PE-systeem: Q&A

Wat betekent de PE-lidmaatschapseis voor mij?

U besteedt als corporatiecommissaris een minimaal aantal uren per kalenderjaar aan permanente educatie. Dit is gericht op de ontwikkeling van competenties en/of vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor u als corporatiecommissaris.

U registreert de PE-activiteiten en de PE-punten uiterlijk 31 december in het online PE-registratiesysteem van de VTW.

De in het verslagjaar behaalde PE-punten worden vermeld in het RvC-jaarverslag.

Hoeveel PE-punten moet ik behalen?

Bent u in een kalenderjaar een volledig jaar commissaris dan moet u minimaal 5 PE-punten behalen. Bent u in een kalenderjaar minder dan 12 maanden lang commissaris, dan wordt het minimum aantal PE-punten naar rato vastgesteld. Zie onderstaande tabel. 

Hierbij staat één (vol contact) uur PE gelijk aan één PE punt en vindt afronding plaats naar beneden op het gehele getal.

Minimum aantal PE-punten o.b.v. Ingangsmaand benoeming 

Ingangsmaand benoeming       
 PE-norm 
Januari  5
Februari/Maart  4
April/Mei  3
Juni/Juli/Augustus   2
September/Oktober  1
November/December  0


Minimum aantal PE-punten o.b.v. Aantal maanden commissaris

Aantal maanden commissaris    PE-norm 
1-2 0
3-4 1
5-7 2
8-9 3
10-11 4
12 5


Als ik meer PE-punten behaal dan het minimum aantal, kan ik deze dan meenemen naar volgend jaar?

Als u in een kalenderjaar meer PE-punten behaalt dan de voor u geldende PE-norm, kunt u de overige punten - tot een maximum van 5 - meenemen naar het volgend jaar. 

Voorbeeld: U bent in april 2024 benoemd tot commissaris en moet in 2024 minimaal 3 PE-punten halen. U volgt in mei 2024 de Leergang “De nieuwe commissaris” en behaalt 10 PE-punten. U heeft dan 7 punten meer behaald dan minimaal nodig en kunt 5 PE-punten van 2024 meenemen naar 2025. 

Welke PE-activiteiten komen in aanmerking voor PE-punten?

PE-activiteiten (zoals: congres, cursus, leergang, lezing, masterclass, seminar, symposium, themabijeenkomst, workshop e.d.) gericht op de ontwikkeling van competenties en/of vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor u als corporatiecommissaris, komen in aanmerking voor PE-punten mits wordt voldaan aan de voorwaarde dat er een duidelijke beschrijving is van de doelgroep, de leerdoelen en het programma.

Dit betekent dat als een RvC gezamenlijk een PE-activiteit volgt die voldoet aan bovengenoemde voorwaarde, deze ook in aanmerking komt voor PE-punten. NB Uitzondering hierop zijn gezamenlijke RvC-activiteiten die geacht worden deel uit te maken van de reguliere taak van een RvC, bijvoorbeeld een RvC-zelfevaluatie, een ‘heidag’ of een strategiedag waarin al dan niet met behulp van een al dan niet geaccrediteerde of gecertifieerde facilitator wordt gereflecteerd of vooruit wordt gekeken. 

Voor sommige PE-activiteiten gelden andere voorwaarden voor toekenning van PE-punten. Zo komt deelname aan een coachingstraject alleen in aanmerking voor PE-punten als u kiest voor een gecertificeerde of geregistreerde coach. Ook deelname aan intervisie en een peer review, en het begeleiden van een kruislingse zelfevaluatie, komen alleen in aanmerking voor PE-punten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voor PE-activiteiten die u vindt onder het PE-aanbod op de VTW-website geldt, dat deze in aanmerking komen voor PE-punten. De VTW geeft hiermee geen oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van deze PE-activiteiten. Ook PE-activiteiten die niet worden aangeboden via PE-aanbod op de VTW-website kunnen in aanmerking komen voor PE-punten als wordt voldaan aan de voorwaarden.

Hoeveel PE-punten is een PE-activiteit waard?

De hoofdregel is dat 1 vol contactuur van een PE-activiteit een waarde heeft van 1 PE-punt. Voorbereiding, reistijd, pauze en netwerken tellen niet mee en afronding vindt plaats naar beneden op het gehele getal. Heeft u bijvoorbeeld deelgenomen aan een bijeenkomst over Betaalbaarheid die drie uur duurde, inclusief dertig minuten pauze, dan mag u 2 PE-punten registreren in het online PE-registratiesysteem van de VTW.

