Politiek nieuwsoverzicht 13 maart 2023

13-03-2023 14:29

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: stemmingen moties Woningbouwopgave en koopsector, Wet goed verhuurderschap aangenomen door Tweede Kamer, minister De Jonge presenteert eerste woondeals, kritiek corporatiesector op woondeals, Eerste Kamer stemt over Omgevingswet.

Stemmingen moties Woningbouwopgave en koopsector
Bij de stemmingen over de moties naar aanleiding van het debat Woningbouwopgave en koopsector zijn de moties die 'oordeel Kamer' kregen allemaal aangenomen en de door minister De Jonge ontraden moties allemaal verworpen. Grote verrassingen zaten er daarom niet bij. De aangenomen moties waren veelal door De Jonge al min of meer toegezegd tijdens het commissiedebat. Over de motie van de VVD (lid Peter de Groot,  motienr. 1008) had De Jonge wel aangegeven dat binnen een maand krap zou zijn. De minister wil in het voorjaar met een plan komen hoe hij de woningbouw door de dip heen wil helpen.

Wet goed verhuurderschap aangenomen door Tweede Kamer
Het wetsvoorstel Wet goed verhuurderschap is afgelopen week met ruime meerderheid aangenomen. Ook hier volgde de Kamer zowel in het geval van de amendementen als de moties het oordeel van De Jonge. Een belangrijk nieuw punt is dat een laat ingediend amendement van DENK (43) om de waarborgsom aan regels te binden door De Jonge werd omarmd en aangenomen. Eerder had de minister al steun uitgesproken voor het amendement (21) om servicekosten aan banden te leggen. Het voorstel van het CDA (amendement 15) om woningcorporaties uit te sluiten van de wet werd zoals verwacht verworpen. Ook het voorstel van de PvdA (motie 32) om te komen tot een algemene vergunningplicht haalde het niet.

Woondeals
Minister De Jonge heeft met diverse provincies woondeals afgesloten. In de provincie Gelderland zijn zes woondeals gepresenteerd en deze moeten tot 2030 104.000 nieuwe woningen opleveren. In Noord- Brabant zijn afspraken gemaakt voor 130.600 woningen en in Limburg voor 26.550 woningen. De woondeals zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten, marktpartijen en corporaties.

  • Persbericht: Woondeals voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland
  • Persbericht: Woondeals voor 130.600 nieuwe woningen in Noord-Brabant
  • Persbericht: Partijen tekenen Woondeal Limburg voor de bouw van 26.550 woningen

Kritiek corporatiesector op woondeals
Vanuit de corporatiesector klinkt kritiek op de woondeals, zo berichtten de NOS en Trouw afgelopen week. Zo zouden veel plannen te zacht zijn en ontbreekt het aan bouwlocaties. Ook dringen de corporaties aan op harde afspraken over de eis van 30 procent sociale huur, voldoende beschikbaarheid van het energienet, stikstofruimte en geluidsoverlast. Ook wordt gevreesd voor vertraging door hogere bouwkosten.

  • Artikel NOS: Corporaties kritisch over regionale woondeals

Omgevingswet
Dinsdag moet duidelijk worden of er na jaren debat en diverse malen uitstel steun komt voor invoering van de Omgevingswet. Deze kolos van een wet wordt al jaren geplaagd door tegenvallers, met name rondom het omvangrijke ICT-systeem. Afgelopen week was tijdens het debat in de Eerste Kamer nog altijd de twijfel voelbaar of invoering per 1 januari 2024 wel verantwoord is. Onder andere de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft grote zorgen of het digitale stelsel voor burgers wel bruikbaar is.

In een schriftelijke reactie op het position paper van de Raad van State licht De Jonge welke stappen er worden gezet om het digitale systeem verder te verbeteren zodat een en ander beter inzichtelijk wordt.

  • Kamerbrief: Reactie op het verzoek van de Eerste Kamer, gedaan tijdens het debat van 7 maart, over een reactie op de position paper van de RvS - inwerkingtreding Omgevingswet DSO 

- - - 

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt door de VTW in samenwerking met 1848.nl.


Terug naar overzicht

Veel gezocht