e-NIEUWS december 2014

VTW wenst u prettige Kerstdagen en een goed 2015

Heino van Essen, voorzitter van de VTW: "Namens het bestuur en het bureau van de VTW wil ik al onze leden en de overige abonnees op de e-NIEUWS prettige Kerstdagen en een goed 2015 toewensen. "2014 was een bewogen jaar - en niet alleen voor de corporatiesector. Aan het eind van 2014 is er tijd voor reflectie en ontspanning. In januari gaan we weer verder met onze belangrijke maatschappelijke opdracht. Ik wens u en ons daarbij alle succes toe."

Lees verder

Januari 2015: Ledenraadplegingen over Governancecode en Lidmaatschapseisen

In januari 2015 houdt de VTW vier ledenraadplegingen over de nieuwe Governancecode Woningcorporaties (van Aedes en VTW) en de lidmaatschapseisen van de VTW. Op basis van deze bijeenkomsten zal het bestuur in de extra Algemene Ledenvergadering op 17 februari 2015 voorstellen doen over de nieuwe Governancecode en de lidmaatschapseisen van VTW.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Lees verder

Handreiking ondersteuning oplossing pensioenvraagstuk bestuurder

Als gevolg van nieuwe fiscale wetgeving zal de pensioenregeling voor woningcorporaties per 1 januari 2015 moeten worden versoberd. Aangezien de RvC de werkgever is van de bestuurder heeft VTW voor haar leden een handreiking laten opstellen ter ondersteuning bij de oplossing van dit pensioenvraagstuk.  

De handreiking is mede gebaseerd op de uitkomsten van een op 26 september dit jaar gehouden ledenbijeenkomst VTW over dit onderwerp. Aan het slot van de handreiking staat bovendien een advies van het VTW-bestuur. Axyos, adviesbureau voor beloningsbeleid en WNT, is verantwoordelijk voor de technische uitwerking. VTW-leden hebben de handreiking 2 december jl. per mail ontvangen.

VTW niet eens met advies NVBW
De handreiking is ook aan de bestuurdersvereniging, de NVBW, voorgelegd. Helaas heeft de NVBW een eigen advies laten opstellen dat sterk afwijkt van het VTW-advies om alleen de pensioenversobering te compenseren die het gevolg is van de aftopping (geen pensioenopbouw over het salaris boven € 100.000).

Lees verder

Herzieningswet naar de Eerste Kamer

Nadat de novelle/Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op 11 december jl. door de Tweede Kamer unaniem werd aangenomen, is het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakt. Het voorbereidend onderzoek is op 20 januari a.s. gesteld. Na afronding van het voorbereidend onderzoek zal het wetsvoorstel plenair worden behandeld. Minister Blok wil de wet per 1 juli 2015 laten ingaan.

De Tweede Kamer bracht 11 december nog een aantal belangrijke wijzigingen aan op het wetsvoorstel. Veel amendementen van de Kamer zijn het gevolg van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

Lees verder

Eerste Kamer behandelt WNT2 tijdens reces

Tijdens een commissievergadering op 16 december jl. heeft een meerderheid van de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel van minister Plasterk, over de verlaging van het bezoldigingsmaximum WNT, alsnog op de plenaire agenda te plaatsen. VVD en D66 zijn daar tegen, het CDA heeft zich neergelegd bij de wens van de meerderheid. De drie partijen blijven wel tegen de wet. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel op maandag 23 december behandelen. Dat is tijdens het kerstreces, waar de senatoren dus speciaal voor terugkomen.

Lees verder

Wijziging Beleidsregels toepassing WNT 2014

Minister Plasterk heeft de Beleidsregels toepassing WNT 2014 gewijzigd in aansluiting op de Reparatiewet WNT. De Beleidsregels toepassing WNT 2014 vormt samen met de Regeling bezoldigingscomponenten WNT het normenkader voor het toezicht op de uitvoering van de WNT in het jaar 2014.

Lees verder

Aedes-CiP 2013 beschikbaar

Corporatie in Perspectief 2013 (CiP) is door Aedes beschikbaar gesteld. Tot vorig jaar werd dit uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De CiP biedt per woningcorporatie inzicht in de belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële cijfers en is gebaseerd op gegevens die corporaties afgelopen jaar aanleverden bij het CFV. Het CFV bewerkte en controleerde de data en leverde die vervolgens aan bij het Corporatie Benchmark Centrum (CBC) van Aedes. De Aedes-publicatie CiP komt grotendeels overeen met de voormalige publicaties van het CFV. Deze bevat volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over 2013.

CiP als hulpinstrument voor de RvC

Lees verder

Informatie-uitwisseling ILT-CFV gestructureerd

Op 17 december sloten de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een informatieprotocol om wederzijdse informatie-uitwisseling te bevorderen en te structureren. Het toezicht op woningcorporaties is op dit moment nog verdeeld over twee toezichthouders: de ILT is verantwoordelijk voor het volkshuisvestelijke toezicht en het CFV voor het financiële toezicht. Het informatieprotocol levert een bijdrage aan een effectieve en efficiënte uitvoering van de toezichttaken van de beide organisaties, die op onderdelen sterke raakvlakken met elkaar hebben. Met het informatieprotocol bevorderen beide partijen een cultuur van open samenwerking.

Lees verder

Masterclasses VTW 1e halfjaar 2015

De VTW biedt haar leden een compleet masterclassprogramma voor commissarissen aan, expliciet gericht op woningcorporaties, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en aansluit bij recente ontwikkelingen. Deelnemers zijn over het algemeen erg tevreden over de kwaliteit van de masterclasses en beoordelen deze als ‘goed’ tot ‘zeer goed’.

U kunt zich aanmelden voor de masterclasses die in de eerste helft van 2015 worden aangeboden.

Lees verder

Leergang aankomend commissarissen woningcorporaties met succes afgerond

Een groep van 15 aankomend toezichthouders heeft met succes de leergang afgerond die in 2014 voor de vierde keer plaatsvond. Op dinsdag 2 december jl. kregen de deelnemers hun certificaat van deelname uitgereikt door VTW-voorzitter Heino van Essen.

Lees verder