Nieuwsbrief 29 januari 2021

‘Juist nu vraagt werkgeversrol meer aandacht’ Monika Milz en Marilieke Engbers, auteurs van twee handreikingen over werkgeversrol RvC

De werkgeversrol van de RvC verdient in deze tijd, waarin corporaties voor grote maatschappelijke opgaven staan, meer professionele aandacht. Monika Milz (GovernanceSupport) en Marilieke Engbers (onderzoeker rapport Kracht en tegenkracht) geven ieder als auteur van een VTW-handreiking hun visie op dit thema.

Lees verder

Nieuwe handreiking: 'De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris' - Monika Milz en Henk Jan van den Bosch

De werkgeversrol van de RvC is juist ook in deze turbulente tijden van groot belang. Hierbij gaat het niet alleen om het vinden en behouden van de juiste bestuurder voor de corporatie, maar ook om aandacht voor het team aan de top en talentmanagement. Deze werkgeversrol kan gemiddeld genomen nog wel wat beter worden uitgevoerd door de RvC. Monika Milz en Henk Jan van den Bosch hebben in opdracht van de VTW een nieuwe handreiking geschreven over de smalle en brede werkgeversrol van de commissaris. In 99 vragen en antwoorden gaan zij in op alle onderwerpen rondom de werkgeversrol. 

Lees verder

Nieuwe handreiking: 'Het beoordelen van de bestuurder - met behulp van het model uit het rapport Kracht en tegenkracht' - Marilieke Engbers

Deze handreiking zoomt in op het model uit het rapport Kracht & Tegenkracht dat de RvC kan gebruiken bij de belangrijkste vraag die hij zich vanuit de werkgeversrol moet stellen: Hoe geschikt is de bestuurder in de context van de organisatie, nu en in de toekomst? Auteur Marilieke Engbers bespreekt het beoordelen van de bestuurder in vijf fasen van de bestuurder.

Lees verder

VTW Academie: nieuwe masterclass Teamvorming in de Raad van Commissarissen

Goede commissarissen vormen niet zomaar een goed team en dat is wel van belang bij strategische veranderingen of spannende situaties. Ook, en misschien wel juist in deze tijd van meer online vergaderen en geen persoonlijke ontmoeting, is het van essentieel belang om met uw raad als team te fungeren. Hoe kunt u ervoor zorgen dat het teamgevoel ontstaat? En hoe kan de kwaliteit van het team worden versterkt

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we zeven vacatures bij vijf corporaties online. Of bent u op zoek naar jong en divers talent voor versterking van uw RvC?

Lees verder

Ministerie BZK publiceert Monitor Ouderenhuisvesting

Minister Ollongren (BZK) heeft, mede namens de minister van VWS, de Monitor Ouderenhuisvesting naar het parlement verzonden. De minister schrijft dat de Monitor Ouderenhuisvesting bestaat uit een rapport en een openbare databank (55plus.cijfersoverwonen.nl). Het rapport geeft inzicht in ontwikkelingen op macroniveau. De databank bevat gegevens op gemeentelijk niveau.

Lees verder

KPMG: overzicht in- en uitstroom bestuurders woningcorporaties 2020

In 2020 kwamen er weer 27 nieuwe bestuurders bij corporaties aan het roer. KPMG brengt jaarlijks de in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties (vanaf 2.500 vhe) in kaart. Daarbij signaleren we ook trends en ontwikkelingen van de in- en uitstroom. Dit jaar ziet KPMG een aantal interessante trends én trendbreuken.

Lees verder

Governancecode Woningcorporaties 2020: een kleine herijking of aanzienlijk vernieuwd? - artikel van Niek Verkaik en Stefan Peij

'Echt nieuw is de governancecode 2020 voor woningcorporaties niet meer. Hij is immers al op 1 januari 2020 in werking getreden. Toch is de herziening van de code uit 2015 meer dan ooit actueel. Het jaarsverslagenseizoen is namelijk begonnen. Dat betekent dat de corporaties voor het eerst via het jaarverslag over 2020 verantwoording afleggen over de toepassing van de bepalingen in de nieuwe governancecode. Welke verschillen zijn er te benoemen?

Lees verder

Nieuwsoverzicht 25 januari: Ollongren wil snel oplossing Vestia; Evaluatie Woningwet; meer vrouwen in top corporaties?

Minister Ollongren is positief over het gepresenteerde plan om Vestia van de ondergang te kunnen redden. Ook geeft ze aan te faciliteren waar nodig, zo schrijft ze in een Kamerbrief. "Het advies biedt naar mijn oordeel een goede kans om tot een duurzame oplossing voor Vestia te komen. Ik streef er daarom naar om deze oplossing vanuit mijn rol mogelijk te maken en te faciliteren waar mogelijk en nodig", aldus de minister.

Lees verder

Aedes-benchmark: Duurzaamheid sociale huurwoningen verder verbeterd

Woningcorporaties investeren steeds meer in de verduurzaming van hun sociale huurwoningen. In het afgelopen jaar kregen opnieuw veel huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd. Dit alles komt het wooncomfort van sociale huurwoningen ten goede. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek dat Aedes jaarlijks uitvoert onder corporaties.

Lees verder

BZK organiseert Webinar Volkshuisvestingsfonds op 10 februari a.s.

Op woensdag 10 februari organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Webinar Volkshuisvestingsfonds. De VTW brengt deze bijeenkomst graag onder uw aandacht, omdat het ook voor toezichthouders interessant kan zijn. U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen. 

Lees verder