Vacatures

Lid Raad van Commissarissen Mooiland - via Berenschot

04-03-2024

Profiel

Woningcorporatie Mooiland zorgt voor de huisvesting van ruim 50.000 mensen in 22.000 woningen. Het focusgebied van Mooiland is de regio Noordoost-Brabant, Gennep, Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn. Met bijna 300 collega’s werkt Mooiland aan het bieden van een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis voor mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. Mooiland is een corporatie die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor bewoners en samenwerkingspartners. Een corporatie die weet wat er speelt, met oog voor sociale vraagstukken en voor prettig wonen in de wijk.

Conform het rooster van aftreden, ontstaat een vacature voor een lid raad van commissarissen (RvC). Wij zijn op zoek naar een verbindend en betrokken toezichthouder die affiniteit heeft met governance vraagstukken. Een lid met bestuurlijke ervaring, maatschappelijke betrokkenheid, een breed netwerk en iemand die zicht heeft op de actuele ontwikkelingen in de samenleving.

De RvC van Mooiland bestaat uit vijf leden; het nieuw te werven lid wordt op voordracht van de huurderskoepels benoemd. De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken en beoordeelt of Mooiland haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak uitvoert zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Daarnaast functioneert de RvC als sparringpartner en staat zij het bestuur met adviezen terzijde. De RvC bestaat uit ervaren professionals met elk hun eigen disciplines en deskundigheden, die een grote betrokkenheid hebben bij de maatschappelijke missie van Mooiland. De RvC-leden beschikken allen over strategisch inzicht, een analytisch denkvermogen en een goed gevoel voor de verhoudingen met de belangrijkste stakeholders.

Voor meer informatie over deze vacature, het profiel en de selectieprocedure verwijzen wij u naar de website van Berenschot: https://www.berenschot.nl/human-capital/search/vacatures/lid-raad-van-commissarissen-bij-mooiland-op-voordracht-huurdersorganisatie


Lid raad van commissarissen bij Woonin - via Whyz Executive Search

01-03-2024

Profiel

- Je wordt lid van de raad van commissarissen van Woonin, een sterke corporatie die de grote woonuitdagingen in de Utrechtse regio aankan. Woonin verhuurt woningen in Utrecht, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Houten.
- Je wordt lid van de commissie financiën.
- Woonin is in beweging: je hebt een frisse blik en faciliteert en stimuleert van nature deze beweging.

- Je hebt een financiële achtergrond, aangevuld met expertise op gebied van ICT en/of integraal risicomanagement.
- Je hebt enig inzicht in governance en wil je graag verder ontwikkelen in de rol van commissaris.
- Je bent geïnteresseerd in volkshuisvesting en bereid de sector nader te leren kennen.
- Je hebt op enige manier een binding met het werkgebied van Woonin.

- Je bent in staat om op een informele wijze te overleggen en past in een no-nonsense omgeving waar ruimte is voor zakelijkheid én luchtigheid.
- Je draagt bij aan de verscheidenheid van het team. Woonin neemt daarin onder andere leeftijd, gender en maatschappelijke achtergrond in ogenschouw.
- Je hebt tijd en flexibiliteit om de rol van commissaris op professionele wijze invulling te geven.

Over de organisatie

Woonin is een woningcorporatie met zo’n 35.000 verhuureenheden in de regio Utrecht. De corporatie richt zich op het verhuren van sociale én betaalbare huurwoningen aan mensen met een laag inkomen.

Op 1 januari 2023 is Woonin ontstaan uit de fusie tussen Mitros (Utrecht, Nieuwegein) en Viveste (Wijk bij Duurstede, Houten). Deze corporaties hebben bij de fusie de krachten gebundeld, zodat er sneller huurwoningen gebouwd kunnen worden in de regio.

Inlichtingen

Annelien Zuidema - Whyz Executive Search

Selectie procedure

Woonin werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een lid raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelien Zuidema via vacature.woonin@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via www.whyz.nl/vacatures/woonin Reageren kan tot en met 24 maart 2024.


Lid Raad van Commissarissen (financieel)

26-02-2024

Profiel

Financieel profiel - lid auditcommissie
Op bindende voordracht van Huurdersvereniging De Sleutel

Over de organisatie

Plavei is een vooruitstrevende woningcorporatie en actief in de gemeente Montferland, de kernen Angerlo, Giesbeek en Lathum van de gemeente Zevenaar en (beperkt) in Westervoort.

Wonen is voor iedereen. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het al lang niet meer. Wij zetten ons in om woonkansen voor bewoners en woningzoekenden, die het om uiteenlopende redenen moeilijk hebben op de woningmarkt, te vergroten. Voor hen willen wij zorgen voor een betaalbare en duurzame woning in een prettige woonomgeving. Nu en in de toekomst.

Over de RvC

Onze Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden en opereert als een collegiaal team vanuit diversiteit aan kennis en ervaring. Er is een goede samenwerking tussen ons als RvC en onze directeur-bestuurder, met wederzijds vertrouwen als basis. Twee van de vijf leden zijn benoemd op voordracht van de huurdersvereniging.

Als RvC houden wij toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, de financiële continuïteit en de uitvoering van het goedgekeurde beleid. Daarnaast vullen wij de taken van werkgever in, fungeren wij als klankbord voor de directeur-bestuurder en vervullen wij een actieve rol richting onze belanghouders. Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar op kantoor van Plavei in Didam.

Daarnaast kennen we een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een volkshuisvestingcommissie. Deze commissies komen jaarlijks ook gemiddeld drie keer samen. Wij maken verder tijd vrij voor (belanghouders -en netwerk)bijeenkomsten, educatie en zelfevaluatie.

Wat vragen wij?
Wij zijn op zoek naar een lid met een financieel profiel en affiniteit met de volkshuisvesting. Je gaat deel uitmaken van onze auditcommissie.

