Financiën

Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). Alle commissarissen moeten ten minste een basiskennis van financiën hebben. Daarom is financieel beleid een belangrijk thema bij de VTW. We besteden er op vele manieren aandacht aan. In onze vele leergangen, in een duidelijke handreiking en tijdens vele-regionale-  bijeenkomsten.  

Handreiking 

In deze handreiking behandelen de auteurs het gehele brede spectrum van toezicht op financiën. Voor u als toezichthouder is de handreiking vooral een informatiebron voor scherp en adequaat toezicht op de financiën. De hoofdstukken in deze handreiking kunt u ook afzonderlijk lezen, bijvoorbeeld als een specifiek onderdeel van het financiële
toezicht op de agenda van de RvC staat. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met specifieke aandachtspunten voor intern toezicht.
Handreiking Financieel Toezicht (2020)

VTW Academie

Voor zowel de financiële commissaris als de niet-financiële commissaris van woningcorporaties biedt de VTW vele leergangen aan. Zowel online als fysiek.

Online College ”Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties”
Het online college geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk. Tevens wordt besproken waar het geld wordt verdiend en waarde wordt gecreëerd. Lees verder »

Het samenspel tussen de RvC, de accountant en de auditcommissie
De externe accountant is voor de RvC een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. De rol van de accountant is in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en dit heeft consequenties voor het werk van de accountant. Voor u als commissaris is belangrijk om te weten wat u wel. Lees verder »

De financiële wereld van de woningcorporatie
Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat betekent echter niet dat de overige commissarissen geen basiskennis nodig hebben om het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branchespecifieke. Lees verder »

Online College “Waardegedreven Toezicht”
Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de  publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur. Lees verder »

De financiële wereld van de woningcorporatie
Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Lees verder »

De RvC, de accountant en de auditcommissie
De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. In deze masterclass komen vragen aan de orde als: hoe gaat u als RvC met de accountant om, wat mag u van de accountant verwachten (...). Lees verder »

 


Veel gezocht