Commissie Governancecode

Commissie Governancecode Woningcorporaties

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties (hierna: Commissie) is ingesteld door Aedes en de VTW om toe te zien op naleving van de afgesproken normen in de Governancecode woningcorporaties. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de code.

Wat is de opdracht van de Commissie?

De opdracht en werkwijze van de Commissie en de benoeming van de commissieleden staat in het Reglement Commissie Governancecode Woningcorporaties (hierna: het Reglement).

De Commissie spreekt zich uit over een klacht of een toetsingsverzoek (individueel of van algemene aard) in een uitspraak of een advies. Ook kan de Commissie gevraag of ongevraagd de besturen van Aedes en de VTW adviseren over wijzigingen van de Governancecode Woningcorporaties of het Reglement van de Commissie.

De leden van de Commissie worden benoemd door het bestuur van Aedes en het bestuur van de VTW tezamen. De Commissie werkt onafhankelijk, zonder last en ruggespraak, en de uitspraken van de Commissie zijn bindend.

Waarvoor kunt u bij de Commissie terecht?

De Commissie behandelt klachten en toetsingsverzoeken en doet daar uitspraken over.

Klacht
Een belanghebbende (zoals een huurder of een woningzoekende) kan een klacht indienen over het handelen of nalaten van een woningcorporatie. De Commissie toetst de klacht aan de Governancecode en doet daar schriftelijk uitspraak over. In haar uitspraak kan de Commissie een aanbeveling doen over het handelen of nalaten van partijen. De Commissie stuurt haar schriftelijke uitspraak naar beide partijen. Uitspraken van de Commissie Governancecode naar aanleiding van een klacht zijn openbaar.

De klacht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om door de Commissie te worden behandeld. Wil je daarover meer weten, lees dan het artikel Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Lees de Privacyverklaring Commissie.

Toetsingsverzoek (individueel of algemeen)
Een woningcorporatie kan een individueel toetsingsverzoek indienen over haar eigen beleid of over een (voorgenomen) activiteit. De Commissie toetst of het beleid of de activiteit voldoet aan de Governancecode en doet daar een uitspraak over of geeft advies.

Het bestuur van Aedes of VTW kan een toetsingsverzoek van algemene aard indienen. De Commissie toetst het verzoek aan de Governancecode en/of geeft een uitleg van bepaalde onderdelen van de code. Dit kan in de vorm van een uitspraak of advies.

Een toetsingsverzoek moet worden ingediend volgens de eisen van artikel 11 uit het Reglement van de Commissie. Het Reglement bepaalt ook wanneer een toetsingsverzoek ontvankelijk is (artikel 12), hoe de procedure bij de Commissie verloopt (artikel 15) en op welke manier de Commissie uitspraak doet (artikel 16) of een advies uitbrengt (artikel 17).

Wie zitten er in de Commissie?

De Commissie Governancecode Woningcorporaties is als volgt samengesteld:

  • de heer mr. dr. E. (Eric) Helder (voorzitter)
  • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen
  • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink
  • mevrouw mr. D.H.R.M. (Danielle) Rethmeier-Marres (plaatsvervangend lid)

Jaarverslagen Commissie

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018 

Hoe is de Commissie bereikbaar?

De Commissie Governancecode is te bereiken op onderstaand adres:
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
Telefoon: 088 233 37 15
E-mail: commissiegovernancecode@aedes.nl


Veel gezocht