Vacatures

Directeur-bestuurder bij Zeeuwland - via Whyz Executive Search

25-09-2023

 • Anders, zie vacaturetekst
 • 13-10-2023
 • Niet op voordracht van OR of HO
 • Naar vacature
Profiel

- Je wordt directeur-bestuurder van Zeeuwland: je bent een ondernemende, besluitvaardige en inspirerende leider.
- Je gelooft in de kracht van samenwerking binnen en buiten de organisatie met externe stakeholders en partners, waaronder gemeenten en/of de lokale politiek, zorg en welzijnsorganisaties.
• Je bent sterk strategisch en denkt vooruit maar geniet er ook van om hands-on tussen én met de mensen te werken.
- Het is een pré als je ervaring als directeur en/of bestuurder in maatschappelijke organisaties, met kennis van de volkshuisvesting meebrengt.
- Het is een pré als je ervaring met bouw & vastgoedontwikkeling hebt.
- Je bent je bewust van de opgave van een woningcorporatie in de hedendaagse tijd, in een context van strenge wet- en regelgeving met thema’s als verduurzaming, uitbreiding van het bezit en digitalisering.
- Je hebt een goed oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de sociale problematiek rondom wonen en leefbaarheid in een landelijk gebied met sterke vergrijzing enerzijds en de aanwas van starters en nieuwkomers anderzijds.
- Je weet wat het van je vraagt om actief te zijn in een landelijke omgeving met kleine kernen; je kent de verschillende huurders, de gemeenten en de lokale nuances.
- Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander, stemt je communicatie daarop af. Je deur staat altijd open en je bent benaderbaar en menselijk.
- Je omarmt de ingezette strategische koers en geeft daar verder invulling aan tezamen met het MT en de organisatie. Je bouwt voort en ontwikkelt vanuit inspirerende ideeën en realiseert de gestelde opgaven en doelen.
- Je levert een actieve en constructieve bijdrage aan het samenwerkingsverband ‘Zuid West Samen’. Daarnaast ben je een belangrijke partner in de samenwerking met de woningcorporaties Beveland Wonen en Woongoed Middelburg. Deze is erop gericht gezamenlijk de vruchten te plukken van schaalvoordelen, synchronisatie van processen en kennisontwikkeling en innovatie.

Over de organisatie

Zeeuwland is een actieve en professionele woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen op Schouwen-Duiveland en Walcheren en bestaat al 75 jaar. Gevestigd in het historische centrum van Zierikzee en met een prachtig werkgebied aan de Zeeuwse kustlijn. Bij Zeeuwland ervaar je de mooie combinatie van werken in het overwegend landelijk gebied met veel kleine kernen maar ook enkele grotere steden.

Inlichtingen

Paul Nijman - Whyz Executive Search

Selectie procedure

Zeeuwland werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een directeur-bestuurder. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Nijman via vacature.zeeuwland@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/vacature-zeeuwland/. Reageren kan tot en met 13 oktober 2023.Voorzitter van de Raad van Commissarissen

21-09-2023

Profiel

Dit verwacht de RvC van de nieuwe voorzitter:
• Heeft ervaring als voorzitter in een bestuurlijke en/of toezichthoudende rol, een eigentijdse visie op toezichthouden en goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
• Verbindend leider met strategisch inzicht, een onafhankelijke, kritische houding en een op dialoog gerichte stijl.
• Empathisch, prettig in de omgang, toegankelijk, belangstellend en interpersoonlijke sensitief.
• Hart voor de volkshuisvesting, bekend met de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie.
• Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/ hoe deze te informeren en betrekken).
• Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijk en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal.
• Binding met de regio is een pre.
• Is evenwichtig en heeft natuurlijk gezag, vervult waar nodig op natuurlijke wijze de ambassadeursrol, in afstemming met de bestuurder.
• Een breed netwerk dat zij/hij onderhoudt ten dienste van de corporatie.
• Levenservaring, wijsheid en gevoel voor humor.'

Meer informatie met betrekking tot de RvC vind je op de website van Padua: www.ws-padua.nl.
Daarnaast noemt de VTW een aantal competenties waarover een commissaris moet beschikken, gebaseerd op het op de Woningwet gebaseerde Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Meer informatie vind je op: www. vtw.nl/competenties-commissaris


Bezoldiging
De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld.

Over de organisatie

Woningstichting Sint Antonius van Padua, kortweg Padua, is een woningcorporatie in de gemeente Noordwijk met circa 2.000 eenheden gelegen in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Beide kernen liggen midden in de bollenstreek en kennen een rijk verenigingsleven. Padua zet zich in voor betaalbare en kwalitatieve woonruimte voor hen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. De corporatie bestaat dit jaar 105 jaar, is sterk lokaal verankerd en nauw betrokken bij haar bewoners. De bewoner staat altijd centraal. Betrokken, betrouwbaar en laagdrempelig zijn kenmerkende woorden voor Padua. De corporatie loopt op diverse fronten in prestaties vooruit op de landelijke trends, zoals in de verduurzaming van het vastgoed (gemiddeld label A).

