Commissies

Commissie Governancecode Woningcorporaties

De door VTW en Aedes ingestelde onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties ziet toe op naleving van de Governancecode woningcorporaties en doet conform haar reglement op verzoek uitspraak op klachten en vragen over toepassing van de Governancecode. De Commissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de besturen van Aedes en VTW. Indien de Commissie van oordeel is dat door het bestuur of de RvT van een corporatie de Governancecode wordt overtreden, nemen de besturen van Aedes of VTW ieder afzonderlijk een besluit over mogelijke sancties. Sancties kunnen variëren van publicatie (‘naming and shaming’) tot het uiteindelijk ontnemen van het lidmaatschap.

Meer informatie over de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

De Commissie Governancecode is als volgt samengesteld:

  • de heer mr. dr. E. (Eric) Helder (voorzitter)
  • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen (vicevoorzitter)
  • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink (lid)
  • mevrouw mr. D.H.R.M. (Danielle) Rethmeier-Marres (plaatsvervangend lid)

Commissie van aanbeveling en beroep

De kandidaatstelling en verdere procedure van de (her)benoeming van bestuursleden loopt geheel via de commissie van aanbeveling en beroep. Daarnaast fungeert de commissie als beroepscommissie van de vereniging. 

De instelling en taken van de commissie van aanbeveling en beroep zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de commissie worden gekozen uit de leden van de vereniging. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

De leden van de commissie van aanbeveling en beroep worden telkens voor een periode van vier jaren door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De commissie is als volgt samengesteld: 

  • Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink (voorzitter), benoemd in tweede termijn per 23-06-2020, Lid RvC Ons Huis, Omnia Wonen en Volkshuisvesting Arnhem
  • Harold Willems (lid), benoemd in tweede termijn per 24-11-2020; Lid RvC Oost West Wonen en Poort6
  • Fred Sterk (lid), benoemd in tweede termijn per 11-2024; Lid RvC De Woonmensen en Salland Wonen.

Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink, Harold Willems en Fred Sterk

Financiële commissie

De financiële commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van de rechtmatigheid en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

De instelling en taken van de financiële commissie zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de commissie worden gekozen uit de leden van de vereniging. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

De leden van de financiële commissie worden telkens voor een periode van vier jaren door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De commissie is als volgt samengesteld:

  • André van Vliet, benoemd in eerste termijn per 23-11-2021, komt in aanmerking voor herbenoeming per 12-2025, tweede termijn loopt af per 12-2029; Lid RvC Havensteder
  • Stefan de Zeeuw, benoemd in eerste termijn per 23-11-2021, komt in aanmerking voor herbenoeming per 12-2025, tweede termijn loopt af per 12-2029; Lid RvC/voorzitter Auditcommissie Zeeuwland en Lid RvC Woningbouwvereniging Heerjansdam. 
  • Peter Fransman, benoemd in eerste termijn per 20-06-2023, komt in aanmerking voor herbenoeming per 07-2027, tweede termijn loopt af per 07-2031; Lid RvC auditcommissie Hef Wonen.

Programmaraad

De VTW Academie heeft een programmaraad ingesteld voor de VTW Academie. De Programmaraad evalueert bestaande opleidingen en initieert en/of beoordeelt nieuwe opleidingen. Telkens wordt in de Programmaraad bekeken of er nieuwe thema’s zijn, waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Ook monitort de Programmaraad de kwaliteit van de opleidingen. De Programmaraad komt twee keer per jaar bijeen. VTW-leden in de Programmaraad ontvangen een vacatievergoeding.

Samenstelling Programmaraad VTW academie 

Naam In programmaraad namens Functie Aftredend
Maarten van de Donk VTW lid voorzitter 11-2026
Stefan Cloudt VTW lid lid  11-2024
Pim Ketelaars VTW lid lid 03-2027
Yvonne Leenen VTW lid lid 03-2027
Koos Parie VTW lid programmamanager VTW Academie  
Lydia van Oudenaren VTW bestuurslid lid  
Bronia Vermaas directeur VTW lid  
Frank Seine directeur Avicenna lid  
Andrea van der Sloot secretaresse VTW notulist  

Veel gezocht