Werkgeversrol

In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:

  1. bepalen van de omvang en de vormgeving van de topstructuur;
  2. het werven, selecteren en benoemen van het bestuur;
  3. vaststellen van de beloning van het bestuur;
  4. jaarlijks beoordelen van het functioneren van het bestuur op basis van de resultaten van de prestatieafspraken;
  5. het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van het bestuur;
  6. het schorsen en ontslaan van het bestuur;
  7. (bewust nadenken over) de opvolging;
  8. zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur bij tussentijds ontslag.

Governance in relatie tot de werkgeversrol van de RvC

Een goede invulling van de werkgeversrol vraagt permanent de aandacht van de RvC. Het begint met het zoeken van de juiste bestuurder. De bestuurder moet de juiste man/vrouw zijn voor de specifieke corporatie en ‘fit’ en ‘proper’ zijn conform de Woningwet en de hierop gebaseerde regelgeving. Als de RvC de juiste bestuurder voor de functie weet te selecteren en zijn rol als werkgever goed vorm en inhoud geeft, kan het intern toezicht zijn rol volwaardig vervullen.

Bij de werkgeversrol gaat het om meer dan de formele rol van de RvC waar feitelijke regels voor bestaan en de ‘harde’ kant van het functioneren van de bestuurder. Het gaat ook om minder gemakkelijk ‘smart’ te maken, ‘softe’ aspecten van het functioneren die appelleren aan de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van de bestuurder. En het gaat om de relatie tussen de RvC en de bestuurder. Hoe is de verhouding tussen beiden en hoe wordt de relatie ingevuld? Is er vertrouwen en consensus of heerst er wantrouwen?

De pers en andere belanghebbenden bij woningcorporaties hebben zich de laatste jaren, mede door een aantal integriteitskwesties, wel eens afgevraagd of en in hoeverre de RvC echt heeft gehandeld als werkgever van de bestuurder, dan wel dat de bestuurder zelf die rol heeft kunnen nemen. De vraag is aan de orde of de bestuurder soms niet te veel vrij spel heeft gekregen. Het is goed als vooral de RvC, maar ook de bestuurder zelf, zich periodiek deze vraag stelt.


Veel gezocht