Nieuwsbrief 15 november 2019

Wilt u alles weten over bouwen en renoveren en toezicht? – kom naar de themabijeenkomst over de Bouwagenda en de Renovatieversneller

Waar moet u op letten als uw corporatie gaat verduurzamen? Wat is uw rol bij de bouwplannen? Hoe gaat u om met de verduurzaming en vernieuwend opdrachtgeverschap? Hoe kunt u als toezichthouder samenwerking binnen de sector stimuleren? Bernard Wientjes en Margriet Drijver nemen u mee in de meest recente ontwikkelingen, gaan met u het gesprek aan en beantwoorden uw vragen over vernieuwend opdrachtgeverschap en de grote opgaven rond duurzaamheid voor de corporatiesector.

Lees verder

Actie wooncrisis en debat in de Tweede Kamer over Wonen en Ruimte

Op maandag 11 november jl. hebben corporaties en de Woonbond gezamenlijk een petitie over de wooncrisis aangeboden aan de Kamerleden van de commissie Binnenlandse Zaken. Meer dan 600 persoonlijke verhalen zijn onder #wooncrisis en #ikwileenhuis gebundeld. Om de aanbieding kracht bij te zetten, zijn groepen huurders met de bus naar Den Haag gekomen. Zij hebben ook massaal het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over Wonen en Ruimte bijgewoond, wat soms leidde tot een rumoerige vergadering. 

Lees verder

Staat van de Woningmarkt 2019

Minister Van Veldhoven heeft op vrijdag 8 november jl. de Staat van de Woningmarkt 2019 gepubliceerd. Hierin wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de woningmarkt en de volkshuisvesting geanalyseerd. 

Lees verder

‘Corporaties moeten autonomie durven loslaten’ - interview met bestuur en RvC van Thuisvester over duurzaamheid en vernieuwend opdrachtgeverschap

Corporaties die in de Brabantse Duurzaamheid Alliantie met bouwbedrijven samenwerken om woningen te verduurzamen, moeten hun autonomie deels durven loslaten. Dat stellen directeur-bestuurder Pierre Hobbelen en RvC-lid Bram Heijnsbroek van Thuisvester. ‘We moeten naar elkaar luisteren om samen tot de beste aanpak te komen.’

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 11: Financiële ratio's - in beton gegoten?

“De plannen van woningcorporatie Overstag – ergens in het oosten van het land – zijn afgerond”, zo meldt de bestuurder vol trots. De bedoeling is dat er  fors geïnvesteerd wordt in verbetering van de bestaande voorraad, er moet het nodige worden gebouwd en ook voor de plannen op het gebied van duurzaamheid hoeft deze corporatie zich niet te schamen. Ambitieus, maar niet over de top. In de meerjarenbegroting zijn de plannen voor de komende 10 jaar doorgerekend.

Lees verder

Hildegard Pelzer: 'De RvC en het topteam'

De RvC is verantwoordelijk voor de omvang, structuur en bemensing van het bestuur. Dat is duidelijk. Hoe zit het met de rol van de RvC ten aanzien van de laag direct onder het bestuur?  

Lees verder

Nieuw in 2020: Begeleide intervisiegroepen

De VTW biedt vanaf 2020 weer de mogelijkheid aan VTW leden om deel te nemen aan intervisiegroepen. Ivone Bergsma en Martijn de Loor zijn ervaren moderatoren die deze groepen gaan begeleiden.

Lees verder

Toepassen nieuwe kleine ondernemersregeling per 2020? Meld u aan voor 20 november 2019!

Tientallen commissarissen bij woningcorporaties hebben met succes bezwaar gemaakt tegen de voldoening op btw-aangifte. Commissarissen zonder bevestiging van de Belastingdienst dat hun commissariaatswerk niet langer valt onder het btw-ondernemerschap, zijn hiervoor nog steeds btw-plichtig. Voor sommige van deze commissarissen biedt de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2020 een vrijstelling van de btw-plicht te krijgen. Hiervoor moeten zij zich voor 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst.

Lees verder

Onderzoek naar aanbevelingen accountants

De VTW heeft in 2017 twaalf aanbevelingen gepubliceerd in de Handreiking 'Spel met meerwaarde' voor de relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant. De VTW en de NBA stuurgroep woningcorporaties willen graag weten in hoeverre de aanbevelingen worden nageleefd in de praktijk. De VTW en de NBA willen u hierover graag een aantal vragen stellen.

Lees verder

Nieuwe handreiking 'Toezicht op fiscaliteit' beschikbaar

In de tien jaar sinds het verschijnen van de VTW-publicatie ‘Fiscaliteit voor woningcorporaties’ is er veel veranderd in wet- en regelgeving. Daarom is het de hoogste tijd voor een vernieuwde handreiking 'Toezicht op fiscaliteit.'

In opdracht van de VTW hebben Reinder Wiersma en Mark van der Wielen van Deloitte deze handreiking geschreven. De auteurs gaan onder meer in op de verhuurderheffing, de vennootschapsbelastingen en andre belastingsoorten. Hoe worden deze verwerkt in de jaarrekening en hoe kunt u als toezichthouder grip krijgen op uw rol ten aanzien van fiscaliteit. 

Lees verder

Nieuwe handreiking 'De commissarissenpool onder de loep' beschikbaar

Twee jaar geleden heeft de VTW - in goed overleg met de Autoriteit Woningcorporaties - de commissarissenpool opgericht. Het oorspronkelijke doel van de pool is om ervaren commissarissen snel in te kunnen zetten wanneer de RvC niet voltallig of niet meer in functie is. Als tijdelijke commissarissen hebben zij de opdracht om nieuwe RvC-leden te werven.

Lees verder

Nieuw: Leergang Filosofie & Leiderschap (25 PE) - Leiderschap vanuit pathos, logos en ethos

Wat heeft 2500 jaar filosofie aan inspirerende wijsheden opgeleverd voor de bestuurder of toezichthouder van nu? Wat kunnen grote denkers als Socrates, Aristoteles, Machiavelli, Nietzsche of Sartre de huidige generatie leiders meegeven?

Tijdens de interactieve leergang Filosofie & Leiderschap 2020 maakt u kennis met de meest krachtige gedachten uit de filosofie over leiderschap, vanuit de drie complementaire invalshoeken: pathos, logos en ethos.

Lees verder