e-NIEUWS juli 2017

VTW Jublieumcongres op 6 oktober a.s.

Dit jaar bestaat de VTW 15 jaar! Dit heuglijke feit willen we graag samen met onze leden en relaties vieren. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor het VTW-jubileumcongres op 6 oktober a.s. in Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Dagvoorzitter Femke Halsema gaat in op het rapport ‘Een lastig gesprek’ en de effecten hiervan op de governance van corporaties. Met sprekers als Erik van der Loo, Meike Bokhorst en Goos Minderman, Leo Gerrichhauzen, Kees van Nieuwamerongen, Ronald Paping en Jop Fackeldey hebben we een mooi inhoudelijk programma samengesteld. Uiteraard kunnen we niet zonder u!

Lees verder

Inschrijven voor masterclasses 2e helft 2017

De VTW heeft het masterclassprogramma voor onze leden per 1 juli a.s. uitbesteed aan Avicenna, Academie voor Leiderschap. U kunt zich nu inschrijven voor de masterclasses voor de 2e helft van 2017.

Masterclassprogramma ‘nieuwe stijl’
U kunt zich op www.vtw.academie.nl aanmelden voor de masterclasses voor de 2e helft van 2017. De VTW zal vanaf 2018 een programmaraad instellen, waarin leden plaatsnemen die de kaders vaststellen van het masterclassprogramma en Avicenna hierover adviseren. De Programmaraad wordt in september 2017 ingesteld. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

Lees verder

Fase 1 van Toezicht met Passie afgerond; op naar fase 2!

'Uitdagend en inspirerend,’ dat zijn de trefwoorden die we veel horen van de deelnemers aan onze “Toezicht met passie” bijeenkomsten, aldus VTW directeur Albert Kerssies. ‘We hebben echt voorzien in een behoefte bij leden om met elkaar verdiepende gesprekken te voeren over je drijfveren en hoe je goed toezicht houdt.'

De beweging
‘Toezicht met passie’ is een beweging vanuit de VTW om samen met de leden de toekomst van het toezicht in de corporatiesector vorm te geven voor de komende vijf jaren. Gestart in 2016 onder redactie van Willem van Leeuwen, toezichthouder en governance expert en Albert Kerssies, is het binnen een jaar uitgegroeid tot een brede beweging die ook buiten de VTW resoneert.

Lees verder

Hulp bij een probleem in de RvC

Per 1 juli 2017 heeft de VTW een Hulplijn Commissarissen. VTW-directeur Albert Kerssies is de contactpersoon voor deze hulplijn. De hulplijn vervangt de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken die kon worden geraadpleegt bij een probleem. 
Het bestuur en de Adviesgroep, onder voorzitterschap van prof. dr. Jaap van Manen RA, concluderen o.b.v. een ledenenquête dat de drempel om de Adviesgroep te benaderen voor leden te hoog is. Daarom is nu een laagdrempelige Hulplijn Commissarissen ingesteld.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 1: Bestuurder in de tang

Over de rubriek Toezicht in de praktijk:

In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het is nu juist aan de commissarissen om daar op door te vragen. De behandelaars van deze casus hebben niet de pretentie de enige oplossing te hebben gegeven.

Casus 1: bestuurder in de tang

Lees verder

Doe mee aan het jaarlijkse commissarissenonderzoek

Hierbij wordt u uitgenodigd mee te doen aan de 9de editie van het jaarlijkse Commissarissen benchmarkonderzoek, Nederlands toonaangevende onderzoek voor de private en semi-publieke sectorDe uitkomsten van het onderzoek worden in toenemende mate gebruikt als referentie voor de (zelf)evaluatie van RvC's. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Aalt Klaassen (researcher/consultant) en prof. Herbert Rijken (hoogleraar aan de Vrije Universiteit). Verzameling en verwerking van de gegevens geschiedt door De Man Beheer en Advies.

Lees verder

Vernieuwde handreiking 'De huurderscommissaris' online

De handreiking 'De huurderscommissaris' is vernieuwd, onder andere vanwege de wijzigingen in de Veegwet. De geactualiseerde handreiking levert volgens de VTW en de Woonbond een bijdrage aan de kwaliteit van het intern toezicht bij woningcorporaties en wij hopen dat zowel huurdersorganisaties als RvC’s volop gebruik zullen maken van de gezamenlijke aanbevelingen. 

Huurdersorganisaties van woningcorporaties hebben het recht een bindende voordracht te doen voor leden van de raad van commissarissen (RvC). De VTW en de Nederlandse Woonbond bieden u met deze publicatie een praktische handreiking voor de invulling van dit recht.

Lees verder

Save the date! Symposium VTW en Woonbond “De verbinding verbeterd” op 28 november a.s.

Op dinsdag 28 november organiseren VTW en Woonbond een symposium over de huurderscommissaris met als titel: “De verbinding verbeterd”. Aansluitend vindt de ALV van de VTW plaats. Zet het alvast in uw agenda!

Lees verder

Vacature voor Bestuurslid VTW

Beschouwend, inspirerend en verbindend         

Voor het VTW bestuur zoekt de commissie Aanbeveling & Beroep een nieuw bestuurslid. De VTW heeft een bestuur bestaande uit zes leden. Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een bestuurslid, is er vanaf 1 juli 2017 een vacature. In de ALV van 28 november zal een nieuw bestuurslid benoemd worden. Het profiel voor het bestuurslid vindt u hier (bijgesteld en onlangs vastgesteld door het VTW bestuur). 

Lees verder

Ontstentenis en belet lid RvC / vooraankondiging commissarissenpool

Recentelijk zijn door leden vragen gesteld over de regeling in de (model)statuten over belet en ontstentenis van de (gehele) RvC. De VTW geeft graag een andere toelichting op deze regeling.

Wat is belet?
Belet ziet op de situatie dat commissarissen tijdelijk hun taak niet kunnen of mogen vervullen (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, of onverenigbaarheid).

Wat is ontstentenis?
Met ontstentenis wordt bedoeld dat de commissarissen hun taak blijvend niet kunnen vervullen (bijvoorbeeld door overlijden). 

Lees verder

Resultaten onderzoek naar Woningwet: 'Meer regels, betere governance?'

De invoering van de Woningwet-2015 heeft bijgedragen aan verbetering van het rolbewustzijn van raden van commissarissen, de aanspreekbaarheid van de raad en heeft meer duidelijkheid gebracht in taken en rollen; de raad van commissarissen is de afgelopen periode meer ‘in positie gebracht’. In de ogen van commissarissen en bestuurders is de wet echter doorgeschoten in mate van regulering en de gedetailleerdheid daarvan. Ook houdt de wet weinig rekening met de lokale opgave en de specifieke context van de individuele corporatie. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het afstudeeronderzoek dat René Goorden, Sectorspecialist Wonen bij BNG Bank, heeft uitgevoerd voor zijn studie Public Management aan TIAS Tilburg. Leden van de VTW hebben hiervoor een vragenlijst toegezonden gekregen. 
Goorden pleit er voor om de strekking van de wet meer centraal te stellen in plaats van de regel van de wet, zoals nu het geval is. Ofwel meer naar een ‘principle-based’ benadering in plaats van ‘rule-based’.

Lees verder