Wat breng je mee?
Een academisch werk- en denkniveau, een financiële of bedrijfskundige achtergrond met kennis van risicomanagement, treasury en interne bedrijfsvoering en een brede maatschappelijke belangstelling.
Je bent een collegiaal toezichthouder en weet de diverse rollen (toezicht-, werkgever-, klankbord- en netwerkrol) daarbij gericht in te zetten.
Het volledige profiel vind je op onze website.

Als lid van de RvC ontvang je een vergoeding.

Selectie procedure

Huurdersvereniging De Sleutel heeft het bindende voordrachtsrecht en voert samen met de RvC de werving en selectie uit. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de RvC en twee leden van de huurdersvereniging.

De selectiecommissie laat zich in dit wervingstraject begeleiden door Bureau Wijland. Je kunt solliciteren door jouw motivatie en CV vóór 18 maart 2024 te sturen aan Qader Shafiq via q.shafiq@bureauwijland.nl. Ook voor vragen over het wervingsproces of over de rol neem je contact met hem op via het e-mailadres of telefonisch via 06 30 48 73 82.

Meer informatie over deze functie vind je op de website van Plavei:
https://www.plavei.nl/

De RvC streeft naar diversiteit in de teamsamenstelling en maakt bij de benoeming een keuze voor een kandidaat die past binnen de huidige samenstelling.


VTW-Bestuurslid met een juridisch profiel en oog voor de menselijk maat

26-02-2024

  • VTW
Profiel

Heeft u een juridisch profiel, bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een cruciale rol spelen in het toezicht op woningcorporaties? Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoekt een bestuurslid juridisch profiel. Als VTW-bestuurslid geeft u het intern toezicht in de corporatiesector een stem en bent u een van de drijvende krachten achter de bevordering van de kwaliteit en ontwikkeling van het intern toezicht op woningcorporaties, en de verdere professionalisering van de leden.

Profiel nieuwe bestuurslid: juridisch
Vanwege de expertise van het vertrekkende bestuurslid en de huidige ontwikkelingen in de corporatiesector zoeken we specifiek naar iemand met een juridisch profiel die:
• kennis heeft van juridische vraagstukken, bij voorkeur op het gebied van vastgoedrecht, huurrecht, contractrecht en/of arbeidsrecht;
• bekend is met governance, compliance en juridische aspecten binnen organisaties;
• beschikt over een sterk ethisch kompas en het vermogen om complexe juridische vraagstukken te doorgronden;
• algemene kennis heeft van de sociale huursector en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving;
• gevoel heeft voor verhoudingen en inzicht in juridische consequenties van besluiten;
• vertrouwd is met spelregels, contracten en juridische vraagstukken bij strategische (samenwerkings)contracten.

De combinatie van deze kennis en ervaring stelt u in staat effectief te opereren in een complexe en dynamische omgeving.

Over de organisatie

Het bestuur en verenigingsbureau
Binnen de VTW is het bestuur, ondersteund door een bureau (4,25 fte) onder leiding van een directeur, het kloppende hart. We streven naar diversiteit in het bestuur, waarbij we verschillende deskundigheden, persoonlijkheden en achtergronden verwelkomen. Een essentiële voorwaarde is dat bestuursleden actieve commissarissen zijn bij woningcorporaties, waardoor ze uit eerste hand betrokken zijn bij de uitdagingen en kansen in de sector.
Bij het samenstellen van het bestuur houden we rekening met de corporaties waar onze leden commissaris zijn, evenals met de regio's en de omvang van deze corporaties. Zo waarborgen we een optimaal samenspel tussen de bestuurlijke rol binnen de VTW en hun betrokkenheid bij de dagelijkse praktijk in de woningcorporaties.
Door het aflopen van de termijn van een huidig bestuurslid, ontstaat er in juni 2024 een vacature binnen het VTW-bestuur voor een bestuurslid met een juridische achtergrond.

Over de RvC

Algemeen profiel bestuursleden
Als VTW-bestuurslid draagt u bij aan de maatschappelijke impact van woningcorporaties, met een sterke nadruk op maatschappelijke betrokkenheid. Het bestuur onderschrijft de Meerjarenstrategie 2021-2024 en heeft een voorbeeldfunctie zoals geformuleerd in de Governancecode woningcorporaties. We zoeken bestuursleden die het belang van houding, gedrag, boardroom dynamics en teambuilding voor goed functionerende Raden van Commissarissen uitdragen.
Deskundigheid en competenties
Ons bestuur is betrokken, proactief en werkt met een jaarlijks herijkte portefeuilleverdeling. We verwachten dat alle bestuursleden basiskennis hebben op het gebied van: volkshuisvesting, governance, financieel beheer, vastgoed(ontwikkeling), organisatiekunde, communicatie, zakelijke dienstverlening, verduurzaming/energietransitie, verenigingskunde. Daarnaast vragen we een breed volkshuisvestelijk netwerk en connecties in aanpalende sectoren.


Gewenste persoonskenmerken/competenties:
- teamspeler
- verbindend
- initiatiefrijk
- creatief
- netwerker
- vertrouwenwekkend en integer
- van onbesproken gedrag
- empathisch
- sociale antenne
- gevoel voor intermenselijke relaties

Tijdsinvestering en werkzaamheden
We verwachten dat onze bestuursleden voldoende tijd en toewijding hebben. De werkzaamheden bestaan uit: deelname aan (tijdelijke) VTW commissies, project- of werkgroepen, evenals (in onderling overleg) aanwezigheid bij (regionale) themabijeenkomsten en andere bestuursafspraken, zoals het bestuurlijk overleg met Aedes. Per jaar zijn er gemiddeld 6-8 bestuurs- en ledenvergaderingen.