De visie van Padua luidt: “Padua biedt woningen aan mensen met een laag of middeninkomen. Daarnaast zijn we er voor huurders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met onze huurders zoeken we slimme en praktische oplossingen om hun gewilde woongeluk te realiseren.
Met lef zoeken we naar wat we samen met onze partners kunnen bereiken, waarbij we de grens
opzoeken als dat nodig is. Ruimte voor het onverwachte is ons vertrekpunt; de vraag die we nu nog niet kennen. Wij gaan de uitdaging aan!”

Drieëntwintig betrokken medewerkers zetten zich dagelijks in voor goede woningen en een prettige leefomgeving voor jong en oud. Als kleine organisatie is Padua in staat om snel en wendbaar in te spelen op de vragen van de huurders. De medewerkers werken volgens de volgende kernwaarden: “sociaal, betrokken en vindingrijke doeners”.
Sinds mei 2022 geeft directeur-bestuurder Anneke Allewijn leiding aan de organisatie. Padua investeert in samenwerking met diverse partijen op de huisvestings- en zorgmarkt.

Over de RvC

De Raad van Commissarissen (= RvC) bestaat uit vijf leden. De RvC is klankbord (gevraagd en ongevraagd), toezichthouder en werkgever van de bestuurder. De RvC biedt met haar kennis, ervaring en contacten daadwerkelijk meerwaarde voor de bestuurder en de corporatie.
De RvC ziet erop toe dat de corporatie zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelen te realiseren. De RvC hecht waarde aan een diverse en evenwichtige samenstelling, wil een multidisciplinair team zijn. De RvC-leden zijn ervaren professionals met elk een eigen expertise en een grote betrokkenheid bij de maatschappelijke opgave van Padua.
De sfeer in de RvC is informeel en open. De RvC stelt zich vanuit vertrouwen constructief-kritisch op naar de bestuurder en de organisatie. De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties. Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (= VTW).
Vanwege het op termijn ontstaan van een vacature, zoekt de RvC een


VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN


De nieuwe voorzitter:
• Is een 'natuurlijk leider', bereidt de RvC-vergaderingen voor, organiseert collegiale besluitvorming met ruimte voor ieder RvC-lid, heeft aandacht voor de stakeholders.
• Is eerste aanspreekpunt voor de RvC en de bestuurder.
• Organiseert de rollen van de RvC vanuit een (gedeelde) visie: constructief-kritische toezichthouder vanuit vertrouwen, professioneel klankbord voor de bestuurder (gevraagd en ongevraagd) en werkgever van de bestuurder met oog voor de 'harde en de zachte' kant.

Inlichtingen

Drs. Wilbert de Kroon: 0346-354354

Selectie procedure

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 10 oktober via www.diemenenvangestel.nl/vacatures/ toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

• Sluitingstermijn van de vacature 11 oktober.
• De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 16 tot en met 27 oktober.
• Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 10 november.
• Tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats in de week van 24 november.
• Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets: begin december.
• Voorgenomen benoemingsdatum: april 2024.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden op: www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid).


Lid van de Raad van Commissarissen (maatschappelijk-bestuurlijk profiel)

21-09-2023


Directeur-bestuurder bij Bo-Ex - via Whyz Executive Search

20-09-2023

 • Anders, zie vacaturetekst
 • 08-10-2023
 • Niet op voordracht van OR of HO
 • Naar vacature
Profiel

- Stuurt op kwaliteit, ontwikkelt en borgt excellente dienstverlening, wat leidt tot tevreden huurders.
- Weet je aandacht intern en extern goed te verdelen; de organisatie heeft je volle aandacht en extern positioneer en vertegenwoordig je Bo-Ex met flair.
- Maakt actief verbinding met huurders en stakeholders, zoals onder andere de huurdersvereniging en medewerkers. Je bent zichtbaar, benaderbaar, en gelooft in de kracht van samenwerking.
- Zet de ingezette organisatieverandering met bijbehorende cultuur voort, brengt de basis op orde en verankert dit. In het verder professionaliseren van de organisatie stuur je op structurele kwaliteit, mede vanuit shared values en vanuit het principe van een lerende organisatie. Van mens en proces tot de vastgoedsturing. Bouwen aan een sterk managementteam hoort daarbij.
- Omarmt de koers en cultuur van Bo-Ex. Je houdt focus en bent in staat dit te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
- Brengt bestuurlijke ervaring mee in de volkshuisvesting. Je inspireert de organisatie, ook vanuit de inhoud.
- Bewaakt de balans tussen het maatschappelijk en financieel rendement. Je weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en draagt zorg voor de financiële continuïteit van de organisatie, uitgaande van een gedeelde risicobereidheid en een gepast risicomanagement.
- Gelooft in de kracht van een corporatie met de omvang van Bo-Ex, met haar betrokkenheid en wendbaarheid. Zo maak je écht het verschil.

Over de organisatie

Bo-Ex is een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de huurders van haar 9.000 woningen. Wij begrijpen als geen ander hoe waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget. We willen dicht bij onze huurders staan met persoonlijke aandacht, inlevingsvermogen en doen wat we beloven. Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen, in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders en al onze partners.

- Het vergroten van de klanttevredenheid staat daarom bij ons hoog in het vaandel.
- We willen ons verder ontwikkelen als echte netwerkorganisatie. We geloven in de kracht van samenwerking. Van buurt tot wijk, met bewoners, stakeholders en collega-corporaties. Daarbij nemen we graag het voortouw.
- Onze focus ligt op het up-to-date houden van onze portefeuille en we bouwen duurzaam en slim, met het oog op de toekomst.
- Als corporatie met de omvang van Bo-Ex zijn we flexibel en wendbaar. Zo kunnen we snel inspelen op de behoefte van de stad.