Uitzondering op deze hoofdregel is als de PE-activiteit is geaccrediteerd door andere beroepsorganisaties (zoals de NBA of de NOvA) of accreditatieorganisaties (zoals de NVAO). In dat geval geldt het aantal PE-punten dat door de accrediterende organisatie is toegekend. Bekijk hier het niet limitatieve overzicht van accrediterende organisaties.

Voorbeeld: U volgt het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bij de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). De ESAA is door de NBA erkend als onderwijsinstelling en ESAA mag daarom voor het betreffende programma 60 NBA PE-punten toekennen. U kunt dan als corporatiecommissaris ook 60 PE-punten registreren.
Voorbeeld:  U volgt de online cursus Jaarrekening lezen bi jPO-online. PO-online is door de NOvA erkend als onderwijsinstelling en PO-online mag daarom voor de cursus 2 NOvA PE-punten geven. U kunt dan als corporatiecommissaris ook 2 PE-punten registreren.

Als ik voor mijn commissariaat in een andere sector deelneem aan een PE-activiteit, kan ik hiervoor dan ook PE-punten registreren?

Dat mag, als de PE-activiteit relevant is voor u als corporatiecommissaris. Is de PE-activiteit branche-specifiek dan telt deze niet mee.

Voorbeeld: Heeft u als onderwijscommissaris de opleiding Governance-aspecten van toezicht gevolgd bij de VTOI, dan kunt u hiervoor als VTW-lid PE-punten registreren. Dit is niet zo als u als zorgcommissaris een workshop heeft gevolgd over het Nederlandse zorgstelsel.

Als ik voor de uitoefening van mijn beroep als accountant, jurist of mediator e.d. deelneem aan een PE-activiteit, kan ik hiervoor dan ook PE-punten registreren?

Dat mag, als de PE-activiteit relevant is voor u als corporatiecommissaris.

Voorbeeld: Heeft u als accountant de cursus Boardroom dynamics: Governance 2.0 gevolgd bij de NBA, dan kunt u hiervoor als VTW-lid PE-punten registreren.

Gelden doceren en het verzorgen van trainingen ook als PE-activiteiten waarvoor ik PE-punten kan behalen?

Nee. Doceren en het verzorgen van trainingen kunnen een educatief aspect hebben. Dit is het geval indien geen sprake is van zodanige herhalingen dat het educatieve aspect vervalt. Om het PE-systeem niet te ingewikkeld te maken gelden doceren en het verzorgen van trainingen op dit moment niet als PE-activiteiten waarvoor PE-punten kunnen worden geregistreerd.

Geldt deelname aan een RvC-zelfevaluatie onder externe begeleiding ook als een PE-activiteit waarvoor ik PE-punten kan behalen?

Nee. Voor het begeleiden van een zogenaamde kruislingse RvC-zelfevaluatie (i.e. een zelfevaluatie van een RvC door een commissaris van een andere RvC in het kader van de pilot van de VTW) kunnen wel PE-punten worden geregistreerd, mits deze voldoet aan de voorwaarden voor toekenning PE-punten.

Wie betaalt de PE?

Van de corporatie wordt verwacht dat zij middelen ter beschikking stelt voor activiteiten op het gebied van permanente educatie van de RvC als team (bijvoorbeeld een incompany training) en van de individuele leden (bijvoorbeeld het volgen van een leergang, masterclass of coachingstraject e.d.).

Hierbij geldt dat van de RvC en de individuele leden de nodige redelijkheid verwacht mag worden en dat de RvC zijn plannen vooraf met het bestuur bespreekt. De kosten van permanente educatie van de individuele commissaris moeten vooraf door de RvC of door de voorzitter namens de RvC geaccordeerd worden.

Een jaarlijks opleidings- of deskundigheidsplan voor de RvC, mede gebaseerd op de uitkomst van de jaarlijkse zelfevaluatie, wordt sterk aangeraden. Hiermee kan op gestructureerde wijze worden gewerkt aan de deskundigheid, vaardigheden en het gedrag. Het plan beschrijft de in de RvC afgesproken richting van de ontwikkeling van de RvC en de individuele leden op deze drie elementen. De RvC stelt de inhoud vast, gaat er actief mee aan de slag en actualiseert het na verloop van tijd. Actualisering kan onder andere nodig zijn als de grootte of samenstelling van de RvC wijzigt, er een verandering is in de aard van de activiteiten die de corporatie uitvoert of de jaarlijkse zelfevaluatie van het functioneren van de RvC er toe noopt. 

RvC's en commissarissen kunnen het Ontwikkelkompas gebruiken om actief richting te geven aan hun ontwikkeling en educatie. 

Welke PE-activiteiten biedt de VTW aan?

