Hulp bij een probleem in de RvC

Per 1 juli 2017 heeft de VTW een Hulplijn Commissarissen. VTW-directeur Albert Kerssies is de contactpersoon voor deze hulplijn. De hulplijn vervangt de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken die kon worden geraadpleegt bij een probleem. 
Het bestuur en de Adviesgroep, onder voorzitterschap van prof. dr. Jaap van Manen RA, concluderen o.b.v. een ledenenquête dat de drempel om de Adviesgroep te benaderen voor leden te hoog is. Daarom is nu een laagdrempelige Hulplijn Commissarissen ingesteld.

Wie en Wanneer
In beginsel kunnen zowel individuele leden van een RvC als de RvC als collectief, via de  Hulplijn Commissarissen advies vragen indien sprake is van een probleem. Hierbij gaat het  om een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een (dreigende) onenigheid of een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en integriteitsproblemen bij een woningcorporatie en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.

Indien individuele leden van de RvC te maken krijgen met een probleem hebben zij in beginsel de verplichting om dit probleem binnen de RvC aan de orde te stellen op de wijze zoals bepaald in de interne regelgeving van de betrokken woningcorporatie.
In geval van een verschil van inzicht tussen individuele commissaris(sen) die het probleem hebben geconstateerd en overige commissarissen kunnen de individuele commissarissen een advies vragen via de Hulplijn Commissarissen.

Vertrouwelijk
Alle informatie die verband houdt met de adviesvraag wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzoeker ter beschikking gesteld of vrijgegeven aan derden.

Contactgegevens
VTW-directeur Albert Kerssies (M 06 29 60 67 02) is de contactpersoon voor de hulplijn en kan op en buiten werktijd worden gebeld.  Daarnaast heeft de VTW contacten met experts die, na consultatie door de VTW-directeur, kunnen worden geraadpleegd voor specifieke vragen.

Het gaat om de volgende expertises: 


Terug