een gevecht om de markt of de klant is – helaas door het grote tekort aan woningen – niet nodig. De
wachtlijsten zijn lang en ontevreden klanten kunnen niet weg. De vaak wat ambtelijke cultuur en regeldruk is evenmin een stimulans om out of the box te denken. Zonder uitzondering is er uiteraard wel de passie voor de volkshuisvesting. En daarmee de intrinsieke motivatie om het wonen voor mensen met een smalle beurs zo prettig en betaalbaar mogelijk te maken. Een betere motivatie om innovatie te bevorderen is er eigenlijk niet. Commissarissen die dat met succes agenderen hebben
ontegenzeggelijk toegevoegde waarde voor hun bestuur en hun corporatie. Commissarissen hebben over relevante aspecten van innovatie voldoende bagage om hun bestuur te stimuleren, als
sparringpartner te kunnen optreden, investeringen die ter goedkeuring voorliggen te kunnen beoordelen en te kunnen monitoren etc.


Begeleide Intervisie- en leergroep voorzitters RvC

Intervisie

 • Ivone Bergsma coaching & consult
 • ICF
 • wordt nader in overleg met de deelnemers bepaald,
 • Voorzitters RvC
 • Maatwerk
 • Datum op aanvraag
 • 6
 • 18
 • € 1770 Exclusief BTW
 • Programma
Leerdoelen

De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht houden, boardroom- en RvC dynamics, de kunst van effectieve vragen stellen, voorzittersvaardigheden, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een 'open en vertrouwelijk' klimaat.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

De groep wordt begeleid door Ivone Bergsma, ervaren ICF (International Coach Federation) gecertificeerd leiderschapscoach. Ze begeleidt RvC/RvT's in goed toezicht houden. Ze is moderator bij inspiratiegroepen voor commissarissen (VTW-academie). Ze heeft

Omschrijving bijeenkomst

Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar kunnen bespreken. Doordat de ingebrachte vraagstukken door de deelnemers op systematische wijze worden onderzocht, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Daarnaast komen tijdens iedere bijeenkomst thema's aan bod die specifiek met de taak en de rol van de voorzitter RvC te maken hebben.

Programma

De groep bestaat uit ca. 5 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar.
Er worden 6 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur.
Een groep wordt gestart bij voldoende deelnemers.


Online Masterclass 'Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Weet u welk beleidsinstrumentarium woningcorporaties ter beschikking hebben om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden?
- Hoe kunnen de corporaties en de RvC in de praktijk het woonlastenbeleid vormgeven?
- Heeft u als commissaris inzicht in de toekomstige woningvraag?
- Welke fundamentele beleidskeuzes liggen er voor de toekomst?

Competenties
Kennisgebieden
 • Betaalbaarheid
 • Huur- en woonlastenbeleid
Docenten/Sprekers

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties,

Omschrijving bijeenkomst

In deze Online Masterclass worden u diverse methoden uitgelegd waarop de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en welke fundamentele beleidskeuzes er voor u liggen in de toekomst. Ook de wijze van vormgeving van het woonlastenbeleid is een belangrijk thema dat wordt behandeld.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken ( totale duur 1:02:01 minuten).


Online Masterclass 'De wereld van de woningcorporaties'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Inzicht in de wijze van overleg tussen uw woningcorporatie en stakeholders;
- Welke consequenties heeft de samenstelling van uw woningbezit als woningcorporatie?
- Wettelijk vereiste reglementen voor een corporatie;
- De betekenis van de diverse belanghouders;
- Beoordeling van de rol van de RvC bij strategiediscussies;

Competenties
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Rol van de RvC
Docenten/Sprekers

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van Aedes en voorzitter eigendomsstichting van de Keukenhof. Rob werkte hiervoor als bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Key. E

Omschrijving bijeenkomst

Deze Online Masterclass gaat onder meer in op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. Door de sterk veranderde branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Dit college is specifiek bedoelt voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit zes blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:53:52 minuten).


Online Masterclass 'Financiën voor de niet-financiële commissaris'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Meer kennis en achtergrond van de financiële begrippen;
- Inzicht en de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
- Meer handvatten op het gebied van waarderen en investeren;
- Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurder,zonder zelf de specialist te worden.

Competenties
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Financiële basisinstrumenten
Docenten/Sprekers

Hans van Vark is registeraccountant en werkt als zelfstandig interim-manager en adviseur vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen. Zijn opdrachten liggen vaak op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hij geeft traini

Omschrijving bijeenkomst

Deze Online Masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een viertal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 49:48 minuten).