Inlichtingen

Paul Nijman - Whyz Executive Search

Selectie procedure

Bo-Ex werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een directeur-bestuurder. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Nijman via vacature.bestuurder.boex@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/directeur-bestuurder-bo-ex/. Reageren kan tot en met 8 oktober 2023.


Woningcorporatie Intermaris is op zoek naar een enthousiaste, bevlogen en vooruitdenkende Voorzitter Raad van Commissarissen.

15-09-2023

Profiel

Woningcorporatie Intermaris is op zoek naar een enthousiaste, bevlogen en vooruitdenkende Voorzitter Raad van Commissarissen. Die goed zicht heeft op de complexiteit van de samenleving. En Intermaris inspireert de weg te vinden in die veranderende omgeving om daarmee het verschil te maken in het leven van mensen.

De nieuwe voorzitter:
• Heeft ervaring in een toezichthoudende functie. Bij voorkeur bij een woningcorporatie
van minimaal vergelijkbare omvang en complexiteit. Ervaring als voorzitter is een pre.
• Heeft ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke – en besluitvormingsprocessen.
• Stimuleert discussie en heeft (v)aardigheid in vergadertechniek en communicatie.
• Is in staat om de specialistische kennis van de leden RvC bijeen te brengen.
• Heeft een politiek-sensitieve blik en is ‘specialist in generalisme’.
• Is toegankelijk, inlevend, prikkelend en verbindend. Zowel binnen de RvC als naar bestuur en werkorganisatie. Met oog voor de spanning (en scheiding) tussen toezichthouden en de uitvoering.
• Weet uiteenlopende zienswijzen en eventuele tegenstellingen op constructieve wijze tot besluitvorming te brengen.
• Is in staat om diversiteit optimaal te laten renderen.
• Weet de oordeelsvorming vanuit de juiste rolneming en het kritisch vermogen van de RvC scherp te houden.
• Is ontvankelijk voor nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke waarde te creëren.
• Is een verbindende aanjager waar het gaat om trends en ontwikkelingen.
• Moedigt reflectie en lerend vermogen in de RvC aan en draagt daaraan bij.
• Staat midden in de samenleving en beweegt zich actief in de voor Intermaris relevante regionale netwerken.

Zie op de website van Intermaris de uitgebreide profielbeschrijving.

Over de organisatie

Intermaris is een maatschappelijk betrokken en toonaangevende woningcorporatie in Noord-Holland. Met circa 17.500 sociale huurwoningen en andere verhuureenheden biedt Intermaris mensen in Hoorn, Purmerend en Waterland perspectief op betaalbaar wonen. Intermaris kent een duidelijke visie en strategie waarin de bewoner nadrukkelijk centraal staat. Vanuit de visie vloeit voort dat het werken aan een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad met voldoende passende woningen een belangrijk werkveld voor ons vormt. Dat geldt ook voor het werken aan sterke wijken, buurten en complexen.

Over de RvC

De RvC werkt op een prettige manier samen onder een collectieve verantwoordelijkheid. De RvC houdt toezicht op het beleid van Intermaris en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvC telt zes leden (van wie twee op voordracht van de huurdersorganisaties). Alle leden zijn onafhankelijk. De RvC is divers in zijn samenstelling.

De RvC kent drie commissies: de Auditcommissie, de commissie Wonen & Vastgoed en de commissie Governance & Remuneratie. Deze commissies hebben hun eigen reglement en vergaderstructuren. De relatie van de RvC met het bestuur is vastgelegd in het bestuursreglement.

Inlichtingen

Bel of mail voor meer info met Threes Klop: 06 51 98 60 09 of werving.klop@hcg.net.

Selectie procedure

5 tot 25 oktober 2023 - Verkennend gesprek met Threes Klop
1 november 2023 - Cv-presentatie
8 november 2023 - Eerste gespreksronde. Dit zal met de werving en selectiecommissie van de RvC en de bestuurder zijn.
15 november 2023 - Tweede gespreksronde. Dit (verdiepings)gesprek zal met de andere leden uit de RvC en de voorzitter van de benoemingscommissie zijn.

Daarna volgen:
• adviesaanvraag ondernemingsraad;
• integriteitsonderzoek (eventueel) en referentiecheck;
• voorgenomen besluit RvC in de vergadering 29 november 2023;
• aanvraag toetsing door Autoriteit woningcorporaties (Aw);
• toetsing door Aw;
• benoemingsbesluit.


Lid op voordracht van de Huurdersorganisatie (Juridische zaken en P&O)

14-09-2023

Profiel

Wegens de aflopende termijn van de huidige huurderscommissaris zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de RvC met expertise op het gebied van juridische zaken en P&O. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar iemand die goed op de hoogte is van het maatschappelijke leven in en om Wieringen. Startende toezichthouders die zich willen ontwikkelen in de rol van commissaris worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Gezien de samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Het betreft een benoeming op voordracht van de Huurdersbelangenvereniging. Als huurderscommissaris is extra belangrijk dat u zich kunt inleven in de belangen van de huurders en deze meeneemt in de afwegingen. De door de huurders voorgedragen leden functioneren als volwaardige én onafhankelijke leden van de RvC met eenzelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de corporatie als de overige leden.