Vergoeding
De vergoeding voor een bestuurslid is vastgesteld op € 7.450 per jaar (2024). Deze vergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd. Daarnaast ontvangt een bestuurslid een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Diversiteit
We willen een divers en inclusief bestuur vormen, waarin verschillende deskundigheden, persoonlijkheden en achtergronden welkom zijn. Deze vacature staat open voor iedereen, maar bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw onder de 50 jaar, gezien de huidige samenstelling van het bestuur.

Inlichtingen

Voor verdere informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de voorzitter van de commissie van Aanbeveling & Beroep, Luc

Selectie procedure

Procedure
De VTW heeft een commissie van Aanbeveling & Beroep die potentiële bestuurskandidaten ter besluitvorming voordraagt aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze commissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van het profiel, strevend naar een evenwichtige samenstelling van diverse deskundigheden en persoonlijkheden, zodat de vereniging optimaal gebruik kan maken van haar bestuur.

De geselecteerde kandidaten doorlopen eerst een gesprek met de commissie van aanbeveling en beroep, de directeur, en een afvaardiging van het bestuur. In de tweede ronde volgt een kennismakingsgesprek met de overige bestuursleden. De uiteindelijke benoeming vindt plaats door de ALV op 12 juni 2024.

Belangstellenden kunnen hun interesse tot maandag 8 april 2024 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar commissieab@vtw.nl.


Lid raad van commissarissen bij Welbions (profiel financieel-vastgoed) - Via Whyz Executive Search

22-02-2024

Profiel

- Je hebt een financieel profiel, bij voorkeur een achtergrond als registeraccountant/controller.
- Je hebt kennis van de regels van de financiële verslaglegging en inzicht in vraagstukken rondom bedrijfsvoering, financiën en financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming.
- Vastgoedprofiel: kennis van trends en regelgeving omtrent vastgoed, bouw- en projectontwikkeling en woningcorporaties.
- Je doorgrond de continue afweging ‘betaalbaar-, beschikbaar-, leefbaar- en duurzaamheid’ in de maatschappelijke context van de woningbouwcorporatie.
- Als beoogd voorzitter (op termijn) ben je een scherpe gesprekspartner voor de accountant. Je vraagt door en kijkt achter de cijfers.
- Je hebt bestuurlijke ervaring én ervaring als toezichthouder en bent in staat om vanuit de helikopterview naar de organisatie te kijken.
- Als toezichthouder begrijp je de maatschappelijke taak van een woningbouwcorporatie.
- Je ondersteunt de noodzaak tot (verregaande) samenwerking met stakeholders en samenwerkingspartners in de regio.

Over de organisatie

Welbions is de enige woningcorporatie in Hengelo en Borne met ruim 14.000 woningen.
Met én voor haar huurders werken de 167 collega’s van Welbions dagelijks aan een fijn en veilig thuis, een prettige leefomgeving in buurt en wijk. Dat kan alleen vanuit een intensieve samenwerking met partners en stakeholders.
De koers voor de komende jaren laat zien dat Welbions dicht bij haar huurders staat. Van heldere communicatie tot duurzame woningen en het verminderen van de woonlasten.

De drie kernopdrachten kleuren de koers in; voldoende betaalbare woningen realiseren, de bestaande voorraad verduurzamen en onderhouden en de leefbaarheid in buurt en wijk vergroten. Deze kernopdrachten succesvol realiseren vraagt een basis die op orde is, een organisatie die toekomstbestendig is en nauwe samenwerking met alle stakeholders.

Inlichtingen

Whyz Exexutive Search - Paul Nijman


Lid Raad van Commissarissen – Staedion – via Maes & Lunau

21-02-2024

Profiel

Staedion is een financieel gezonde grote corporatie met 37.000 woningen en 7.000 andere objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages in Den Haag en omgeving. Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Staedion is daarmee een belangrijke speler als het gaat om wonen in de regio Den Haag en het oppakken van grootstedelijke problematiek die daaraan verbonden is. Van Staedion mag worden verwacht dat het niet alleen reactief voorziet in woonbehoeften, maar vanuit een sterk gevoel voor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid een initiërende en verbindende rol speelt in samenspraak met gemeenten, huurders, zorginstellingen, collega-woningcorporaties en andere stakeholders. Stenen en geld zijn middelen om volkshuisvestelijke doelen te bereiken.

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden. Een lid van de raad wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan worden herbenoemd voor maximaal vier jaar. Twee leden zijn op voordracht van de huurders, de Huurdersvereniging Staedion (HVS), benoemd. Naar aanleiding van een aflopend termijn is er een vacature ontstaan voor een nieuw lid op voordracht van HVS die voorzitter gaat worden van de commissie Bestuur en Organisatie.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel op: https://www.maeslunau.com/staedion/


Lid raad van commissarissen bij Omnia Wonen – via Whyz Executive Search

19-02-2024

Profiel

- Je hebt ervaring op directie of bestuurlijk niveau.
- Je hebt een financieel profiel vanuit een bedrijfseconomische achtergrond.
- Je hebt kennis van de regels van de financiële verslaglegging en inzicht in vraagstukken rondom duurzame bedrijfsvoering, financiën en financiële continuïteit van een middelgrote onderneming.
- Je bent verbonden met het werkgebied van Omnia Wonen.
- Je hebt ruim tijd en flexibiliteit om de rol van commissaris op professionele wijze invulling te geven.
- Het is een pre als je kennis meebrengt op het gebied van IT, datasecurity en dataprivacy.
- Je hebt zicht op de maatschappelijke vraagstukken en opgaves en kijkt kritisch mee hoe Omnia Wonen daar keuzes in maakt. Je beschikt over vaardigheden en competenties om de totale opgave van de corporatie te plaatsen en te overzien in de huidige context.
- Je begrijpt de noodzaak van een constructieve samenwerking met maatschappelijke partijen, collega corporaties en stakeholders.

