Commissie

Commissie Governancecode Woningcorporaties

Aedes en VTW hebben een onafhankelijke Commissie ingesteld die tot taak heeft aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de Governancecode woningcorporaties: de Commissie Governancecode Woningcorporaties (hierna: de Commissie).

De opdracht van de Commissie en de benoeming van de commissieleden is vastgelegd in het Reglement Commissie Governancecode Woningcorporaties (hierna: het Reglement). Het reglement is op voordracht van de besturen van Aedes en VTW vastgesteld door het congres van Aedes en de algemene vergadering van VTW. De leden van de Commissie worden benoemd door het bestuur van Aedes en het bestuur van de VTW tezamen. De commissie werkt onafhankelijk, zonder last en ruggespraak, en de uitspraken van de Commissie zijn bindend.

Indien een woningcorporatie niet voldoet aan de Governancecode woningcorporaties kan iedereen die daar een redelijk en direct belang bij heeft, een klacht indienen bij de Commissie.

Waarvoor kunt u bij de Commissie terecht?

De Commissie behandelt toetsingsverzoeken en klachten en doet daar uitspraken over. In drie bepaalde gevallen doet de Commissie uitspraak:

  1. Een woningcorporatie kan een individueel toetsingsverzoek indienen over haar eigen beleid of over een (voorgenomen) activiteit. De Commissie toetst of het beleid of de activiteit voldoet aan de Code.
  2. Het bestuur van Aedes of VTW kan een toetsingsverzoek van algemene aard indienen. De Commissie toetst het verzoek aan de Code en/of geeft een uitleg van bepaalde onderdelen van de Code.
  3. Een belanghebbende kan een klacht over het handelen van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Code en doet daar uitspraak over. De klacht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om inhoudelijk behandeld te worden.

Klacht indienen

Zie hiervoor de website van Aedes.

Toetsingsverzoek indienen

Een individueel of algemeen toetsingsverzoek moet worden ingediend volgens de eisen van artikel 11 uit het Reglement van de Commissie. Het Reglement bepaalt tevens wanneer een toetsingsverzoek ontvankelijk is (artikel 12), hoe de procedure bij de Commissie verloopt (artikel 13) en op welke wijze de Commissie uitspraak doet (artikel 14).

De samenstelling van de Commissie

De Commissie is als volgt samengesteld:

  • de heer mr. dr. E. (Eric) Helder (voorzitter)
  • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen (vicevoorzitter)
  • mevrouw mr. D.H.R.M. (Danielle) Rethmeier-Marres (plaatsvervangend lid)
  • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink (lid)

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018 

Uitspraken van de Commissie Governancecode Woningcorporaties

De uitspraak van de Commissie 

De Commissie beoordeelt in beginsel niet de inhoud van de klacht als zodanig, maar spreekt zich uit over de vraag of een corporatie zich heeft gehouden aan de gedragscode voor woningcorporaties: de Governancecode.

De Commissie doet schriftelijk uitspraak. De klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Ook kan de Commissie in haar uitspraak een aanbeveling doen over het handelen of nalaten van partijen. De schriftelijke uitspraak wordt naar beide partijen gestuurd. Uitspraken van de Commissie naar aanleiding van een klacht zijn openbaar.

Privacyverklaring


Veel gezocht