Oproep voor casussen over Regionale Energie Strategieën en corporaties

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. In de Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord regionaal en lokaal in de praktijk gebracht.

De RES is een instrument om regionaal gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

Woningcorporaties spelen in de ogen van de gemeentes een belangrijke rol in de concrete uitvoering van de RES en de gemeentelijke warmtevisie. Het is voor woningcorporaties daarom van groot belang om tijdig betrokken te zijn bij het opstellen van de RES. Als het even kan zouden bestuurders van woningcorporaties aan tafel moeten zitten bij het opstellen van de RES en de gemeentelijke warmtevisie.

Voor de RvC is het daarom belangrijk de bestuurder te bevragen over de betrokkenheid bij de RES en met name bij de gemeentelijke warmtevisie.

Momenteel wordt er door de VTW werkgroep die de VTW handreiking Toezicht op duurzaamheid heeft geschreven een aanvullende handreiking geschreven over de energietransitie.

Hiervoor willen we een aantal praktijkcasussen toevoegen over ervaringen van corporaties en RvC’s met de het opstellen van de RES en de betrokkenheid van corporaties. Als u een mooie casus heeft dan zouden we die graag willen gebruiken voor deze handreiking. U kunt hierover contact opnemen met Albert Kerssies via a.kerssies@vtw.nl.


Terug