Actie wooncrisis en debat in de Tweede Kamer over Wonen en Ruimte

Op maandag 11 november jl. hebben corporaties en de Woonbond gezamenlijk een petitie over de wooncrisis aangeboden aan de Kamerleden van de commissie Binnenlandse Zaken. Meer dan 600 persoonlijke verhalen zijn onder #wooncrisis en #ikwileenhuis gebundeld. Om de aanbieding kracht bij te zetten, zijn groepen huurders met de bus naar Den Haag gekomen. Zij hebben ook massaal het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over Wonen en Ruimte bijgewoond, wat soms leidde tot een rumoerige vergadering.
Meer informatie over de petitie en de gebundelde verhalen op: www.wooncrisis.nl

Vlnr: Henk Krol (50Plus), Carla Dik-Faber (CU), Erik Ronnes (CDA), huurster Sandra, die geportretteerd is, Sandra Beckerman (SP), Jessica van Eijs (D66), Roelof Bisschop (SGP) en Henk Nijboer (PvdA). NB: Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) was elders in het gebouw voor een presentatie. (foto: twitter)

Verhuurderheffing en Belastingplan 2020
Corporaties, aangevoerd door Hester van Buren (Rochdale) en Stefan van Schaik (Wooncompagnie), willen dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Dit geeft ruimte om te investeren. De VTW heeft bij de Tweede Kamer gepleit voor het omzetten van de verhuurderheffing in een Investeringsfonds Corporaties. De verhuurderheffing is ooit immers geïntroduceerd als een crisismaatregel in 2013 bij een begrotingstekort. Inmiddels is er sprake van een begrotingsoverschot. 
De afgelopen twee weken is de verhuurderheffing, als belastingmaatregel, in de Tweede Kamer besproken bij het Belastingplan 2020. Staatssecretaris Snel van Financiën bleek echter niet te vermurwen: volgens hem hebben corporaties voldoende investeringsruimte en is er geen reden om de 1,7 miljard euro aan opbrengsten louter voor de volkshuisvesting aan te wenden. Voorstellen vanuit oppositiepartijen SP en PvdA voor alternatieven lijken geen steun van een Kamermeerderheid te krijgen. Op 19 november a.s. wordt er over het Belastingplan gestemd.

Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte
De Tweede Kamer debatteerde maandag 11 november van 13.00-18.00 uur en woensdag 13 november van 11.00-13.00 uur over het onderdeel Wonen en Ruimte van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan belangstelling geen gebrek: met name maandag zat de publieke tribune in de vergaderzaal bomvol. Paulus Jansen, directeur van de Woonbond (en oud SP Kamerlid) begeleidde een grote groep huurders naar een tweede zaal, waar zij het debat op schermen konden volgen. 

 

(Aanvang van het Wetgevingsoverleg met een volle publieke tribune. Kamerleden Bisschop, Mulder (PVV), Dik-Faber, Koerhuis, Van Eijs, Nijboer, Smeulders, Ronnes en Krol. Naast de griffier zit Kamerlid Beckerman als voorzitter. Rechts zit minister van Veldhoven met haar ambtenaren. VTW beleidsmedewerker Hans Geurts zit met laptop het meest rechts in het groepje van vier in het midden van de zaal. Beeld: Tweede Kamer) 

De groepen huurders op de tribune lieten bij vlagen duidelijk hun instemming of afkeuring merken, wat ze op een milde vermaning van voorzitter Beckerman kwam te staan. Het was tevens het eerste debat van de nieuwe minister voor Wonen en Milieu, Stientje van Veldhoven (D66). Zij vervangt minister Ollongren die wegens ziekte is terug getreden en naar verwachting in januari weer terugkeert.

Positie huurders
De PVV stelde voor om de huren in de corporatiesector te verlagen, de SP om de huren voor vijf jaar te bevriezen. Voor beide voorstellen was onvoldoende steun. Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen terug te dringen, stelde de VVD voor om mensen met een te hoog inkomen van die wachtlijsten te schrappen. De minister zegde toe te onderzoeken of dit mogelijk is. De minister beloofde voorts in antwoord op vragen wel om de excessen in de particuliere huursector aan te gaan pakken.

De SP stelde voor om de verhuurderheffing met 500 miljoen te verlagen en dit te investeren in een Volkshuisvestingsfonds. Door de winstbelasting voor multinationals te verhogen, wordt er financiële dekking gevonden.Ook dit voorstel kreeg te weinig steun in de Kamer.

Maatregelen huursector
CDA en ChristenUnie vroegen aandacht voor de 40.000 daklozen in Nederland en drongen bij de minister aan op concrete maatregelen en snelle actie. GroenLinks stelde voor om 250 miljoen van de 1 miljard die het kabinet investeert in de woningmarkt in te zetten voor studenten en starters. De minister gaf aan het beschikbare geld niet aan 'de voorkant' al te willen segmenteren. Volgens haar komen de maatregelen ook tegen goede aan studenten en starters.

D66 en PvdA hielden een pleidoor voor het vervangen van alle loden leidingen en de SP wil dat de aanpak van schimmel en vocht verbeterd wordt. De Kamerleden maakten zich zorgen over bijvoorbeeld kinderen die in dergelijke omstandigheden opgroeien. Tot slot hield de SGP een betoog over de slechte omstandigheden waaronder arbeidsmigranten gehuisvest zijn. De minister gaf een overzicht van maatregelen waar het kabinet nu al mee bezig is op deze vlakken.

Moties, amendementen en stemmingen
In het debat werden 27 moties en 3 amendementen ingediend. Moties zijn uitspraken van de Tweede Kamer met een oordeel, een vraag of een verzoek aan de minister, bijvoorbeeld om iets te onderzoeken. Een amendement wijzigt - indien een meerderheid instemt - de tekst van het voorliggende wetsvoorstel. Toen de minister aangaf dat de ideeën in de vijf moties van 50PLUS interessant zijn en het ministerie daar graag over gaat nadenken, maar daar op dit moment geen middelen voor zijn, besloot Krol zijn moties aan te houden. Over de resterende moties wordt op 20 november gestemd; de hele begroting van BZK op 3 december a.s.


Terug