Over de organisatie

Omnia Wonen is een woningcorporatie met ongeveer 9.000 eenheden. Voornamelijk woningen, maar ook maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed. Het bezit ligt verspreid over 13 gemeenten door heel Nederland. De focus ligt op de gemeenten in Noord-Veluwe en Amersfoort en Woudenberg. De cultuur kenmerkt zich als familiecultuur.

Selectie procedure

Informatie
Omnia Wonen werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een lid raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anouk van der Stroom via vacature.omniawonen@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/omniawonen/. Reageren kan tot en met 10 maart 2024.


Voorzitter raad van commissarissen bij Woonstichting Langedijk – via Whyz Executive Search

16-02-2024

  • Woonstichting Langedijk
  • NOORD-SCHARWOUDE
  • Noord-Holland
  • XS
  • Naar website
Profiel

- Je wordt voorzitter van de raad van commissarissen van Woonstichting Langedijk: een actieve woningcorporatie die 1600 woningen verhuurt in Langedijk en Heerhugowaard, samengevoegd tot de gemeente Dijk en Waard.
- Je hebt ruime bestuurlijke ervaring en goed inzicht in governance. Je hebt tevens ervaring als voorzitter en zorgt ervoor dat de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden waarbij alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en hun talenten worden benut.
- Je bent maatschappelijk betrokken en hebt goed inzicht in uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, met name op gebied van wonen. Je hebt affiniteit met huurders en kunt je verplaatsen in hun leefwereld. Je bent bereid je inhoudelijk te verdiepen in de specifieke ‘ins en outs’ van een woningcorporatie.
- Je bewaakt de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement: je weegt kansen en risico’s af en hebt een scherp oog voor risicomanagement en de financiële continuïteit van de organisatie.

- Je bent ‘gepast nabij’ en communiceert op een verbindende manier.
- Je kan goed luisteren en houdt een onbevooroordeelde blik.
- Je bent positief, nieuwsgierig en denkt in kansen: je bent een stimulans voor je collega’s en de directeur-bestuurder.
- Je bent pragmatisch, laagdrempelig, informeel, nuchter en luchtig.
- Je hebt van nature een helikopterview en kunt de organisatie als geheel overzien.
- Je bent toekomstgericht en kunt proactief inspelen op ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de organisatie.
- Je hebt inzicht in de mogelijkheden van (nieuwe) samenwerkingen met (regionale) partners.
- Je hebt voldoende tijd en flexibiliteit om de rol van voorzitter op professionele wijze invulling te geven.

Over de organisatie

Woonstichting Langedijk is een kleine organisatie met 14 medewerkers. De organisatie kent weinig hiërarchische lagen, de lijnen zijn kort. Woonstichting Langedijk blijft steeds in ontwikkeling.

Selectie procedure

Woonstichting Langedijk werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een voorzitter raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dewi Achwarizmi via vacature.wsl@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/wsl. Reageren kan tot en met 17 maart 2024.


Lid raad van commissarissen bij Trivire – via Whyz Executive Search

15-02-2024

Profiel

- Je wordt commissaris bij Trivire: je herkent je in het profiel vastgoedontwikkeling en -beheer en hebt een maatschappelijk profiel.
- Je hebt ruime kennis van vastgoedontwikkeling, goed inzicht in vastgoedfinanciering en een bouwkundige achtergrond.
- Je hebt inzicht in volkshuisvesting en het beleid en kennis van wijkontwikkeling. Je bent bekend met de ontwikkelingen van de woningmarkt, leefbaarheid, herstructurering, woonsatisfactie, bijzondere woonvormen.
- Je hebt inzicht in de rol van een gemeente en provincie met betrekking tot vastgoedontwikkeling.
- Je hebt affiniteit met de doelgroep van Trivire en hebt intrinsieke interesse in huurdersperspectieven, medezeggenschap en klantgerichtheid.
- Je hebt een visie op maatschappelijke ontwikkelingen (zoals langer thuis wonen, digitalisering, duurzaamheid, energieproblematiek, sociale innovatie e.d.) en de invloed daarvan op de samenwerking met de sociale- en zorgsector.
- Je bent open, eerlijk en positief. Je draagt bij aan een positieve teamdynamiek.
- Je hebt een bevragende stijl en stelt, bij voorkeur, je eigen oordeel uit.
- Je denkt innovatief en oplossingsgericht en inspireert je omgeving. En je bent vasthoudend en creatief.
- Je handelt van nature naar de geest van de wet of regel.
- Je hebt ruim tijd en flexibiliteit om de rol van commissaris op professionele wijze invulling te geven.
- Vanwege de huidige samenstelling van de raad worden met name vrouwen uitgenodigd te solliciteren.

Selectie procedure

Trivire werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een lid raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin de Vries via vacature.trivire@whyz.nl Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/trivire. Reageren kan tot en met 5 maart.


SOR zoekt een ervaren en inspirerende Bestuurder met visie en gezond pragmatisme

15-02-2024

Profiel

Wat voor bestuurder zoekt SOR
Een ervaren, inspirerende en verbindende bestuurder met visie en gezond pragmatisme

SOR zoekt een toegankelijke en inspirerende bestuurder. Iemand die zich verbonden voelt met de leefwereld van de huurders (ouderen) en die zich kan en wil inleven in de huidige fase van ontwikkeling van de organisatie. We willen iemand die vanuit een inspirerende en coachende leiderschapsstijl het MT en medewerkers ondersteunt bij het oppakken van de vraagstukken die er liggen. Daarbij gaat het onder andere om de transitie van vastgoed, het faciliteren van langer thuis wonen van huurders, de participatie van en de communicatie met bewoners. Visie, financieel inzicht en pragmatisme zijn van belang om koers te houden en in control te blijven. Om de ambities en de opgave te realiseren is resultaatgerichte sturing van belang. Verwacht wordt dat de bestuurder zorgt dat de innovatiekracht en het leervermogen van de organisatie optimaal wordt ingezet. Dat alles vraagt ook om uithoudingsvermogen omdat vernieuwing in de ouderenhuisvesting complex is.