Over de organisatie

Woningbouwvereniging Beter Wonen is opgericht in 1931 als antwoord op de groeiende behoefte aan goede en betaalbare woonruimte. Anno 2023 zetten we ons in essentie nog steeds in voor voldoende, kwalitatief goede én betaalbare woningen. In z’n totaliteit exploiteert de woningbouwvereniging ongeveer 1.100 verhuureenheden, voornamelijk sociale huurwoningen verspreid over Wieringen. Beter Wonen heeft een 2-laags besturingsmodel met een directeur-bestuurder als eindverantwoordelijke en een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit drie leden (inclusief de voorzitter).

Selectie procedure

Graag ontvangen wij uw sollicitatie uiterlijk maandag 16 oktober 2023. De gesprekken worden gepland op woensdag 8 november 2023.


Lid Raad van Commissarissen - Woningstichting Naarden (via ERLY)

14-09-2023

Profiel

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden is ERLY op zoek naar een maatschappelijk betrokken huurderscommissaris met kennis van en een frisse blik op bedrijfsvoering


Vijf leden Raad van Commissarissen, inclusief Voorzitter

07-09-2023

Profiel

Gezochte deskundigheden van de leden en de voorzitter

De ‘Profielschets van de Raad van Commissarissen’ benoemt een zevental deskundigheden, nodig om de taak van toezichthouder goed vorm te kunnen geven, naast specifieke deskundigheden van de voorzitter. Voor het profiel van de RvC klik hier.
De RvC wordt zodanig samengesteld dat de RvC gezamenlijk deskundigheid op alle gebieden in huis heeft. De RvC is collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. Een vijftal deskundigheidsterreinen zijn in individuele profielen van de voorzitter en de leden vastgelegd. De overige twee deskundigheidsgebieden worden idealiter door één of meerdere RvC-leden afgedekt.

De zeven genoemde gebieden waarop deskundigheid wordt gezocht zijn:
1. volkshuisvesting;
2. sociaal-maatschappelijk;
3. vastgoed en duurzaamheid;
4. financieel-economisch;
5. politiek-bestuurlijk;
6. governance;
7. juridische zaken.

De huidige RvC ad interim zoekt nieuwe commissarissen met de volgende profielen:

1. De voorzitter
De voorzitter draagt als eerstverantwoordelijke zorg voor de communicatie van de RvC met de bestuurder en eventueel, in overleg met de bestuurder, andere externe partijen. Zij/hij is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering, de agenda en de besluitvorming. Aan de voorzitter worden de volgende specifieke eisen gesteld:
• Heeft ervaring als voorzitter van een RvC/RvT, is een goed regisseur, beschikt over statuur en gezag;
• bewaakt het groepsproces binnen de RvC;
• leidt de meningsvorming helder met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat er een veilige omgeving van besluitvorming is zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk;
• heeft het vermogen om voldoende distantie tot en ruimte aan de bestuurder te laten opdat die zijn/haar verantwoordelijkheid kan waarmaken maar draagt er ook zorg voor dat de RvC op het juiste moment en op de juiste wijze haar rol als toezichthouder en adviseur/klankbord kan pakken;
• kan bogen op ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder; heeft een heldere visie op governance;
• heeft (bij voorkeur) ervaring met (lokaal) overheidsbestuur en politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen; kent de dynamiek van kleine dorpen en is politiek-bestuurlijke sensitief;
• Heeft levenservaring, wijsheid en gevoel voor humor.
2. Lid met het profiel volkshuisvesting / huurderscommissaris
Het lid met het profiel volkshuisvesting:
• kent vanuit verschillende rollen de woningcorporatiesector en de ontwikkelingen in de volkshuisvesting;
• heeft een visie op de volkshuisvesting in Nederland en de doelgroepen van beleid en is in staat die te vertalen naar de opgave van de corporatie;
• heeft ervaring met (het betrekken van) belanghebbenden (zoals huurders, gemeenten, samenwerkingspartners in de wijken en buurten) van de woningcorporatie;
• heeft kennis van de ontwikkelingen op de landelijke en regionale woningmarkt en zo mogelijk ook lokale woningmarkt;
• heeft kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed.
3. Lid met het profiel sociaal maatschappelijk / huurderscommissaris
Het lid met het profiel sociaal maatschappelijk richt zich op de maatschappelijke omgeving van de
woningcorporatie. Dit lid:
• heeft ervaring met besturen van- of toezicht houden op een maatschappelijke organisatie (bv. zorg of welzijn);
• heeft kennis van en/of ervaring met het sociaal domein en het werken aan leefbare buurten en wijken;
• heeft ervaring met sociale innovatie;
• heeft ervaring met het werken met en oog voor sociaal zwakkeren in de samenleving;
• heeft kennis over stakeholders (zoals zorg- en welzijnsinstellingen) en hoe daarmee als woningcorporatie samen te werken.

4. Lid met het profiel vastgoed en duurzaamheid
Het lid met het profiel vastgoed en duurzaamheid richt zich op de exploitatie, verduurzaming,
(her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en op portefeuille-, asset- en propertymanagement. Dit lid:
• heeft een visie op lange termijn waardeontwikkeling van vastgoed en kennis van/ervaring met portefeuille/assetmanagement en;
• heeft kennis van en ervaring met de ontwikkelingen op gebied van verduurzaming van woningen;
• heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling;
• heeft inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
• heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid).