Online Masterclass 'De RvC vanuit juridisch perspectief'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- U leert hoe u de risico’s op aansprakelijkheid kunt beperken;
- U krijgt meer kijk op de Aw (Autoriteit woningcorporaties) en leert wat een governance audit inhoudt voor een corporatie;
- U hoort met wie u als RvC te maken heeft en waarom. En waar moet u hierbij op letten?
- Inzicht in uw taken als commissaris en hoe deze zich op juridisch vlak met elkaar verhouden;
- En leert u hoe u de interventieladder toepast.

Competenties
Kennisgebieden
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Mr. Eelkje van de Kuilen is advocaat en partner bij AKD. Ze is gespecialiseerd in het adviseren van woningcorporaties over onder meer de Woningwet, governance, toezicht Aw, en herstructureringen. Eelkje adviseert Aedes, VTW en meer dan 50 corporaties in N

Omschrijving bijeenkomst

Zonder noodzakelijke juridische voorkennis wordt u op de hoogte gebracht van het wettelijk kader voor een RvC en wat dat vervolgens voor u als commissaris betekent in de praktijk.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 48:39 minuten).


Online Masterclass 'De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Als commissaris wordt u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt;
- 5 subthema’s worden nader toegelicht;
I. Vastgoedsturing
II. Projectmanagement
III. Organiseren & contracteren
IV. Financieel
V. Investeringsstatuut

Competenties
Kennisgebieden
 • Vastgoedsturing, projectmanagement, organiseren & contracteren, finanieel en investeringsstatuut
Docenten/Sprekers

Drs. ing. Arnoud Spithoven MRE MRICS is specialist op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij ondersteunt bestuurders en directies bij investeringsbeslissingen ten aanzien van het optimaliseren en transformeren van bestaand vastgoed en het

Omschrijving bijeenkomst

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact, er is veel geld mee gemoeid. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties. Deze Online Masterclass voorziet commissarissen van de nodige basiskennis om dit te doen. Cruciaal in deze, vaak complexe, processen met een zeer lange doorlooptijd en vele factoren met grote belangen. Het kan betekenen dat een RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert alvorens het project daadwerkelijk van start gaat.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:38:03 minuten).


Online Masterclasss 'De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Tijdens deze online masterclass zullen de antwoorden op deze vragen wetenschappelijk worden onderbouwd, maar wel vanuit een praktische invalshoek zodat u er mee aan de slag kan. Uw inzicht zal worden verdiept dat diversiteit alleen niet automatisch tot een beter functionerende organisatie/een beter toezicht leidt. Het gaat om de bereidheid en inzet om de waarde van diversiteit, dus de waarde van het verschil, in te zetten. Commitment en een actieve rol van de top van organisaties is daarvoor onmisbaar. Dat vergt grote investering, maar die investering betaalt zich dubbel en dwars terug.

Competenties
Kennisgebieden
 • Diversiteit & inclusiviteit
Docenten/Sprekers

Dr. Abdelilah el Barzouhi is arts en toezichthouder. In 2013 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Abdelilah volgde naast zijn geneeskundestudie aan de Erasmus Universiteit met succes de masters Clinical Research en Zorgmanagement. In 2012 heeft

Omschrijving bijeenkomst

In deze online masterclass zal dieper worden in gegaan op de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht. Waarom wordt diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker? Wat zijn de doelstellingen en belangen bij diversiteit en inclusiviteit? Waaruit blijkt dat divers samengestelde groepen tot betere besluiten komen en wat is daar de verklaring voor?

Ondanks dat niemand de waarde van diversiteit en inclusiviteit ontkent, is diversiteit en inclusiviteit in vele organisaties nog niet vanzelfsprekend. Hoe verklaar je dat? En tot slot, hoe kun je als organisatie stappen maken als het gaat om diversiteit en inclusiviteit?

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:00:02 minuten).


Online Masterclass 'Dynamische Oordeelsvorming'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht en bewustzijn in het proces van het komen tot conclusies en besluiten;
- Ontdekken van patronen in eigen oordeelsvormingsproces en in die van anderen;
- Praktische toepassingen om uw eigen vooroordelen te kunnen hanteren en te gebruiken als impuls voor de goede vraag;
- Door het gericht stellen van vragen aan u zelf en anderen situaties kunnen verhelderen;
- Effectiever en efficiënter gesprekken kunnen voeren.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft u zelf in dit proces? En uw collega’s in de raad?

Werken met Dynamische Oordeelsvorming® maakt u bewust van uw primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen aan uzelf te stellen, objectiveert u uw primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming u bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in uzelf en bij anderen afspelen. Door uw vooroordelen terug te houden bent u in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Uw optreden wordt effectiever.

