Modelreglementen herzien

VTW en Aedes hebben samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen de modelreglementen herzien. Dit was nodig als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet.

Statuten

De herziene reglementen zijn een nadere uitwerking van de modelstatuten voor woningcorporaties, die eerder zijn herzien en op 27 oktober 2017 zijn gepubliceerd. De herziening van de modelstatuten was nodig als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet. Woningcorporaties zijn verplicht om hun statuten voor 1 januari 2019 aan te passen.

Modelreglementen

Corporaties kunnen de modelreglementen gebruiken om afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld hoe het bestuur zich tot de RvC verhoudt of de manier waarop de corporatie nieuwe commissarissen werft. Er zijn reglementen beschikbaar voor het bestuur en de raad van commissarissen, en daarnaast ook voor de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

De volgende modellen zijn herzien:

Bij het herzien van de modellen is uitgegaan van de laatste tekst van de Woningwet, BTIV en RTIV.

Meer informatie

Schema van sturing en verantwoording woningcorporaties (Aedes/VTW, januari 2016)


Terug