Nieuwsbrief 13 december 2019

Debatten over de Evaluatie Woningwet en de maximale huursomstijging

Op 12 december 2019 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over o.a. de Evaluatie van de Woningwet en Vestia in een commissievergadering. Later op de avond is in een plenaire vergadering een wijziging van de Woningwet besproken over de maximale huursomstijging en de lokale mogelijkheid tot een hoger percentage. 

Lees verder

Consultatieversie Evaluatie Woningwet online

De wijzigingsvoorstellen van het ministerie van BZK op de Woningwet 2015 en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn officieel in internetconsultatie gegaan. Dit betekent dat iedereen op deze voorstellen kan reageren. De consultatie staat tot 17 januari 2020 open. 

Lees verder

VNG, Woonbond, Aedes en VTW: 'Meer mogelijkheden voor lokaal huurbeleid'

Geef gemeenten, woningcorporaties, en huurdersorganisaties daarom meer ruimte om samen lokaal keuzes te maken in lijn met de lokale marktsituatie. Verander daarom de landelijke grenzen in een landelijk vastgestelde bandbreedte, waarbinnen lokaal keuzes kunnen worden gemaakt. Dat is de boodschap van de vertegenwoordigers van gemeenten, huurders, woningcorporaties en de intern toezichthouders.

Lees verder

‘Dynamiek in RvC is afhankelijk van mensen’ - interview met Patricia Brackel en Henk Vos over de leergang aankomend commissarissen

Begin volgend jaar start de zevende editie van de Leergang aankomende commissaris van de VTW. Patricia Brackel en Henk Vos volgden de leergang en zijn al enkele jaren commissaris bij meerdere corporaties. Ze wijzen andere mensen uit hun netwerk regelmatig op de leergang. ‘Niet iedereen denkt aan die optie.’

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 12: Bestuurders leggen probleem op bordje van de RvC

U bent commissaris bij woningcorporatie “Het Goede Wonen”. Deze corporatie heeft een tweehoofdig bestuur. Tot uw verrassing blijkt er een verschil van opvatting te zijn tussen de twee bestuurders over een belangrijke uitwerking van het portefeuilleplan. Eén van de bestuurders vindt dat een complex gesloopt dient te worden en dat daarna vervangende nieuwbouw moet plaatsvinden. De andere bestuurder vindt dat een integrale renovatie meer op zijn plaats is. Beide standpunten zijn uitgebreid toegelicht in de stukken die u hierover ontvangt bij de vergadering. De bestuurders werken al geruime tijd samen en hebben er ook geen moeite mee dat zij er gezamenlijk niet uitkomen. Er zijn géén principiële tegenstellingen, wel een verschil van opvatting.

Lees verder

Oproep voor casussen over Regionale Energie Strategieën en corporaties

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. In de Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord regionaal en lokaal in de praktijk gebracht.

Lees verder

Hildegard Pelzer: 'Fusiedriehoek voor de RvC'

Consolidatie in de volkshuisvesting blijft doorgaan. Menige RvC wordt dan ook geconfronteerd met de vraag wel of niet fusie. Dan begint een lastig traject, niet alleen wat de besprekingen tussen de fusiepartners en met de betrokken stakeholders betreft, maar ook wat het overleg in de eigen boardroom betreft. Over de dynamiek in de boardroom wil ik het hebben.

Lees verder

Masterclass: De werkgeverstaken van de RvC

Op 20 januari 2020 start er een extra editie van de Masterclass ‘Werkgeverstaken van de RvC’. Eén van de belangrijke taken die een raad van commissarissen in haar pakket heeft, is ervoor te zorgen dat de corporatie geschikte bestuurders aan het roer heeft staan, én dat zij op passende wijze worden beloond.

Lees verder

Geactualiseerde 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie'

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en benoemingsbesluit geactualiseerd. In verband met onder andere de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari 2020 in werking zal treden, zijn de toelichtingen in de arbeidsovereenkomst gewijzigd. Ook is in artikel 1 lid 3 een bepaling toegevoegd over de herbenoeming. Het Benoemingsbesluit in bijlage 1 is niet gewijzigd. 

Lees verder

Masterclass: Goed toezicht verdient goede ondersteuning

‘Vanuit mijn rol als bestuurssecretaris en adviseur voor bestuurlijk toezicht merk ik hoezeer goed toezicht gebaat is bij goede ondersteuning. De laatste jaren heeft de rol van de toezichthouder zich verbreed en verdiept en van de toezichthouder wordt steeds meer gevraagd. Het is duidelijk een vak geworden. Een goede ondersteuning is hierbij onontbeerlijk’, aldus mr. drs. Joost Kramer, kerndocent van de Masterclass ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’.

Lees verder

'Het is goed om je voelsprieten uit te steken' - artikel in Aedes Magazine over commissarissen in FoodValley die elkaar opzoeken

Al drie jaar op rij houdt het samenwerkingsverband DeelGoed van acht corporaties in de regio FoodValley (omgeving Ede/Wageningen) een speciale bijeenkomst voor commissarissen. Zij maken kennis, wisselen ervaringen uit en scherpen hun mening. ‘Door je horizon te verbreden, kun je betere vragen stellen aan de bestuurder.’

Lees verder

Symposium over rapport 'Kracht en tegenkracht' op 20 februari 2020

Namens de Autoriteit Woningcorporaties nodigt directeur Kees van Nieuwamerongen u van harte uit op het symposium over het rapport 'Kracht en tegenkracht' op 20 februari 2020.

‘Kracht en Tegenkracht’ heet het rapport dat de Aw eind september publiceerde. Het resultaat van een zoektocht naar mogelijke risico’s bij langzittende bestuurders. Uit het onderzoek blijkt dat niet de zittingsduur bepalend is voor mogelijke risico’s maar de mate van tegenkracht uitgeoefend door zijn/haar omgeving. Het rapport introduceert een nieuw woord: paradigmaverkleving.

Lees verder

Vacature directeur-bestuurder SVWN

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Wegens het vertrek van de huidige directeur bestuurder is de Raad van Toezicht van SVWN op zoek naar een bevlogen directeur-bestuurder.

Lees verder