De positie van de bestuurder in de organisatie
De bestuurder is voorzitter van het MT en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Hij/zij draagt zorg voor de realisatie van het ondernemingsplan en geeft op inspirerende wijze richting aan de innovatie en doorontwikkeling van de organisatie. Met respect en gevoel voor de omgeving en de organisatie weet de bestuurder de interne en externe samenwerking te faciliteren en het beste uit mensen te halen. Verder zorgt de bestuurder voor good governance, compliance en beheersing van financiële en niet-financiële risico’s. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvC en ziet de commissarissen als sparringpartners, waarmee de richting en het functioneren van de organisatie worden besproken en waaraan ook dilemma’s worden voorgelegd. De governancecode is van toepassing.

Van de bestuurder wordt verwacht dat hij/zij de SOR op de verschillende niveaus kan vertegenwoordigen. Dat houdt in dat de bestuurder naast goed kunnen schakelen en luisteren, zichtbaar en betekenisvol moet kunnen zijn in het strategisch netwerk. Daarnaast is het belangrijk dat de bestuurder zich kan verbinden met de huurders en de huurdersorganisaties.

Gewenste competenties, persoonlijkheid, expertise en ervaring
Samengevat beschikt de nieuwe bestuurder over de volgende kwaliteiten:
• Je bent een benaderbaar verbindend persoon, kunt goed luisteren en helder communiceren. Je beschikt over tact, overtuigingskracht en empathisch inlevingsvermogen. Je weet mensen te inspireren en in beweging te krijgen en je bent ook bereid voor de ander te lopen. Je bent niet alleen een bestuurder voor de buitenwereld maar ook een inspirerend leider voor de organisatie en de huurdersorganisaties. Je hecht waarde aan zelfreflectie in integriteit.
• Je hebt een uitgesproken visie heeft op ouderenhuisvesting, hospitality en ketensamenwerking op het terrein van wonen en zorg. Daarbij heb je ook een beeld van de diversiteit van verwachtingen van ouderen en weet je welke wensen van de verschillende groepen ouderen van belang zijn.
• Je bent bekend met het terrein van ouderenhuisvesting en de daarmee samenhangende maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid, (sociale) veiligheid, leefbaarheid en vereenzaming. Daarbij weet je ook wat voor impact die vraagstukken hebben op de huurders.
• Je weet wat medewerkers nodig hebben om geleid te willen worden. Je bent vertrouwd met de dynamiek van een organisatie van circa 100 medewerkers en hebt ervaring met de aansturing van een maatschappelijke organisatie. Je loopt niet te hard van stapel maar neemt medewerkers mee in de gewenste verandering.
• Je kunt gezaghebbend optreden en waar nodig een constructief conflict aan gaan. Je hebt een pragmatische instelling waarbij het belang van SOR en de huurders bepalend zijn voor je handelwijze.
• Je bent samenwerkingsgericht, snapt ‘het spel’ in het maatschappelijk krachtenveld van woningcorporaties. Je hebt ervaring met lobbyen en netwerken en kunt vitale coalities smeden die van belang zijn voor het realiseren van de strategische opgave van de SOR te realiseren. Daarnaast bewaak je de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden en zorg je dat sleutelfiguren van de SOR zichtbaar en in positie blijven.
• Je hecht grote waarde aan het overleg met de huurdersorganisaties en andere stakeholders. Het gaat tenslotte om de huurders van SOR. Je verdiept je in hun vraagstukken, doet nieuwe inzichten op en zoekt samen met hen naar adequate oplossingen. Door je manier van werken en communiceren creëer je vertrouwen en waardering bij huurders en stakeholders.
• Je kunt de MT-vergaderingen leiden zonder autoritair te zijn. Je biedt MT-leden de ruimte om samen met jou het gesprek aan te gaan op dusdanige wijze dat ieders inbreng tot zijn recht komt. Daarbij zorg je voor een open en veilige klimaat waarin ruimte is voor tegenspraak, het benoemen van successen en het op tafel leggen van dilemma’s. Je toetst of iedereen zijn gedachten heeft kunnen ventileren en bewaakt de kwaliteit van de besluitvorming.
• Je bent besluitvaardig, duidelijk, resultaatgericht en doortastend. Je zorgt voor integrale afweging en sturing in het MT.
• Je hebt ervaring in een eindverantwoordelijke functie in een maatschappelijke organisatie. Je bent gedreven, hebt uithoudingsvermogen en weet de balans te bewaren tussen doorpakken en tussentijdse reflectie.
• Je bent realistisch en hebt oog voor de balans tussen maatschappelijke idealen en de financiële mogelijkheden. Je weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en zorgt voor de financiële continuïteit van de organisatie;

Daarnaast worden de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:
• Academisch werk- en denkniveau met kennis van financiën en vastgoed
• Ruime bestuurlijke / eindverantwoordelijke ervaring;
• Bewezen ervaring met organisatieontwikkeling- en vernieuwing;
• Ervaring in samenwerking met en onderhouden van (bestuurlijke) netwerken en samenwerkingsverbanden en contacten met gemeenten, stakeholders en de externe toezichthouders;
• Aantoonbare betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van SOR en bij de leefwereld van de huurders van SOR.
• Ervaring met ouderenhuisvesting en zorgvastgoed.

