Benoeming en termijn

Een commissaris wordt benoemd door de RvC voor ten hoogste vier jaar nadat de te benoemen commissaris een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft gekregen. Een commissaris kan meerdere malen worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid kan zijn van de RvC van dezelfde corporatie is ten hoogste acht jaar.

Herbenoeming na fusie
Voor een commissaris die voorafgaand aan de fusie zitting had in de RvC van de verdwijnende of verkrijgende rechtspersoon en die (na selectie op basis van de nieuwe profielschetsen) na de fusie zitting neemt in de RvC van de fusiecorporatie, is geen geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets met een positieve zienswijze nodig. Indien het een huurderscommissaris betreft geldt ook dat geen nieuwe bindende voordracht van de huurdersorganisatie vereist is.

Het vereiste van bindende voordracht geldt wél, indien één of meerdere nieuwe huurderscommissarissen worden benoemd. Ook is dan een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets met een positieve zienswijze nodig.

Zie artikel 30 Woningwet, leden 3 en 4.


Veel gezocht