Wonen, zorg & welzijn

De VTW besteedt vanaf 2016 in ledenbijeenkomsten en sessies aandacht aan het brede thema 'Wonen, zorg & welzijn'. Hiermee willen we het intern toezicht dichterbij het dagelijkse werk van de corporatie in de wijken brengen. Vanuit de bedoeling van de corporatie meekijken met kwetsbare doelgroepen in het kader van aanspreekbaarheid. 

Regionale bijeenkomsten 'Wonen en zorg' 2016
De VTW heeft in 2016 vijf regionale bijeenkomsten georganiseerd rond 'Wonen en zorg'. Erik Dannenberg, voorzitter van zustervereniging NVTZ (toezichthouders zorg) heeft presentaties gegeven met als titel: 'Zijn woningcorporaties de opvangtehuizen / bejaardenhuizen van de toekomst?'

Lees hier het interview met Erik Dannenberg
De presentatie van Erik Dannenberg bij de regionale bijeenkomsten

Themabijeenkomst 'mensen met verward gedrag' op 3 oktober 2017
De vermaatschappelijking van de zorg wordt breed aanvaard, maar leidt in de praktijk regelmatig tot incidenten en teleurstellingen. Met name deze incidenten krijgen veel aandacht in de media en hebben vanuit de landelijke overheid tot bestuurlijke interventies geleid. Zo is er een Schakelteam personen met verward gedrag ingesteld. In een inspiratiebijeenkomst op 3 oktober 2017 is de problematiek rond mensen met verward gedrag besproken. Een impressie van deze bijeenkomst.

Themabijeenkomst 'mensen met schulden' op 28 maart 2018
De VTW organiseert met de NVTZ thematische bijeenkomsten op het vlak van 'Zorg, Wonen en Welzijn'. Deze inspiratiesessies gaan over drie kwetbare doelgroepen: "mensen met verward gedrag", "eenzaamheid en ouderen" en "mensen met schulden." Het laatste onderwerp is besproken in een inspiratiesessie op 28 maart jl. Wat de rol van de RvC of RvT in het oplossen van de problematiek rond verwarde mensen, eenzaamheid en problematische schulden? Hoe kunnen de toezichthouders vanuit de bedoeling van de corporatie bijdragen aan de doelstelling van een leefbare buurt?

Impressies en reflectie bij deze bijeenkomst

Themabijeenkomst netwerksamenwerking wonen, welzijn, zorg op 25 september 2018
Vergrijzing is een dominante trend in onze samenleving. Waardig ouder worden staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel ouderen zijn vitaal, zij vinden op eigen kracht hun weg en kunnen zelfstandig wonen. Mede door de dubbele vergrijzing, de toename van 80- en 90-plussers, is er ook een groep van ouderen die wel zelfstandig kan wonen, mits er voldoende ondersteuning is. Om de gewenste producten en diensten televeren is netwerksamenwerking van meerdere organisaties nodig. Op 25 september 2018 werd in Leiden een inspiratiebijeenkomst georganiseerd.

Bekijk hier het verslag van GenP Governance (pdf) en de presentatie van de gemeente Leiden (powerpoint). Een impressie op film bekijkt u hier.

Andere initiatieven rond Wonen en zorg

In Amsterdam werken de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties samen om kwetsbare burgers zelfstandig te laten wonen in de wijk. Een eigen woonplek met begeleiding op maat zijn belangrijke voorwaarden voor herstel en om mee te kunnen doen in de samenleving. Om hier samen invulling aan te geven zijn praktische werkafspraken ontwikkeld. Ook vergelijkbare samenwerkingsverbanden elders in het land kunnen hier hun voordeel mee doen. Lees verder op de website van Actiz of download direct de brochure 'Tien werkafspraken Thuis in de wijk; passend wonen met zorg op maat'.
---
Samen heeft de toekomst in wonen en zorg: dat leert een rondje langs de winnaar en genomineerden voor de innovatieprijs i-Opener van KWH en Aedes. Majella Wonen in Utrecht is de winnaar. Woningcorporatie Portaal, een van de initiatiefnemers, kreeg de prijs uitgereikt tijdens de drukbezochte Aedes-Corporatiedag in Harderwijk op 23 november 2017. Ook Samen & Anders in Rotterdam van Laurens Wonen en De empathische woning in Roermond van Woningstichting Domus waren genomineerd. Lees het artikel in Aedes Magazine december 2017.
---
De publicatie Goed gezien! Wonen Met Zorg 13 voorbeelden uit de praktijk van Aedes en Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg bevat mooie verhalen over wonen en zorg. Laat deze praktijkvoorbeelden u inspireren bij het voeren van het (continue) gesprek over de toegevoegde waarde van de corporatie in de maatschappelijke regionale context.

Meer informatie en interessante links


Veel gezocht