Over de organisatie

Wij zijn SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. De SOR is opgericht in 1986 om ouderen in Rotterdam met een klein inkomen te helpen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving; ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn. Wonen is een randvoorwaarde voor kwaliteit van leven. Een thuis biedt geborgenheid, stabiliteit, zekerheid en de mogelijkheid voor het onderhouden van sociale contacten. We streven naar “een thuisgevoel voor iedereen”, in het bijzonder voor (kwetsbare) senioren met een beperkt inkomen, in de stadsregio Rotterdam en de Hoeksche Waard. De circa 100 medewerkers van de SOR zijn betrokken bij de huurders en woningzoekenden en voor hen zijn de volgende kernwaarden van belang: ‘duidelijk, persoonlijk, ondernemend en betrokken’.

De uitdagingen:
In Nederland en daarmee ook in het werkgebied van de SOR is sprake van een wooncrisis. De urgentie is groot: versnellen, vermeerderen en verduurzamen van woningen zijn noodzakelijk. Daarnaast is er sprake van een dubbele vergrijzing en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, ook onder ouderen. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen en dat betekent dat (verpleeg)zorg moet plaatsvinden in de thuissituatie. Dat faciliteren wij.

De SOR pakt met de financiële middelen die er zijn, de genoemde uitdagingen op door het optoppen van gebouwen, het ondertoppen (transformatie van plinten naar woningen), splitsen van woningen, woning delen (het bij elkaar laten wonen van bij voorbeeld vrienden, vriendinnen, broers en/of zussen) en het (her)ontwikkelen van bestaande en nieuwe locaties.

Met circa 7.800 huurappartementen voor senioren, verzorgingsplaatsen en bedrijfsruimten verspreid over 57 gebouwen biedt de SOR (hoogwaardige) woningen (veilig, duurzaam) met aanvullende diensten en we faciliteren de zorgverlening geboden door andere partijen en sluiten met onze dienstverlening aan op verschillende leefstijlen en inkomensniveau’s van onze huurders. We vervullen hierbij de rol als verhuurder, vastgoedeigenaar en regisseur.

In het ondernemingsplan ‘SOR verbindt mensen voor een duurzame toekomst’ staan de koers en strategie voor 2023-2026. Kortgezegd wil de SOR de volgende resultaten neerzetten:
1. We realiseren naar vermogen nieuwe duurzame, veilige en betaalbare woningen en verduurzamen bestaande woningen;
2. Hospitality (gastvrijheid en service gericht op de beleving van onze bewoners als een unieke ervaring) is duurzaam geborgd in onze dienstverlening en bedrijfsvoering;
3. We functioneren als een duurzame netwerkorganisatie in onze rol als verhuurder, vastgoedeigenaar en regisseur.

De cultuur van SOR en aandachtspunten
SOR stond sinds eind 2014 onder verscherpt toezicht. Afgelopen jaren heeft de organisatie hard gewerkt aan het financieel herstel. Eind 2023 is het verscherpt financieel toezicht vanuit de AW opgeheven. WSW zal dit jaar zal gebruiken om te bezien of SOR weer borgbaar verklaard kan worden. Daarnaast zijn verantwoordelijkheden breder in de organisatie gelegd en zijn managementposities opnieuw ingevuld. Ook is de beheersing van processen opgepakt en is de planning en control-cyclus verbeterd. Medewerkers zijn trots op de SOR en voelen zich betrokken bij de organisatie en de leefwereld van de huurders.
SOR heeft veel expertise op het terrein van ouderenhuisvesting en heeft in de Rotterdamse regio een unieke positie. De organisatie is zichtbaar en betrokken bij (landelijke) beleidsontwikkeling op het terrein van ouderenhuisvesting. Medewerkers van de SOR pakken signalen op van huurders, werken samen met zorg- en welzijnspartners en stakeholders. De betrokkenheid van medewerkers is groot. De organisatie heeft ook een aantal aandachtspunten:
• De kwetsbare financiële positie. Door uitvoering van het financieel herstelplan heeft SOR weer (relatief beperkte) financiële mogelijkheden voor investeringen in vastgoedonderhoud, -ontwikkeling en verduurzaming. Dat moet de komende periode worden gerealiseerd op een manier waarbij geen grote financiële tegenvallers mogen optreden. Dat vraagt sturingskunst, projectcontrol en leiderschap.
• De uitvoering van de BIG-5 strategie van de SOR (optoppen, ondertoppen, splitsing, delen en herontwikkelen) heeft impact op bewoners van de complexen. Dat vraagt om afstemming en waar nodig om extra ondersteuning gezien de ietwat kwetsbare positie van ouderen.
• Voor de realisatie van de ambitie werkt SOR samen met partijen die kunnen bijdragen aan de realisatie van de missie. Daarbij gaat het om samenwerking met zorg- en welzijnspartijen, de provincie(s), gemeenten, ministeries, kennisinstituten, politie, collega-corporaties, maar ook beleggers en natuurlijk de huurders en de huurdersorganisatie. Constructieve samenwerking in een netwerk van partijen is complex en vraagt aandacht op de verschillende niveaus van operationeel tot strategisch.
• SOR verhuurt haar zorgwoongebouwen aan verschillende zorgpartners. Vaak zijn deze zorginstellingen ook de voorkeursleverancier van zorg en diensten in de zelfstandige woningen in het betreffende woongebouw. Dat kan de positie van SOR als verhuurder complex maken omdat het bieden van extramurale zorg niet mag leiden tot een exclusieve positie van één zorginstelling. De relatie met zorgpartners is een bijzonder punt van aandacht.
• In de regio Rotterdam is SOR een relatief kleine speler met een bijzondere positie als expert op het terrein van ouderenhuisvesting. Medewerkers werken met bezieling en vanuit hospitality. SOR wil zichtbaar blijven in het maatschappelijk krachtenveld en een betekenisvolle rol spelen. Dat vraagt om een gezaghebbende bestuurder met compassie voor ouderenhuisvesting en de daarbij horende dienstverlening.
• De opgave van SOR is complex. De realisatie vraagt om professionaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de organisatie. De doorontwikkeling van de organisatie is een punt van aandacht. Dat vraagt om leiderschap en om integraal management.

