Relatie RvC - OR

De RvC is zelf verantwoordelijk voor zijn informatiepositie en dient zich niet volledig afhankelijk maken van de bestuurder maar ook eigenstandig informatie te vergaren. Een brede oriëntatie bij uiteenlopende stakeholders in en buiten de corporatie kan de onafhankelijke rol van de RvC versterken. Daarom is een goede relatie met ook de OR van de corporatie belangrijk. Hierbij moeten RvC, OR en bestuurder goed weten wat ieders rol en verantwoordelijkheid is en deze zowel respecteren als benutten.

Het opbouwen van een goede relatie met de OR gebeurt niet vanzelf maar begint altijd met regelmatig contact. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat beschreven op welke momenten contact met de OR aan de orde is. Dit is uitgewerkt in de verschillende modelreglementen voor de RvC.

Advies OR bij benoeming commissaris

Wanneer er een plaats vrij komt in de RvC heeft de OR een rol in het benoemen van de nieuwe commissaris. De procedure die daarbij gevolgd moet worden staat in artikel 11.4 CAO Woondiensten.

De corporatie dient de OR vooraf mee te delen wie ze voor de vrij gekomen functie op het oog heeft. Over deze persoon stelt de RvC informatie ter beschikking met betrekking tot de competenties en andere van belang zijnde gegevens die belangrijk zijn voor het vervullen van de taak van de commissaris.

De OR brengt aan de hand van deze gegevens een advies uit over de geschiktheid van de voorgestelde persoon. De werkgever kan het advies volgen of naast zich neer leggen. Wanneer de corporatie het advies van de OR naast zich neerlegt, geeft zij met redenen omkleed aan waarom het advies niet wordt gevolgd.

Geen advies OR voor huurderscommissaris

Artikel 11.4 CAO Woondiensten is niet van toepassing op vacatures die worden vervuld op basis van artikel 30 lid 10 Woningwet op grond waarvan huurders of zodanige organisaties in de gelegenheid worden gesteld bindende voordrachten te doen.

OR-commissaris

Sommige corporaties hebben statutair of anderszins bepaald dat de OR een of meer bindende voordrachten mag doen voor leden van de RvC. Voor deze zogenoemde OR-commissarissen geldt dat hij of zij in principe geen andere rol, positie of taak vervult dan de overige leden van de RvC en handelt zonder last of ruggespraak. Elke commissaris heeft oog voor het belang van de corporatie, het maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De RvC moet deze verschillende belangen evenwichtig tegen elkaar af wegen. Wel zal bij de OR-commissaris het accent liggen op het aandachtsveld waarvoor hij is aangezocht. 

Meer informatie


Veel gezocht