Programma

Deze masterclass gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.


Online Masterclass 'Waardegedreven toezicht'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- U wordt geïnformeerd over de betekenis van waardegedreven toezicht en waardecreatie;
- Besproken wordt nut en noodzaak van waardegedreven toezicht vanuit externe en interne dynamiek;
- Er wordt een basis gelegd voor het vergroten van uw inzicht in uw eigen moreel kompas;
- U wordt aangereikt hoe de raad en u als individuele commissaris en/of toezichthouder maatschappelijke en morele dilemma’s kunt agenderen;
- U sluit af met een concrete agenda voor de uitoefening van uw maatschappelijk waardegedreven toezicht voor de organisatie waar u toezichthouder bent.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Marianne Luyer

Omschrijving bijeenkomst

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur en medewerkers. Hierbij gaat men ervan uit dat de basis op orde is, dus dat kennis van financiën, remuneratie, strategie en kwaliteit, aanwezig is in de raden van toezicht. Van u wordt een extra inzet gevraagd, namelijk het beoordelen van de kwaliteit van de maatschappelijke functie van de organisatie en het zijn van een uitdagende en interessante gesprekspartner voor bestuur en anderen als het gaat om de maatschappelijke impact.

Programma

In deze online masterclass wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.


Online Masterclass 'De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Als commissaris wordt u geïnformeerd over de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen. Een aantal onderwerpen wordt nader toegelicht;

- Aanleiding voor de WBTR
- Samenhang (evaluatie) WBT-2013 en WBTR-2021
- WBTR en sectorale wetgeving
- Grondslag raad van commissarissen (RvC) bij verenigingen en stichtingen
- Grondslag monistisch bestuurssysteem (“one-tier-board”) bij alle rechtspersonen
- Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting: codificatie taak en norm bestuurders en commissarissen, uniformering tegenstrijdig belang regeling en uniformering regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
- Uniformering ontslag bestuurder
- Modernisering regeling ontslag van stichtingsbestuurders en commissarissen door de rechtbank

Competenties
Kennisgebieden
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Joost Kramer

Omschrijving bijeenkomst

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze- en de besloten vennootschap (nv/bv) in het Burgerlijk Wetboek. De WBTR hangt nauw samen met de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) uit 2013 en de Commissie-Halsema uit 2013. De WBTR is het meest van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

Programma

Deze online masterclass, die circa een uur duurt, zoomt in op de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen.


Online college: Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom

Online college

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Als commissaris krijgt u meer bewustwording in de werking van kracht en tegenkracht in de boardroom. Tevens krijgt u aanbevelingen op welke manier u het gesprek voert en daarmee tegenkracht juist ten voordele gebruikt.

- Wat is paradigmaverkleving? Welke risico’s brengt dit met zich mee? En wat is de relatie tot de factor ‘tijd’?
- Hoe herkent u de verkleefde bestuurder of lid van de raad van toezicht?
- Wat betekent dit voor het functioneren van de bestuurder en RvT/RvC?
- Hoe kunt u hierover het goede gesprek met elkaar voeren? Wat zijn de do’s en don’ts? Wat maakt het voeren van een dergelijk gesprek zo moeilijk?
- Hoe kunt u de tegenkracht juist in het voordeel gebruiken?

Competenties
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Dr. Marilieke Engbers

Omschrijving bijeenkomst

In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woningcorporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR).

Centraal in dit college staat de publicatie Kracht en Tegenkracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Uit het onderzoek, uitgevoerd door dr. Marilieke Engbers, blijkt dat de mate van tegenkracht uitgeoefend door de omgeving bepalend is voor het risico op paradigmaverkleving. Dat ontstaat als een bestuurder en /of lid van de Raad niet meer leert, vasthoudt aan eigen overtuigingen, geen tegenspraak meer duldt en omringd wordt door gelijkgestemden. Dit noemen we ook wel defensiviteit, en heeft, uiteraard, gevolgen voor de governance. Hoe herken je de verkleefde bestuurder? Hoe voer je het gesprek over het functioneren van hem of haar, en wat maakt het gesprek hierover zo moeilijk?

Programma

Het online college bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 01:23:36 minuten

Blok 1: 16:06 minuten
Blok 2: 19:32 minuten
Blok 3: 15:20 minuten
Blok 4: 14:39 minuten
Blok 5: 17:59 minuten


Online college: Prestatieafspraken en de rol van de RvC

Online college

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Als commissaris krijgt u meer inzicht in welke prestatieafspraken voor de RvC van belang zijn. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de groeiende betekenis ervan in het toezicht.