5. Lid met het profiel financieel-economisch
Het lid met het profiel financieel-economisch richt zich met name op de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de financiële continuïteit van de organisatie. Dit lid:
• heeft (op seniorniveau) kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels;
• is in staat om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s en financiële consequenties;
• heeft ervaring met opzet en uitvoering van risicomanagement;
• heeft kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van maatschappelijke organisaties;
• heeft kennis van waarderingsmethoden van vastgoed.


Competenties

Ten aanzien van de competenties volgt de RvC de in het BTIV genoemde competenties voor toezichthouders: authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helicopterview, integriteit en moreel besef, maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke oordeelsvorming, teamspeler, vakinhoudelijke kennis en visie, zelfreflectie. Voor de voorzitter geldt daarnaast voorzittersvaardigheden.
Meer informatie met betrekking tot de corporatie en de RvC vind je op de website van WST Valburg, klik hier.


Leden op voordracht

Twee RvC-leden (profiel volkshuisvesting en profiel sociaal-maatschappelijk) hebben zitting op bindende voordracht van de huurderorganisatie ‘t Klokhuis.
Bezoldiging en benoeming
De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel.
De benoeming van RvC-leden is in beginsel voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn. Om te voorkomen dat over acht jaar een geheel nieuwe RvC zou moeten aantreden, stelt de huidige RvC een getrapt rooster van aftreden op, waardoor de meeste leden korter dan twee maal vier jaar commissaris zullen zijn. De beoogde commissarissen dienen zich hieraan te conformeren.

Over de organisatie

De Woonstichting Valburg (WST Valburg) is een kleine woningcorporatie (circa 1160 verhuur- eenheden), opgericht in 1980. Valburg is actief in acht dorpen in de gemeente Overbetuwe (Andelst, Hemmen, Heteren, Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten) en is sterk lokaal verankerd en betrokken. De corporatie is te typeren als een open, warme en prettige partner die haar huurders een warm hart toedraagt. De samenwerking met alle belanghebbenden is laagdrempelig. WST Valburg profileert zich als een woningcorporatie die verder kijkt dan enkel het vastgoed, maar juist zoekt naar het woongeluk van haar huurders.

Dertien mensen werken dagelijks aan de realisatie van de missie: “Valburg is een betrouwbare en ondernemende partner die haar huurders en andere partners wil ontmoeten om enthousiast te werken aan goed wonen tegen lage woonlasten, in gedifferentieerde wijken met verduurzaamde woningen. Wij nemen daarbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor die mensen die door financiële, sociale of andere beperkingen onvoldoende in staat zijn zelf in wonen te voorzien.”
Sinds mei 2009 is Marc Jansen de directeur-bestuurder. De organisatie kent een tweelagenstructuur. De corporatie is financieel gezond.

De relatie met de huurdersorganisatie ’t Klokhuis is goed. Er is ruimte voor een kritische dialoog tussen de corporatie en de huurdersorganisatie met wederzijds respect. Daarnaast hecht de corporatie veel waarde aan goede samenwerking met partners als de gemeente, bedrijven, zorg- en welzijns-organisaties, enz., vanuit de overtuiging dat samenwerking een meerwaarde oplevert voor de huurders en woningzoekenden.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de woonstichting. De bestuurder en de organisatie zijn voorstander van waarden-gedreven toezicht.

De oprichter van WST Valburg, Wim Wenselaar, zei in een interview over de corporatie: “het DNA (van WST Valburg) is dat je de mensen die minder goed voor zichzelf iets kunnen regelen of eigenlijk helemaal niet iets goeds voor zichzelf kunnen regelen, dat je die niet gaat pamperen maar dat je daar voorwaarden voor schept dat ze wel voor zichzelf kunnen zorgen. Waarde denken!”

Over de RvC

De Raad van Commissarissen

Vanwege verschil van inzicht binnen de RvC is de vorige RvC in zijn geheel afgetreden. De huidige RvC ad interim zoekt daaromVIJF LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN, INCLUSIEF VOORZITTER

De Raad van Commissarissen (= RvC) bestaat uit vijf leden. De RvC heeft tot taak collectief toezicht te houden op het zo goed mogelijk realiseren van de gestelde maatschappelijke doelen door de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als klankbord (gevraagd en ongevraagd) en als strategisch gesprekspartner van de bestuurder. Tenslotte is de RvC de werkgever van de bestuurder.

De RvC is van toegevoegde waarde voor de bestuurder en de organisatie vanuit betrokkenheid maar met kritische distantie, op basis van kennis, ervaring en contacten. De RvC staat open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders, naast informatie van de bestuurder.
De RvC hecht waarde aan een diverse en evenwichtige samenstelling, vanuit de overtuiging dat complementariteit binnen de RvC bijdraagt aan het goed functioneren van de organisatie.
De RvC-leden zijn ervaren professionals met elk een eigen deskundigheid en met een grote betrokkenheid bij de maatschappelijke opgave van WST Valburg. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn van groot belang.

