G&B toets Aw

Op grond van artikel 25 lid 2 en artikel 30 lid 3 van de Woningwet is voorafgaand aan elke (her)benoeming van een bestuurder of commissaris bij een corporatie een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) nodig op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat.

De geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets is uitgewerkt in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en in beleidsregels waarin de Aw inzicht geeft in de inrichting en wijze van de toetsing. 

Een (her)benoeming zonder positieve zienswijze is nietig (wegens strijd met de statuten). De Aw kan bij een (her)benoeming zonder positieve zienswijze gebruik maken van haar sanctie-instrumentarium.

Meer informatie is te vinden op de website van de Aw.


Veel gezocht