Wonen, zorg & welzijn

De VTW besteedt op verschillende manieren aandacht aan het brede thema 'Wonen, zorg & welzijn'. Hiermee willen we het intern toezicht dichterbij het dagelijkse werk van de corporatie in de wijken brengen. Vanuit de bedoeling van de corporatie meekijken met kwetsbare doelgroepen in het kader van aanspreekbaarheid. 

Manifest met hartekreet om in actie te komen

Het gaat niet goed met de gezondheid en het welzijn van huurders van corporatiewoningen in kwetsbare wijken. De oorzaken liggen voor een belangrijk deel in bestaanszekerheid en leefomgeving. Woningcorporaties kunnen bijdragen aan een kentering. En dat willen zij ook. ‘Welzijn en gezondheid van huurders horen in het hart van de missie van corporaties.’ Zo betogen zes prominente volkshuisvesters in het manifest ‘Stenen én mensen’. Ze roepen andere corporaties en maatschappelijke partners op mee te helpen de kentering daadwerkelijk tot stand te brengen.
Lees meer over het manifest bij Platform31

Woonzorg Nederland: Innoveren in seniorenhuisvesting: 'Samen op zoek naar nieuwe formules'
Nederland vergrijst snel. In 2040 zijn er in Nederland naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers. Deze vergrijzing vraagt om nieuwe (collectieve) woonvormen. Woonzorg Nederland heeft 5 woonformules ontwikkeld om invulling te geven aan de leemte tussen ‘de eengezinswoning’ en het verpleeghuis.
Lees verder

Themabijeenkomst 'mensen met schulden' op 28 maart 2018
De VTW organiseerde met de NVTZ thematische bijeenkomsten op het vlak van 'Zorg, Wonen en Welzijn'. Deze inspiratiesessies gaan over drie kwetbare doelgroepen: "mensen met verward gedrag", "eenzaamheid en ouderen" en "mensen met schulden." Het laatste onderwerp is besproken in een inspiratiesessie op 28 maart jl. Wat de rol van de RvC of RvT in het oplossen van de problematiek rond verwarde mensen, eenzaamheid en problematische schulden? Hoe kunnen de toezichthouders vanuit de bedoeling van de corporatie bijdragen aan de doelstelling van een leefbare buurt?
Impressies en reflectie bij deze bijeenkomst

Themabijeenkomst netwerksamenwerking wonen, welzijn, zorg op 25 september 2018
Vergrijzing is een dominante trend in onze samenleving. Waardig ouder worden staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel ouderen zijn vitaal, zij vinden op eigen kracht hun weg en kunnen zelfstandig wonen. Mede door de dubbele vergrijzing, de toename van 80- en 90-plussers, is er ook een groep van ouderen die wel zelfstandig kan wonen, mits er voldoende ondersteuning is. Om de gewenste producten en diensten televeren is netwerksamenwerking van meerdere organisaties nodig. Op 25 september 2018 werd in Leiden een inspiratiebijeenkomst georganiseerd.
Bekijk hier het verslag van GenP Governance (pdf) en de presentatie van de gemeente Leiden (powerpoint). Een impressie op film bekijkt u hier.

Andere initiatieven rond Wonen en zorg

In Amsterdam werken de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties samen om kwetsbare burgers zelfstandig te laten wonen in de wijk. Een eigen woonplek met begeleiding op maat zijn belangrijke voorwaarden voor herstel en om mee te kunnen doen in de samenleving. Om hier samen invulling aan te geven zijn praktische werkafspraken ontwikkeld. Lees meer over de 'Tien werkafspraken Thuis in de wijk; passend wonen met zorg op maat'.
---

Het aantal ouderen groeit in de komende jaren sterk. Dit vraagt om nieuwe woonvormen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. De 'handreiking geclusterde woonvormen' van Platform 31 biedt informatie over wat geclusterd wonen voor senioren is en wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het ontwikkelen van geclusterd wonen. Het helpt gemeenten en ontwikkelende partijen (markpartijen, corporaties, zorgaanbieders, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven van senioren) om keuzes te maken in de vormgeving van een specifiek project van geclusterd wonen voor senioren.
Ga naar Platform31 en download de handreiking

Meer informatie en interessante links


Veel gezocht