e-NIEUWS december 2016 (nr. 2)

Van de voorzitter

Beste leden van de VTW,

Het is gebruikelijk om aan het einde van het jaar de balans op te maken. Ook ik wil vanaf deze plaats met enige reflectie naar 2016 kijken, maar ook vooruit naar het komende jaar. 

Lees verder

Minister Plasterk: "WNT wordt onverminderd groot nageleefd."

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de WNT jaarrapportage 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister schrijft dat de naleving van de WNT onverminderd groot is. Het is zijn verwachting dat vanaf 1 januari 2017 deze trend zich doorzet, doordat volgens het overgangsrecht nu ook de eerste zittende bestuurders terug moeten in hun salaris. Daarnaast worden stappen gezet om de werking van de wet verder te verbeteren.

Lees verder

Beloningsonderzoek bestuurders cao Woondiensten

Naar aanleiding van de onderhandelingen rond de cao Woondiensten hebben de cao partijen aan de Hay Group gevraagd een beloningsonderzoek te doen. De onderzoeksvragen waren:

- in hoeverre het totale loongebouw van de cao woondiensten concurrerend is met de loongebouwen van een aantal arbeidsmarktconcurrenten in de (semi)publieke sector;
- of en op welke wijze het onderbrengen van de beloning van de directeur bestuurder in de cao een bijdrage levert aan evenwichtige beloningsverhoudingen in de sector;
- hoe de marktconformiteit van het loongebouw van de cao woondiensten is in relatie tot de marktconformiteit van de bezoldiging van directeur bestuurders zoals nu bij wet is geregeld. 

Lees verder

Jaarwerkplan Autoriteit Woningcorporaties 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft het jaarwerkplan 2017 vastgesteld. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft het jaarwerkplan ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2017 gaat de Autoriteit onder meer nauwer samenwerken met het WSW en is er extra aandacht voor de beoordeling van scheidings- en splitsingsplannen.

Lees verder

Interview Anja van Gorsel over evaluatie fit en proper toets

Anja van Gorsel is sinds 2015 partner bij Wesselo & Partners, een executive searchbureau voor bestuurders en toezichthouders in de publieke sector. Daarvoor was zij onder meer bestuursvoorzitter van het Albeda College, een ROC met ruim 20.000 leerlingen. Van Gorsel richtte eerder PublicSpirit op. Zij verkocht de onderneming in 2007. Zij reageert op de evaluatie van de Fit- en Propertoets van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), waarvan de resultaten onlangs bekend werden gemaakt.

Lees verder

Beoordelingskader fit en propertoets gepubliceerd

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het beoordelingskader ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ gepubliceerd. Hierin beschrijft de Aw hoe zij beoordeelt of een (toekomstige) bestuurder of commissaris van een woningcorporatie betrouwbaar en geschikt is om die functie te vervullen. Het kader geeft ook aan hoe het proces van de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets verloopt en hoe de zienswijze inhoudelijk tot stand komt.

Lees verder

Uitreiking prijs 'heldere communicatie en taal' RvC verslag aan woningstichting Valburg

In de ledenvergadering van 24 november jl. zijn de prijzen uitgereikt voor het beste RvC jaarverslag 2015, Helaas kon er van woningstichting Valburg, de winnaar in de categorie 'heldere communicatie en taal' niemand aanwezig zijn. Deze week reikte VTW directeur Albert Kerssies alsnog de prijs uit bij een bezoek aan het kantoor van woningstichting Valburg.

Lees verder

Registreer uw PE-punten voor 13 januari 2017!

De uiterste datum waarop leden hun in 2015 en 2016 behaalde PE-punten bij de VTW kunnen registreren is 12 januari 2017. Op 13 januari 2017 sluit het PE-registratiesysteem.

Lees verder

Veegwet Wonen aangenomen in de Tweede Kamer

Op dinsdag 20 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Veegwet Wonen. In deze wet worden een aantal fouten en omissies uit de Woningwet2015 hersteld. Na het wetgevingsoverleg van 12 december bleek al dat er ruim voldoende steun is voor de Veegwet. BIj de stemmingen werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 

Lees verder

Bijeenkomst "Toezicht, bestuur en de Aedes-benchmark" op 20 januari a.s.

Als lid van de VTW bent u van harte welkom bij de bijeenkomst ‘Toezicht, bestuur en de Aedes-benchmark’ op 20 januari a.s. Deze bijeenkomst organiseert  de VTW samen met Aedes speciaal voor toezichthouders en bestuurders. Doel van deze bijeenkomst is een actief gesprek over de mogelijkheden die de Aedes-benchmark biedt bij het gesprek tussen toezichthouders, bestuur en stakeholders. Voor toezichthouders is dit ook extra relevant in het kader van de aanspreekbaarheid.

Lees verder

Nieuwe samenstelling RvC woningbouwvereniging Lopik

Nadat 3 van de 5 leden van de RvT van Lopik in april zijn opgestapt is deze sinds oktober weer op sterkte met 3 leden: Laurens de Graaf (39) is voorzitter, Marlieke Sijbrandij (37) is vice-voorzitter en huurderscommissaris en Damy Colon (26) is de financieel specialist van de raad. Daarmee lijkt de RvT met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar tot de jongste van het land te behoren. Henk van Heuven is interimdirecteur. WBV Lopik voert momenteel fusiebesprekingen met WBV Oudewater en WBV Goed Wonen te Benschop (eveneens in de gemeente Lopik).

Lees verder