Geactualiseerde 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie'

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en benoemingsbesluit geactualiseerd. In verband met onder andere de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari 2020 in werking zal treden, zijn de toelichtingen in de arbeidsovereenkomst gewijzigd. Ook is in artikel 1 lid 3 een bepaling toegevoegd over de herbenoeming. Het Benoemingsbesluit in bijlage 1 is niet gewijzigd. 

De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling (normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting) direct van toepassing zijn. De handreiking is niet bedoeld voor situaties waarop het overgangsrecht van de WNT/Regeling van toepassing is.

Download de 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie'

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

In artikel 1 lid 3 is een bepaling toegevoegd over de herbenoeming.

Onder 4 (Duur en beëindiging van Overeenkomst) is een gewijzigde toelichting opgenomen in verband met de Wab voor:

Onder 5 (Vakantiedagen) is een gewijzigde toelichting opgenomen over het uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen per datum einde dienstverband (in het kader van de eindafrekening) en de gevolgen voor de WNT/Regeling en de overige daaruit voortvloeiende regelgeving. 

Onder 12 (Aanspraken bij beëindiging) is een gewijzigde toelichting opgenomen over:


Terug