e-NIEUWS maart 2017 (nr. 2 - Vertraagd)

Aanzienlijke stijging accountantskosten corporaties

Woningcorporaties waren in 2016 aanzienlijk meer geld kwijt aan accountants dan in de jaren daarvoor. Zo namen de kosten voor de controle van de jaarrekening toe met 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) onder 82 corporaties zelf en toezichthouders van 105 corporaties.

Lees verder

Interview Willemien Bekius (Autoriteit Woningcorporaties): "Beoordelingskader als handvat"

Bestuurders en commissarissen in de corporatiesector worden sinds 1 juli 2015 door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun benoeming of herbenoeming. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mate van authenticiteit, bestuurlijk inzicht, integriteit, maatschappelijke sensitiviteit, onafhankelijke oordeelsvorming, vakinhoudelijke kennis en vermogen tot zelfreflectie. Voor de toets maakt de Aw gebruik van diverse informatiebronnen, waaronder de mogelijkheid tot het voeren van een gesprek met de kandidaat. Willemien Bekius, senior-inspecteur bij de Aw: “Er zijn mensen die aangeven dat het beoordelingsgesprek precies zo loopt als verwacht, maar er zijn er ook bij voor wie de procedure en vragen enigszins als een verrassing komen. Er kan wat mij betreft nog wel een slag worden gemaakt waar het gaat om de bekendheid van ons beoordelingskader, zeker ook onder commissarissen. Het kader is echt bedoeld als een handvat voor zowel de kandidaat als de aanvragende corporatie. Het helpt daarmee niet alleen bij het indienen van het dossier, maar zorgt er ook voor dat je weet waar je aan toe bent als je op gesprek komt.”

Lees verder

Save the Date: 12 mei ledenbijeenkomst met Autoriteit Woningcorporaties

Op vrijdag 12 mei a.s. organiseert de VTW een ledenbijeenkomst met de Autoriteit Woningcorporaties. In een interactieve setting gaan we met de Autoriteit in gesprek over het beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid en het uitwisselen van ervaringen over o.a.:

- onverenigbaarheden Woningwet;
- belangenverstrengeling en Woningmarktregio’s;
- onafhankelijk functioneren van de commissaris

Lees verder

Handreiking voor het opstellen van het RvC jaarverslag geactualiseerd

De handreiking 'Het verslag van de RvC: verantwoording in het jaarverslag' is geactualiseerd en de bepalingen van de Woningwet en Veegwet zijn in deze versie verwerkt. Auteurs Oscar Toebosch en Eelkje van de Kuilen bieden u een leidraad bij het verslag van de Raad van Commissarissen. In de publicatie is een rapportagestructuur opgenomen, die in overzichtelijke hoofdstukken en paragrafen de essentiële zaken aangeeft die u in uw RvC-verslag dient te melden.

Lees verder

'Een toegankelijk RvC verslag' - analyse van RvC jaarverslagen van VTW leden

De raad van commissarissen verantwoordt zich in het RvC-jaarverslag voor de wijze waarop invulling gegeven is aan het toezicht op het bestuur. Maar wat verwachten we van die verantwoording? De VTW heeft een handreiking opgesteld die de RvC kan helpen bij het opstellen van het jaarverslag. Om een extra stimulans te geven aan een goed en transparant jaarverslag van de RvC heeft de VTW in november 2016 voor het eerst prijzen uitgereikt voor het beste RvC jaarverslag. 

Lees verder

Oproep om mee te denken over toezicht op duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de speerpunten van corporaties nu en de komende jaren. De VTW wil voor haar leden een (hernieuwd) overzicht maken van de verschillende aspecten van duurzaamheid en corporaties en wat de rol van het interne toezicht hierin is. We willen dit graag met deskundige en betrokken leden verder uitwerken.

Lees verder

Governancescores visitaties 2016: zorgen om kleine corporaties

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Governance is daarin een belangrijk onderwerp dat uitgebreid aan de orde komt. In 2016 zijn 83 visitaties van corporaties afgerond. Het beeld dat uit een analyse van de visitaties naar voren komt is dat de prestaties van woningcorporaties op het gebied van governance sinds 2011 zijn verbeterd, maar sinds 2015 stabiliseren. Op het punt van openbare verantwoording zijn corporaties iets beter gaan presteren, maar rond het functioneren van het intern toezicht valt een lichte achteruitgang waar te nemen. Vooral kleine (en zeer kleine) corporaties zijn oververtegenwoordigd in de groep waar de governance onvoldoende op orde is. Zij hebben moeite om te voldoen aan de professionele eisen die tegenwoordig aan corporaties worden gesteld. Dat blijkt uit de gegevens van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). 

Lees verder

Europees Gerecht moet alsnog DAEB-besluit beoordelen

De Nederlandse woningcorporaties hebben wederom gelijk gekregen in hun bezwaar tegen het DAEB-besluit van de Europese Commissie. Nadat ze in 2014 na een eerste hoger beroep al ontvankelijk werden verklaard, bepaalde het Europese Hof van Justitie op 15 maart 2017 dat het Gerecht de bezwaren niet als ‘kennelijk ongegrond’ had mogen verklaren en dus de bezwaren wel inhoudelijk moet toetsen.

Lees verder

Planbureau voor de Leefomgeving: Betaalrisico’s bij huurders zijn vaak langdurig van aard

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3 jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen.

Lees verder

Eerste bindende uitspraken geschilbeslechting prestatieafspraken

Minister Plasterk heeft een bindende uitspraak gedaan over de eerste drie geschillen die de totstandkoming van prestatieafspraken in de weg staan. Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties kunnen deze geschillen op grond van de Woningwet aan de minister voorleggen. De geschillen gaan over de prestatieafspraken in Leiderdorp, Delft en Zoetermeer. In alle drie de gevallen is de betreffende woningcorporatie in het gelijk gesteld.

Lees verder

"Wat zijn de deugden van goed leiderschap? Filosofische inspiratiediners voor bestuurders en commissarissen

De VTW brengt onderstaande filosofische bijeenkomsten onder uw aandacht. Dit is geen VTW activiteit, maar mogelijk wel interessant voor onze leden.

Lees verder

Miniconferentie over inclusief toezicht

De VTW brengt onderstaande bijeenkomst over inclusief toezicht onder uw aandacht. Dit is geen VTW activiteit, maar mogelijk wel interessant voor onze leden.

Lees verder