WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT stelt een wettelijk maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogst leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector en bevat regels over het openbaar maken van de bezoldiging.

Woningcorporaties vallen in het strengste regime. Daarbij mag de bezoldiging niet uitstijgen boven een maximumnorm van 130 procent van een ministersalaris. Dit maximum is per 1 januari 2015 verlaagd naar 100 procent, via de Wet Verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2). Dit verlaagde maximum geldt voor de corporatiesector eerst per 1 januari 2016.

U kunt de WNT hier bekijken.

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

Met ingang van 1 januari 2014 is de bezoldiging van topfunctionarissen bij woningcorporaties verder gemaximeerd door de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting, de zogeheten Blok-staffel of WNT-staffel. Deze staffel kent een klassenindeling op grond van het aantal verhuureenheden van de corporatie en de grootte van de gemeente waar het grootste deel van het woningbezit gelegen is.

Hieronder vindt u de regelingen over 2024 en de jaren ervoor:

 • De Regeling voor het kalenderjaar 2024 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren (4,2%). Het bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2024 € 233.000 bij een fulltime dienstverband.
 • De Regeling voor het kalenderjaar 2023 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren (2,9%). Het bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2023 € 223.000 bij een fulltime dienstverband.
 • De Regeling voor het kalenderjaar 2022 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren (3%). Het bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2022 € 216.000 bij een fulltime dienstverband.
 • De Regeling voor het kalenderjaar 2021 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren (3,8%). Het bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2021 € 209.000 bij een fulltime dienstverband.
 • De Regeling voor het kalenderjaar 2020 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren (3,2%). Het bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2020 € 201.000 bij een fulltime dienstverband.
 • De Regeling voor het kalenderjaar 2019 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. Het bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2019 € 194.000 bij een fulltime dienstverband.
 • De Regeling voor het kalenderjaar 2018 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. Het bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2018 (na een tussentijdse indexering) € 189.000 bij een fulltime dienstverband.
 • De Regeling voor het kalenderjaar 2017 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. Het bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2017 € 181.000.
  NB De jaarsalarissen in de Tabel met indicatieve bedragen bruto beloningen behorend bij bezoldigingsmaximum per klasse voor het jaar 2017 zoals opgenomen in de Regeling van 23 november 2016, zijn vanaf C te hoog a.g.v. rekenfouten. Bekijk hier de door Axyos berekende indicatieve bedragen bruto beloningen.
 • De Regeling voor het kalenderjaar 2016 is in november 2015 vastgesteld door de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op basis van het voorstel van de VTW en NVBW zijn de bovenste drie klassen H, I en J van de huidige staffel samengevoegd tot één klasse waarvoor het verlaagde bezoldigingsmaximum van de WNT2 geldt, zijnde € 179.000. De bestaande bezoldigingsklassen A t/m G blijven ongewijzigd, wel zijn de maximumbedragen per bezoldigingsklasse geïndexeerd.
 • Conform het overgangsrecht van de WNT2 is voor 2015 de Regeling voor het kalenderjaar 2014 van toepassing. Dit geldt ook voor de bovenkant van de schaalindeling. Voor bezoldigingsklasse J zal de norm van € 230.434 blijven gelden. Lees de brief hierover van minister Blok aan de Tweede Kamer.
 • De Regeling 2014 vervangt de Regeling 2013 die door de Rechtbank Den Haag op 30 oktober 2013 buiten toepassing is verklaard.

WNT voor alle medewerkers

Het kabinet Rutte 3 heeft het 'Wetsontwerp uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen' ingetrokken. Hiermee is het plan om de WNT ook voor niet-topfunctionarissen te laten gelden van de baan. 

Overgangsrecht WNT

Voor corporatiebestuurders op wie het overgangsrecht van toepassing is, start de afbouw van de bezoldiging als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. In de praktijk is dit meestal in 2018 en soms, bij de bestuurders van grotere corporaties, in 2017 of 2020.
Voor RvC's die te maken hebben met de afbouw van de bezoldiging van de bestuurder, heeft de VTW de Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder beschikbaar. De handreiking is op verzoek van de VTW opgesteld door WNTadvies en geeft toelichtingen, praktische tips en oplossingen voor situaties waarin de bezoldiging van de bestuurder moet worden afgebouwd. Hierbij wordt uitgegaan van de veranderde regelgeving voor de afbouw waarbij rekening mag worden gehouden met eerdere vrijwillige verlagingen van de bezoldiging. De nieuwe regels mogen ook nog bij de afbouw van de bezoldiging in 2017 worden toegepast.  
NB De Rekentool van www.topinkomens.nl houdt geen rekening met de nieuwe regels voor eerdere vrijwillige verlagingen (beleidsregels WNT 2018, artikel 11a) die ook nog bij afbouw in 2017 mogen worden toegepast. Als de Rekentool hierdoor niet de juiste uitkomst oplevert, kan de toegestane bezoldiging in 2018 (en 2017) worden berekend via https://www.wntadvies.nl/kennisbank-wnt/wnt-overgangsrecht/problemen-met-de-rekentool.

Publicatieplicht

WNT-instellingen zijn vanaf 2018 wettelijk verplicht jaarlijks vóór 1 juli de bezoldigingsgegevens van hun bestuur en commissarissen van het afgelopen jaar via internet bekend te maken. Dit moet voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk zijn én eenvoudig te vinden. 

Corporaties die gedurende zeven jaar de jaarrekening op hun webite publiceren voldoen aan de voorschriften over openbaarmaking. Deze zijn te vinden in de Uitvoeringsregeling WNT, artikelen 5 tot en met 5e.

Op de website www.topinkomens.nl vindt u meer informatie en de verantwoordingsmodellen.

Vragen over de WNT

Meer informatie over de WNT vindt u op www.topinkomens.nl van de Rijksoverheid. Hier kunt u ook terecht met vragen. Deze kunt u natuurlijk ook aan het VTW-bureau stellen (T 030 25 25 784).

Graag wijzen wij u ook op de website www.kennisbankWNT.nl van WNTadvies.nl met antwoorden op vaak voorkomende vragen en tips voor WNT-vraagstukken en het beheersen van de administratieve WNT-lasten.


Veel gezocht