Aedes-CiP 2013 beschikbaar

Corporatie in Perspectief 2013 (CiP) is door Aedes beschikbaar gesteld. Tot vorig jaar werd dit uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De CiP biedt per woningcorporatie inzicht in de belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële cijfers en is gebaseerd op gegevens die corporaties afgelopen jaar aanleverden bij het CFV. Het CFV bewerkte en controleerde de data en leverde die vervolgens aan bij het Corporatie Benchmark Centrum (CBC) van Aedes. De Aedes-publicatie CiP komt grotendeels overeen met de voormalige publicaties van het CFV. Deze bevat volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over 2013.

CiP als hulpinstrument voor de RvC
Met CiP is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie zich verhouden tot die van collega-corporaties, Raden van commissarissen kunnen CiP gebruiken als hulpinstrument bij het uitoefenen van het toezicht. In de VTW-publicatie ''Commissaris bij een woningcorporatie: Toezicht op het financieel beleid'' wordt aan de hand van drie voorbeelden aangegeven hoe dit werkt.

Afwijking t.o.v. Aedes-benchmark
De data op bedrijfsvoering kunnen afwijken ten opzichte van de cijfers in de Aedes-benchmark, die op 20 november 2014 zijn gepubliceerd. Dat komt omdat de bedrijfslasten in de Aedes-CiP bestaan uit een aantal niet-uitgesplitste posten. In de Aedes-benchmark zijn deze nader gedefinieerd en ontdaan van ruisfactoren waardoor vergelijkingen tussen corporaties beter mogelijk wordt.

De Aedes-CiP 2014 per corporatie is te downloaden via de website van Aedes: http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/kennisproducten-aedes/cip/cip.xml?bron=alerts


Terug