Belanghouders

De VTW is de beroepsvereniging voor intern toezichthouders in de corporatiesector. We werken waar nodig en mogelijk samen met andere belanghouders in de sector.

Aedes

Aedes is de landelijke branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. De meeste corporaties zijn bij Aedes aangesloten. Het kantoor van Aedes is gevestigd in Den Haag.

De VTW en Aedes werken samen op dossiers die zowel bestuurders als toezichthouders raken, bijvoorbeeld de Aedes benchmark en opdrachtgeverschap. Ook op het terrein van belangenbehartiging wordt samengewerkt als de standpunten overeenkomen. De VTW heeft een eigen rubriek in Aedes Magazine

Voor meer informatie: http://www.aedes.nl

Aw

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer.

Voor meer informatie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/themas/autoriteit-woningcorporaties

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW)
De Aw heeft een meldpunt waar vermoedens van een integriteitsschending gemeld kunnen worden.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/meldingen-vragen-en-klachten-over-woningcorporaties/meldpunt-integriteit-woningcorporaties

Het MIW is er ook voor een (dreigende) probleemsituatie met een Raad van Commissarissen of een ontoereikende liquiditeitsbuffer derivaten.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/meldingen-vragen-en-klachten-over-woningcorporaties

BZK/DG V&B

Het directoraat-generaal Volkshuisvesting en Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/organisatie/organogram/directoraat-generaal-volkshuisvesting-en-bouwen

De Vernieuwde Stad (DVS)

De Vernieuwde Stad is een platform van 27 grote, stedelijke en maatschappelijk betrokken woningcorporaties. De leden wisselen kennis en ervaring uit over vraagstukken en uitdagingen rondom het wonen in grote steden en vitale wijken. Het platform onderzoekt en agendeert onderwerpen die meer aandacht verdienen in het publieke debat.

Voor meer informatie: http://www.devernieuwdestad.nl

IPO

Het IPO (Interprovinciaal Overleg) behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in 'Den Haag' en 'Brussel'.

Voor meer informatie: www.ipo.nl 

MKW Platform voor woningcorporaties

Het MKW Platform vertegenwoordigt de kleine en middelgrote woningbouwcorporaties binnen Aedes. Dit zijn corporties tussen 100 en 5.000 Vhe. Het MKW Platform heeft binnen Aedes de ambitie om een goede en effectieve belangenbehartiging van middelgrote en kleine woningcorporaties te waarborgen. Dit met als uiteindelijke doel voor de MKW woningcorporaties herkenbare en toepasbare resultaten van de belangenbehartiging.
Sinds 2000 zijn steeds tussen 90 en 100 corporaties door het MKW Platform vertegenwoordigd om op deze manier hun krachten te bundelen binnen Aedes. 

Voor meer informatie: https://www.mkw-platform.nl

NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

Voor meer informatie: https://www.nba.nl

NVBW

De NVBW, Nederlandse Vereniging Bestuurders woningcorporaties, is de beroepsvereniging voor directeur-bestuurders in de corporatiesector. De NVBW is een zelfstandige vereniging en is middels een convenant verbonden aan Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, o.a. voor de afstemming van elkaars activiteiten. De vereniging telt circa 230 leden en stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen. Hiervoor worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een drietal masterclasses per jaar en een tweedaagse. Het is een netwerk waar corporatiebestuurders in een informele sfeer elkaar kunnen ontmoeten en kennis uit delen. Daarnaast behartigt de NVBW de belangen van de bestuurder als werknemer. 

Voor meer informatie: http://www.nvbw.nl

Toezichtnetwerk

Het netwerk van de verenigingen van zo'n 12.000 toezichthouders & commissarissen in: het bedrijfsleven (NCD), de coöperatieve sector (NCR), de corporatiesector (VTW), culturele sector (NVTC), goede doelen sector (ITGD), sector onderwijs & kinderopvang (VTOI-NVTK), de pensioensector (VITP) en de sector zorg & welzijn (NVTZ).

Voor meer informatie: https://toezichtnetwerk.nl

Visitatiestichting SVWN

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) Is de organisatie die de visitatiemethodiek 6.0 ontwikkelt en beheert en die toeziet op de kwaliteit van visitaties. SVWN draagt bij aan een betere volkshuisvesting en een betere samenleving, door visitaties die inzoomen op de maatschappelijke relaties en prestaties van woningcorporaties. 

Voor meer informatie: https://www.visitaties.nl

VNG

De Vereniging van Nederlande Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden.

Voor meer informatie: https://vng.nl

Woonbond

De Nederlandse Woonbond heeft als doel de (rechts)positie van huurders te verbeteren en richt zich daarvoor vooral op de landelijke overheid en de koepelorganisaties van verhuurders. De VTW werkt met de Woonbond samen, o.a. over de huurderscommissaris. Zo hebben we daarover een gezamenlijke publicatie uitgebracht.

Voor meer informatie: http://www.woonbond.nl

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het waarborgfonds voor de sociale woningbouw in Nederland. WSW borgt leningen van financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. Door borg (garant) te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties, zorgt het WSW ervoor dat corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt, tegen optimale voorwaarden. Het WSW beoordeelt daarnaast de risico's van woningcorporaties en van de sector als geheel.

Voor meer informatie: https://www.wsw.nl


Veel gezocht