SOR heeft nu een tijdelijk bestuurder en wil graag naar een vaste bestuurder die samen met de organisatie de uitdagingen oppakt.

Selectie procedure

Ben jij die ervaren en inspirerende bestuurder, dan nodigen wij je graag uit om je motivatie met CV te e-mailen naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. bestuurder bij SOR. Neem voor meer informatie contact op met Gerrit van Vegchel (06 52 67 01 12). Atrivé ondersteunt de Raad van Commissarissen en de organisatie van SOR bij de werving en selectie van de bestuurder.

De bezoldiging valt binnen de Wet Normering Topinkomens en is afhankelijk van achtergrond en werkervaring. Een geschiktheidsonderzoek/assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. De benoeming van de bestuurder van SOR vindt plaats conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De sluitingstermijn is 24 maart 2023. De selectiegesprekken zijn gepland op oriënterende gesprekken zijn gepland in op 3 april in Rotterdam.


Lid van de Raad van Commissarissen met de expertise op het terrein van Hospitality en Wonen & Ouderenhuisvesting

15-02-2024

Profiel

De RvC en het Huurdersplatform SOR zoeken een nieuw lid voor de RvC. De SOR heeft te maken met een dubbele vergrijzing en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens onder ouderen. Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dat betekent dat (verpleeg)zorg moet plaatsvinden in de thuissituatie. Dat faciliteert de SOR. De SOR en het Huurdersplatform SOR zoeken daarom een:
lid van de Raad van Commissarissen met de expertise op het terrein van Hospitality en Wonen & Ouderenhuisvesting
Specifieke functie-eisen vacature
De RvC en het Huurdersplatform zoeken een RvC-lid dat:
• Kennis van zaken heeft op het terrein van ouderenhuisvesting en de daarmee samenhangende maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid, (sociale) veiligheid, leefbaarheid en vereenzaming. Daarbij beseft wat dit betekent voor bewoners/huurders. In dit verband is het van belang dat de commissaris het vertrouwen van de huurdersorganisatie in de raad goed kan verwoorden en onder de aandacht weet te brengen.
• Een uitgesproken visie heeft op ouderenhuisvesting, hospitality en ketensamenwerking op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Daarbij ook kennis heeft van de diversiteit van verwachtingen van ouderen en weet welke wensen van de verschillende groepen ouderen van belang zijn.
• Ervaring heeft met innovaties op het terrein van wonen en zorg zoals vernieuwende woonvormen en de impact daarvan op de huurders;
• Bekend is met landelijke ontwikkelingen en beleid op het terrein van wonen en zorg zoals innovatieprogramma’s en de beleidsontwikkeling van de landelijke organisaties zoals de VNG, de ministeries van VWS en BZK, Aedes, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland;
• Affiniteit heeft met de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2024-2027: https://www.health-holland.com/en/news/2023/11/lancering-kennis-en-innovatieagenda-gezondheid-zorg-2024-2027 ;
• (Bestuurlijke) ervaring heeft in het maken van strategische afwegingen op het brede terrein wonen-zorg-leefbaarheid en kan inschatten welke ontwikkelingen op dat terrein impact hebben voor de huurders en de SOR;
• Tegenwicht biedt door positief kritische vragen te stellen en over vraagstukken een open dialoog kan aan gaan met de collega RvC-leden en het bestuur;
• Academisch werk- en denkniveau heeft en ervaring in een eindverantwoordelijke functie bij een organisatie met maatschappelijke impact;
• Voldoende tijd beschikbaar heeft voor de invulling van deze nevenfunctie.
Er geldt een sterke voorkeur voor een kandidaat die betrokken is bij de regio Rotterdam en zicht heeft op het maatschappelijk krachtenveld. Daarnaast nodigen we nadrukkelijk ook jonge dan wel minder ervaren toezichthouders uit om te reageren.
Rol en positie van de Raad van Commissarissen
SOR is een stichting. De RvC van de SOR bestaat uit vijf personen. Hiervan zijn er twee benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie. De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen na een herbenoeming maximaal acht jaar zitting hebben in de RvC. De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de organisatie. De raad treedt op als werkgever voor het bestuur en vervult een klankbordrol voor het bestuur. De raad staat het bestuur met raad terzijde. De RvC weegt binnen zijn toezichthoudende functie, zelfstandig het maatschappelijk belang en de belangen van huurders af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Als werkgever beslist de RvC over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van het bestuur. Bij de rolinvulling van de RvC volgt de raad de principes van de Governancecode.

De RvC streeft naar een pluriforme samenstelling waarbij in de raad diverse deskundigheden aanwezig zijn. Van de individuele leden wordt verwacht dat zij vanuit hun onafhankelijke positie komen tot oordeels- en besluitvorming. Gezien de complexiteit van vraagstukken dienen de leden in staat te zijn om meervoudige belangen af te wegen en kritisch te kunnen opereren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van (de leden van) het bestuur.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Elk jaar houdt de RvC een zelfevaluatie. Tweejaarlijks vindt deze zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding. De RvC bewaakt vanuit zijn toezichthoudende rol het beleid en het bestuur van SOR. De RvC toetst het beleid aan vooraf gestelde kaders, opgenomen in het ondernemingsplan en de begroting. Een aantal in de statuten vastgelegde en de voor SOR belangrijke besluiten is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC, zoals de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.

