Nieuwsbrief 25 februari 2022

Van de voorzitter - Opgaven en middelen en het gemeentelijk grondbeleid (video)

In deze video staat het gemeentelijk grondbeleid in relatie tot Opgaven en middelen centraal. Met afschaffing van de verhuurderheffing komen meer middelen beschikbaar, zo vertelt VTW voorzitter Guido van Woerkom, maar de opgaven blijven groot. Een belangrijk onderdeel is het grondbeleid van de gemeente. Zijn oproep is: maak je zichtbaar richting de gemeente en zoek de samenwerking met andere corporaties.

Lees verder

Nieuwe medewerkster: Andrea van der Sloot

Per 14 februari jl. is het VTW Bureau versterkt met Andrea van der Sloot als verenigingssecretaresse. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Lees verder

‘We zijn als Aw een lerende organisatie’ - interview met Bianca van den Heuvel, nieuw hoofd afdeling Vergunningverlening Aw

Bianca van den Heuvel is per 1 september 2021 afdelingshoofd Vergunningverlening bij de Autoriteit woningcorporaties. Met de herziene Woningwet die minder streng is en met de beleidsregels die  onder meer op de onderdelen onverenigbaarheden en geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets meer ruimte bieden, maakt de Aw een omslag naar een andere manier van werken.

Lees verder

‘Wat als een interim de vaste bestuurder wil worden?’ Praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC nr.2: ‘Zorgen voor de individuele bestuurder’

De werkgeversrol van de RvC verdient aandacht. In de praktijk lopen bestuur en toezicht tegen dilemma’s aan. Een VTW-werkgroep heeft zich over praktijkvoorbeelden gebogen om meer inzicht te krijgen in die dilemma’s en de geleerde lessen op een rij te zetten. Elke twee weken publiceren we een casus die aansluit op één van de vijf aandachtsgebieden zoals benoemd in de handreiking De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris, dit keer: ‘Zorgen voor de individuele bestuurder.’ De werkrelatie tussen de nieuwe bestuurder en ziekgemelde interne manager (tot voor kort interim-bestuurder) is zeer moeizaam. Wat kan de RvC doen?

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 1: Living Lab

De eerste aflevering in de nieuwe reeks ‘Toezicht in de praktijk’ over de begeleide zelfevaluatie van de RvC: 'Living Lab'. Auteur Hildegard Pelzer gaat in op de zelfreflectie en zelfevaluatie van de RvC.

Lees verder

Recensie: "Onder commissarissen" van Marilieke Engbers - door VTW-lid Boban Vukicevic

Afgelopen week heb ik met veel plezier en belangstelling het boek van Marilieke gelezen. Ik had gewild dat ik voordat ik met mijn eerste toezichthoudende functie begon, ik dit boek tot mijn beschikking had gehad. Of misschien ook niet. Ik zou enorm geschrokken zijn van de complexiteit van de functie, gebrek aan tijd en informatie en de continue dreiging van conflicten. Dan zou ik er misschien nooit aan begonnen zijn. Met als gevolg dat ik al die mooie, inspirerende en verrijkende momenten die ik als commissaris ervaar ook zou hebben moeten missen.

Lees verder

VTW Academie: De actieve rol van de RvC bij het bepalen van belangrijke strategische thema’s en scenario’s

Bij woningcorporaties begint strategieontwikkeling vaak met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. De maatschappelijke opgave is een wezenlijk onderdeel van het integraal strategisch beleid, dat alle aspecten van het businessmodel van de corporatie adresseert. De omgeving van de corporatie is complex en continu in verandering, denk aan renteontwikkeling, de bouwkosten en de vraag naar woningen. Door middel van scenarioplanning kan er meer vat gekregen worden op de relevante trends en ontwikkelingen, wordt de strategie daar regelmatig aan getoetst en zo nodig bijgesteld.

Lees verder

Platform31: "Onze nieuwe missie begint met ‘Samen zorgen wij voor fijne buurten’ - interview met Arjen Zandstra (Wooncompagnie)

Platform31 heeft een reeks interviews gehouden met bestuurders over de veranderende rol van woningcorporaties in de wijk. Dit interview met Arjen Zandstra, strateeg bij  Wooncompagnie, brengen wij graag onder uw aandacht. 

Lees verder

Marktaandeel kleinere accountantsorganisaties in corporatiesector toegenomen

Het marktaandeel van kleinere accountantsorganisaties in de corporatiesector nam in 2020 toe. Daarnaast was de top 3 van accountantsorganisaties die de meeste woningcorporaties controleerden, hetzelfde als in 2019. Dat blijkt uit een jaarlijkse rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Lees verder

Aedes: Huisvesting van ouderen heeft brede urgentie - praktijkvoorbeeld WormerWonen

Aedes publiceert een reeks van artikelen met inspirerende voorbeelden van corporaties vanuit de Actieagenda Wonen. Hierin is onder andere afgesproken dat de sociale huursector in de komende 15 jaar 50.000 eenheden realiseert in geclusterde woonvormen, speciaal voor ouderen. Met het toenemende aantal ouderen dat zelfstandig wil blijven wonen is dit een urgente opgave. In dit artikel wordt het praktijkvoorbeeld van WormerWonen voor het voetlicht gebracht.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC en vacature bestuurslid VTW (profiel Financiën)

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 6 corporaties online: bij Staedion, Woonpartners, Patrimonium Barendrecht, Rosehaghe, Compaen en de Woningstichting. Daarnaast zoekt de VTW een bestuurslid.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 21 februari 2022: Staat van de woningmarkt

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: de Staat van de woningmarkt, de plannen van minister De Jonge, aangenomen en verworpen moties en wat er de komende weken en maanden op de agenda staat.

Lees verder