Algemene verwachtingen: de RvC-leden beschikken over:

• affiniteit met de missie en strategie van Woonstichting Valburg en inzicht in de complexiteit van woningcorporaties in het huidige tijdsbeeld;
• brede maatschappelijke betrokkenheid met de maatschappelijke functie van de woningcorporatie, haar huurders en andere belangenhouders;
• vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen;
• vermogen om een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn en daarnaast het beleid en het
functioneren van de bestuurder kritisch en constructief te toetsen;
• kennis van en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht; onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
• financieel en bedrijfseconomisch inzicht in de bedrijfsvoering van de woningcorporatie en de risico’s die daarbij spelen of in staat zich dat snel eigen te maken;
• voldoende tijd voor de uitoefening van de functie;
• goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• academisch werk- en denkniveau.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dat geldt voor geslacht, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische achtergrond en persoonlijkheidskenmerken. Ook wordt gestreefd naar voldoende regionale betrokkenheid van de leden, bij voorkeur zijn er ten minste twee leden die binding hebben met het werkgebied.

Inlichtingen

Drs. Wilbert de Kroon: 0346-354354

Selectie procedure

Solliciteren
De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief met vermelding van het profiel waarop u solliciteert, kunt u tot en met 24 september via www.diemenenvangestel.nl/vacatures/ toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.
• Sollicitatietermijn van de vacature is tot en met zondag, 24 september.
• De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats tussen 25 september en 13 oktober.
• Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie met betrekking tot de voorzittersfunctie vinden plaats op dinsdag, 31 oktober.
• Tweede ronde selectiegesprekken met betrekking tot de voorzittersfunctie vinden plaats op maandag, 13 november.
• Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie met betrekking tot de overige RvC-functies vinden plaats op maandag, 20 november of dinsdag, 21 november.
• Tweede ronde selectiegesprekken met betrekking tot de overige RvC-functies vinden plaats op maandag, 27 november of woensdag, 29 november.
• Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets in de week van 4 december.
• Kennismakingsgesprekken met de Ondernemingsraad vinden plaats op woensdag, 6 december. Kennismakingsgesprek met huurdersorganisatie ’t Klokhuis: datum nog te bepalen.
• Na voorgenomen besluit tot benoeming door huidige RvC vindt een groeps-/kennismakingssessie plaats alvorens definitieve voorgenomen besluit en voorlegging aan Aw, datum nog te bepalen.
• De voorbereiding op de fit- en propertoets volgt op de groeps-/kennismakingssessie, datum nog te bepalen.
• Voorgenomen benoemingsdatum: zo spoedig mogelijk na positieve zienswijzen van de Autoriteit woningcorporaties.
Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via: www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid).


VTW-Bestuurslid met een bestuurlijk profiel en passie voor de Volkshuisvesting

04-09-2023

 • Anders, zie vacaturetekst
 • 20-10-2023
 • Niet op voordracht van OR of HO
 • Naar vacature
Profiel


Profiel nieuwe bestuurslid: bestuurlijk

Gezien de expertise van het vertrekkende bestuurslid en de actuele ontwikkelingen in de corporatiesector zoeken we specifiek naar iemand met een bestuurlijk profiel; een strateeg met een helicopterview.

Hierbij is de volgende kennis en ervaring van waarde voor de VTW:
- begrip van het politiek-bestuurlijke landschap op lokaal, regionaal en nationaal niveau;
- kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen een speelveld dat raakvlakken heeft met dat van de VTW;
- een ‘antenne’ voor politieke en maatschappelijke gevoeligheden;
- goed inzicht in strategische vraagstukken en vermogen tot strategisch denken;
- inzicht in de gedeelde waarden, normen, overtuigingen en gedragspatronen die de cultuur van de corporatiesector vormen;
- begrip van hoe organisatiecultuur verandert en hoe leiderschapsstijlen en communicatie van invloed kunnen zijn op de organisatiecultuur;
- kennis van het stelsel van woningcorporaties, hun rol, financiering en regelgeving;


De combinatie van deze kennis en ervaring stelt u in staat om effectief te opereren in een complexe en dynamische omgeving.


Vergoeding


De vergoeding voor een bestuurslid is vastgesteld op € 7.150 euro per jaar (2023). Deze vergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd.

Over de organisatie

Het bestuur en verenigingsbureau

Het dynamische hart van de VTW wordt gevormd door ons bestuur, ondersteund door een verenigingsbureau (4,33 fte), onder leiding van een directeur.
We streven naar een brede diversiteit binnen het bestuur, waarbij we verschillende deskundigheden, persoonlijkheden en achtergronden verwelkomen. Een cruciale eis is dat alle bestuursleden actief zijn als commissaris bij een woningcorporatie, waardoor zij uit eerste hand betrokken zijn bij de uitdagingen en kansen binnen de sector.
Bij het samenstellen van ons bestuur houden we rekening met de corporaties waar onze leden commissaris zijn, alsook met de regio's en de omvang van deze corporaties. Hierdoor waarborgen we een optimaal samenspel tussen de bestuurlijke rol binnen de VTW en hun betrokkenheid bij de dagelijkse praktijk in de woningcorporaties.
Met het oog op de toekomst en ons voortdurende streven naar excellentie, kijken we uit naar de aanwinst van een nieuw bestuurslid met een sterke bestuurlijke achtergrond.
Als gevolg van het aflopen van de termijn van een huidig bestuurslid, zal er in november 2023 een vacature ontstaan binnen het VTW-bestuur met het profiel 'Bestuurlijk'.