Algemene vereisten voor elk lid van de raad van commissarissen
De commissarissen:
• Onderschrijven de maatschappelijke bedoeling van SOR en voelen zich betrokken bij de maatschappelijke meerwaarde van de organisatie op lange termijn;
• Beschikken over strategisch denkvermogen, hebben zicht op de beleidsvelden die voor de organisatie van belang zijn en kunnen ook de samenhang tussen strategische doelen zien;
• Kunnen maatschappelijke trends signaleren en aangeven welke mogelijke impact ontwikkelingen hebben op de missie, visie en/of strategie van de organisatie en op de volkshuisvestelijke opgave;
• Beschikken over basale financieel-economische kennis, juridische kennis en risicobesef;
• Zijn onafhankelijk, integer en tonen normbesef dat past bij een dergelijke maatschappelijke onderneming;
• Hebben voldoende statuur om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan de bestuurder en met elkaar en de bestuurder een strategische dialoog te voeren;
• Onderhouden een strategisch netwerk waarin relevante ervaring wordt opgedaan die zij kunnen inbrengen bij SOR;
• Voelen zich betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken in de regio en de vraagstukken van huurders en woningzoekenden;
• Weten hoe een RvC-model bij een stichting werkt, hebben voldoende tijd beschikbaar om invulling te kunnen geven aan de functie en zijn bereid deel te nemen aan een commissie en daarvoor de rol van voorzitter te vervullen.
• WO werk- en -denkniveau;
• Ervaring in een verantwoordelijke rol in een organisatie met maatschappelijke impact en opererend in een politiek-maatschappelijk krachtenveld.

Expertisevelden en competenties
De afzonderlijke leden van de RvC beschikken over één of meerdere expertisevelden. Binnen de RvC van de SOR zijn de volgende expertisevelden van belang:
• Governance, bestuur en management;
• Volkshuisvesting, verduurzaming en digitalisering;
• Vastgoedontwikkeling en –beheer (zorgvastgoed);
• Financiën en control;
• Juridische zaken;
• Zorg en welzijn;
• Marketing en consumentenvoorkeuren;
De leden van de RvC moeten over de volgende competenties beschikken (zie ook bijlage):
• Visie, maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
• Authenticiteit en onafhankelijkheid;
• Integriteit en moreel besef;
• Zelfreflectie;
• Samenwerkingsvermogen.

Over de organisatie

Wij zijn SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. De SOR is opgericht in 1986 om ouderen in Rotterdam met een klein inkomen te helpen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving; ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn. Wonen is een randvoorwaarde voor kwaliteit van leven. Een thuis biedt geborgenheid, stabiliteit, zekerheid en de mogelijkheid voor het onderhouden van sociale contacten. We streven naar “een thuisgevoel voor iedereen”, in het bijzonder voor (kwetsbare) senioren met een beperkt inkomen, in de stadsregio Rotterdam en de Hoeksche Waard. De circa 100 medewerkers van de SOR zijn betrokken bij de huurders en woningzoekenden en voor hen zijn de volgende kernwaarden van belang: ‘duidelijk, persoonlijk, ondernemend en betrokken’.
De uitdagingen:
In Nederland en daarmee ook in het werkgebied van de SOR is sprake van een wooncrisis. De urgentie is groot: versnellen, vermeerderen en verduurzamen van woningen zijn noodzakelijk. Daarnaast is er sprake van een dubbele vergrijzing en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, ook onder ouderen. Ouderen wonen langer thuis en dat betekent dat (verpleeg)zorg moet plaatsvinden in de thuissituatie. Dat faciliteren wij.

De SOR pakt met de financiële middelen die er zijn, de genoemde uitdagingen op door het optoppen van gebouwen, het ondertoppen (transformatie van plinten naar woningen), splitsen van woningen, woning delen (het bij elkaar laten wonen van bij voorbeeld vrienden, vriendinnen, broers en/of zussen) en het (her)ontwikkelen van bestaande en nieuwe locaties.

Met circa 7.800 huurappartementen voor senioren, verzorgingsplaatsen en bedrijfsruimten verspreid over 57 gebouwen biedt de SOR (hoogwaardige) woningen (veilig, duurzaam) met aanvullende diensten en we faciliteren de zorgverlening geboden door andere partijen en sluiten met onze dienstverlening aan op verschillende leefstijlen en inkomensniveaus van onze huurders. We vervullen hierbij de rol als verhuurder, vastgoedeigenaar en regisseur.

In het ondernemingsplan ‘SOR verbindt mensen voor een duurzame toekomst’ staan de koers en strategie voor 2023-2026. Kortgezegd wil de SOR de volgende resultaten neerzetten:
1. We realiseren naar vermogen nieuwe duurzame, veilige en betaalbare woningen en verduurzamen bestaande woningen;
2. Hospitality (gastvrijheid en service gericht op de beleving van onze bewoners als een unieke ervaring) is duurzaam geborgd in onze dienstverlening en bedrijfsvoering;
3. We functioneren als een duurzame netwerkorganisatie in onze rol als verhuurder, vastgoedeigenaar en regisseur.

Selectie procedure

Personen die passen in het beschreven profiel nodigen wij graag uit om een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel, mail: sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC SOR. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel (tel. 06 52 67 01 12, mail: g.van.vegchel@atrive.nl). Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gewaarborgd. Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na een bindende voordracht van het Huurdersplatform en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties. Het Huurdersplatform SOR is betrokken bij het proces van werving en selectie.
Reacties (motivatie en CV) ontvangen we graag vóór 17 maart 2024.


Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen - SWZ (via ERLY)

29-01-2024

Profiel

Voor de Raad van Commissarissen van SWZ is ERLY op zoek naar een stevige en sociaal betrokken voorzitter met een actief netwerk in Zwolle en een enthousiaste toezichthouder met kennis van volkshuisvesting en hart voor de huurders


Directeur-bestuurder - l'escaut (via ERLY)

29-01-2024

  • Anders, zie vacaturetekst
  • 04-03-2024
  • Niet op voordracht van OR of HO
  • Naar vacature
Profiel

ERLY zoekt samen met l'escaut een mens- en resultaatgerichte bestuurder die samen wil werken aan een duurzame en inclusieve leefomgeving


Vacature plaatser

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen vacatures
Wissen