e-NIEUWS november 2017 (nr. 2)

Eerste masterclasses voor masterclass programma 2018 op VTW Academie

Avicenna, Academie voor Leiderschap, heeft sinds 1 juli 2017 de organisatie van het VTW masterclassprogramma op zich genomen. De eerste masterclasses die u in 2018 kunt volgen, staan nu in het jaaroverzicht 2018. Op korte termijn wordt het volledige programma op VTW Academie gezet. 

Lees verder

Laatste kans om u aan te melden voor symposium met de Woonbond en ALV op 28 november a.s.

Op dinsdag 28 november a.s. bent u als VTW lid van harte welkom op het symposium over de relatie tussen de RvC en de huurdersorganisaties. De VTW organiseert dit symposium samen met de Woonbond. Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de VTW plaats.

Lees verder

'Je moet als toezichthouder op de letter controleren' - interview met Eelkje van de Kuilen, advocaat en adviseur Woningwet

Advocaat Eelkje van de Kuilen van AKD Advocaten, notarissen en fiscalisten adviseert corporaties en raden van toezicht over de gevolgen van de Woningwet. Zij ziet hoe de wet - met ingewikkelde en strenge regelgeving - in de praktijk uitpakt. 'Je moet als toezichthouder op de letter controleren.'

Lees verder

Drie regionale dialoogsessies: 'Toezicht en besturen met Passie' in december

Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? Nemen we die ruimte wel voldoende? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? NVBW, Aedes en VTW organiseren op 7, 14 en 19 december 2017, drie regionale dialoogsessies voor bestuurders en commissarissen.

Lees verder

VTW onderstreept belang Toezicht op duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema voor corporaties en daarmee voor ook het intern toezicht. De VTW wil hier een leidende rol in spelen. Daarom heeft de VTW een werkgroep 'Duurzaamheid' ingesteld, bestaande uit VTW leden en directeur Albert Kerssies. Doel van de werkgroep is om een aantal kaders en handvatten te bieden voor VTW leden als het gaat om toezicht op duurzaamheid. De werkgroep bouwt voort op de (inmiddels verouderde) handreiking 'Toezicht op Duurzaamheid' uit 2013. Uw input is van harte welkom!

Lees verder

VTW zoekt recensenten

De VTW is op zoek naar leden die het leuk vinden om periodiek een boek te recenseren. Hierbij gaat het vooral om boeken over goed bestuur en toezicht, en soms om boeken over de corporatiesector die interessant en/of relevant zijn voor het interne toezicht.

Lees verder

Nieuwe Europese privacywetgeving AVG op komst

Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Deze privacywetgeving geldt vanaf die datum in de hele Europese Unie. De AVG bevat in essentie dezelfde uitgangspunten als de Wbp, maar brengt een aantal aanscherpingen en nieuwe (administratieve) plichten met zich mee. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, zal de nieuwe privacywetgeving gaan handhaven.

Lees verder

Vacature SVWN: lid Raad van Toezicht (op voordracht van de VTW)

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen haar Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht (op voordracht van de VTW).

Lees verder

Onderzoek naar relatie toezicht - bestuur - accountant (Erasmus Universiteit & Nationaal Register)

In samenwerking met het Governance Kenniscentrum van de Stichting Nationaal Register verricht de Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance een onderzoek naar de 'Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant'.

Lees verder

Convenant Informatievoorziening: Aedes leden stemmen in

De leden van Aedes hebben ingestemd met het concept Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Dit deden zij tijdens het Aedes-verenigingscongres op 23 november 2017. Met deze instemming kan Aedes het convenant tekenen en samen met het ministerie van BZK, Aw en WSW aan de slag met de uitvoering ervan. Doel van het convenant is dat corporaties over vijf jaar hun bedrijfsmatige gegevens met één druk op de knop kunnen aanleveren.

Lees verder

Nieuwe filosofische trainingsreeks voor commissarissen en toezichthouders (20 PE punten)

Afgelopen jaar heeft OVERDENKWERK een filosofische trainingsreeks georganiseerd voor commissarissen en toezichthouders. De trainingsreeks is uitstekend beoordeeld door de deelnemers (8,6) en er bleek veel animo voor een vervolgreeks. De VTW brengt deze serie trainingen graag onder uw aandacht.

Lees verder

Modelreglementen herzien

VTW en Aedes hebben samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen de modelreglementen herzien. Dit was nodig als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet.

Lees verder