In de VTW Academie biedt de VTW in samenwerking met Avicenna Academie voor Leiderschap een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties. U kunt deelnemen aan Inspiratiegroepen, de Leergang 'De nieuwe commissaris' en diverse Masterclasses.

Een actueel overzicht vindt u op de website van VTW Academie

Daarnaast biedt de VTW ook regionale en landelijke thema- en online informatiebijeenkomsten. Een actueel overzicht hiervan vindt u in de Agenda.

Krijg ik een deelnamecertificaat van VTW-bijeenkomsten?

Heeft u deelgenomen aan een bijeenkomst van de VTW Academie dan ontvangt u via Avicenna Academie voor Leiderschap een digitaal deelnamecertificaat met hierop de PE-punten die hiervoor gelden. U moet nog wel uw PE-punten registreren in het online registratiesysteem van de VTW. Zie onder.

Heeft u deelgenomen aan een andere VTW-bijeenkomst die in aanmerking komt voor PE-punten dan ontvangt u na deelname automatisch een deelnamecertificaat. U moet nog wel uw PE-punten registreren in het online registratiesysteem van de VTW. Zie onder.

Waar vind ik een overzicht van andere  PE-activiteiten en PE-aanbieders?

Op PE-aanbod vindt u een overzicht van PE-aanbieders en PE-activiteiten die worden aangeboden aan commissarissen bij woningcorporaties. De VTW publiceert hier behalve haar eigen PE-actviteiten, ook PE-activiteiten van andere PE-aanbieders. Dit overzicht is een service voor onze leden.

PE-activiteiten die u vindt op PE-aanbod komen in aanmerking voor PE-punten. De VTW geeft hiermee geen oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van deze PE-activiteiten.

Hoe kan ik mijn PE-punten registreren in het online PE-registratiesysteem?

Bent u nieuw als lid, activeer dan eerst uw Leden Login via https://leden.vtw.nl/register.

Heeft u uw Leden Login al geactiveerd, log dan in met het emailadres waarop u mail van de VTW ontvangt en uw wachtwoord. Weet u niet wat uw wachtwoord is, klik op Wachtwoord vergeten? en vul uw e-mailadres in. U ontvangt op dit emailadres een mail met een link om uw wachtwoord te resetten. Weet u niet met welk e-mailadres u moet inloggen, neem dan contact op met de VTW.

Klik op ‘PE-punten' in de paarse menubalk links en vervolgens op de gele knop 'PE punten toevoegen'. U kunt kiezen voor het handmatig PE punten toevoegen of voor automatisch PE punten toevoegen door een PE activiteit te selecteren. In het laatste geval worden de velden automatisch ingevuld. Dit is echter alleen mogelijk als de PE-activiteit op PE-aanbod staat of heeft gestaan.
Na het verversen van uw scherm (Ctrl+F5) vindt u uw opgave terug in 'PE punten', zowel onder ‘PE lidmaatschapseis’ als onder ‘Overzicht PE-punten’. 

Via de knop ‘PE-punten printen’ kunt u een overzicht printen van de door u geregistreerde PE-punten of opslaan als PDF. U kunt het overzicht ook exporteren naar Excel via ‘PE-punten exporteren’.

Wanneer kan ik uitstel of ontheffing krijgen?

U kunt het VTW-bestuur om uitstel of ontheffing vragen op grond van bijzondere gronden en omstandigheden. Dit doet u schriftelijk, vóór het verlopen van het betreffende kalenderjaar waarop het verzoek om uitstel of ontheffing betrekking heeft. Verzoeken worden alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen gehonoreerd.

Als u door uw eerdere of huidige functie beschikt over gevorderde kennis en beroepsvaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van governance of de corporatiebranche, kunt u op grond hiervan geen ontheffing verkrijgen. Dit geldt ook ten aanzien van competenties die u al heeft verworven.

Moet ik mijn PE ook verantwoorden in het RvC-jaarverslag?

Ja. De Governancecode woningcorporaties bepaalt in artikel 3.22 dat dat de in het verslagjaar behaalde PE-punten zowel worden vermeld in het online PE-registratiesysteem van de VTW én in het RvC-jaarverslag. De PE-commissie van de VTW heeft onderstaand format ontwikkelt dat hiervoor wordt aanbevolen.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de PE-lidmaatschapseis voldoe?

Voor de handhaving van de lidmaatschapseisen door bestuur is een interne procedure opgesteld die is gebaseerd op de statuten en het huishoudelijk reglement. Hierbij vindt op zorgvuldige wijze hoor en wederhoor plaats en kan het bestuur overgaan tot schorsing en zelfs royement. U heeft als lid recht om hiertegen beroep in te stellen bij de commissie van aanbeveling en beroep. Bekijk de interne procedure.


Veel gezocht