Beloningsonderzoek bestuurders cao Woondiensten

Naar aanleiding van de onderhandelingen rond de cao Woondiensten hebben de cao partijen aan de Hay Group gevraagd een beloningsonderzoek te doen. De onderzoeksvragen waren:

- in hoeverre het totale loongebouw van de cao woondiensten concurrerend is met de loongebouwen van een aantal arbeidsmarktconcurrenten in de (semi)publieke sector;
- of en op welke wijze het onderbrengen van de beloning van de directeur bestuurder in de cao een bijdrage levert aan evenwichtige beloningsverhoudingen in de sector;
- hoe de marktconformiteit van het loongebouw van de cao woondiensten is in relatie tot de marktconformiteit van de bezoldiging van directeur bestuurders zoals nu bij wet is geregeld. 

Een bestuurslid en de directeur van de VTW zijn in het kader van dit onderzoek geïnterviewd en de standpunten van de VTW zijn opgenomen in het eindrapport.

Belangrijkste conclusies Hay Group
- Vanuit het oogpunt van evenwichtige beloningsverhoudingen en vanuit het oogpunt van voldoende toezicht daarop is geen reden om de huidige positionering van directeuren bestuurders en hun beloning buiten de cao woondiensten ter discussie te stellen.
- het is in Nederland hoogst ongebruikelijk om bestuurders onder de werkingssfeer van dezelfde cao als die voor de werknemers te laten vallen. De belangrijkste reden daarvoor is dat hun rol op een aantal cruciale punten afwijkt van die van de "gewone" werknemers. De directeur bestuurder heeft een afwijkende verantwoordelijkheid en gezagsverhouding. Het plaatsen van de directeur bestuurder in dezelfde cao en daarmee onder hetzelfde rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke regime (of kader), kan in de opvatting van HayGroup resulteren in een potentieel belangenconflict en integriteitsissue of tenminste de schijn daarvan oproepen.
- Daar komt bij dat de cao woondiensten wordt afgesloten door Aedes, vereniging van woningcorporaties en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Zij vertegenwoordigen noch de directeuren bestuurders in hun hoedanigheid als "werknemer", noch de toezichthouders in hun hoedanigheid als "werkgever". De vertegenwoordigers van de directeuren bestuurders en van de toezichthouders, NVBW en de VTW zijn niet als contractpartij betrokken bij de cao woondiensten en hebben aangegeven geen animo hiervoor te hebben.

Link
Definitieve eindrapportage beloningsonderzoek cao Woondiensten (Hay Group)


Terug