Consultatieversie Evaluatie Woningwet online

De wijzigingsvoorstellen van het ministerie van BZK op de Woningwet 2015 en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn officieel in internetconsultatie gegaan. Dit betekent dat iedereen op deze voorstellen kan reageren. De consultatie staat tot 17 januari 2020 open. 

Het ministerie zal de reacties verzamelen en analyseren. Waarschijnlijk voor de zomer van 2020 wordt het wetsvoorstel, voorzien van een kabinetsstandpunt en een advies van de Raad van State, naar de Tweede Kamer gestuurd voor parlementaire behandeling. Na goedkeuring door de Tweede Kamer, volgt behandeling in de Eerste Kamer. Het ministerie gaat uit van een invoering van de wetswijziging op 1 januari 2021.

De openbare consultatie kunt u hier vinden:
Woningwet 2015: https://www.internetconsultatie.nl/evaluatie_woningwet

BTIV: https://www.internetconsultatie.nl/evaluatie_btiv

Rol VTW
Het ministerie is in 2018 begonnen met de Evaluatie van de Woningwet 2015. In de wet is opgenomen dat deze drie jaar na invoering dient te worden geëvalueerd. De VTW heeft gedurende het evaluatietraject actief geparticipeerd in de door het ministerie ingestelde klankbordgroep, het directeurenoverleg en bilaterale gesprekken. Een ledenwerkgroep heeft in november 2018 een visie op de Evaluatie uitgebracht: 'Een toekomstgerichte Woningwet'

De VTW zal ook een reactie insturen op de consultatie. Wilt u hiervoor input leveren? Dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Hans Geurts via h.geurts@vtw.nl of 06 46 87 99 28. Dit kan tot en met 7 januari 2020. Overigens kunt u ook persoonlijk of met uw mede RvC-leden reageren in de consultatie. Uiteraard hoort de VTW het graag indien u dit van plan bent. 


Terug