RvC Jaarverslag

Het afleggen van maatschappelijke verantwoording aan de belanghebben is een wezenlijk onderdeel van good governance. Het interne toezicht heeft hierbij een sleutelrol; de RvC houdt toezicht op de verantwoording die het bestuur aflegt en legt zelf verantwoording af over het gehouden toezicht.

De verantwoording van de RvC moet betrouwbaar, relevant en navolgbaar zijn. Goede verslaggeving is hierbij van groot belang en geeft politiek en samenleving bovendien vertrouwen in het interne toezicht.

Eisen Woningwet

De Woningwet (en de hierop gebaseerde regelgeving) stelt eisen aan de  verslaggeving van de RvC. Artikel 36 lid 3 van de Woningwet bepaalt dat de RvC in het jaarverslag van de corporatie afzonderlijk verslag doet over de volgende onderwerpen:

 • Bestuursbesluiten die aan goedkeuring van de RvC zijn onderworpen.
 • Taak en taakvervulling van de RvC.
 • Behouden en ontwikkelen van de geschiktheid van de RvC.
 • Vaststelling van de jaarrekening van de corporatie door de RvC.
 • Omvang en samenstelling van de RvC m.b.t. onafhankelijkheid, deskundigheid en aantal huurderscommissarissen op voordracht
 • Benoeming/herbenoeming en benoemingsperiode van commissarissen.
 • Zienswijze van de minister op de geschiktheid en de betrouwbaarheid van de te (her)benoemen commissarissen.
 • Onverenigbaarheden met het RvC-lidmaatschap.
 • Statuten m.b.t. voordracht van huurderscommissarissen en ontstentenis en belet van commissarissen.

Eisen Governancecode Woningcorporaties

Aanvullend op de Woningwet geeft de Governancecode Woningcorporatie 2020 richting aan de wijze waarop de RvC o.a. via verslaglegging verantwoording aflegt. De code bepaalt dat de volgende onderwerpen in het RvC-verslag aan de orde komen:

 • Verslag van de werkzaamheden van de RvC, inclusief aangeven welke bepalingen van de Governancecode Woningcorporaies wel of niet niet worden toegepast met een motivering waarom van de code is afgeweken.
 • De samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden van door de RvC ingestelde subcommissies.
 • De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van de RvC.
 • Behaalde PE-punten van de RvC.
 • Rooster van aftreden van de RvC.
 • Honorerings RvC.
 • De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het bestuur.
 • Rapportage over het proces van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van het bestuur.
 • Beloningsbeleid bestuur inclusief de beloning.
 • Behaalde PE-punten van het bestuur.
 • Toelichting op het selectieproces van de accountant alsmede de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen.
 • Belangrijkste conclusies van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de externe accuntant door het bestuur en de RvC.

Leidraad voor opstellen RvC-verslag

De Handreiking: Het Verslag van de RvC biedt RvC's een leidraad met bouwstenen die in het verslag kunnen worden gebruikt. Deze handreiking, in de vorm van een webpublicatie bestaat uit: kernteksten, bepalingen uit de Governancecode Woningcorporaties, voorbeeldteksten, achtergrondinformatie en verwijzingen naar andere relevante informatie (websites, documenten en voorbeelden). 

De publicatie Prijs voor het beste RvC jaarverslag bevat lessons learned van 4 jaar lezen en beoordelen van tientallen jaarverslagen.


Veel gezocht