Over de RvC


Algemeen profiel bestuursleden


Als VTW-bestuurslid draag je bij aan de maatschappelijke impact van woningcorporaties. We verwachten van onze bestuursleden dat ze deze rol vervullen vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid die past bij de tijdsgeest. Onze bestuursleden onderschrijven de vastgestelde Meerjarenstrategie 2021-2024, waardoor ze zich committeren aan onze gedeelde visie en doelen.
Bij de VTW hechten we veel waarde aan de voorbeeldfunctie die commissarissen vervullen. We zoeken bestuursleden die zich bewust zijn van het belang van houding en gedrag, boardroom dynamics en teambuilding voor goed functionerende raden van Commissarissen.
Deskundigheid en competenties
Ons bestuur is betrokken, proactief en werkt met een jaarlijks herijkte portefeuilleverdeling. We verwachten dat alle bestuursleden basiskennis hebben op het gebied van: Volkshuisvesting, Governance, Financieel beheer, Vastgoed(ontwikkeling), Organisatiekunde, Communicatie, Zakelijke dienstverlening, Juridische zaken, Verduurzaming/energietransitie, Verenigingskunde.
Daarnaast vragen we van onze bestuursleden een breed volkshuisvestelijk netwerk, evenals connecties in aanpalende sectoren.

Gewenste persoonskenmerken / competenties:
- Teamspeler
- Verbindend
- Initiatiefrijk
- Creatief
- Netwerker
- Vertrouwenwekkend en integer
- Van onbesproken gedrag


Tijdsinvestering

We gaan ervan uit dat onze bestuursleden voldoende tijd en toewijding hebben om zich in te zetten voor onze vereniging. Dit omvat, afhankelijk van de portefeuilleverdeling, tevens de deelname aan commissies, project- of werkgroepen, evenals (in onderling goed overleg) aanwezigheid bij (regionale) themabijeenkomsten en andere bestuursafspraken. Gemiddeld vinden er per jaar ongeveer 6-8 bestuurs- en ledenvergaderingen plaats.

Inlichtingen

Belangstellenden kunnen hun interesse t/m 20 oktober 2023 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sture

Selectie procedure

Week: 36 vacature openstelling op 4 september 2023
Week: 42 sluiting reactietermijn op 20 oktober 2023
Week: 43 selectie brieven en uitnodigen kandidaten voor gesprek
Week: 44 Gesprek op 2 of 3 november 2023 met commissie aanbeveling & beroep, directeur en afvaardiging bestuur
Week: 45 Kennismakingsgesprek met VTW-bestuur
Week: 46 Voorbereiding benoeming op 28-11
Week: 48 Benoeming nieuw bestuurslid VTW tijdens ALV op 28 november 2023


Ben jij een verbinder met humor, iemand die sfeer brengt, maar ook in staat is kritische te vragen stellen, durft door te vragen

10-08-2023

Profiel

Voor Woonvizier is Rieken & Oomen, op voordracht van de huurdersorganisatie Woonbelang op zoek naar een:

Lid Raad van Commissarissen
Made

Wil jij als (aankomend) toezichthouder een betekenisvolle bijdrage leveren aan de sociale woningbouw van morgen? Is de vastgoedsector voor jou bekend terrein? Zie je kansen voor toekomstgerichte concepten en technologische/ICT-ontwikkelingen ten gunste van het welzijn van de huurders? De Raad van Commissarissen biedt jou volop ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden!

Profiel
Qua persoonlijkheid kijkt de RvC uit naar een verbinder, een teamspeler, met humor, iemand die sfeer brengt, maar ook in staat is kritische te vragen stellen, durft door te vragen en weet te inspireren.

Verder is van belang natuurlijk dat je de koers van Woonvizier, als compacte organisatie met maatschappelijke uitdagingen, onderschrijft. Gelet op de huidige samenstelling van de RvC en de wens voor meer diversiteit in de raad, gaat bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouwelijke commissaris.

Nog geen toezichthoudende ervaring? Geen punt.
Laat je dan vooral niet weerhouden. Gelet op de aanwezige ervaringen binnen de huidige RvC kan de vacante rol ook worden ingevuld door een ambitieuze kandidaat met leidinggevende ervaring op de gevraagde inhoud, die voldoet aan de gevraagde persoonstypering en waarvoor dit de eerste toezichthoudende positie wordt. De RvC zal jou als beginnend toezichthouder begeleiding bieden.

Aanbod
Woonvizier biedt jou de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan een maatschappelijk betrokken en lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Je kan bijdragen aan de ambitie van Woonvizier om huurders nu en in de toekomst passende woonproducten en een goede dienstverlening te bieden. Dit alles in een mooie, vitale en groene leefomgeving. De RvC biedt ruimte voor ontwikkeling voor jou als toezichthouder. De bezoldiging is geheel conform de verantwoording Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector.

Over de organisatie

Organisatieomschrijving
Woonvizier is een woningcorporatie gevestigd in Made en werkzaam in de gemeenten Drimmelen en Moerdijk. Met ongeveer 2.900 verhuureenheden in de kernen Made, Drimmelen, Terheijden-Wagenberg, Hooge en Lage Zwaluwe en het dorp Moerdijk. Ten noorden van Made ligt het bekende Nederlands Nationaal Park de Biesbosch.

