Wijziging Beleidsregels toepassing WNT 2014

Minister Plasterk heeft de Beleidsregels toepassing WNT 2014 gewijzigd in aansluiting op de Reparatiewet WNT. De Beleidsregels toepassing WNT 2014 vormt samen met de Regeling bezoldigingscomponenten WNT het normenkader voor het toezicht op de uitvoering van de WNT in het jaar 2014.

Bekijk de wijziging Beleidsregels toepassing WNT 2014. Deze bevat de onderstaande aanpassingen. 

Publicatieplicht voor niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking
De bezoldiging van niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking wordt openbaar gemaakt als deze het wettelijke bezoldigingsmaximum (€ 230.474 in 2014) overschrijdt (zie art. 4.2 lid 1). Dit bezoldigingsmaximum geldt naar rato van de omvang van de functie; niet naar rato van de duur van de functie.
Van niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking worden de gegevens over uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband openbaar gemaakt als de som van deze uitkeringen het wettelijke bezoldigingsmaximum (€ 230.474 in 2014) overschrijdt, of als de bezoldigingsgegevens van de functionaris eerder op grond van de WNT openbaar zijn gemaakt (zie art. 4.2 lid 3).
De publicatieplicht voor niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is met de Reparatiewet WNT komen te vervallen.

Werkkostenregeling
Naar aanleiding van Kamervragen over het mogelijk omzeilen van de WNT door gebruik te maken van de Werkkostenregeling (Aanhangsel Handelingen II 2014/2015, nr. 106) in het normenkader verder verduidelijkt dat schijnconstructies of oneigenlijk gebruik van individualiseerbare eindheffingsbestanddelen nooit zijn toegestaan. Onderdeel C, onder a, betreft nadrukkelijk een verduidelijking van hetgeen bijvoorbeeld al in de toelichting bij de Regeling bezoldigingscomponenten WNT (Staatscourant 2014, nr. 6628) was opgenomen en geen inhoudelijke wijziging.

Doorbetaling tijdens non-activiteit aan einde dienstverband
Doorbetaling tijdens non-activiteit voorafgaand aan het einde van het dienstverband wordt op grond van artikel 2.10, derde lid, en artikel 3.7, derde lid, van de WNT aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, vanaf de datum waarop de Reparatiewet WNT in werking is getreden.


Terug