- Wat zijn prestatieafspraken eigenlijk?
- Waarom zijn prestatieafspraken zo belangrijk? Hoe is dit in de woningwet terecht gekomen?
- Hoe kom je tot prestatieafspraken?
- Inzicht in de wettelijke inbedding van prestatieafspraken in de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Wettelijke proces en handige tips en tricks vanuit de praktijk.
- Wat is hierin uw rol als commissaris? En die van de RvC? Welke afwegingen maakt u?
- Wat is een mogelijke inhoud van prestatieafspraken en geven we enkele voorbeelden waar de rol van de commissaris van belang is.

Competenties
Kennisgebieden
 • Werkgeversrol RvC
 • Prestatieafspraken
Docenten/Sprekers

Koos Parie en Bram Klouwen

Omschrijving bijeenkomst

Met de Woningwet 2015 is het proces om te komen tot prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten wettelijk verankerd. Het doel is een stevigere inbedding van de volkshuisvestelijke prestaties in het lokale woonbeleid. Op veel plaatsen heeft sindsdien het werken aan prestatieafspraken een vlucht gekregen. Bij de evaluatie van de Woningwet in 2019 is vastgesteld dat dit doorgaans succesvol is, maar dat de prestatieafspraken concreter en wederkeriger kunnen. Bovendien hebben prestatieafspraken met de nieuwe visitatiemethodiek 6.0 een uitwerking gekregen in de beoordeling van het presteren naar opgaven. Het belang van prestatieafspraken neemt zo toe.

Door al deze ontwikkelingen hebben prestatieafspraken ook een groeiende betekenis in het toezicht. Immers goede prestatieafspraken bieden kansen voor de corporatie: een efficiënte uitvoering van het vastgestelde beleid. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s. Wat betekent het voor de corporatie als zij de prestaties niet waar kunnen maken? Of wat betekent het voor de corporatie als anderen dit niet kunnen? Vanuit de positie in het netwerk wordt u als commissaris hierop aangesproken. Als klankbord van de bestuurder kunt u het proces helpen versterken.

Het college behandelt de elementen van prestatieafspraken die voor de RvC belangrijk zijn. We gaan in op de wettelijke inbedding van prestatieafspraken in de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Vervolgens schetsen we het wettelijke proces en handige tips en tricks vanuit de praktijk. Daarna komt uw rol als commissaris aan bod. Tot slot gaan we in op de mogelijke inhoud van prestatieafspraken en worden er enkele voorbeelden gegeven waar de rol van de commissaris van belang is.

Programma

Het online college bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:18:49 minuten

Blok 1: 12:16 minuten
Blok 2: 23:40 minuten
Blok 3: 14:45 minuten
Blok 4: 15:29 minuten
Blok 5: 12:50 minuten


Online college: Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties

Online college

 • VTW Academie
 • Nee
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

U krijgt meer inzicht in de context van duurzaamheid, de mogelijkheden tot integratie in uw organisatie, maar vooral ook in de rol die u hierin als commissaris heeft.

- Wat is duurzaamheid? Introductie van de begrippen materialiteit en maturity en de actuele topics rondom duurzaamheid.
- Hoe zien we duurzaamheid terug binnen woningcorporaties? Welke actuele thema’s spelen specifiek binnen deze branche?
- Waarom is duurzaamheid van belang voor uw organisatie?
- Welke rol kunt u als commissaris spelen in de integratie van duurzaamheid in uw organisatie? Hoe komt dit terug in uw verschillende rollen (commissaris, werkgever, adviseur)? Agenderen van duurzaamheid in uw RvC.
- Boardroom dynamics in het kader van duurzaamheid Hoe kunt u duurzaamheid vertalen naar de doelen van uw woningcorporatie? Hoe kunt u duurzaamheid embedden in het curriculum?

Competenties
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Mr. Elfrieke van Galen

Omschrijving bijeenkomst

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een actueel topic. Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid zijn verschillend per sector en per organisatie. Ze variëren van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc. Maar wat betekent duurzaamheid voor u als commissaris?

Dit online college van Elfrieke van Galen geeft in vier blokken inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, de rol van de toezichthouder op duurzaamheid en boardroom dynamics rond duurzaamheid. Vervolgens wordt ingegaan op die thema’s die specifiek van belang zijn voor de corporatiesector. Het laatste blok behandelt de energietransitie en de circulaire economie. Het online college geeft een goede basis voor elke commissaris in de corporatiesector om duurzaamheid handen en voeten te geven, kennis op te doen en de eigen rol goed te kunnen invullen.

Programma

Het online college bestaat uit vier blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 41:37 minuten

Blok 1: 09:33 minuten
Blok 2: 09:26 minuten
Blok 3: 08:54 minuten
Blok 4: 13:44 minuten


Online college 'De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie'

Online college

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online, Flexibel, waar en wanneer het u past
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt dit online college u als commissaris en als RvC?

