Kostenvergoedingen

Tot de bezoldiging worden niet gerekend de vergoedingen die bij functievervulling op grond van een dienstbetrekking (opting-in) onbelast zouden zijn. Bijvoorbeeld een kilometervergoeding van 21 eurocent.  

RvC-leden die hebben gekozen voor opting-in voor de loonheffing

Belaste (bruto) kostenvergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen moeten wél tot de WNT-bezoldiging van een RvC-lid worden gerekend.

Uitzonderingen:

  • Vergoedingen voor intermediaire kosten.
  • Voorzieningen die voor de loonheffingen op nihil worden gewaardeerd.
  • Als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen, verstrekkingen of ter beschikkingstellingen (werkkostenregeling). Het maakt daarbij voor de WNT niet uit of sprake is van een gerichte vrijstelling of dat het betreffende bezoldigingselement ten laste van de vrije ruimte komt.

Het is ten aanzien van de toepassing van de werkkostenregeling wel (fiscaal) van belang dat de woningcorporatie de vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen aanwijst als eindheffingsbestanddeel (onder de werkkostenregeling). Met andere woorden neem deze aanwijzing als eindheffingsloon op in de aanwijslijst werkkostenregeling.

RvC-leden die niet hebben gekozen voor opting-in voor de loonheffing

Belaste (bruto) kostenvergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen bij een functievervulling in dienstbetrekking (opting-in) moeten ook bij de RvC-leden die niet hebben gekozen voor opting-in tot de WNT-bezoldiging worden gerekend.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die bij functievervulling op grond van een dienstbetrekking (opting-in) kwalificeren als vergoeding voor intermediaire kosten, op nihil zouden zijn gewaardeerd of zouden zijn aangewezen onder de werkkostenregeling waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van een gerichte vrijstelling, worden niet tot de bezoldiging van een RvC-lid buiten dienstbetrekking (geen toepassing opting-in) gerekend.

De WNT wet- en regelgeving heeft dus geen onderscheid willen maken in het bezoldigingsbegrip voor (toezichthoudende) topfunctionarissen in of buiten dienstbetrekking als het gaat om (kosten)vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Premie aansprakelijkheidverzekering

De corporatie sluit voor de commissarissen een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering af in verband met het uitoefenen van de functie van commissaris bij de corporatie. De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering wordt ondergebracht in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling zodat dit niet, als een belaste verstrekking in natura, wordt gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel.

Contributie VTW geen onderdeel WNT-bezoldiging

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW maakt geen onderdeel uit van de bezoldiging voor de WNT. De vergoeding is onder de werkkostenregeling gericht vrijgesteld en daarmee een onbelaste vergoeding die niet ten koste gaat van de forfaitaire ruimte.

Meer informatie

Meer informatie over welke componenten van de bezoldiging wel of geen onderdeel uitmaken van de bezoldiging voor de WNT, kunt u vinden in de Uitvoeringsregeling WNT. Kijk voor de actuele regelgeving op: www.topinkomens.nl.


Veel gezocht