Geschiktheidsmatrix

Commissarissen moeten volgens de Woningwet aan bepaalde deskundigheidseisen voldoen. Tot 2022 moest, bij een aanvraag zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid (G&B toets) bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in verband met een voorgenomen (her)benoeming van een commissaris, de Geschiktheidsmatrix worden ingevuld. Hierin waren door de Aw kennisgebieden en vaardigheden benoemd die idealiter in de RvC op alle terreinen aanwezig zouden moeten zijn en gaf de RvC aan in welke mate dit daadwerkelijk aanwezig was.

Met ingang van 2022 is het invullen van de Geschiktheidsmatrix niet langer vereist. Wél betrekt de Aw de samenstelling van de RvC nog steeds in haar afweging bij de beoordeling van de aanvraag.

Hieronder de kennisgebieden en vaardigheden benoemd in in de Geschiktheidsmatrix die gold tot 2022.

Governance

Bijvoorbeeld:

 • heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
 • heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder;
 • is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
 • heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
 • heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

Volkshuisvestelijk

Bijvoorbeeld:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-daeb e.d.);
 • ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;
 • kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
 • kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
 • kennis van de (lokale) woningmarkt;
 • kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
 • kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Vastgoedontwikkeling en -beheer

Bijvoorbeeld:

 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
 • heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudsystematiek bij woningcorporaties.

Financiën en control

Bijvoorbeeld:

 • kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
 • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
 • in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s ;
 • kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van waarderingsmethoden vastgoed.

Juridische zaken

Bijvoorbeeld:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
 • kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
 • kennis van statuten/reglementen.

Overig

Bijvoorbeeld:

 • Heeft andere relevante kennis en ervaring.

Veel gezocht