Permanente Educatie

Interne toezichthouders bij woningcorporaties willen zich ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Zij zien hun toezichthouderschap als een vak, waarvoor ze zich regelmatig bijscholen om effectief te zijn en te blijven. Zowel in de in de praktijk van good governance als in de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting in het algemeen en de volkshuisvestelijke opgave van hun corporatie in het bijzonder. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden en taken als interne toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren.

Het PE-systeem, waarmee de ALV van de VTW op 18 november 2014 heeft ingestemd, kan in dat opzicht dan ook worden gezien als een formalisering van het feit dat VTW-leden hun eigen permanente educatie als corporatiecommissaris en die van hun RvC serieus nemen. Evaluatie van het PE-systeem heeft plaatsgevonden in 2018.  

Wat betekent het PE-systeem voor u als VTW-lid?

U besteedt als corporatiecommissaris minimaal 5 uren (dit zijn 5 PE-punten) per kalenderjaar aan permanente educatie. Dit is gericht op de ontwikkeling van competenties en/of vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor u als corporatiecommissaris.

U registreert de PE-activiteiten en de PE-punten uiterlijk 31 december in het online PE-registratiesysteem van de VTW. Dit doet u via de Leden Login op het besloten deel van de VTW-website.

Hierbij geldt als hoofdregel dat 1 vol contactuur een waarde heeft van 1 PE-punt. Voorbereiding, reistijd, pauze en netwerken tellen niet mee en afronding vindt plaats naar beneden op het hele getal. Voor PE-activiteiten die geaccrediteerd zijn of worden aangeboden door een geaccrediteerde aanbieder, geldt het aantal PE-punten dat door de accreditatieorganisatie is toegekend.

De in het verslagjaar behaalde PE punten worden vermeld in het RvC-jaarverslag.

Eigen verantwoordelijkheid

Uitgangspunt is dat u als commissaris zelf de verantwoordelijkheid draagt én neemt om op een goede manier invulling te geven aan uw eigen permanente educatie en die van uw RvC. Hiertoe gaan u en de voorzitter van de RvC periodiek met elkaar in gesprek over de vraag hoe u als individuele toezichthouder en als teamlid zal bijdragen aan effectief intern toezicht op de betreffende corporatie, wat u daarvoor inhoudelijk nodig heeft en wat u daarvoor aan PE gaat volgen.

RvC als team

Tevens bevordert de voorzitter dat de RvC tenminste eenmaal per jaar met elkaar in gesprek gaat over de ontwikkelbehoefte van de RvC als team, mede gelet op uitdagingen waar de corporatie mee te maken heeft. Een passend moment daarvoor kan de RvC-zelfevaluatie zijn.

De voorzitter van de RvC kan deze verantwoordelijkheid delegeren aan een ander lid van de RvC, bijvoorbeeld de voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Lees het interview met Maarten van de Donk en Lydia van Oudenaren van de Programmaraad VTW Academie 'Denk als team na over opleidingsplan'

Het Ontwikkelkompas biedt toezichthouders een handvat om in kaart brengen aan welke kennis of vaardigheden het (nog) ontbreekt en welke stappen nodig zijn. In dit instument wordt de PE vanuit vier perspectieven belicht: ik (de commissaris zelf), team (RvC als geheel), visie (van RvC op toezichthouden) en context (de corporatie en de omgeving). 

Grote keuzevrijheid

De RvC en de individuele leden hebben een grote vrijheid in de keuze van PE-activiteiten en PE-aanbieders.

Bij het bepalen van wenselijke PE-activiteiten kunnen mogelijk een richtsnoer zijn de competenties zoals die tot 2022 waren opgenomen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvestingen (BTIV), de kennisgebieden in de Geschiktheidsmatrix die gold tot 2022 en de aandachtsgebieden die de VTW heeft benoemd. 

Voorwaarden toekennen PE-punten

Deelname aan PE-activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van competenties en/of vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor de corporatiecommissaris komen in principe in aanmerking voor PE-punten.

Bij een PE-activiteit (congres, cursus, leergang, lezing, masterclass, seminar, symposium, themabijeenkomst, workshop e.d.) die via open inschrijving of incompany wordt aangeboden, geldt verder als minimale eis dat er een duidelijke beschrijving is van: de leerdoelen, de doelgroep en het programma.

Deelname aan een coachingstraject komt alleen in aanmerking voor PE-punten als u kiest voor een gecertificeerde of geregistreerde coach.

Ook deelname aan intervisie en een peer review, en het begeleiden van een kruislingse zelfevaluatie, komen alleen in aanmerking voor PE-punten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zie: voorwaarden voor toekennen PE-punten.

Permanente educatie is niet vrijblijvend

Het PE-systeem is zelfgestuurd en kent een grote keuzevrijheid maar is niet vrijblijvend. Het is van belang dat alle aangesloten leden voldoen aan de uitgangspunten die door de ALV zijn geaccordeerd en zich houden aan deze lidmaatschapseis. 

De PE-verplichting voor commissarissen (en bestuurders) is ook opgenomen als ‘pas toe bepaling’ in de Governancecode woningcorporaties, die tevens bepaalt dat de in het verslagjaar behaalde PE punten worden vermeld in het RvC-jaarverslag.

Vragen?

Zie PE-systeem Q&A voor antwoorden op vragen over PE.

PE-punten registreren

Klik hier om als VTW-lid uw PE-punten en gevolgde PE-activiteiten te registreren in het online PE-registratiesysteem van de VTW. 


Veel gezocht