Nieuwsbrief 8 oktober 2021

VTW Special bij ledencongres 'Opgaven en middelen' op 8 oktober

Op vrijdag 8 oktober vond het VTW Ledencongres plaats. In de volgende nieuwsbrief besteden we hier uitgebreid aandacht aan, met een verslag, beelden en uiteraard de link om het congres op ons YouTube kanaal terug te kijken voor degenen die er niet bij konden zijn. In deze nieuwsbrief wel alvast aandacht voor de VTW Special 'Opgaven en middelen'.

Lees verder

‘Focus onbewust nog te veel op eigen organisatie’ - interview met Barbara Geurtsen naar invloed van toezicht op lokale netwerken

Toezichthouders hebben de gezamenlijke opgave van netwerken in zorg en welzijn én het belang van mensen om wie het gaat vaak onvoldoende in het vizier. Onbewust focussen zij in het toezicht vooral op de effecten op de eigen organisatie. Dat stelt Barbara Geurtsen die een verkennend onderzoek deed naar de invloed van intern toezicht op de meerwaarde van lokale netwerken.  

Lees verder

Modelbesluit RvC bij leningruil Vestia

Op de website over de leningruil Vestia is het modelbesluit RvC gepubliceerd. Voor eind oktober 2021 moet de RvC de eventueel benodigde besluiten nemen. Met het modelbesluit wil de bestuurlijk regisseur corporaties helpen om hun interne besluitvorming vorm te geven.

Lees verder

VTW Academie: Het samenspel tussen de RvC, de accountant en de auditcommissie

De externe accountant is voor de RvC een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. De rol van de accountant is in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en dit heeft consequenties voor het werk van de accountant. Voor u als commissaris is belangrijk om te weten wat u wel en niet van de accountant kunt verwachten en hoe u de accountant optimaal kunt gebruiken als aanvulling op uw toezichttaak.

Lees verder

Maximering WOZ-punten in woningwaardering naar 33%, invoering per 1 januari 2022

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Ollongen (BZK) de maximering van de WOZ-punten in woningwaardering uitgesteld tot 1 januari 2022. Het puntenaandeel van de WOZ-waarde wordt vastgesteld op 33%. Dat was de uitkomst van een tweeminutendebat eerder deze week in de Tweede Kamer. 

Lees verder

VTW Academie: NIEUW online college ‘Prestatieafspraken en de rol van de RvC’

De VTW Academie heeft dit najaar een nieuw online college toegevoegd aan het aanbod. Recent is het online college ‘Prestatieafspraken en de rol van de RvC’ opgenomen in samenwerking met drs. Bram Klouwen en Koos Parie. Door de ontwikkelingen binnen de woningmarkt groeit het belang van concrete en wederkerige prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisaties. Dit bekent ook een groeiende betekenis in het toezicht en als Raad van Commissarissen is het dus van belang om goed te weten wat uw rol hierbij is.

Lees verder

Zelfevaluatie Online: update met meer informatie en voorbeeldrapportage

De VTW biedt leden de mogelijkheid om gebruik te maken van Zelfevaluatie Online. Dit is een speciaal voor VTW ontwikkelde en aan de sector aangepaste tool die uw RvC kan gebruiken bij uw jaarlijkse zelfevaluatie. Aan de omgeving op onze website is nu meer informatie en een voorbeeldrapportage toegevoegd. 

Lees verder

Samenwerking centraal bij conferentie zeven toezichthoudersverenigingen

Zeven verenigingen van toezichthouders organiseerden op 22 september 2021 een conferentie over praktijkleren rond het thema ‘vernetwerking’. De conferentie had de relationele dynamiek van samenwerking tussen organisaties als thema. Actuele brede maatschappelijke opgaven verhouden zich steeds minder goed tot de smalle kaders van onze organisaties. Deze worden daarmee onderling afhankelijker. Meer samenwerking dus, waarbij de ‘eigen’ resultaten deel worden van een collectieve prestatie van meerdere ‘netwerkpartners’. Hoe beoordeel je als toezichthouder dan de kwaliteit van die collectieve prestatie én de bijdrage van de eigen en de ‘nieuwe’ organisatie daaraan? Is toezicht op netwerk-niveau mogelijk en nodig?

Lees verder

RTL Nieuws: 'Verlaging verhuurderheffing lijkt alweer in rook op te gaan'

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) werd vanuit de Kamer druk uitgeoefend op het demissionaire kabinet Rutte II om de verhuurderheffing te verlagen. Een onderwerp dat de afgelopen jaren - vooral dankzij de VVD - lang onbespreekbaar was. Uiteindelijk kwam het tot een verlaging met 500 miljoen. Volgens RTL Nieuws zorgt de stijging van de WOZ-waarde ervoor dat er van deze verlaging in de praktijk weinig meer overblijft.

Lees verder

Toezichtvisie - scoringskader Tilburg University

In de Governancecode woningcorporaties 2020 staat dat bestuur en toezicht samen een gezamenlijke visie hebben op toezicht houden. De VTW wil met een prijsvraag de kwaliteit van de toezichtvisie bevorderen. Een deskundige jury beoordeelt de ongeveer 100 inzendingen, op basis van een scoringskader ontwikkeld door Tilburg University. In de komende ALV van 23 november 2021 worden de winnaars bekend gemaakt.

Lees verder

Onderzoek KWH: huurder geeft voorkeur aan persoonlijk contact

Huurders hebben bij voorkeur persoonlijk contact met hun corporatie. Digitale contactkanalen kunnen op nog weinig enthousiasme rekenen. Wel is er een toenemende belangstelling voor WhatsApp onder met name jongeren. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van KWH over digitale dienstverlening van corporaties dat werd uitgevoerd onder 81 corporaties en waar 9.000 huurders aan deelnamen.

Lees verder

Aedes: verbetering leefbaarheid vraagt om integrale aanpak

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen staat al langer onder druk. Dat bleek uit het onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’. Verbeteren van de leefbaarheid in wijken vraagt om een integrale aanpak, zo stelt Aedes. Losse ingrepen hebben volgens de branchevereniging geen effect meer. Op donderdag 7 oktober debatteerde de Kamer over verschillende middelen die hierbij kunnen helpen. Aedes heeft hiervoor een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 7 vacatures bij 4 corporaties online. Daarnaast zoeken we twee leden die lid willen worden van de Financiële commissie.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 8 oktober 2021: Verlaging verhuurderheffing bij Algemene Politieke Beschouwingen; tarief verlaagd in 2022; Vestia dient claim in bij Barclays

De verhuurderheffing stond prominent op de politieke agenda bij de Algemene Politieke Beschouwingenin de Tweede Kamer. Traditioneel debatteert de Tweede Kamer de dagen na Prinsjesdag over de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Om in elk geval een deel van de wooncrisis op te lossen, zagen veel fracties een afschaffing van de verhuurderheffing wel zitten.

Lees verder