Commissarissenpool

De VTW heeft een commissarissenpool ingesteld, bestaande uit geschikte leden die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich kunnen nemen. Ook kan een beroep worden gedaan op de Commissarissenpool bij ontstentenis of belet van één of enkele leden van de RvC. 

Om bij ontstentenis of belet van de gehele RvC een beroep te kunnen doen op de Commissarissenpool dient een RvC jaarlijks in zijn vergadering te besluiten of in zijn reglement op te nemen dat de door de modelstatuten vereiste twee vervangers bij ontstentenis of belet van de gehele RvC worden betrokken uit deze pool.

Dit is niet nodig als de RvC een beroep wil doen op de Commissarissenpool om ervaren commissarissen snel te kunnen inzetten wanneer de RvC (statutair) onvoldoende leden heeft.

Voorwaarden deelname

De Commissarissenpool bestaat uit commissarissen die lid zijn van de VTW en voldoen aan onderstaande vier voorwaarden:

  • beschikken over minimaal één positieve zienswijze van de minister
  • minimaal vier jaar ervaring hebben als toezichthouder/commissaris
  • ervaring hebben met werving en selectie en/of als lid van de remuneratiecommissie
  • ervaring hebben in crisissituaties

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u als commissaris deelnemen aan de Commissarissenpool? Log in op Leden Login en klik op de knop ‘Mijn gegevens wijzigen'. Vink vervolgens JA aan bij 'Commissarissenpool' onder ‘Deskundigheidsgebieden en wensen’. Klik tenslotte op 'Verzenden'.

Beroep doen op de pool?

De corporatie of RvC hoeft geen lid te zijn van de VTW en hoeft zich niet bij de VTW aan te melden om een beroep te kunnen doen op de Commissarissenpool. Indien een RvC een beroep doet op de Commissarissenpool, stuurt de VTW een profielschets naar (een selectie van) deelnemers aan de pool die voldoen aan het profiel. Zij kunnen hun CV en motivatie opsturen naar de RvC of de corporatie die vervolgens de commissaris(sen) selecteert.

Toets geschiktheid en betrouwbaarheid

Wanneer iemand (her)benoemd moet worden is een aanvraag nodig bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor een zienswijze van de minister. Ook als er sprake is van ontstentenis en belet en hievoor een beroep wordt gedaan op de Commissarissenpool.

Wanneer er sprake is van een spoedprocedure (zienswijze onder voorwaarden) zal de Aw sneller dan gebruikelijk beslissen over de zienswijze. 

1Artikel 15 lid 3 van de (model)statuten geeft invulling aan artikel 30 lid 12 van de Woningwet die bepaalt dat de statuten voorschriften dient te bevatten over de wijze waarop voorlopig in de Raad van Commissarissen wordt voorzien ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen en luidt als volgt: “De Raad van Commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De door de Raad van Commissarissen aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen van de stichting. [ALTERNATIEF: Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen verzoekt de stichting aan de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) om vanuit de commissarissenpool van de VTW twee commissarissen voor te dragen die als taak hebben om tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten.]

Veel gezocht