- Meer inzicht in de uiteenlopende opgaven van het woonbeleid.
- Een uiteenzetting van verschillende oorzaken van het oplopend tekort, die zowel met het aanbod als met de vraag te maken hebben, en vooral de samenhang daartussen.
- Een beschrijving van de ontwikkeling van de woonlasten, Met speciale aandacht voor de bijzondere en precaire positie van de starters en van de middengroepen in de huidige woningmarkt.
- Mogelijke oplossingen voor de woningtekorten en de woonlastenproblematiek.
- Daarbij komen het hoe en het waar nadrukkelijk aan bod.
- Een bredere discussie over ouderenhuisvesting.

Competenties
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

prof. Peter Boelhouwer

Omschrijving bijeenkomst

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging en – maatschappelijk en financieel een enorme opgave – om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing. Voor commissarissen is het een must om gedegen inzicht te hebben in dit complexe vraagstuk.

Corporaties hebben veel actuele maatschappelijke vraagstukken op de schouders. Niet alles kan tegelijk, maar het oplopend woningtekort vraagt om een dringende oplossing. In dit online college bespreekt woningmarktexpert prof. Peter Boelhouwer diverse aspecten van de wooncrisis met u.

Programma

Het online college bestaat uit vier blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:02:28 minuten

Blok 1: 19:07 minuten
Blok 2: 09:28 minuten
Blok 3: 24:56 minuten
Blok 4: 09:22 minuten


Online Masterclass 'Boardroom dynamics'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online, Flexibel, waar en wanneer het u past
 • Commissarissen
Leerdoelen

U krijgt in dit college meer inzicht in de dynamieken die er spelen tussen mensen en in groepen mensen, zoals uw Raad van Toezicht; waar kunt u op letten, en wat kunt u zelf doen om deze processen beter te stroomlijnen.

Competenties
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Efficiency
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk

Omschrijving bijeenkomst

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Als daar onvoldoende oog voor is of sommigen groepsdynamische processen bewust misbruiken, kan het lelijk misgaan. Met alle negatieve gevolgen voor de organisatie als gevolg. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat.

Het online college Boardroom Dynamics is vooral een praktijksimulatie. De zaken die hierin worden beschreven, zijn ‘uit het leven gegrepen’ en komen ons – wanneer we ze benoemen – erg bekend voor. We weten het allemaal wel, maar daarmee is niet gezegd dat we het allemaal voorbeeldig doen. Vaak is er sprake van actie-reactiepatronen, ingesleten gedrag, een automatische piloot, heuristieken etc. Het college maakt u opnieuw bewust van die oude patronen. U kunt het vergelijken met autorijden. Als je al dertig jaar autorijdt zijn er soms gedragingen ingesleten die feitelijk risicovol zijn. Wanneer u besluit (of verplicht bent) om na zo’n lange tijd opnieuw rijles te nemen en rijexamen te doen, staat u er versteld van. Er worden suggesties gegevens en het laat u experimenteren om dingen net iets beter of juist anders te doen.

Dit geldt zowel voor uw als commissaris, als individu, maar ook als complete raad. Er zijn soms patronen ontstaan, die ondanks goede wil en afspraken steeds weer opnieuw plaatsvinden. In het online college wordt u hier weer opnieuw bewust van en krijgt u aangrijpingspunten mee om deze patronen te doorbreken. Hierdoor kan de effectiviteit van de raad vergroot worden. Onder het motto ‘gedrag roept gedrag op’ wordt nog eens benadrukt dat u niet de ander kunt veranderen, maar wel zelf een ander repertoire kunt aanleren of uw repertoire kunt uitbreiden waarmee u een andere reactie kunt bewerkstelligen.

Programma

Het online college bestaat uit zeven blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:11:21 minuten).


Begeleide Intervisie Martijn de Loor

Intervisie

 • Gevoel voor de Zaak
 • NRTO
 • Martijn de Loor, Driebergen
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • Datum op aanvraag
 • 4
 • 12
 • € 1250 Exclusief BTW
 • Programma
Leerdoelen

Aan de hand van eigen concrete vraagstukken uit de toezichtpraktijk onderzoeken en ontwikkelen van het eigen denken en handelen van de toezichthouder.

Competenties
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
Docenten/Sprekers

Martijn de Loor

Omschrijving bijeenkomst

Data op aanvraag en in overleg met de deelnemers

Programma

Intervisie gedurende drie uur


PE-aanbieder

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen PE-aanbod
Wissen