Diversiteit

Diversiteit is een belangrijk thema voor de RvC. Naast zijn toezichthoudende rol wordt van de RvC reflectie verwacht en het vermogen de scope van het bestuur te verbreden. Jonge mensen, mensen uit diverse sectoren en met een verschillende achtergronden zijn daarom een verrijking. 

Bijeenkomst

De VTW organiseert op 10 april een bijeenkomst voor genodigde leden en de top zes van de veelgevraagde searchbureaus deel aan de bijeenkomst. Hoe is het gesteld met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de Nederlandse boardrooms? Toezicht houden in een complexe sector vraagt om een brede blik en verschillende perspectieven in de raad. Toch staan we op het gebied van diversiteit (qua multiculturele achtergrond, functie, gender, leeftijd en persoonlijkheid) nog lang niet daar waar we willen of wensen te staan. We gaan met elkaar in dialoog, we gaan op zoek naar oplossingen en oplossingsrichtingen, om samen te komen tot een Actieagenda Diversiteit. Kijk hier.

Meer lezen en zien

Uit het ledentevredenheidsonderzoek onder VTW-leden in 2019 werd duidelijk dat onze leden diversiteit een belangijk thema vinden. De VTW heeft daarom in 2020 Berenschot opdracht gegeven een 'verkennend onderzoek naar het stimuleren van diversiteit in RvC’s in de woningcorporatiesector' uit te voeren. Omdat het thema diversiteit heel breed is, spitst het onderzoek zich toe op drie aspecten: leeftijd / ervaringsjaren; man-vrouwverhouding; en etnische achtergrond. De vraag is hoe meer diversiteit gerealiseerd kan worden in het toezicht van de corporatiesector. 

Aandacht voor diversiteit
Het onderzoek van Berenschot (2020) beveelt een aantal actielijnen aan, voor de VTW, voor RvC's en specifiek voor voorzitters van RvC's. De VTW werkt dit nader uit in ons beleid voor de komende jaren.

Beluister hier de podcast Van kennis naar praktijk over diversiteit met als gasten Anke van Rossum & Marlies Slingerland (Berenschot) en Esther Stomphorst (lid RvC De Key en partner Whyz Executive Search

Lees hier het rapport van Berenschot in opdracht van de VTW 

Bekijk hier de presentatie van Berenschot in de ALV van november 2020

Genderdiversiteit bij de VTW
Sinds de oprichting van de VTW in 2002 is een duidelijk stijgende lijn waarneembaar in diversiteit wat betreft man/vrouw verhoudingen in het ledenbestand. Waar in 2005 de verhouding in het ledenbestand 82% mannen en 18% vrouwen is, is dit in 2019 66% mannen en 34% vrouwen. In april 2021 is opnieuw gemeten en is de verhouding 61,7% mannen en 38,3% vrouwen. 

Hans Geurts over genderdiversiteit en de VTW.

Acties van de Rijksoverheid
In januari 2021 heeft minister Van Engelshoven (D66), die over diversiteit gaat, het rapport 'Sturing en beleid voor evenredige vertegenwoordiging v/m in de (semi-)publieke top' van de Adviesgroep Vinkenburg naar de Tweede Kamer gestuurd. De Adviesgroep adviseert een "streefcijfer van tenminste 30%  of één derde vrouwen en mannen in de top van de instellingen en haar gremia voor bestuur en toezicht. We nodigen en dagen de sector daarbij uit te streven naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (50/50), waarbij in de ruimte die er nog bestaat tussen 30 procent en 50/50 expliciet dient te worden gestreefd naar een betere vertegenwoordiging van mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond."

Meer informatie

Diversiteit in de RvC - meer vrouwen en nieuwe ontwikkelingen (VTW Nieuwsbrief, april 2021)

Publicatie 'Het ligt eigenlijk voor de hand' (NVTZ, maart 2021)

Kamerbrief minister Van Engelshoven over Adviesgroep Vinkenburg (Ministerie OCW, januari 2021)

Rapport 'Sturing en beleid voor evenredige vertegenwoordiging v/m in de (semi-)publieke top' (Adviesgroep Vinkenburg, december 2020)

'Een goed functionerend team is een divers team' (VTW.nl, december 2020)

Uitkomsten onderzoek diversiteit gepresenteerd in ALV (VTW Nieuwsbrief, november 2020)

Hoedt u voor meer van hetzelfde... diversiteit: gewoon regelen (VTW Nieuwsbrief, oktober 2020)

 


Veel gezocht