Koersplan ‘Lokaal kleur bekennen’
Woonvizier werkt met circa 25 betrokken medewerkers met enthousiasme aan het koersplan ‘Lokaal kleur bekennen’. Als hét kompas om vanuit de zeven dorpen en haar bewoners prettig en duurzaam wonen binnen sociale gemeenschappen te realiseren. Woonvizier doet dit vanuit connectie met de alledaagse leefwereld om voor haar bewoners van extra betekenis te kunnen zijn. Bij het vervullen van deze maatschappelijke opgave wordt de samenwerking gezocht met gemeenten, maatschappelijke organisaties en de bewoners. Hartelijk en verbindend zijn de kernwaarden voor Woonvizier. Wonen is meer dan een dak boven het hoofd. Naast beschikbare en passende woningen, staat Woonvizier ook voor sterke vitale kernen waar het prettig wonen is. Voor meer informatie, onder meer over projecten op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming, verwijzen wij je naar de website van Woonvizier.

Huurderorganisatie Woonbelang
In het werkgebied van Woonvizier behartigt Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbelang (kortweg Woonbelang) de belangen van de huurders van Woonvizier. Woonbelang bestaat uit een viertal betrokken leden die zich inzetten om de huurder een stem te geven binnen Woonvizier. Als belangenbehartiger van de huurder, is Woonbelang een waardevolle gesprekspartner, zowel binnen Woonvizier als daarbuiten. Woonbelang overlegt regelmatig met Woonvizier over zaken die voor huurders van belang zijn, van huurbeleid tot en met leefbaarheid. Ook heeft Woonbelang tweemaal per jaar overleg met de voorgedragen commissarissen en één maal per jaar met de gehele RvC.

Over de RvC

De Raad van Commissarissen
De RvC van Woonvizier bestaat uit vijf betrokken leden, waarvan drie op voordracht van de huurdersorganisatie.
De RvC heeft 3 rollen: toezichthouder, werkgever van het bestuur en adviseur en klankbord. De RvC houdt toezicht op het beleid en de activiteiten en bewaakt de financiële continuïteit van Woonvizier. Leidraad voor het handelen zijn de Governancecode voor woningcorporaties, wettelijke, statutaire en andere voorschriften. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW). De RvC staat de bestuurder met raad terzijde en fungeert als sparringpartner. Uitgangspunt voor de samenstelling van de RvC is, dat zij uit generalisten bestaat die met elkaar een multidisciplinair team vormen.

Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden, naast een helikopterview, over één of meerdere kennisgebieden. Als toezichthouder draag je bij aan het bewaken van de ambities van Woonvizier op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit. Een goed ontwikkeld inlevingsvermogen is van belang omdat het de leden in staat stelt om situaties vanuit verschillende invalshoeken te bezien. De RvC kent een open cultuur, waardoor kritische vragen gesteld kunnen worden en eventuele verschillen van mening worden besproken om belangen goed te wegen. De leden van de RvC zijn besluitvaardig, resultaatgericht, in staat het beleid van Woonvizier en het functioneren van de bestuurder te toetsen.

Opdracht
Vanwege het verstrijken van een zittingstermijn per 1 februari 2023, zoekt de RvC, op voordracht van de huurdersorganisatie Woonbelang, een nieuw lid RvC, met het profiel vastgoedmanagement en ICT.

Het aandachtsgebied van deze nieuwe commissaris is onder meer:
De prestatieafspraken in het algemeen i.r.t. nieuwbouw- en verduurzaming van de bestaande woningen.
Het vastgoedbeleid van Woonvizier en vanuit de woningbehoefte en maatschappelijke ontwikkelingen mee kunnen denken in woonconcepten.
Het volgen van ICT-ontwikkelingen binnen en buiten Woonvizier en deze te relateren aan de positie en digitale strategie van Woonvizier.

Selectie procedure

Voor inhoudelijke vragen over het profiel kunt je contact opnemen met Jacqueline Kropman op telefoonnummer 06-53 95 1334 of met Peter van den Berg op 06-10 04 0001. Jouw cv en motivatiebrief ontvangen wij graag bij voorkeur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 september via het sollicitatieformulier op de website van Rieken & Oomen.

Graag vragen wij je op voorhand rekening te houden met onderstaande data en tijdstippen:
De voorselectiegesprekken zullen plaatsvinden in Eindhoven en op onderstaande data en tijdstippen:

· Woensdag 27 september tussen 10:00-17:00 uur
· Maandag 2 oktober tussen 12:00-17:00 uur
· Donderdag 5 oktober tussen 09:00-12:30 uur

De 1e gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdag 7 november tussen 13:00-17:00 uur.
De 2e gespreksronde zal plaatsvinden op donderdag 9 november tussen 13:30-17:00 uur.

Voor meer informatie:
Website Woonvizier https://www.woonvizier.net/
Woonvizier Koers 'lokaal kleur bekennen' https://is.gd/YDkzWY
Woonvizier jaarverslag 2022 https://is.gd/kqGv5c
Vereniging van Toezichthouders in woningcorporaties https://vtw.nl/
Governancecode Woningcorporatie 2020 https://is.gd/9dJT9o

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Vacature plaatser

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen vacatures
Wissen