Zelfevaluatie RvC

VTW Zelfevaluatie Online

"De VTW Zelfevaluatie Online is een goed stuk gereedschap. Vooral bij de voorbereiding van de zelfevaluatie zonder externe begeleiding, werkt het goed. De prima rapportage die onmiddellijk na de sluitingsdatum wordt ontvangen, heeft meerwaarde ten opzichte van de klassieke vragenlijstjes. Bij Dudok Wonen ging het gesprek vooral over de antwoorden op de open vragen naar verbeterpunten bij de verschillende thema's."
      - Willem van Leeuwen, voorzitter RvC Dudok Wonen

“De VTW Zelfevaluatie Online is goed bevallen als voorbereiding voor onze zelfevaluatie zonder begeleiding. De online survey met een compacte vragenlijst werkt praktisch. De rapportages met referentiekader geven snel inzicht en bieden een goed handvat voor het gesprek. De RvC van Ymere heeft via deze tool de zelfevaluatie samen met de nieuwe statutaire directie gedaan. Het rapport met de antwoorden op de open vragen levert aanvullende en nuttige informatie op waarmee de bespreek- en verbeterpunten nader geaccentueerd konden worden.”
     - Karin de Graaf, vicevoorzitter RvC Ymere

De VTW biedt leden de mogelijkheid om gebruik te maken van Zelfevaluatie Online. Dit is een speciaal voor VTW ontwikkelde en aan de sector aangepaste tool die uw RvC kan gebruiken bij uw jaarlijkse zelfevaluatie. Het is een online survey met circa 60 governance-proof vragen. In een oogopslag ziet u de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog over de effectiviteit van uw raad. De rapportage is inclusief een benchmark, waarmee u zichzelf kan vergelijken met de resultaten uit meer dan 1.500 eerder ingevulde surveys.

Voordelen

 • Effectief (governance-proof, compacte vragenlijst, snel inzicht)
 • Efficiënt (geheel online, ontzorgd proces, korte doorlooptijd)
 • Veilig (unieke inlog, beveiligde server, anonimiteit verzekerd)
 • Benchmark (heldere rapportages, benchmarkresultaten, vergelijken)
 • Begeleiding (optioneel) (externe adviseur, gespreksvoering, aanbevelingen)
 • Quick wins (verhelderend, verdiepend, verbeterpunten)

Van aanvraag tot rapportage volledig online
Uw actie:

 • Geef alle deelnemers op met hun emailadres
 • Kies startdatum survey
 • Bepaal de sluitdatum (ca. 10 dagen na de start)

Zelfevaluatie Online verzorgt:

 • Uitnodigingen, reminders en sluiting van de survey
 • Persoonlijke rapportage voor alle deelnemers
 • Geanonimiseerde rapportage voor de voorzitter
 • Gegarandeerde privacy en anonimiteit

Direct naar de Zelfevaluatie Online voor VTW leden

Bekijk de voorbeeld rapportage Zelfevaluatie Online voor VTW leden

Veelgestelde vragen over Zelfevaluatie Online voor VTW leden

- - - 

Algemene informatie over de RvC-zelfevaluatie

In de Woningwet is sinds 2015 een bepaling over de evaluatie van het functioneren van de RvC opgenomen. Artikel 30 lid 11 Woningwet bepaalt dat de statuten voorschriften bevatten over jaarlijkse zelfevaluatie; deze moet eens per twee jaar onder externe begeleiding plaatsvinden.

In de Governancecode 2020 staat over de zelfevaluatie in bepaling 3.24 het volgende: 

"De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen In de van effectiviteit) en dat van individuele leden van de RvC. Eens per twee jaar doet de RvC dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt over het functioneren en de ontwikkeling van (leden van) de raad. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en open geest heeft, wat de invloed is van de besluiten van de RvC en hoe in het functioneren durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan bod komt. Ook de onderlinge samenwerking in de RvC en relatie tot het bestuur is onderwerp van de evaluatie."

Een behoorlijk functioneren van bestuur en toezicht vereist dat het functioneren regelmatig wordt geëvalueerd. Het is belangrijk dat besturen en Raden van Commissarissen dit serieus nemen. In een jaarlijkse interne zelfevaluatie  is het maar al te eenvoudig moeilijke vragen over het onderlinge functioneren uit de weg te gaan en te constateren dat het allemaal wel zo'n beetje loopt.

Zelfevaluatie is breder dan alleen de evaluatie van het functioneren van de commissarissen onderling en individueel. Het gaat ook om de interactie met de bestuurder en de relatie met de omgeving. Bij de interactie met de bestuurder gaat het met name om de verschillende rollen die commissarissen en bestuurder ten opzichte van elkaar hebben te spelen, welk feitelijk gedrag van de bestuurder en de commissarissen daarbij wenselijk is en welk gedrag in de praktijk wordt waargenomen. Bij de relatie met de omgeving gaat het om de wijze waarop de Raad van Commissarissen en de bestuurder verantwoording afleggen jegens belanghebbenden en of de beelden en verwachtingen van belanghebbenden aansluiten bij die van bestuurder en commissarissen. 

Begeleiding door externe deskundige

Regelmatige begeleiding van de evaluatie door een externe deskundige vermindert de vrijblijvendheid van de zelfevaluatie. Begeleiding door een externe deskundige kan het ook makkelijker maken gevoelige aangelegenheden bespreekbaar te maken. Tenslotte kan begeleiding door een externe deskundige bijdragen aan een zekere objectivering van bevindingen van de zelfevaluatie. De commissie bepleit daarom dat tenminste om het jaar een evaluatie wordt begeleid door een externe deskundige.

Klik hier voor een overzicht van mogelijke externe begeleiders.

Handvatten voor de RvC- zelfevaluatie

De ledencommissie Zelfevaluatie heeft zich gebogen over het vraagstuk van de zelfevaluatie en hoe deze in de praktijk werkt. De zelfevaluatie van de RvC is steeds belangrijker geworden voor de verdere professionalisering van het intern toezicht. Zelfevaluatie is ook steeds meer zelfreflectie, zowel individueel als voor de hele raad.

Eén van de aanbevelingen van de commissie was de publicatie over zelfevaluatie uit 2011 geheel te herzien. Dit is in 2017 gebeurd. De handreiking Professionaliseren door zelfreflectie - geschreven door Hildegard Pelzer (Governance Support) - biedt u handvatten voor de RvC-zelfevaluatie. In de handreiking is ook is een link gelegd met de verplichting tot permanente educatie en hoe deze in het kader van de zelfevaluatie ingezet kan worden.


Veel gezocht